Dascălii din judeţul Alba care au obţinut gradaţii de merit în anul 2014

ISJ Alba - sediuInspectoratul Şcolar al Judeţului Alba a publicat lista cu educatorii, învăţătorii şi profesorii care au obţinut gradaţii de merit în 2014. La concurs au participat 122 de dascăli care predau diferite discipline, matematică, istorie, geografie, română, informatică, engleză germană, educaţie fizică şi sport, chimie, biologie etc. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2014 şi reprezintă un plus de 25%, la salariu. 

Dascălii care au obţinut gradaţii de merit în judeţul Alba, în 2014

ELIT

Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic, aflate în plata, având in vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioada efectiva de 5 ani, fără a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice.

Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit

Mihail David - 2020

Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2013.

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativa – ponderea 80%:

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate in progresul elevilor la clasa, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional;

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente in unitatea de învăţământ;

Performante dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale la faza /judeţeana/interjudeţeana/ naţionala/internaţionala, desfăşurate în coordonarea şi/sau finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale;

Performante dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale

Pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile şcolare si extrascolare, fazele judetene, interjudeţene, naţionale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educatiei Nationale

Organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudeţean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale, certificate prin diplome sau adeverinte

Activitatea si rezultatele obţinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educaţionala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala

Activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar)

Activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

Activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

Crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială – ponderea 10%:

Elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumatoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale dupa caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însotite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul scolar;

Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiintifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educational, înregistrate cu ISBN/ISSN;

Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din învăţământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN

Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic

Activitatea desfăşurată, în urma solicitării Ministerului Educatiei Nationale, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, şi în comisiile naţionale de specialitate/control

3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:

Proiecte europene, proiecte internaţionale care au ca obiective performantă şcolara, progresul şcolar, dezvoltarea competentelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;

Proiecte elaborate şi implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in învatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională – ponderea 5%:

Atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, programe şi proiecte educaţionale, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii instituţiei şi a procesului de predare-învăţare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

Realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanţare extrabugetara, având drept obiectiv creşterea calitatii procesului de invatamant

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

6 Comentarii

Ovidiu 29 mai 2014 at 16:18

A actiune marca PSD. Toata chestia este o manevra facuta cu acordului relicvei din fruntea ISJ-ului. Daca ati fi curiosi sa vedeti cine sunt acestia si de unde provin ei, daca sunt sau nu membrii PSD, o sa aveti multe surprize, doar ca de acestea lucruri nu se ocupa nimeni si uite asa se iau niste bani frumosi luna de luna pe niste dosare fabricate in laboratoarele ISJ-ului de laborantii PSD-ului. Poate totusi se sesizeaza din oficiu vreo autoritate si se apuca de cercetat aceste dosare manarite, voi totusi mergeti si votati PSD-ul ca o sa fie bine de tot…..pt. unii.

ardelean 29 mai 2014 at 17:30

oare e posibil ca un profesor netitular sa aiba rezultate deosebite si sa fie recompensat pentru asta ?

?! 29 mai 2014 at 19:42

Bine ar fi daca , intr-adevar, toti acesti dascali ar merita pe deplin aceasta gradatie……

Ovidiu 29 mai 2014 at 19:42

Orice e posibil, aproape 1/2 din cei ce au primit gradatie sunt ori directori ori inspectori, asa ca nu exista o clasificare clara, totul este interpretabil. iar in comisia de analiza a dosarelor sunt tot ei.

Horea 29 mai 2014 at 21:06

@Ovidiu

Cred ca te inseli in afirmatia facuta!
Directorii si inspectorii figureaza pe alte liste.

Ovidiu 30 mai 2014 at 6:59

Da Horica, sunt pe alte liste, poate pe pomelnicele de la biserica. Nu exista, mai, alte liste, cred ca tie asa ti-a venit, asa ti se pare tie, fara sa stii exact despre ce e vorba, Ma rog comentam si noi asa sa ne aflam in treaba.

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...