Cum motivează BEJ Alba respingerea contestației PNL-ului. Primăria Alba Iulia obligată să îndepărteze afișele de pe panourile de informare

Biroul Electoral Judetean Alba a respins contestația formulată de către PNL, împotriva soluției BEC Alba Iulia, prin care s-a considerat că prin panourile de informare amplasate prin oras de către Primarie s-ar face campanie electorală indirect.

Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 1 Alba, întrunit în şedinţă la data 14.09.2020, constată următoarele:

ELIT

Prin Hotărârea nr. 28/12.09.2020 privind soluționarea plângerii formulată de Filiala Alba Iulia a Uniunii Salvați România, privind amplasarea de afișe neconforme de către Partidul Național Liberal – Filiala Alba Iulia prin Primăria Municipiului Alba Iulia BEC nr.1 Alba Iulia s-a admis plângerea formulată de Filiala Alba Iulia a Uniunii Salvați România și s-a dispus Primarului Municipiului Alba Iulia să îndepărteze afișele, de pe panourile de informare și publicitate stradală amplasate pe raza Municipiului Alba Iulia, de îndată.

BEC nr.1 Alba Iulia a avut în vedere prevederile art. 65 alin. 3, 79, 80 alin.2 din Legea nr. 115/2015, art. 36 alin. 2 din Legea nr. 334/2006, art. 25 alin. 4 lit. d din Hotărârea AEP nr. 4/2020 – Ghidul privind finanţarea campaniei electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 și, analizând fotografiile atașate plângerii a constatat că pe raza municipiului Alba Iulia au fost afișate, începând cu data de 05.08.2020, cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale pe mai multe panouri de informare și publicitate stradală, materiale de dimensiuni mari, ce prezintă în mod preponderent proiecte de lucrări publice pe termen scurt și mediu ale Primăriei Municipiului Alba Iulia, fiecare afiș conținând și sintagma #CreștemAlbaIulia.

S-a reținut, cu privire la sintagma #CreștemAlbaIulia, că este folosită în cuprinsul afișelor din precampanie ale candidatului PNL pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, dl Voicu Paul, actualul viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Alba Iulia, sintagma #CreștemAlbaIulia continuând să fie folosită și în campania electorală pentru promovarea candidatului Voicu Paul în mijloace mass media și în mediul online.

De asemenea, s-a constat că afișele montate pe panourile de informare și publicitate stradală în discuţie nu au dimensiunile stabilite de dispoziţiile art. 79 alin. 5 din Legea nr. 115/2015 şi, în mod evident, nu sunt amplasate în locurile stabilite, conform art. 79 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

BEC nr.1 Alba Iulia a apreciat că, având în vedere grafica, conţinutul acestora și momentul amplasării, afișele menționate nu pot fi considerate ca simple mesaje de interes public, ci au drept scop realizarea de către potenţialii alegători a unei asocieri implicite între proiectele prezentate și candidatul Voicu Paul, candidat la funcţia de primar din partea Partidului Național Liberal și, chiar dacă publicitatea electorală realizată este una indirectă, aceasta este de natura evidenţei, în condiţiile în care, asocierea dintre sintagma #CreștemAlbaIulia și candidatul Voicu Paul este fără echivoc, iar prin acest aspect, coroborat cu esenţa mesajelor de pe panourile publicitare, se transmite un mesaj electoral clar. S-a reținut că, deşi se încearcă acreditarea ideii că acestea ar conţine exclusiv mesaje de interes public privind proiectele investiționale, momentul în care acestea au fost amplasate, sintagma #CreștemAlbaIulia folosită, conduc la concluzia că, în fapt, afișele reprezintă materiale electorale, având drept scop promovarea candidatului PNL la funcţia de primar al Municipiului Alba Iulia, condiții în care, ceilalți competitori electorali se situează în dezavantaj, iar influenţarea opţiunii de vot prin mijloace care contravin regulilor de desfăşurare a campaniei electorale nu poate fi acceptată.

Pe cale de consecinţă, s-a reținut că aceste panouri publicitare, deşi nu conţin numele candidatului, au drept consecinţă eludarea legislaţiei cu privire la desfăşurarea campaniei electorale, în condiţiile asocierii pe care alegătorii o pot face, în mod indiscutabil, cu unul dintre candidaţii la funcţia de primar.

S-au invocat în susținere și dispozițiile art. 14 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 334/2006, care interzice folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale, iar partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie de credit cu capital integral ori majoritar de stat.

Prin contestaţia înregistrată la BECJ nr.1 Alba sub nr.400/13.09.2020, Municipiul Alba Iulia, prin Viceprimar cu atribuții de primar, Paul Voicu solicită anularea Hotărârii nr. 28/12.09.2020 a BEC nr.1 Alba Iulia privind soluționarea plângerii formulată de Filiala Alba Iulia a Uniunii Salvați România, privind amplasarea de afișe neconforme de către Partidul Național Liberal – Filiala Alba Iulia prin Primăria Municipiului Alba Iulia.

Contestatorul susține că a comunicat BEC nr.1 Alba Iulia despre scopul real al afişajului stradal aflat în discuţie, acela strict de informare a locuitorilor municipiului Alba Iulia privind activitatea instituției, iar BEC nr.1 Alba Iulia şi-a depăşit competenţa prin analiza unor materiale informative şi a emis o hotărâre în baza unei plângeri care nu dovedeşte încălcarea legislaţiei în materie de campanie electorală de către UAT Municipiul Alba Iulia.

Susține că materialele informative sunt expuse pe panourile care nu fac parte dintre cele prevăzute de art. 79 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 şi privesc proiecte aflate în diferite faze de implementare de către Primăria Municipiului Alba Iulia, poartă logoul turistic al municipiului Alba Iulia înregistrat la OSIM sub nr. depozit M 2010 08660 şi sintagma #CreştemAlbaIulia (semnul numeric sau simbolul hash „#” este utilizat în tehnologia informaţiei şi comunicare pentru a evidenţia o semnificaţie specială, este liberă la utilizare şi poate fi creat de oricine).

Invocă dispozițiile art. 36 alin. 2 și 7din Legea nr. 334/2006, pe care le citează și conchide că, materialele informative reclamate, expuse pe panourile publicitare stradale aparţinând UAT Municipiul Alba Iulia, nu se referă în mod direct la un partid politic sau la un candidat, ci la activitate, iar împrejurarea că materialele informative amplasate pe panourile stradale anterior începerii perioadei electorale, poartă menţiunea #CreştemAlbaIulia nu constituie o încălcare a regulilor care reglementează campania electorală, deoarece nu există vreo interdicţie sau restrângere a dreptului de utilizare a sintagmei pentru niciunul dintre competitorii electorali.

Prin contestaţia înregistrată la BECJ nr.1 Alba sub nr. 401/13.09.2020, PNL Filiala Alba solicită anularea aceleiași hotărâri nr. 28/12.09.2020 a BEC nr.1 Alba Iulia, invocând în esență că în ședința BEC nr.1 Alba Iulia președintele Sohorca Florin Vasile s-a exprimat chiar înainte de a propune votul final, fiind vădit părtinitor, susținând că biroul electoral nu este o instanță de judecată, prin urmare votul pentru sau împotriva plângerii poate fi dat așa cum simte fiecare, potrivit forului interior. Susține contestatorul că s-a acreditat astfel idea, că articolele din legea electorală, invocate de către reprezentantul PNL ar fi facultative iar rezultatul votului a fost de 6 voturi pentru admiterea plângerii și 4 împotrivă.

De asemenea, reiterează poziția reprezentantului său în BEC nr.1 Alba Iulia relativ la împrejurarea că materialele de publicitate amplasate pe panourile de informare și publicitate stradală din fotografiile anexate plângerii nu se încadrează în categoria materialelor de propagandă electorală, așa cum distinge Legea 334/2006 în art. 36, alin. (7), deoarece nu se referă în mod direct la candidatul Paul Voicu, clar, identificat, nu apar însemne ale partidului, îndemn la vot ori sigla PNL, ci apar doar informații privind proiecte în derulare aprobate de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Susține faptul că dacă aceste materiale informative sunt ,,intuitiv asociate,, cu candidatul PNL la funcția de primar, acesta nu constituie un argument legal, ca U.A.T. Alba Iulia să fie considerat competitor electoral.

Au fost depuse de BEC nr.1 Alba Iulia Hotărârea nr. 28/12.09.2020, procesul verbal de ședință din 11.09.2020, respectiv din data de 12.09.2010, Proces verbal de afișare a Hotărâre nr. 28/12.09.2020, plângerea formulată de USR și fotografiile cu planșele reclamate anexate acesteia.

Municipiul Alba Iulia a comunicat, la solicitarea BECJ nr.1 Alba, informațiile relativ la data amplasării panourilor de informare și publicitate stradală, documentele privind procedura de aprobare a serviciilor de informare și publicitate și lămuriri privind alte material publicitare amplasate în cursul anului 2020 anterior datei de 05.08.2020, prin Adresa înregistrată la BECJ nr.1 Alba sub nr.403/14.09.2020.

Analizând Hotărârea nr. 28/12.09.2020 prin prisma motivelor invocate de contestatori se rețin următoarele:

Contestația PNL cu privire la influențarea membrilor din BEC nr.1 Alba Iulia, reprezentanți ai partidelor politice și votul de 6 pentru / 4 împotrivă este nefondată, câtă vreme dispozițiile art. 42 din Legea nr.115/2015 au fost respectate, hotărârea fiind luată cu votul majorității membrilor prezenți, iar vicierea consimțământului reprezentanților în birou este doar susținută și nu probată.

De asemenea, Municipiul Alba Iulia nu este considerat, prin hotărârea atacată, competitor electoral, așa cum susțin contestatorii, dimpotrivă, Biroul reţine că, în concret autoritatea publică locală și-a încălcat obligaţia de a fi neutră, prin amplasarea acestor materiale de publicitate amplasate pe panourile de informare și publicitate stradală, în perioada campaniei electorale.

Sub acest aspect, se reține că în Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de COMISIA EUROPEANĂ PENTRU DEMOCRAŢIE PRIN DREPT (COMISIA DE LA VENEŢIA) sunt prevăzute linii directoare privind alegerile, principii de bază, între care se instituie o obligație de neutralitate a autorităţilor publice pentru a asigura în mod echitabil egalitatea şanselor între partide şi candidaţi în campanie electorală.

Autorităţile publice au obligaţia de a fi neutre în respectarea libertăţii alegătorilor de a-şi forma o opinie, în special, cu referire la mijloacele de informare în masă, afişajul, dreptul de a demonstra, finanţarea partidelor şi candidaţilor.

Această obligaţie negativă, de neutralitate, a fost încălcată de Primarul Municipiului Alba Iulia, ca autoritate publică locală, în sensul art.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, care este şi candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Alba Iulia la alegerile din 27.09.2020.

Autoritatea publică locală, în speţă Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Alba Iulia a făcut publicitate în perioada campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 27.09.2020 cu proiecte/realizări cuprinse în programul electoral al PNL, prezentat în această campanie electorală, în mediul on line prin acelaşi #CreștemAlbaIulia .

Prin urmare, în mod corect a fost admisă prin Hotărârea nr. 28/12.09.2020 de BEC nr.1 Alba Iulia, plângerea formulată de Filiala Alba Iulia a Uniunii Salvați România, privind amplasarea de afișe neconforme şi obligat Primarul Municipiului Alba Iulia să îndepărteze de îndată afișele, de pe panourile de informare și publicitate stradală amplasate pe raza Municipiului Alba Iulia.

În temeiul prevederilor art. 80 alin. 4-6 din Legea 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE JUDEŢEANĂ nr. 1 ALBA HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţiile formulate de Municipiul Alba Iulia, prin Viceprimar cu atribuții de primar, Paul Voicu înregistrată la BECJ nr.1 Alba sub nr.400/13.09.2020 şi PNL – Filiala Alba, înregistrată la BECJ nr.1 Alba sub nr. 401/13.09.2020.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419