Comunicat de presă: Prefectura Alba – Apel către cetățeni să respecte regulile impuse de Ordonanța Militară privind măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia
Comunicat de presă: Prefectura Alba – Apel către cetățeni să respecte regulile impuse de Ordonanța Militară privind măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba aduce la cunoştinţa cetăţenilor judeţului prevederile Ordonanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020, privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232, din data de 21 martie 2020. Măsurile luate au rolul de a ajuta structurile statului să asigure siguranţa cetăţenilor.

Art. 1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile stomatologice de urgenţă.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie.
(2) Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Art. 3. – (1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 6.00 – 22.00 se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/ locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/ domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/ gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/ domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00-6.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
(5) Fac excepţie de la aceste prevederi personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, corpului diplomatic şi personalul care asigură serviciile de utilitate publică.
(6) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înţelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepţie, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor străini şi apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetăţenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile române potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să identifice şi să ţină evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor.
(2) Evidenţele se actualizează şi se raportează săptămânal la centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.
(3) Comitetele locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă identifică modalităţi de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin. (1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanţa militară nr. 1/ 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins: „(2) Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/ religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online. (3) Se pot oficia acte liturgice/ religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.”

2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Alte excepţii de la interdicţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.” (2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1 şi 2;
b) Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 şi 7;
c) Poliţia de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art. 1-7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin două zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

Instituția Prefectului – Județul Alba împreună cu toate instituțiile publice, autoritățile județene și locale, alături de care este implicată în lupta de zi cu zi împotriva răspândirii virusului, întreprinde toate măsurile impuse de guvern, astfel încât să se limiteze cât mai mult răspândirea acestuia.

Reprezentanţii Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Poliției Locale şi Direcţiei de Sănătate Publică efectuează zilnic activități de verificare a persoanelor aflate în izolare la domiciliu. Situaţia persoanelor aflate în izolare la domiciliu este adusă zilnic la cunoştinţa reprezentaţiilor unităţilor administrativ teritoriale, pentru a aplica, la rândul lor, la nivel local, măsuri de verificare şi sprijin a persoanelor. Totodată, reprezentanţii MAI verifică respectarea interdicțiilor impuse prin ordonanţele militare.

Prin demersurile efectuate, se încearcă dotarea corpului medical şi reprezentanţilor MAI (ISU, IPJ, IJJ) cu echipamentele necesare intervenţiilor. Prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, mulțumește acestora pentru munca și efortul uriaș depuse în combaterea epidemiei de coronavirus.

Apelul către cetățeni este să respecte regulile impuse și sa ne ajute să traversăm împreună, prin solidaritate, aceasta perioadă dificilă pentru toți.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Coco 22 martie 2020 at 20:30

Ati putea comunica si ce risca cetatenii daca nu respecta ordonanta militara, caci altfel nu cred ca ii convingatoare asa. Amenzi,inchisoare… etc

Comentariile sunt oprite