Rămâi conectat

Curier Județean

BILANŢ la Tribunalul Alba: A scăzut numărul de cauze noi intrate pe rolul instaţei de judecată, comparativ cu anul 2012 . Peste 30.000, în 2013

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

tribunalul albaTribunalul Alba a prezentat vineri Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2013 în cadrul Adunării generale a judecătorilor organizată la sediul acestei instanţe cu participarea judecătorilor din cadrul tribunalului. La şedinţa de bilanţ a participat preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, doamna judecător Paştiu Alexandra şi preşedinţii celor 5 judecătorii aflate în circumscripţia Tribunalului Alba.  

Vă prezentăm mai jos sinteza raportului de bilanţ :

În cursul anului 2013 la instanţele din judeţul Alba s-a înregistrat un număr de 31.117 cauze nou intrate. Din acest total 10.075 dosare au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 21.042 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii astfel: 9.910 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 4.862 cauze la Judecătoria Aiud, 2.145 cauze la Judecătoria Câmpeni, 1.822  cauze la judecătoria Blaj, 2.303 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2012, la nivelul Tribunalului Alba, se constată o scădere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 9.968 cauze mai puţin iar la nivelul judecătoriilor numărul este cu 1.236 de cauze  mai mic decât în 2012. Trebuie precizat că din anul 2012 cererile de investire a hotărârilor pronunţate de Tribunalul Alba nu au mai primit număr nou de dosar, ele fiind soluţionate in cadrul dosarului de care aparţin.

În cursul anului 2013 la instanţele judecătoreşti din raza de competenţă a Tribunalului Alba (din dosarele nou intrate şi stocul preluat la sfârşitul anului 2012) a fost soluţionat un număr de 34.961 dosare civile, penale,  de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă . Din totalul dosarelor soluţionate , 13.921 au fost soluţionate de Tribunalul Alba, diferenţa de 21.040 dosare a fost soluţionată de cele 5 judecătorii după cum urmează : 10.101 Judecătoria Alba Iulia,  4.933 Judecătoria Aiud, 2.002  Judecătoria Câmpeni, 1.547  Judecătoria Blaj, 2.457 Judecătoria Sebeş.
În cadrul Tribunalului Alba funcţionează trei secţii, respectiv:  Secţia  civilă;   Secţia penală; Secţia de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.
Din totalul cauzelor intrate pe rolul Tribunalului Alba au fost repartizate după cum urmează : 3312 la secţia  civilă, 991 la secţia penală şi 5872 la secţia de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă .

Cele trei secţii ale Tribunalului Alba au soluţionat în  anul 2013 un număr de 13.921 cauze după cum urmează : 1.018 cauze secţia penală, 3.760 cauze secţia civilă, 9143 cauze secţia de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.
Sub aspectul soluţionării cauzelor pe cele trei grade de jurisdicţie, Tribunalul Alba a soluţionat ca instanţă de fond 10.838 cauze din care 2.753 civile, 400 penale, 7685 de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

Ca instanţă de apel, tribunalul a soluţionat 305 cauze, din care 246 cauze civile şi 2 cauze  penale,  57 cauze comerciale, iar ca instanţă de recurs 2.778 cauze,  din care 761 cauze civile, 616 cauze penale şi un număr de  1.401 cauze de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

Făcându-se o analiză a volumului de activitate reprezentat de cauzele restante şi cele înregistrate în cursul anului 2013, se constată la nivelul judecătoriilor şi a tribunalului că încărcătura numărului de dosare pe judecător se menţine la parametri ridicaţi.

În acest sens, în raport cu categoria instanţei s-au înregistrat următoarele date statistice:   La începutul anului 2013, stocul de dosare a fost de 9.005, iar până la sfârşitul anului s-au înregistrat 10.075 dosare noi, rezultând un total de 19.080 dosare, din care 5.685 în materie civilă, 1.200 în materie penală şi 12.195 de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.  Dintre acestea au fost soluţionate 13.921 dosare, din care 3.760  civile, 1.018  penale şi 9.143 de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

Faţă de aceste date statistice, rezultă un indice de operativitate la nivelul Tribunalului  de 75%.

Comparativ cu anul 2012, când indicele de operativitate a fost de 79,5%,  se constată o scădere a indicelui de operativitate la nivelul Tribunalului Alba, respectiv cu 4,5 procente.

Dintre factorii care au influenţat indicele de operativitate se remarcă  numărul redus de judecători (în cursul anului 2013 Tribunalul Alba funcţionând cu o medie de 25 judecători din cei 30 prevăzuţi în schemă),  intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi trecerea la statistica în sistemul Ecris.

Din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2013, se constată o scădere a volumului de cauze, în special la nivelul Tribunalului Alba, respectiv  19.080 cauze în anul 2013 faţă de 26.678 de cauze în anul 2012 şi 24.893 cauze în anul 2011, corelate cu scăderea încărcăturii efective pe judecător .

La judecătorii s-a înregistrat o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 1.236 dosare faţă de anul 2012.

La Tribunalul Alba o scădere semnificativă s-a înregistrat la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, respectiv cu 8.918 cauze faţă de anul 2012, o scădere a numărului de cauze înregistrându-se la secţia penală şi secţia civilă.

Deşi numărul de cauze la nivelul Secţiei de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă a scăzut considerabil, se remarcă prin comparaţie cu celelalte două secţii ale instanţei, păstrarea în continuare a unui volum ridicat de dosare 5.872 (raportat la numărul de judecători din cadrul acestei secţii care au funcţionat efectiv, 8 din 11). În acest context pentru echilibrarea volumului de activitate între secţiile civile s-a hotărât în şedinţa Colegiului de conducere din data de 15.10.2013, preluarea tuturor litigiilor civile din cadrul Secţiei a II-a civilă în cadrul Secţiei I civilă şi totodată s-a formulat către Consiliul Superior al Magistraturii propunerea colegiului de redenumire a celor două secţii civile, respectiv Secţia I civilă în Secţia civilă şi Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal în Secţia de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă. Prin Hotărârea Nr.963/06.11.2013 a Consiliului Superior al Magistraturii s-a admis propunerea şi cele două secţii au fost redenumite conform solicitării formulate.

Operativitatea medie pe instanţele arondate Tribunalului Alba a scăzut în anul 2013, cu o medie de  2,86%, iar la Tribunalul Alba operativitatea  a înregistrat o scădere cu 4,5%, respectiv de la 79,50% în anul 2012 la 75,00% în anul 2013.
În cursul ultimilor ani au existat mai multe modificări legislative care au afectat activitatea instanţelor de judecată. În materie penală, în continuare Legea Nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor reprezintă una din principalele modificări legislative intervenite în ultimul deceniu, alături de Legea Nr.281/2003, respectiv Legea Nr.365/2006 şi O.U.G. Nr.60/2006, în scopul asigurării celerităţii procedurilor penale cât şi în vederea pregătirii implementării noilor coduri. Impactul „Micii reforme” asupra activităţii secţiei penale a tribunalului a fost unul pozitiv cu efecte în eficientizarea procedurilor judiciare şi soluţionarea cu celeritate a proceselor, precum şi asigurarea pregătirii necesare implementării noilor coduri.

În materie civilă, este de menţionat ca un aspect primordial intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă şi care a fost implementat şi pus în aplicare prin Legea 76/2012, modificată prin OUG nr.44/2012 ulterior aprobată prin Legea 206/2012.

Noul Cod de procedură civilă este rezultatul unui proiect care a început în anul 2005 şi s-a finalizat în anul 2010 şi este conceput a fi un instrument juridic  care are  drept scop esenţial crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne, adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public.

Dispoziţiile  noului Cod de procedură civilă urmăresc să răspundă unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite.

În materia contenciosului administrativ şi fiscal în cursul anului 2013 se remarcă intrarea în vigoare a NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ la data de 15 februarie 2013 – conform O.U.G. Nr.4/2013, cu implicaţii profunde asupra reglementării concepţiilor moderne privind desfăşurarea procesului civil prin prisma asigurării celerităţii actului de justiţie.

NCPC a reformat maniera de citare a părţilor şi de comunicare a înscrisurilor, în scopul eficientizării acestor proceduri. Cu toate acestea, în forma nou reglementată, procedura de citare este susceptibilă să dureze mai mult şi să implice mai multe subiecte pentru monitorizarea stadiului procedurii de citare/comunicare, aspect observat la aproape un an de zile de la intrarea în vigoare.

Mai departe, se constată scăderea numărului de cauze având ca obiect restituirea taxei pentru emisiile poluante, ca efect al încetării efectelor O.U.G. Nr.1/2012 asupra Legii Nr.9/2012, iar pe de altă parte a adoptării O.G. Nr.9/2013 care a introdus timbrul de mediu. Atât prin Legea Nr.9/2012, cât şi prin O.G. Nr.9/2013 s-a înlăturat situaţia discriminatorie între persoanele care achiziţionau un autoturism second hand de pe piaţa internă faţă de persoanele care cumpărau un autovehicul dintr-un alt stat UE.

În cursul anului 2013, Tribunalul Alba a urmărit îndeaproape  reducerea  termenului de soluţionare a cauzelor pentru a asigura  respectarea unui termen rezonabil şi a dreptului la un proces echitabil potrivit  art. 6  alin 1 din Convenţia Drepturilor Omului.

Cu privire la termenul rezonabil de soluţionare a cauzelor şi respectiv a creşterii operativităţii în soluţionarea acestora, s-a avut în vedere  identificarea şi verificarea cauzelor aflate pe rolul instanţei de peste 6 luni, s-au analizat motivele care au dus la nesoluţionarea acestora şi s-au  luat măsurile procedurale specifice.    Durata medie de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Alba este de 0 – 6 luni.

Astfel, din datele statistice rezultă că din totalul de 13.921 cauze soluţionate în anul 2013, un număr de 9.350 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 0 – 6 luni, 3.302 au fost soluţionate într-un interval de timp cuprins între 6 – 12 luni, 863 cauze într-un interval de 1 – 2 ani şi 406 cauze au fost soluţionate într-un interval de timp de peste 2 ani.

Datele statistice au condus la un indice de celeritate în soluţionarea cauzelor de 67,16%.

Trebuie remarcată preocuparea judecătorilor pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, depunând diligenţe încă de la întocmirea dispozitivului de citare, în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale şi a depunerii tuturor înscrisurilor necesare până la primul termen de judecată.

De asemenea, un aport important l-a adus şi personalul auxiliar de specialitate al instanţei care urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de completul de judecată şi întocmeşte la timp şi cu responsabilitate lucrările ce-i revin.

Magistraţii din cadrul Tribunalului Alba manifestă o preocupare deosebită pentru unificarea practicii judiciare. Problemele de practică neunitară identificate  sau cele care ar fi putut genera o astfel de practică  au fost dezbătute în cadru organizat, cu  judecătorii secţiei, lunar conform dispoziţiilor ROI. Pentru realizarea acestui deziderat, între judecătorii secţiei există o conlucrare continuă şi în afara şedinţelor organizate special cu această destinaţie.

În ceea ce priveşte motivele de casare sau reformare a hotărârilor pronunţate de judecătorii secţiei, acestea au fost luate în discuţie atât în cadrul şedinţelor de analiză a practicii de casare cât şi cu ocazia şedinţelor trimestriale organizate la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia.

La nivelul Tribunalului Alba şi a judecătoriilor arondate, judecătorii şi-au desfăşurat activitatea profesională judiciară în condiţii de deplină independenţă. Nu au fost  sesizări sau semnale de altă natură privitoare la anumite ingerinţe externe în privinţa înfăptuirii actului de justiţie. De asemenea, presa nu a semnalat cazuri în care judecătorilor să le fie în vreun fel afectată independenţa.

Informarea şi educarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi libertăţile lor dar şi cu privire la principalele instituţii de drept, funcţionarea sistemului judiciar şi a procedurilor specifice activităţii de judecată a continuat să fie o preocupare constantă şi în cursul anului  2013 pentru Tribunalul Alba. Principalele activităţi derulate în acest sens şi care prin deschiderea către public au contribuit în mod direct la îmbunătăţirea accesului la justiţie au fost: distribuirea Ghidurilor de orientare juridică pentru justiţiabili, postarea informaţiilor utile, actualizarea site-lui instanţelor, organizarea manifestările de tip  „uşi deschise”, echipamentele electronice de tip „info-chioşc”.

Publicarea soluţiilor pe site-ul instanţelor permite justiţiabilului un acces rapid şi ieftin la informaţii referitoare la dosar, acesta nemaifiind obligat să se deplaseze la sediul instanţei pentru a afla informaţii esenţiale despre dosarul său. S-a constat că tot mai mulţi justiţiabili accesează portalul instanţelor pentru a obţine informaţii despre cauze astfel că instanţele trebuie să fie în  continuu preocupate să opereze prompt datele supuse accesului.

Puse în funcţiune la sfârşitul anului 2008 echipamentele electronice de tip info-chioşc destinate informării justiţiabililor şi-au demonstrat utilitatea şi în cursul anului  2013, fiind accesate de tot mai multe persoane. Toate cele 5 instanţe din raza de competenţă a  Tribunalul Alba  sunt dotate cu astfel de echipamente de informare.

Solicitările şi comunicările, în număr mult mai mare în ultimul an,  formulate prin intermediul e-mail-ului, în urma accesării site-ului portalului instanţelor de judecată, demonstrează că introducerea portalurilor instanţelor a facilitat considerabil accesul persoanelor la informaţiile de interes public din sistemul judiciar. Reprezentanţii mass-media folosesc în principal această modalitate de comunicare.

Dacă justiţiabilii (persoane fizice) solicită în special informaţii legate de stadiul dosarelor  – persoanele juridice, avocaţii, consilierii juridici şi  experţii folosesc adresa de e-mail a instanţei pentru a comunica documente în formă scanată, acestea fiind înregistrate şi depuse la dosar în timp util.

Percepţia majorităţii cetăţenilor asupra funcţionării justiţiei este determinată de informaţiile din presa scrisă, audio-vizuală sau on-line, mass-media acţionând ca un intermediar între organele judiciare şi public. În consecinţă s-a urmărit asigurarea unei comunicări publice predictibile coerente şi unitare, condiţie esenţială a consolidării încrederii publice în sistemul judiciar. În anul 2013 activitatea BIRP a cunoscut o creştere a interesului opiniei publice faţă de activitatea instituţiei, dacă luăm în considerare numărul cererilor şi solicitărilor adresate atât în scris cât şi verbal, telefonic sau electronic..

Relaţia cu mass-media a fost asigurată prin dialog direct sau telefonic, prin declaraţii sau comunicate de presă, activitate care s-a reflectat în multiplele articole de presă sau materiale TV care au fost difuzate în cursul anului. Reflectarea neutră sau chiar pozitivă a activităţii instanţei din cursul anului 2013 reprezintă un progres faţă de anii precedenţi, existând astfel posibilitatea ca justiţia să poată beneficia în rândul comunităţii judeţului Alba de o imagine mai apropiată de realitate.

Comparativ cu anii trecuţi s-a constatat că interesul din partea reprezentanţilor presei a rămas constant, existând în cursul anului 2013 – aproximativ 173 de astfel de acţiuni derulate pentru o mai buna informare a publicului prin intermediul mass-mediei, acţiuni reprezentând solicitările de informaţii verbale, telefonice, comunicatele de presa şi interviurile. Această activitate s-a reflectat în articole de presă sau materiale televizate difuzate în cursul anului 2013, mass-media de la nivel local şi central a furnizat informaţii  despre  aproximativ  25  de  dosare  aflate  pe rolul Tribunalului Alba .

Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat la 1 iunie 2012 prin Hotărârea CSM nr.482, reuneşte prin reglementarea lui practica instanţelor şi a parchetelor în materia relaţiilor cu presa. Ghidul are în vedere indicarea modalităţilor în care sistemul judiciar poate asigura transparenţa în comunicarea publică, în condiţiile respectării normelor procedurale şi fără afectarea drepturilor persoanelor implicate în proces. Prin apariţia lui s-a urmărit adoptarea unor măsuri de natură să contribuie la minimizarea abordării diferite a modului de comunicare a informaţiilor de interes public de către instituţiile din sistemul judiciar.
Dorim să menţionăm disponibilitatea purtătorului de cuvânt şi a consilierului de informare de a comunica permanent informaţii de interes public jurnaliştilor, inclusiv în afara orelor de program.

 Judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate au manifestat o preocupare permanentă pentru adoptarea unei atitudini decente şi politicoase în comunicarea cu justiţiabilii, în măsură să  respecte  demnitatea acestora.
Nu mai puţin adevărat este că se impune responsabilizarea publicului şi a reprezentanţilor mass-media în privinţa importanţei activităţii desfăşurate de  judecători şi personalul auxiliar.

La capitolul Starea sediilor instanţelor menţionăm că în anul 2013 s-a întocmit expertiza tehnică în vederea proiectării lucrărilor de intervenţie şi extindere la sediul Judecătoriei Aiud, urmând în cazul în care banii vor fi alocaţi pentru finalizarea documentaţiei tehnice să fie demarată procedura pentru încheierea unui contract de servicii.

În anul 2011 s-a semnat Procesul verbal de recepţie finală pentru lucrarea   „Reabilitare şi extindere a sediului Judecătoriei Blaj”, sediu achiziţionat în anul 2001; s-a dotat cu  mobilier, lucrările fiind finanţate de Ministerul Justiţiei din fonduri de la Banca Mondială.

 La Judecătoria Câmpeni, noul sediu recepţionat în mai 2011 a fost dotat în 2012 cu mobilierul şi aparatura corespunzătoare funcţionării instanţei la standarde europene.

Construcţia în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Sebeş, deşi este în folosinţă din anul 1996, apreciem că la ora actuală  nu mai corespunde cerinţelor impuse de reforma sistemului judiciar, impunându-se efectuarea unor lucrări de reabilitare

Clădirea în care îşi desfăşoară activitate Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia a fost dată în folosinţă în 1982. Trecând 30 de ani de la darea în folosinţă a clădirii, pe care cele două instanţe o împart cu Parchetele de pe lângă Judecătorie şi Tribunal, perioadă în care nu s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale, se impune necesitatea executării unor lucrări de reparaţii determinate de starea nesatisfăcătoare în care se află aceasta.

Din cauza spaţiului insuficient pentru cele două instanţe s-au început demersuri pentru construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca după finalizare lucrărilor de reparaţii  în actualul sediu să rămână doar Judecătoria Alba Iulia. În acest sens conducerea Tribunalului Alba a solicitat sprijinul autorităţilor locale în găsirea unei soluţii. Conform discuţiilor care au avut loc în 2013 între conducerea Tribunalului Alba şi Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, urmează să se identifice un teren în scopul atribuirii în folosinţă gratuită, Ministerului Justiţiei, pentru construirea unui nou sediu cu destinaţia Tribunalul Alba.

Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Alba îşi desfăşoară activitatea în incinta Tribunalului Alba, într-un spaţiu special destinat acestuia. În cadrul biroului funcţionează un consilier sub îndrumarea judecătorului delegat. Biroul desfăşoară în primul rând activitatea de evidenţă a persoanelor care au calitatea de expert tehnic judiciar /specialist, expert contabil sau consultant fiscal care au optat pentru efectuarea de expertize judiciare. Sunt înregistraţi în evidenţa biroului un număr de 94 experţi tehnici judiciari, 9 specialişti , 95 experţi contabili  şi 11 consultanţi fiscali.

La solicitarea  organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile recomandă experţi tehnici judiciari/specialişti , experţi contabili şi consultanţi fiscali   înregistraţi în  evidenţa sa prin utilizarea aplicaţiei informatice „Experţi tehnici judiciari” pusă la dispoziţie de  Ministerul Justiţiei – Biroul Central pentru Expertize Tehnice Judiciare, conform criteriilor stabilite prin aceasta.

Biroul local pentru expertize judiciare  actualizează cu operativitate, pentru a fi  evidenţiate în  activitatea  fiecărui expert/specialist/consultant, datele  referitoare la dosarele în care  a fost numit.

Plata sumelor cuvenite experţilor judiciari se face  lunar, prin Biroul Local pentru Expertize judiciare tehnice şi contabile în  colaborare,  cu  compartimentul financiar – contabil.

Serviciul  de probaţiune Alba funcţionează pe lângă această instituţie – Tribunalul Alba de peste 10 ani , având in componenţa lui patru consilieri de probaţiune, cu studii superioare si cursuri de specialitate în domeniul probaţiunii.

In relaţia cu organele  judiciare şi instanţele, SP Alba a întocmit un număr de 150 de referate de evaluare presentenţială , care au sprijinit instanţele in soluţionarea cauzelor penale . Dintre acestea , 111 au privit cauzele cu minori si 41 cauzele cu inculpaţi majori.

 În comunitate, rolul Serviciului de Probaţiune  este de a supraveghea  modul în care persoanele condamnate la pedepse neprivative de libertate, respectă măsurile/obligaţiile impuse de instanţă, urmărind reducerea riscului de recidivă şi contribuind  la creşterea  gradului de siguranţă comunitară.

In anul 2012, la 31.12.2012 , in evidenţele serviciului se aflau 185 de cazuri. La data de 31.12.2013, in evidentele SP Alba se aflau 227 de cazuri de supraveghere. În cursul anului 2013 , au fost înregistrate  88 de noi cazuri de supraveghere, operând un număr de 49 de ieşiri, din care : in 19 cazuri, termenul de încercare a expirat , 7 cazuri au fost transferate către alte servicii de probațiune, datorită schimbării domiciliului persoanelor supravegheate, în 21 cazuri, a operat revocarea suspendării sub supraveghere/ anularea suspendării sub supraveghere iar in 2 cazuri, supravegherea s-a finalizat datorită decesului persoanelor supravegheate.

 În anul 2013: în  colaborare cu personalul Serviciului Socio Educativ din cadrul Penitenciarul Aiud, în cursul lunilor august-septembrie 2013, s-a derulat  programul de grup „Reducerea Riscului de Recidivă ” cu un grup de  10 deţinuţi.

Pe lângă aceste activităţi, amintim si altele, precum: participarea săptămânală a unui consilier de probaţiune la lucrările Comisiei pentru propuneri de liberare condiţionată din cadrul P. Aiud ( 52 participări ), sprijinul acordat altor servicii din ţară , prin derularea interviurilor cu inculpaţii aflati in custodia P. Aiud ( 20 interviuri). De menţionat participarea  la seminarul informativ „Integrarea pe piaţa muncii a foştilor deţinuţi”, organizat de Asociația AS 2000  Alba Iulia, în colaborare cu  Primăria Aiud in aprilie 2013.

În cursul anului 2013 colaborarea inter-instituţională a fost una eficientă, fundamentată pe metoda parteneriatului în cadrul căreia toate instituţiile implicate în realizarea justiţiei, dincolo de specificitatea formei de realizare şi-au înţeles competenţele şi obiectivele şi au conlucrat spre realizarea unei finalităţi unice, realizarea actului de justiţie.

În cursul anului 2013 interacţiunea judecătorilor Tribunalului Alba cu societatea civilă s-a realizat prin intermediul programului Zilei uşilor deschise, ocazie cu care activitatea complexă a judecătorului şi grefierului a putut fi descoperită şi din altă perspectivă decât cea a justiţiabilului.

Analiza sub aspect cantitativ şi calitativ realizată în cuprinsul acestui raport de bilanţ conduce la concluzia că în cursul anului 2013 s-a desfăşurat o bună activitate judiciară la Tribunalul Alba şi la judecătoriile din circumscripţia sa. Operativitatea s-a menţinut la parametri ridicaţi, atât la Tribunalul Alba, cât şi la majoritatea judecătoriilor din judeţ şi asta în pofida unui volum mare de activitate, a unui număr redus de judecători şi confruntării sistemului judiciar cu marea reformă în materie civilă, respectiv cu Noul Cod de Procedură Civilă, care a intrat în vigoare la 15.02.2013

Dintr-o perspectivă de ansamblu, scopul major al reformării sistemului judiciar este consolidarea independenţei justiţiei şi a statutului magistratului, sporirea eficienţei actului de justiţie, de natură să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să asigure compatibilitatea sistemului judiciar român cu sistemele judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Reforma în justiţie  nu se poate realiza cu succes fără o pregătire profesională continuă şi eficientă a  judecătorilor şi personalului auxiliar, fără o creştere a transparenţei actului de justiţie, o consolidare a capacităţii administrative a Consiliului Superior al Magistraturii, îmbunătăţirea politicii de resurse umane,  prin luarea în cel mai scurt timp, a măsurilor de redimensionare a schemelor de personal, în sensul majorării acestora, atât în privinţa judecătorilor cât şi a personalului auxiliar, a infrastructurii şi managementului instanţelor.

În prezent, societatea românească se confruntă cu un număr foarte mare de procese, exigenţele cetăţenilor faţă de sistemul judiciar şi faţă de magistraţi crescând într-o măsură importantă, situaţie în care justiţia este chemată, din interior, să-şi asume independenţa, percepută în exterior prin credibilitate şi eficienţă, conferite de profesionalismul şi responsabilitatea magistraţilor.

În condiţiile  volumului mare de cauze considerăm că, în acord cu tendinţele care se manifestă la nivel european, se impune dezvoltarea medierii ca şi alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară, care prezintă multiple avantaje. O informare corectă a justiţiabililor care ar putea recurge la mediere cu privire la semnificaţia şi avantajele pe care le prezintă această instituţie, precum şi o bună colaborare cu asociaţiile profesionale de mediatori ar putea avea efecte benefice.

Semnalările din mass-media cu privire la încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar ne obligă să privim cu responsabilitate semnalele publice care se transmit odată cu înfăptuirea actului de justiţie. Credibilitatea sistemului este o chestiune care trebuie să preocupe fiecare instanţă de judecată.
În concret, trebuie să urmărim ca activitatea judiciară să fie cât mai corect reflectată de presă, sens în care se impune ca informaţiile de interes public să fie comunicate în timp util şi în condiţii de deplină transparenţă.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Update/ Bărbat decedat în localitatea Boz. A căzut pe stradă în timp ce mergea cu bicicleta

Unirea Ziarul

Publicat

în

Update/ Bărbat decedat în localitatea Boz. A căzut pe stradă în timp ce mergea cu bicicleta. A fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD Echipajul SMURD din cadrul Secției de pompieri Sebes a fost solicitat să intervină în localitatea Boz pentru acordarea primului ajutor, unui barbat de aproximatic 50 ani, căzut cu bicicleta, inconștient. La sosirea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea