ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: 32 de posturi FĂRĂ CONCURS, disponibile. Condițiile pentru ocupare

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: 18 posturi FĂRĂ CONCURS, disponibile. Condițiile pentru ocupare

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr.23, anunţă scoaterea, fără concurs, a urmatoarelor posturi vacante:

1. Asistent medical principal- Secția Ortoped ie și traumatologie-  1 post
2. Asistent medical debutant Bloc operator- ortopedie și traumatologie – 1 post
3. Asistent medical principal Comp. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – 2 posturi
4. Asistent medical principal Secția Medicină internă – 1 post
5. Asistent medical principal Secția Medicină internă – comp.
pneumologie – 1 post

USR - Alegeri parlamentare 2020

6. Asistent medical principal Dispensar TBC – 1 post

PMP - Alegeri parlamentare 2020

7. Moasă debutant Secția Obstetrică ginecologie 1 post

8. Asistent medical debutant Secția Obstetrică ginecologie 1 post

9. Asistent medical debutant Compartiment izolare Covid – 2 posturi

10. Asistent medical debutant Compartiment izolare Covid -ATI –  3 posturi

11. Asistent medical debutant Compartiment izolare Covid – 2 posturi

12. Infirmieră Compartiment izolare Covid – 5 posturi

13. Infirmieră debutant Compartiment izolare Covid – 5 posturi

14. Registrator medical debutant Laborator diagnostic molecular-  2 posturi

15. Kinetoterapeut debutant Secția neurologie – 1 post

16. Medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă Secția medicină internă – 1 post

17. Medic specialist confirmat în specialitatea pneumologie Secția medicină internă – compartiment pneumologie – 1 post

18. Autopsier debutant Serviciul de anatomie patologică – compartimentul prosectură – 1 post

Toate posturile menționate sunt pe o perioadă determinată.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 12.11.2020 ora 16: 30

I. Condiţii generale

Pentru a participa la ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:                      

a) Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) Cunnoaște limba română, scris și vorbit;

c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) Are capacitate deplină de exercițiu;

e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice :

Medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă:

a) diploma de medic sau diploma de licență în medicină;

b) examen de medic specialist, certificat

c) stagiu de rezidențiat terminat.

Medic specialist confirmat în specialitatea pneumologie:

a) diploma de medic sau diploma de licență în medicină;

b) examen de medic specialist, certificate;

c) stagiu de rezidențiat terminat.

Kinetoterapeut debutant :

a) diploma de licență în specialitate;

b)autorizație de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;

c)fără vechime.

Moașă debutantă:

a) diploma de licență în specialitate;

b) certificat de membru OAMGMAMR;

c) fără vechime.

Asistent medical gradul principal,specialitatea medicină generală (PL) :

a) diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv,cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

b) 5 ani vechime ca asistent medical;

c) examen pentru obţinerea gradului principal;

d) certificat de membru OAMGMAMR;

e) adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

Asistent medical debutant, specialitatea medicină generală(PL):

a) diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

b) certificat de membru OAMGMAMR;

c) adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei

d)fără vechime.

Registrator medical debutant :

a )diplomă de bacalaureat;

b) cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCELL.

c) fără vechime.Infirmieră

a) minim școală generală;

b) curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenţilorMedicali in Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia generală resurseumane si certificare;

c) 6 luni vechime în activitate.

Infirmieră debutantă :

a) minim școală generală;

b) curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi AsistenţilorMedicali in Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii-Direcţia generală resurse umane si certificare.

În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

c) fără vechime.

Autopsier debutant :

a) studii: minim școală generală;

b) fără vechime;

c) să nu se afle în relaţie contractuală cu o firmă de pompe funebre.

Actele necesare:

a) cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare -anexele nr. 1 şi 4;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează -anexa nr. 2;

f) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);

g) curriculum vitae, model comun european;

h) declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu -anexa nr. 3;

Perioada de depunere a dosarelor este 11.11.2020 ora 8:30 – 12.11.2020 ora 16: 30

Data selecței dosarelor este 13.11.2020.

Precizări Suplimentare :

În situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați , se organizează proba interviu.

La afișarea rezultatului selecției dosarelor se va publica data de organizare a probei interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați la selecția dosarelor.

Contractul individual de muncă se încheie pe durată determinată și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 27 alin. 1 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Candidații trimit documentele pe adresa de e-mail: spjudalba@gmail.com

Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419