Ajutoare de stat pentru motorina pentru agricultură în anul 2011

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În conformitate cu HG nr. 408/2010, pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanice în agricultură s-a stabilit o acciză redusă de 21,00 euro/1000 litri. Diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.
lCine poate primi ajutorul de stat
Beneficiarii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură sunt: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 i/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole, în Registrul naţional al exploataţiilor cu efectivele de animale sau care deţin documente de inregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase, care deţin, cresc sau exploatează animale, b)  organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare; c) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. d) întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.
lCondiţiile pentru primirea ajutorului de stat
Beneficiarul trebuie să fie persoană juridică sau persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială, întreprindere mică şi mijlocie care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole; să nu fie în dificultate financiară în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare; să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al ANSVSA cu efectivele de animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar, inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să exploateze/deţină/crească animale/pasari/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
lConsumurile specifice din sectorul vegetal, zootehnic şi irigaţii
Pentru executarea lucrărilor mecanizate, consumurile specifice sunt următoarele: lsectorul vegetal: cereale – 78 litri/ha, orez – 96 litri/ha, leguminoase boabe – 78 litri/ha, oleaginoase – 78 litri/ha, cartof – 150 litri/ha, sfeclă de zahăr – 139 litri/ha, tutun şi hamei – 140 litri/ha, plante medicinale şi aromatice -100 litri/ha, legume proaspete în câmp  – 148 litri/ha, pepeni verzi şi galbeni – 150 litri/ha, flori şi plante ornamentale – 100 litri/ha, păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare – 30 litri/ha, plante de nutreţ – 30 litri/ha, livezi şi arbuşti fructiferi – 130 litri/ha, căpşun, alţi arbuşti fructiferi – 65 litri/ha, viţă-de-vie – 125 litri/ha, teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente -150 litri/ha, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, altele – 40 litri/ha; lsectorul zootehnic:  păsări – 39 litri/UVM, porcine – 6 litri/UVM, bovine – 56 litri/UVM, ovine, caprine -6,75 litri/UVM, albine şi viermi de mătase – 18 litri/ familie/cutie; lsectorul îmbunătăţiri funciare: instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice – 50 litri/1000 mc apă.
lUnde se depune cererea şi actele necesare
Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare pentru anul 2011 se completează şi se depune la Centrul Judeţean al APIA Alba sau unde au fost depuse cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în perioada, 1 decembrie – 31 decembrie 2010.  Documentele necesare sunt: anexa aferentă sectorului vegetal cu lista suprafeţelor şi structura culturilor care vor fi înfiinţate în anul pentru care solicită ajutorul de stat; copie de pe certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; declaraţie pe propria răspundere; anexa aferentă sectorului zootehnic cu efectivul mediu de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase, respectiv transformarea efectivului mediu de animale/păsări în UVM; copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea exploataţiei în RNE, (pentru animale) după caz; copie de pe documentul din care rezultă înregistrarea sau autorizarea sanitar-veterinară (pentru păsări, familii de albine şi viermi de mătase), după caz; anexa aferentă sectorului îmbunătăţiri funciare cu cantitatea de apă pentru irigaţii contractată şi suprafaţa care urmează a fi irigată în anul pentru care solicită ajutorul de stat; dovada că este membru în organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, dacă este cazul; copie a contractului de irigaţii/furnizarea apei.
Robert GHERGU

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei