Ziarul Unirea

Admitere la Facultate 2015: Peste 1.100 de candidați s-au înscris la Universitatea din Alba Iulia. Joi, ultima zi din prima sesiune

Peste 1.100 de candidați s-au înscris în perioada 13-21 iulie la programele de licență și masterat ale Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, potrivit purtătorului de cuvânt Diana Câmpan.

UAB01Absolvenții de liceu și de facultate mai au posibilitatea să se înscrie miercuri și joi, în prima sesiunea. În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015.

ELIT

Înscrierile se fac la Universitatea din Alba Iulia, dar și în alte centre după cum urmează:

Centrul tutorial Deva: Înscrieri pentru toate programele de învățământ la zi și la distanță la Liceul ,,Traian” Deva, str. Titu Maiorescu nr. 30, Parter

Centrul tutorial Câmpeni: Înscrieri pentru toate programele de învățământ la zi și la distanță la Colegiul Naţional „Avram Iancu” Câmpeni, Str. Oituz, nr. 3

ADEZIUNE PLUS ALBA

Centrul tutorial Turda: Înscrieri numai pentru programele de învățământ la distanță la Colegiul ,,Emil Negruţi” Turda, str. Agriculturii, nr. 27, Etajul I

Universitatea din Alba Iulia are 5 Facultăți, fiecare cu programe de licență și masterat: Istorie și filologie, Științe economice, Științe exacte și inginerești, Drept și științe sociale și Teologie ortodoxă.

Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, UAB are 658 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 961 la taxă, 275 pentru învățământul la distanță, respectiv câteva zeci de locuri propuse pentru candidaţii din Republica Moldova cu bacalaureat  în România și pentru candidaţii români de pretutindeni. Taxele pentru un an universitar de studiu încep de la 2.000 de lei.

Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, UAB are 220 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 651 de locuri la taxă. Totodată, sunt alocate 18 locuri pentru candidați români de pretutindeni, dintre care 6 cu bursă.

Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă majoritatea specializărilor au ca pondere, în proporție de 100 la sută, media examenului de Bacalaureat. Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat candidații pot fi admiși pe baza următoarelor criterii: media de la examenul de licenţă – 50%; interviu sau/şi lucrare scrisă – 50%.

Începând cu sesiunea de admitere iulie-august 2015, UAB scoate la concurs locuri pentru două noi programe de licență: Kinetoterapie și motricitate specială (învățământ de zi, 50 de locuri, din care 15 cu bursa alocată de Universitate), respectiv Pedagogia învățământului primar și preșcolar – învățământ la distanță (ID), 50 de locuri.

Programul admiterii cuprinde următoarele acţiuni: înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor  şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă.

Admiterea se organizează în perioada 13 iulie – 21 august 2015, conform următorului calendar:

 • 13 iulie – 23 iulie:înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 19 iulie);
 • 24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);
 • 25 iulie:ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
 • 27 iulie:comunicarea rezultatelor admiterii;
 • 27 iulie – 31 iulie:înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;
 • 3 – 7 august, 10 – 14 august şi 17 – 21 august:înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015. Prevederile prezentei Metodologii se aplică şi în a doua sesiune a concursului de admitere.
Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

 • 7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);
 • 18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;
 • 19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;
 • 21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;
 • 21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

METODOLOGIA organizării şi desfăşurării admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015-2016

Art. 1 – Admiterea în Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se organizează în conformitate cu prevederile Legii educaţiei nr.1/2011 cu modificările ulterioare, precum şi potrivit actelor normative care reglementează admiterea în învăţământul superior, respectiv:
Ordinul MEN privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2015/2016 şi Ordinul MEN privind aprobarea cifrei de şcolarizare pentru Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia , în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în anul universitar 2015/2016;

Art.2 – (1) Admiterea desemnează, în înţelesul prezentei Metodologii, întregul pachet de norme, măsuri şi acţiuni prin care se constituie anul I de studii în ciclul de studii universitare de licenţă şi prin care se dobândeşte calitatea de student al Universităţii.
(2) Admiterea se organizează pe specializări potrivit prevederilor prezentei Metodologii.
(3) Admiterea se organizează pe bază de criterii de selecţie, stabilite prin prezenta Metodologie. Criteriile de selecţie sunt aceleaşi pentru toate formele de învăţământ: de zi şi învăţământ la distanţă.
(4) Admiterea se poate desfăşura în două sesiuni, în perioada iulie–septembrie 2015.Întregul proces de admitere se finalizează până cel târziu la începutul anului universitar.

Art. 3 – (1) Pot participa la concursul de admitere în Universitate cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
(2) Admiterea în Universitate a cetăţenilor străini se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări din facultăţi diferite din cadrul Universităţii, cu condiţia depunerii unui dosar de înscriere la fiecare facultate. Un candidat declarat admis poate beneficia de loc finanţat prin granturi de studii pentru o singură specializare, pe durata legală a studiilor. O altă specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă.

Art. 6 – (1) Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular, pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate.
(2) Condiţiile de admitere pentru această categorie de candidaţi sunt similare cu cele privind admiterea în anul I a absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor admiterii se efectuează pe liste comune cu candidaţii absolvenţi de liceu.
(3) Regimul studiilor ( locuri finanţate prin granturi de studii sau locuri cu taxă) la care candidaţii se pot înscrie şi la care pot fi admişi se stabileşte în funcţie de regimul studiilor în care au urmat prima specializare. Astfel:
a) dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă;
b) dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.
(4) Prevederile aliniatului precedent se aplică şi în cazul candidaţilor care au absolvit mai multe specializări. Dacă o singură specializare a fost parcursă în regim de subvenţie de la bugetul de stat, candidaţii pot să concureze şi să fie admişi numai pe locuri cu taxă.
(5) Candidaţii din această categorie pot beneficia, pe baza sistemului de credite transferabile, derecunoaşterea perioadelor de  studii efectuate şi pot fi înmatriculaţi în regim cu taxă în anul de studiu corespunzător examenelor  recunoscute şi examenelor de diferenţă în limita numărului de locuri disponibile pentru anul de studiu respectiv.

 1. Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere
  – (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere(formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
  (2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  – diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
  – cartea de identitate în copie xerox;
  – certificatul de naştere în copie legalizată;
  – adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
  – pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.
  – pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
  – foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
  – 2 fotografii tip buletin de identitate.
  – dosar tip plic.
  (3) Absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
  (4) În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
  (5) Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs, potrivit prevederilor prezentei Metodologii, vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Art. 9 – (1) Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.
(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.
(3) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.
(4) Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
(5) Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
(6) Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2015.

Art. 10 – (1) Candidaţii pot să-şi retragă cererea, în perioada de înscriere sau în timpul concursului, fără a avea dreptul de a solicita returnarea taxei de înscriere. Taxa de înscriere se returnează numai persoanelor ale căror cereri sunt respinse de comisia de înscriere datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere precizate în prezenta Metodologie.
(2) Comisiile de înscriere vor afişa zilnic, după verificare, tabelele nominale cu candidaţii ale căror cereri sunt respinse datorită faptului că nu îndeplinesc condiţiile de înscriere, cu precizarea motivelor respingerii. Returnarea taxelor de înscriere se efectuează numai în baza acestor tabele.
(3) Contestaţiile privind respingerea înscrierii la concurs se depun cel mai târziu în ultima zi a perioadei de înscriere şi se rezolvă cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii concursului.

III. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere
Art. 11 – (1) Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se organizează pentru ocuparea următoarelor categorii de locuri:
a) locuri finanţate prin granturi de studii,
b) locuri în regim cu taxă.
(2) Admiterea pe locurile finanţate prin granturi de studii se face strict în limita numărului de locuri aprobate prin Hotărâre de Guvern şi repartizate pe instituţii de învăţământ superior prin Ordin al ministrului educaţiei.
(3) De locurile în regim cu taxă pot beneficia, la cerere, candidaţii care au o medie mai mică decât a ultimului admis pe locurile finanţate prin granturi de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere şi în limita numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la o anumită specializare.
(4) Candidaţii care doresc să concureze numai la forma de învăţământ la distanţă, cărora nu le sunt alocate locuri finanţate prin granturi de studii, se pot înscrie numai la aceste forme de învăţământ, fără a mai fi clasificaţi pe listele pentru învăţământul de zi.
(5) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student  la cel mult două specializări, din care cel mult una pe locuri finanţate prin granturi de studii, indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă. Candidaţii admişi la mai multe specializări pe locuri finanţate prin granturi de studii, au obligaţia să opteze pentru specializarea la care doresc să beneficieze de aceste locuri.
(6) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate de la bugetul statului se ocupă anual, în funcţie de punctele – credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior. Fac excepţie studenţii de la subvenţie, care îndeplinesc condiţiile pentru a primi bursa socială, care îşi păstrează forma de finanţare.

Art.12 – (1) Ierarhizarea candidaţilor la concursul de admitere se face în funcţie de două criterii aplicate în următoarea ordine de prioritate:
a) media generală de admitere, calculată potrivit prevederilor prezentei Metodologii;
b) opţiunile candidaţilor, în ordinea în care acestea au fost menţionate în fişa de înscriere.
(2) Candidatul care nu a reuşit la prima opţiune din cauza mediei insuficiente va concura la a doua opţiune (a doua opţiune devine prima), iar dacă nu reuşeşte nici la aceasta va concura la a treia opţiune (a treia opţiune devine prima) ş.a.m.d. În toate cazurile, pe listele de admitere, candidaţii sunt ierarhizaţi strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
(3) Media generală de admitere se calculează pe baza mediei la bacalaureat şi a notelor obţinute la probele de examen, potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în prezenta Metodologie. Media generală minimă de admitere este 5 (cinci).
(4) Universitatea  nu răspunde de erorile de înscriere sau de calcul din documentele oficiale (diplome, foi matricole etc.) şi nici de erorile de completare comise de candidaţi.
(5) După încheierea perioadei de înscriere nu este permisă modificarea opţiunilor consemnate de candidaţi pe cererea de înscriere.

Art. 13 – (1) Probele orale/scrise se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice  şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru specializările care au prevăzute astfel de criterii.
(2) Frauda dovedită se sancţionează cu eliminarea candidaţilor din concursul de admitere.
(3) Pentru studiile universitare organizate în limba engleză, admiterea conţine o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Tematica este menţionată în Anexa nr.4.

Art.14 – (1) În cazul în care numărul planificat de locuri este depăşit prin existenţa, pe ultimul sau ultimele locuri, a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală, departajarea se face prin aplicarea în ordine a următoarelor criterii:
a) nota la prima probă scrisă a bacalaureatului;
b) nota la a doua probă scrisă a bacalaureatului;
c) nota la a treia probă scrisă a bacalaureatului.
(2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviu la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

Art.15 – (1) Candidaţii admişi pe locurile în regim cu taxă beneficiază de acelaşi program de studii, având aceleaşi drepturi şi obligaţii profesionale cu ale celorlalţi studenţi, conform prevederilor legale. Studenţii admişi în regim cu taxă pot să beneficieze de burse şi alte facilităţi sociale finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de lege.
      (2) Cuantumul taxei anuale de studii este stabilit de Senatul universitar, pe domenii de licenţă, şi este adus la cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea sesiunii de admitere. Taxa de studii poate fi achitată în patru tranşe egale, din care prima tranşă în termenul de înmatriculare. Celelalte trei tranşe se achită la termenele ce vor fi stabilite prin contractul încheiat cu studenţii.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate prin granturi de studii au obligaţia ca,până la data de 1 august 2015, potrivit calendarului de mai sus, să completeze contractul de studii în vederea înmatriculării ca studenţi la domeniul de licenţă, specializarea şi facultatea la care au fost admişi. Candidaţii au obligaţia ca la înmatriculare să depună dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (2) şi actele de studiu (diploma de bacalaureat) în original, altfel pierd dreptul de a se înmatricula pe locurile finanţate prin granturi de studii.
(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate la Art. 8 alin. (2), până la 21 august 2015, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii.
(3) Candidaţii admişi care nu îndeplinesc aceste condiţii pierd calitatea de admis, iar locurile vacantate în acest mod se scot la concurs în sesiunea septembrie. La data de 21 august 2015 inclusiv, prima sesiune a concursului de admitere se consideră încheiată.
(4) Candidaţii declaraţi respinşi sau pe locuri în aşteptare se pot înmatricula numai pe locurile cu taxă rămase neocupate în urma concursului de admitere până la data de 21 august 2015.
(5) Locurile finanţate prin granturi de studii, rămase libere la o specializare, deoarece candidaţii declaraţi admişi nu au depus cerere în vederea înmatriculării, vor fi ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor, de către candidaţii care s-au înmatriculat pe locurile cu taxă la specializarea respectivă.

Facultatea de istorie și filologie are pentru anul universitar 2015-2016, un număr de 95 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 165 la taxă.

Facultatea de Științe economice are 155 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 205 la taxă și 175 de locuri pentru învățământul la distanță.

Facultatea de Științe exacte și inginerești are 148 de locuri finanțate de la bugetul de stat și 170 la taxă.

Facultatea de Drept și științe sociale are 185 de locuri finanțate de la bugetul de stat, 326 la taxă și 100 de locuri la I.D.

Facultatea de Teologie ortodoxă are 75 de locuri bugetate și 95 la taxă.

Pentru mai multe informații click AICI 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2015 – 2016

Art. 1. – (1) Studiile universitare de master asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Programele de master se adresează:
a) absolvenţilor cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, în concordanţă cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
b) absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, conform Legii nr. 84/1995;
c) absolvenţilor cu studii efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii nr. 84/1995).
(3) La admitere pot candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi  ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEN înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor.
(4) La admiterea pentru programele de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de MEN. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.

Art. 3. – (1) Admiterea la studii universitare de master se face prin concurs.
(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un domeniu se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă. Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică pe baza unei tematici şi bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.
(3) Concursul de admitere se organizează pe locuri finanţate prin granturi de sudii şi pe locuri cu taxă, în limita numărului de locuri aprobate prin Ordin al M.E.N. şi prin Hotărâre a Senatului.
(4) Un candidat se poate înscrie la concursul de admitere pentru ambele categorii de locuri (finanţate prin granturi de studii şi cu taxă) sau numai pentru o categorie de locuri. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii o singură dată pentru un program de master.
(5) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.
(6) Cuantumul taxelor şi condiţiile achitării acestora sunt stabilite de Senat cu cel puţin 15 zile înaintea începerii concursului de admitere.

Art. 4. (1) Admiterea se face, în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
(2) Candidaţii care optează pentru locurile finanţate prin granturi de studii(indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii:
a) media de la examenul de licenţă – 50%;
b) interviu sau/şi lucrare scrisă – 50%.
(3) Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici din domeniul de specializare.
(4) Lucrarea scrisă va consta dintr-un articol, eseu original, studiu sau referat  ştiinţific întocmit de candidat pe baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice proprii şi a bibliografiei recomandate. Lucrarea va avea 10-15 pagini şi va fi susţinută de candidat în faţa comisiei de concurs. Lucrarea urmăreşte să pună în evidenţă capacitatea candidaţilor de a aborda şi trata, aplicând metodologia specifică domeniului, o temă de cercetare.
(5) Probele, tematicile şi bibliografia pentru fiecare program de masterat sunt elaborate de către departamente, aprobate de Consiliile facultăţilor şi afişate pe site-ul Universităţii.
(6) Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă.
(7) Ocuparea locurilor finanţate prin granturi de studii şi a locurilor în regim cu taxă este valabilă pentru anul I de studiu. În conformitate cu Legea nr. 224/11.07.2005, locurile finanţate prin granturi de studii se ocupă anual, în funcţie de punctele – credit acumulate de la începutul studiilor şi media generală la finele anului anterior.

Art. 5. (1) Probele orale se susţin în faţa unei comisii de specialitate formată din trei cadre didactice  şi un secretar tehnic. Dintre cele trei cadre didactice se desemnează un preşedinte, care are rolul de a conduce desfăşurarea probelor. Probele se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisiile de admitere, care se afişează cu o zi înainte de începerea fiecărei probe. La intrarea în sală candidaţii trebuie să prezinte buletinul de identitate şi legitimaţia de concurs. Modul concret de desfăşurare a probelor se stabileşte de către comisiile de concurs în funcţie de specificul disciplinelor şi al probelor practice. Candidaţii care nu s-au prezentat la aceste probe sunt excluşi din concursul de admitere pentru locurile finanţate prin granturi de studii şi rămân în concurs pentru locurile cu taxă.
(2) Pentru admiterea la studii universitare de master  a candidaţilor români care sunt absolvenţi de studii din străinătate precum şi  a candidaţilor străini se constituie Comisia de admitere pentru candidaţii care au absolvit studii în străinătate din cadrul Biroului programe comunitare.

Art. 6. (1) În cazul existenţei pe ultimele locuri a mai multor candidaţi cu aceeaşi medie generală de admitere, departajarea se face aplicând în ordine următoarele criterii:
a) suma notelor (mediilor) probelor de concurs;
b) nota la interviu sau/şi lucrarea scrisă, examenul scris;
c) media la examenul de licenţă.
(2) În toate cazurile în care, după aplicarea criteriilor de departajare, continuă să existe doi sau mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie pe ultimele locuri, depăşindu-se astfel cifra de şcolarizare, departajarea se face printr-o probă orală tip interviu la care au obligaţia să se prezinte toţi candidaţii în cauză. Rezultatele acestei probe sunt definitive.

Numărul de locuri aprobate pentru studii universitare de MASTER în anul universitar 2015-2016 este de 874, dintre care: 636 la taxă și 238 la buget. Pentru mai multe informații click AICI 

Art. 7. (1) Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs în cuantum de 150 RON. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
(2) La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:

 1. Diploma de licenţăîn original.
 2. Copie legalizată după certificatul de naştere.
 3. Copie xerox după cartea de identitate.
 4. Copie legalizată după certificatul de căsătorie(numai în cazul schimbării numelui înscris pe actele de studii).
 5. Adeverinţă medicală.
 6. 2 fotografiitip buletin/carte de identitate.
 7. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita şi prima tranşă (cel puţin) a taxei de studiu.
 8. Binecuvântarea ierarhului(în cazul specializărilor teologice).
 9. Dosar plic

Dragoș SUCIU

Email: dv.suciu@yahoo.com
Tel: 0740.084.098

Facebook 

Te-ar putea interesa și:

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Ziua Bibliotecarilor din România, sărbătorită prin activități online la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Începând cu anul 1995, la iniţiativa UNESCO, în întreaga lume se marchează în data de 23 aprilie Ziua Mondială a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

A prezentat polițiștilor un permis de conducere italian, care se presupune că este fals. Tânăr din Lunca Mureșului, CERCETAT de polițiști

Polițiștii din Ocna Mureș au oprit, în data de 11 ianuarie, un tânăr din comuna Lunca Mureșului, care a prezentat… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

Aprilian Smecherescu 23 iulie 2015 at 21:35

A „studia”la 1 Aprilie e timp si sunt bani pierduti.. primiti o hartie cu care nu puteti face nimic… mai bine mereti la ….. pe bune!! cel putin acolo primiti educatie!un raport bun pret-calitate..

Comentariile sunt oprite