Ziarul Unirea

Transformarea fostei Școli Generale din Partoș în creșă : primăria Alba Iulia mai face un pas, licitație publică lansată în SEAP

Transformarea fostei Școli Generale din Partoș în creșă : primăria Alba Iulia mai face un pas, licitație publică lansată în SEAP

În anul 2020, în sedința din 22 decembrie, consilierii locali din Alba Iulia au retras din administrarea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba  imobilul (clădirea) Școlii Generale nr. 4 situată în cartierul Partoș, pe strada Liliacului nr. 2.

Astfel, la acel moment, s-a făcut primul pas înspre schimbarea destinației imobilului de pe strada Liliacului și demararea proiectului prin care acesta urma să fie destinat unei creșe. În data de 17.06.2021 Primăria Municipiului Alba Iulia a mai făcut un pas în acest sens prin publicarea în SEAP a unei licitații ce are ca obiect : „Servicii de elaborare a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul: „Schimb de destinație din Școala Generală nr. 4 în Creșă, inclusiv împrejmuire și amenajări exterioare, str. Liliacului, nr. 8, municipiul Alba Iulia”.

ELIT

Licitație publică lansată în SEAP, descriere succintă:

Se propune realizarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul: „Schimb de destinație din Școala Generală nr. 4 în Creșă, inclusiv împrejmuire și amenajări exterioare, str. Liliacului, nr. 8, mun. Alba Iulia”, inclusiv toate studiile necesare și avizele menționate în Certificatul de Urbanism nr. 57 din 19.01.2021. Amplasamentul situat în Municipiul Alba Iulia, strada Liliacului, nr. 8, se află în administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia. Având în vedere nevoia de locuri la creșă pentru copiii din municipiul Alba Iulia se propune schimbarea de destinație din Școala Generală nr. 4 în Creșă. Construirea creșei prin schimbul de destinație a Școlii Generale nr. 4, trebuie să asigure minim următoarele categorii de spații, în principal: – cabinet medical cu izolator, la intrare în clădire unde se face triajul copiilor; – vestiare copii și personal; – băi copii și personal; – oficiu alimentar / spațiu unde se porționează hrana copiilor, mâncarea fiind asigurată prin catering de la Creșa Cetate cu mașină autorizată; – sală de mese. – magazie, călcătorie / spălătorie; – birou administrativ. – măsuri ISU, de securitate și sănătate în muncă, etc. Pe baza cerințelor din Certificatul de Urbanism nr. 57 din 19.01.2021 și a legislației în vigoare se propune obținerea unei construcții adecvate din punct de vedere funcțional, cu activitățile educaționale necesare pentru o creșă și care să utilizeze la eficiență maximă suprafața construită. De asemenea, se va avea în vedere amenajarea curții, realizarea împrejmuirii, a trotuarelor și amenajarea unui loc de joacă. Terenul pe care este construita Scoala generala nr.4 are o suprafata totala de 1290 mp, din care obiectivul propus pentru schimbul de destinatie are regimul de inaltime Sp+P, Ac=290 mp, Ad=355 mp. În costurile estimate pe structura devizului general se vor cuprinde și cheltuieli pentru elaborarea raportului de audit energetic, obținerea autorizației ISU, expertiza tehnică a clădirii și a certificatului de performanță energetică.

Conditii de participare

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința 1 – Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții, ofertanții asociați, terții susţinători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2018 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: – certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării; – cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; – după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; – alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Cerința nr.2 – Evitarea conflictului de interese Ofertanții care participă la procedura de atribuire, individual ori în comun cu alţi operatori economici ofertanții asociaţi, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în conflict de interese cu oricare din următoarele persoane care dețin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante: Persoanele cu funcție de decizie, din cadrul Municipiului Alba Iulia sunt: PLEȘA GABRIEL CODRU – primar , POPESCU EMIL ANTONIU – viceprimar, FILIMON MARIUS – viceprimar, JELER MARCEL VALERIAN – secretar municipiu, MĂRINCEAN LILIANA – șef serviciu, RÂNGHET GEORGETA CAMELIA – director executiv, TÎR TEOFILA– director economic, FIT SIMONA – șef serviciu, CLAUDIA OANA CÂNȚA – director executiv, CRINA DUMITRESCU – director executiv, ANDREEA GROZA– manager proiect, BUZGURE COSMIN – șef serviciu Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei: completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, aşa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – va fi prezentata de către toți participanții la procedura împreuna cu DUAE. In DUAE se vor cuprinde informaţii privind: terţii susţinători, asociaţi si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193-195 din Legea 98/2016. Autoritatea Contractanta va completa formularul de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publica. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. In scopul de a se asigura ca potențialul contractant are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, astfel încât sa fie îndreptățit sa execute lucrări de aceeași natura cu obiectul contractului, autoritatea contractanta impune următoarele: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situației lor „Criteriile de selecție” – Secțiunea A „Capacitatea de a corespunde cerințelor”. Documentul va fi prezentat obligatoriu la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. 1. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificatul constatator, în copie lizibila cu menţiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării. 2. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, însoțite de traducerea a acestora în limba româna. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru îndeplinirea cerinței este suficient ca obiectul de activitate al fiecărui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienţă similară în servicii: Ofertantul trebuie să demonstreze că a prestat în ultimii 3 ani servicii de proiectare privind elaborare de documentatii aferente oricarei faze de proiectare pentru realizare de lucrări de construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare în domeniul construcţiilor civile, servicii a căror valoare cumulată să fie de minim 30.000 lei fără TVA. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13 alin. (1) lit. b). – Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiilor lor, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii referitoare la: numărul si data contractului invocat drept experienţa similara, valoarea fără TVA, beneficiarul, data si numărul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activităţile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate , la solicitarea autorităţii contractante , doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după caz acestea putând fi: -procese-verbale de receptie întocmite in condiţiile actelor normative care reglementează recepţia serviciilor ; -certificate de buna execuţie ; – documente constatatoare; Documentele trebuie sa ateste faptul ca serviciile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfârşit. Din documentele prezentate trebuie sa reiasă următoarele informaţii : beneficiarul , cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul serviciilor), perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul prestării serviciilor. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanti si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propuşi, daca aceştia din urma sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Partea/părţile subcontractate vor fi însușite si contrasemnate de către subcontractant. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul de subcontractare încheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016. – Completare DUAE de către ofertant si separat de subcontractanti; Odată cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare. Din DUAE trebuie sa rezulte partea/părţile din contract pe care ofertantul urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanti si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propuşi, daca aceştia din urma sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Documentele justificative care probează cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicării criteriului de atribuire. Înainte de semnarea contractului trebuie sa fie prezentate contractele încheiate între contractant si subcontractant. Acestea trebuie sa conțină cel puţin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitățile ce urmează a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ părțile subcontractate, opțiunea privind realizarea plaților direct către subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractanţii nominalizat/ nominalizați in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziţie publica vor conţine cel puţin informaţiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achiziţie publica. Răspunderea contractantului in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ părţi din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Informatii suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăşura după următoarele reguli: – Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică); – Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Toate documentele solicitate, respectiv: certificate/atestate/autorizaţii/licenţe, etc. trebuie citite ca fiind însoțite de menţiunea „sau echivalent”. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de către autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câștigătoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Înainte de atribuirea contractului de achiziţie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentaţia de atribuire este de 8 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunţul de participare simplificat.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Rezultate LOTO, 25 iulie 2021: Care sunt numerele extrase la Joker, Loto 6 din 49, Loto 5 din 40 și Noroc

Astăzi, 25 iulie, au loc noi tragerile la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode Preşedintele PNL Sălaj, Lucian… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții Un bărbat din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei O turistă adolescentă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de cursuri”

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate Scurgeri importante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situează ALBA între primele județe. Procentul la ora 14:30

27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situează ALBA între primele județe. Procentul la ora 14:30 În județul Alba,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro