Ziarul Unirea

Primăria Municipiului Alba Iulia solicită prin licitație servicii de proiectare și executare pentru locuințe destinate tinerilor, în valoare de 1.688.700 lei

Primăria Municipiului Alba Iulia solicită prin licitație servicii de proiectare și executare pentru locuințe destinate tinerilor, în valoare de 1.688.700 lei

Primăria Municipiului Alba Iulia a solicitat prin licitație publică, în sistemul național, achiziția serviciilor de proiectare faza PAC (DTAC) +PT+DDE+CS, asistenta tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul: „VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII-STRADA LALELELOR NR. 97A , etapa I, bloc 1 și 2 Amenajări exterioare, lucrări necesare pentru asigurarea cu utilități ( apă-canal)

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza DTAC (PAC) , PT+DE+CS. La baza întocmirii documentațiilor de proiectare faza DTAC (PAC) PT+DDE+CS vor sta reglementările cuprinse în – PUZ al MUNICIPIULUI ALBA IULIA aprobat prin HCL nr.188/26.mai 2017, art.14 – LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-CARTIER ORHIDEELOR, Studiul de Fezabilitate -proiect nr. 22/2018 elaborat de SC SECRET ART SRL, documentatia tehnică proiect nr.129/2020 elaborat de SC Apă CTTA SA precum și prevederile Hotărârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și a conținutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului menționat mai sus și execuția lucrărilor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 În conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentaţia de atribuire este de 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunţul de participare simplificat.

ELIT

Descrierea achizitiei publice:

Conform contractului nr. 93368/28.09.2017 încheiat intre ANL Bucureşti și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia având ca obiect transmiterea terenului destinat construirii de locuințe pentru tineri , în suprafață totală de 95.803 mp, situat in strada Lalelelor nr. 97A Consiliul local are obligația să elaboreze documentațiile tehnice pentru viabilizarea amplasamentului, respectiv utilitățile aferente construcţiilor, (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale), căi de acces, iluminat public, alei pietonale, parcaje, spații verzi și să finalizeze aceste lucrări până la predarea locuințelor către beneficiarii. Termenul de punere in funcțiune a locuințelor, comunicat de ANL prin scrisoarea nr. 25971/2020 este data de 25.01.2022. În acest sens, în prima etapă a fost elaborat Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv și aprobat prin HCL nr.395/2018. În a doua etapă se impune achiziţia contractului de servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnico- economice faza DTAC ( PAC) PT+De+CS și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”VIABILIZARE AMPLASAMENT PENTRU CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – STRADA LALELELOR NR. 97A, etapa I, bloc 1 și 2 ” – Amenajări exterioare, lucrări necesare pentru asigurarea cu utilități ( apă-canal) La baza întocmirii documentațiilor de proiectare faza DTAC (PAC) PT+DDE+CS vor sta reglementările cuprinse în – PUZ al MUNICIPIULUI ALBA IULIA aprobat prin HCL nr. nr. 188/26 mai 2017 , art.14 -LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE-CARTIER ORHIDEELOR, Studiul de Fezabilitate – proiect nr. 22/2018 elaborat de SC SECRET ART SRL precum si documentatia Tehnică proiect nr.129/2020 elaborat de SC Apă CTTA SA. Documentația tehnico-economica, va respecta conținutul cadru reglementat prin HGR 907/2016. Valoarea estimată a serviciilor și lucrărilor ce se vor achiziționa este: 1.688.700,00 lei fără TVA după cum urmează: – cheltuielile propriu-zise pentru fazele PAC(DTAC) si obținere avize, inclusiv documentaţiile aferente sunt in valoare de 3.000 lei, pentru PT, DDE+CS se estimează și se limitează la 55.000,00 lei fără TVA, iar verificarea tehnică de calitate este estimată la 7.000 lei fără TVA. – valoarea estimată a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului este de 5.000,00 lei fără TVA – Total valoarea estimată a serviciilor de proiectare și asistență tehnică este de 70.000,00 lei. – Valoarea estimată a lucrărilor de execuție, inclusiv dotări: valoarea C+M si dotări este 1.618.700,00 lei fără TVA Termenul de prestare a serviciilor si executiei si a lucrarilor prezentului contract este de 7 luni începând de la data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor și lucrărilor, după cum urmează: Faza I cuprinde 2 luni defalcată astfel: 1. Elaborare proiect faza PAC(DTAC) – 30 zile de la comunicarea ordinului de începere a serviciilor; 2. Elaborare proiect faza PT+DDE+ CS in care este inclusa si verificarea tehnica de calitate– 30 zile calendaristice de la predarea fazei PAC(DTAC) și obținerea autorizației de construire; Faza II cuprinde 5 luni de la comunicarea ordinului de începere a lucrărilor defalcată astfel: 1. Execuţia propriu zisă a lucrărilor conform documentației tehnico-economice – 5 luni. 2. Asistență tehnica se va întinde pe toată durata de realizare a lucrărilor, si pana la recepţia finala a acestora. Valoarea estimată a achiziției a fost determinată din Devizul general elaborat la faza SF elaborat de proiectantul S.C. Secret ART S.R.L. Alba Iulia.

Capacitatea de exercitare a activitații profesionale, inclusiv cerințele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale:

Cerințe nr.1 – Motive de excludere Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertanții, ofertanții asociați, terții susţinători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2018 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: – certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; – cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; – după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; – alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Cerința nr. 2 – Evitarea conflictului de interese Ofertantul (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) nu trebuie să se regăsească în situațiile generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-e) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Ofertanții, inclusiv ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, dacă este cazul, au obligația completării și prezentării inițiale a DUAE ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile generatoare de conflict de interese. Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul (lider, asociat, terț susținător, subcontractant) va prezenta declarația pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-e) și art. 61 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, odată cu depunerea DUAE. Persoanele cu funcție de decizie, din cadrul Municipiului Alba Iulia sunt: PLEȘA GABRIEL CODRU – primar , POPESCU EMIL ANTONIU – viceprimar, FILIMON MARIUS – viceprimar, JELER MARCEL VALERIAN – secretar municipiu, MĂRINCEAN LILIANA – șef serviciu, RÂNGHET GEORGETA CAMELIA – director executiv, TÎR TEOFILA– director economic, FIT SIMONA – șef serviciu, CLAUDIA OANA CÂNȚA – șef serviciu, DANIEL TRAIAN STAN – director executiv, BUZGURE COSMIN – șef serviciu, DUMITREAN ANCA – șef serviciu, DAMIAN ALEXANDRU – arhitect șef Se supune atenției ofertanților următoarele: 1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2) DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire, respectiv de ofertant, asociere (lider/ofertant asociat), subcontractant, terț susținător – conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant. 3) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia (Formular 3 și Formular 4), Acordul de subcontractare (Formular 5) și/sau Acordul de asociere Formular 6), după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător trebuie sa prezinte Formularul 2 „Declarație privind conflictul de interese”, in conformitate cu modelul prezentat in secțiunea Formulare. Formularul va fi transmis in mod obligatoriu împreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP. In scopul de a se asigura ca potențialul contractant are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, astfel încât sa fie îndreptățit sa presteze servicii și să execute lucrări de aceeași natură cu obiectul contractului, autoritatea contractanta impune următoarele: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor respectiv obiectul contractului ce urmează a fi atribuit și care are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Certificatul constatator va fi solicitat ofertantului (lider asociere, asociaţi), terțului susținător si subcontractantului, după caz, care trebuie sa îndeplinească aceasta cerința pentru partea din contract pe care o realizează. Documentele justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Capacitatea tehnică și profesională:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, lucrări similare cu cele care fac obiectul contractului, în valoare cumulată de minim 1.500.000,00 lei fără TVA. Se vor prezenta informaţii aferente principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani din care să reiasă că au fost executate lucrări similare în valoare cumulată de minimum 1.500.000,00 lei, fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte de lucrări. Prin lucrări similare se înțelege execuția de lucrări luate individual sau în orice combinație a acestora, de: căi de acces/rețele de echipare tehnico-edilitară /amenajări parcări/spații verzi). Prin formularea „lucrări executate/duse la bun sfârșit” se înțelege: – lucrări recepționate parțial care sunt însoțite de procese verbale de receptie pentru părţi/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si funcțional; sau – lucrări recepţionate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau – lucrări recepţionate însoțite de proces-verbal de receptie finala. Lucrările trebuie sa fi fost executate în ultimii 5 ani, calculați prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial. De asemenea Autoritatea Contractantă poate lua în considerare toată valoarea precizată în cadrul documentului care confirmă recepționarea respectivelor lucrări în ultimii 5 ani (dacă acesta este emis în perioada de referință), în condițiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcţie cu funcționalitate independentă, fără a elimina din calcul, valori aferente lunilor/anilor ce nu se încadrează în intervalul urmărit – Ofertantul/ Ofertantul asociat/Terţul susţinător va completa DUAE – „Criteriile de selecţie” – Secțiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puţin următoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: 1. numărul si data contractului invocat drept experienţă similara; 2. obiectul contractului; 3. tipul/categoriile de lucrări executate; 4. calitatea in cadrul contractului (ofertant unic, asociat, etc.); 5.ponderea si activitățile pentru care a fost responsabil in execuția lucrărilor; 6. valoarea lucrărilor similare executate, exprimată în lei fără TVA ; 7. data si numărul documentului de receptie; 8. beneficiarul contractului; 9. data de începere si data de finalizare a contractului Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/documente care atesta îndeplinirea cerinței, si anume: documente/ recomandări emise de beneficiarul lucrărilor si/ sau Procese verbale de receptie pe obiect si/ sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrărilor si/ sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritățile contractate si/sau Certificări de buna execuţie, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de către Ofertantul asociat, in situaţia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru îndeplinirea cerinţei. -Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situație, si ofertantul asociat va completa DUAE – „Criteriile de selecţie” – Secțiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, împreuna cu DUAE si cu oferta, se va încărca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii. – In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. – In cazul in care Ofertantul beneficiază de susținere din partea unui terț, terţul susţinător va completa DUAE – „Criteriile de selecţie” – Secțiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. – In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta : a)Angajamentul ferm privind susținerea capacitații tehnice acordata de terţul susţinător. Angajamentul ferm va fi încărcat in SEAP împreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii. b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător asigura îndeplinirea obligaţiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnătura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condiţiile legii. c) documente/ recomandări emise de beneficiarul lucrărilor si/ sau Procese verbale de receptie pe obiect si/ sau Procese verbale de receptie la terminarea lucrărilor si/ sau Procese verbale de receptie finala si/ sau Documente constatatoare emise de autoritățile contractate si/ sau Certificări de buna execuţie, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnica. – documentele menționate la pct.c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de către subcontractanti si datele de recunoaștere ale subcontractantilor propuşi, daca aceştia din urma sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Partea/părţile subcontractate vor fi însușite si contrasemnate de către subcontractant. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul de subcontractare încheiat intre ofertant si subcontractanti. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situaţia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016. Răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publică nu este diminuată în cazul în care o parte/părti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Odată cu completarea DUAE, ofertantii vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare. – Se va completa DUAE de către subcontractantii nominalizati în ofertă cu informatiile aferente situatiei lor. Se va/vor completa și prezenta odata cu DUAE si Acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Autoritatea contractantă va solicita, la încheierea contractului de achizitie publică, prezentarea contractelor de subcontractare încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică.

Informații suplimentare:

Conform prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016, oferta este considerată innaceptabilă în cazul în care ofertantul nu completează DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.Autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.Operatorul economic depune oferta, DUAE, documentele de calificare și solicitările de clarificare numai prin mijloace electronice atunci când participă la o procedură de atribuire care se desfăşoară prin intermediul SEAP.Documentele prevăzute mai sus se semnează cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale.Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi insoțite de traducerea autorizată în limba română.Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă.Autoritatea contractantă are obligația de a stabili oferta cîștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire, prin compararea prețurilor ofertelor admisibile și întocmirea, în ordinea crescătoare a prețurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare, fără a fi cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire. Compararea prețurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanților se realizează la valoarea fără TVA. În situația în care mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

MARȚI| Începe înscrierea pentru granturile HoReCa: În ce va consta ajutorul de stat?

Începând de marți, timp de douăzeci și două de zile calendaristice de la demararea înscrierilor, persoanele juridice și persoanele fizice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situează ALBA între primele județe. Procentul la ora 14:30

27 iunie, alegeri parțiale : Prezența la vot situează ALBA între primele județe. Procentul la ora 14:30 În județul Alba,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții

VIDEO | Un bărbat din Ocna Mureș a fost agresat fizic de trei tineri în toiul nopții Un bărbat din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei

Turistă adolescentă ATACATĂ de URS în parcul central din Sinaia: un paznic a sărit în ajutorul ei O turistă adolescentă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode

Cel mai tânăr primar de oraș îi ia locul cuscrului şefului DNA. Ce declară Lucian Bode Preşedintele PNL Sălaj, Lucian… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de cursuri”

Vacanțele elevilor ar putea fi mai scurte. Ministrul Educației: „E nevoie acum de o durată mai mare a perioadei de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate

ALERTĂ hidrologică: COD PORTOCALIU de inundații pentru Alba și alte județe, până luni la ora 24.00. Zonele vizate Scurgeri importante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro