Precizări privind plata contribuţiilor de asigurări sociale şi şomaj, conform OUG 58/2010

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Referitor la declararea [i plata contribu]iilor individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj prev\zute de art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea [i completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal [i alte m\suri financiar – fiscale, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, AJOFM Alba face o serie de preciz\ri. Contribu]iile individuale de asigur\ri sociale [i de asigur\ri pentru [omaj calculate [i re]inute de pl\titorii de venit potrivit art. III alin. (11) din OUG 58/2010, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, denumite `n continuare contribu]ii individuale de asigur\ri, se vor declara la organele fiscale competente `n administrarea acestora, subordonate ANAF. Modelul [i con]inutul formularului este cel aprobat potrivit art. 1, lit. c) din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului [i con]inutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor [i contribu]iilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re]inere la surs\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv formularul 102 „Declara]ie privind obliga]iile de plat\ la bugetele asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale”, cod 14. 13.01.40. Plata contribu]iilor individuale de asigur\ri se va efectua de pl\titorii de venit potrivit art. 114 alin. (1) [i (2) din OG 92/2003 privind Codul de procedur\ fiscal\, republicat\, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. Contul `n care se vor pl\ti contribu]iile individuale de asigur\ri este cel prev\zut la art. 4 din Ordinul pre[edintelui ANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribu]iile [i alte sume reprezent@nd crean]e fiscale, care se pl\tesc de contribuabili `ntr-un cont unic, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, respectiv contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigur\rilor sociale [i fondurilor speciale, `n curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscal\ al contribuabililor, la unit\]ile Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent `n administrarea pl\titorului de venit. Organele fiscale vor distribui sumele pl\tite `n contul prev\zut la alin. (2) [i vor stinge contribu]iile individuale de asigur\ri declarate potrivit art. 1, alin (1), `n conformitate cu dispozi]iile art. 114 [i 115 din Codul de procedur\ fiscal\. Contribu]iile individuale de asigur\ri distribuite potrivit alin. (3) se eviden]iaz\ `n conturile corespunz\toare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscal\ al pl\titorilor de venit. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419