Rămâi conectat

Curier Județean

Marți, 25 septembrie 2012: Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia – vezi Ordinea de Zi

Publicat

în

Primarul municipiului Alba Iulia convoacă Consiliul local în şedinţă ordinară, pe data de 25 septembrie 2012, orele 13.00, care va avea loc la sediul Direcţiei Programe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

I. Diverse.
II. Proiecte de hotărâri privind:
1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2012
2. Modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii nr. 171/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
3. Neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice
4. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Serviciului public de asistenţă medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
5. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2013
6. Deplasarea unei delegaţii a municipiului Alba Iulia la Sliven în Bulgaria în perioada 24 – 27 octombrie 2012
7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „E-SKILLS FOR INNOVATIVE CITIES” – E4C (E – ABLITĂŢI PENTRU ORAŞE INOVATOARE) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013
8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „INNOVATIVE PLACE – BRAND MANAGEMENT” – CityLogo (MANAGEMNETUL UNUI BRAND LOCAL INOVATOR) finanţat prin programul european The Urban Development Network Programme URBACT II 2007 – 2013
9. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional POLUL DE COMPETITIVITATE PRELUCRĂRI METALICE TRANSILVANIA şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”
10. Participarea Municipiului Alba Iulia la Clusterul Inovativ Naţional POLUL DE COMPETITIVITATE: ALIMENT TRANSILVANIA (FOOD TRANSILVANIA) şi la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 – 2013” – co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient” Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”
11. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Unir nos forces pour construire un autre Nouveau Monde!” – UNMOND cofinanţat de Ambasada Franţei în România
12. Participarea Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Internaţională TRANSROMANICA – The Romanesque Routes of European Heritage
13. Alocarea unor sume de bani pentru activităţi culturale
14. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 177/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2012
15. Modificarea Hotărârii nr. 220/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind constituirea comisiei de analiză a cererilor de locuinţe sociale şi a cererilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
16. Organizarea de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a Competiţiei Sportive pentru copii şi tineri cu dizabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a IX – a 2012 şi susţinerea financiară cu o suma de bani din bugetul local
17. Aprobarea studiului de soluţie proiectare şi execuţie sistem de supraveghere Cetatea de tip Vauban Alba Iulia
18. Aprobarea studiului de soluţie semaforizare intersecţii Alba Iulia
19. Aprobarea studiului de soluţie pentru obiectivul „Construire reţea electrică strada Valea Popii”
20. Documentaţia tehnico-economică – faza Documentaţie avizare lucrări intervenţie pentru obiectivul: „REFUNCŢIONALIZARE ZONA CENTRALĂ MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA TUDOR VLADIMIRESCU”
21. Redistribuirea pe obiective de investiţii a creditului bancar în valoare totală de 42.000.000 lei şi modificarea anexei la Hotărârea nr. 25/2012 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia
22. Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Apa-CTTA” SA
23. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Alba Iulia în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Alba Iulia
24. Atribuirea denumirii unor strazi
25. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE, STR. VICTORIEI, OARDA DE SUS, solicitant ANGHEL RĂZVAN CLAUDIU”,
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, STR. LĂCRĂMIOAREI, OARDA DE JOS, solicitant BARBU RĂZVAN GEORGE”,
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE ŞI CONSTRUIRE ATELIERE EDUCAŢIONALE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ A COPIILOR ŞI TINERILOR ÎN RISC DE ABANDON ŞI EŞEC ŞCOLAR CARACTER PROVIZORIU 10ANI, ALBA IULIA, EXTRAVILAN STR. VALEA POPII, solicitant FILANTROPIA ORTODOXĂ”,
Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI PUZ aprobat cu HCL Nr.191/2011 pentru UTR – ZONA MIXTĂ, STR. LALELELOR intersecţie cu STR. ION LANCRANJAN, ALBA IULIA, solicitant COŞER NICOLAE, COŞER ANA MONICA, GRECU MARIA MIHAELA”,
Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE UTR DIN ZONĂ AGRO-INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ LOCUINŢE, OARDA DE JOS, STR. GAROAFELOR – 2C solicitant DREGHICI AVRAM”,
Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE UNITATE TERITORIALĂ DE REFERINŢĂ DIN ZONĂ DE GRĂDINĂRIT ÎN ZONA LOCUINŢE FAMILIALE CUPLATE, ALBA IULIA, STR. TURNĂTORIEI, FN solicitant DRĂGAN SIMION, BITOLEANU MARIN”,
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD aprobat cu HCL 420/2005, ART.3, STR. PONOR, MICEŞTI, ALBA IULIA, solicitant FLOREA IOAN şi ELENA”,
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE TRASEU STRĂZI din PUZ aprobat cu HCL 108/2008, ALBA MICEŞTI, STR. MIHAIL SADOVEANU, solicitant LAZĂR GABRIELA”,
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „REALIZARE ACCES PTENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE, ALBA MICEŞTI, STR. ALCALA DE HENARES, solicitant MANICA ILUZIA PETRONELA”, conform planului de situaţie anexat, cu condiţia rezolvării, până la autorizare, a situaţiei juridice a terenurilor reglementate ca strada prin parcelare şi înscrierea în Cartea Funciară a categoriei de folosinţă – drum.
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ CETATEA ALBA CAROLINA – RAVELINUL CAPISTRANO; -MODIFICARE PUD, BASTIONUL SF.ELISABETA-RAVELINUL SF. CAPISTRANO, solicitant CLUB SPORTIV MOVA ALBA IULIA”, conform planului de situaţie anexat, cu condiţia obţinerii avizului de la cultură.
Art.11: Nu aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DESTINAŢIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ CT7 ÎN TIPOGRAFIE ŞI ATELIER LUMÂNĂRI, STR. GLADIOLELOR FN, solicitant ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA”,
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL MISIONAR “SFÂNTUL LAZĂR”, STR. FRANCISCA NR.1, solicitant ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ALBA IULIA”,
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ, STR.LALELELOR, NR.37, ALBA IULIA, solicitant SC ALBA CHIM COLOR SRL”,
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ – A 3-A CONSTRUCŢIE PE PARCELĂ, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.27, ALBA IULIA, solicitant ADAM EUGENIA”,
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ALBA IULIA, STR. LILIACULUI, NR.4, solicitant MATEI LILIANA”,
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINŢE ÎNŞIRUITE, ALBA IULIA, STR. FERDINAND I – NR. 52, solicitant VADAN GIGEL”,
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MANSARDARE ŞI AMENAJARE APARTAMENTE DE LOCUIT ŞI SPAŢII COMERCIALE ÎN CLĂDIRE CĂMIN NEFAMILIŞTI, STR. LIVEZII, NR.48, solicitant SC CDS ROMANIA SRL”,
Art.18: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ ŞI LOCUINŢE DE SERVICIU, B-DUL REVOLUŢIEI 1989, NR.2F, solicitant SC OPTIC MEDICAL LINE SRL-D”,
Art.19: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „STAŢIE DE EPURARE, ALBA IULIA, STR. ROGOZULUI, solicitant APA CTTA”,
Art.20: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE BIROURI ŞI HALĂ INDUSTRIALĂ, STR. FABRICILOR, ALBA IULIA, solicitant SPATACEAN IOAN”,
Art.21: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE  LOCUINŢE UNIFAMILIALE, STR. GAROAFELOR, NR.6A, OARDA DE JOS, solicitant TOMA PETRONELA OFELIA, SULEA MIRCEA”,
Art.22: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE ÎN REGIM ÎNŞIRUIT, CUPLAT, IZOLAT, STR. GRIGORE VIERU, solicitant MOGA TRAIAN DANIEL, NISTOR DORIN, ŞUTEU ALEXANDRU”,
Art.23: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD aprobat cu HCL 18/01.2007, ART.2, CONSTRUIRE LOCUINŢE FAMILIALE, STR. CORNELIU BABA, solicitant BOLOG GHEORGHE”

Elit - Gustul Desăvârșit

26. Încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 57594/2011 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Ţălnar Ilinca Alexandra
27. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia în vederea amplasării de panouri publicitare
28. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN
29. Darea în administrarea Tribunalului Alba a imobilului Centrală Termică, nr. 24
30. Prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor de amenjare a imobilului Centrala Termică nr. 10, conform contractului de comodat nr. 65044/2010
31. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, DN1, FN
32. Însuşirea expertizei tehnice de parcelare a unui apartament situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, bl. VG1
33. Parcelarea unui imobil (teren) cu nr. topografic 1230/1/1/12/2/1 situat în Alba Iulia, strada Bucureşti, nr. 30
34. Rectificarea suprafeţei imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Gladiolelor, nr. 7B, înscris în CF nr. 77159 Alba Iulia
35. Însuşirea documentaţiei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 3822/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
36. Însuşirea expertizei extrajudiciare, întocmită în Dosar nr. 5237/176/2012 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
37. Însuşirea documentaţiei de parcelare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei, lângă bl. A13
38. Achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia în fata instanţelor de judecată
Iniţiator, Primar Mircea Hava
III. Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna octombrie 2012

Alba Iulia, 19 septembrie 2012

Primar,                Avizat
Mircea Hava                      Secretar, Marcel Jeler


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Publicat

în

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Primul spectacol din cadrul evenimentului aniversar, intitulat în mod deloc întâmplător GENERAȚII, va avea loc Duminică, 29.05.2022, ora 19.00 – un spectacol în care vor păşi, pe scenă, rând pe rând, trei generaţii de tineri care activează în prezent în cadrul organizaţiei, prezentând trei episoade dramatice originale, inspirate de texte clasice și moderne semnate de Oscar Wilde și Matei Vișniec.

Vineri, 03.06.2022, ora 19.00, vă invităm la spectacolul de teatru OSCAR, după Claude Magnier, unul dintre cele mai bune spectacole de comedie din repertoriul grupului – un spectacol cu un comic spumos și un ritm susţinut, în care răsturnările de situaţie şi jocul personajelor captează imaginaţia publicului care asistă la o zi neobișnuită din viața unui multimilionar, o zi care ne amintește că nimeni nu este scutit de probleme şi că uneori nici măcar o mare avere nu te poate scoate uşor din încurcătură.

”Grupul Skepsis nu și-a propus niciodată să dovedească ceva, ci să descopere… să exploreze prin artă conexiuni profunde între noi și noi înșine, între noi și ceilalți. Celebrăm acum 20 de ani de la înființare cu două spectacole care subliniază faptul că grupul nostru are un trecut meritoriu, un prezent frumos și un viitor încrezător. Prin aceste spectacole mulțumim nu doar tuturor celor care au fost alături de noi ci și tuturor celor care s-au alăturat și se vor alătura nouă în lupta pentru ideea de Frumos, pentru cultură și educație prin artă.” – Viorel Cioflică, Coordonator.

Elit - Gustul Desăvârșit

Grupul Skepsis este o organizație artistică de tineret puternic implicată în viața socială și culturală a orașului, dezvoltată în jurul unei trupe de teatru născută în primăvara anului 2002 în mediul studențesc albaiulian și care în timp a crescut constant sub principiul teatrului de artă, atrăgând, formând și promovând constant tinere talente.

De-a lungul anilor trupa de teatru Skepsis s-a implicat în numeroase campanii umanitare și a reprezentat Alba Iulia la festivaluri și evenimente culturale dedicate trupelor tinere la nivel național (București, Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Ploiești) și internațional (Germania, Cehia, Lituania, Rusia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru), prestațiile trupei fiind răsplătite cu numeroase premii și distincții individuale la toate evenimentele cu caracter competitiv.

Seriozitatea și profesionalismul cu care își onorează angajamentele au făcut ca Grupul Skepsis să devină în timp un veritabil ambasador cultural al orașului, implicarea în dezvoltarea vieții culturale a comunității fiind subliniată prin importante proiecte culturale inițiate și organizate anual: Stagiunea cu Skepsis ; APOLLO – Festival Internațional de Teatru de Tineret ; ZILELE MEDIEVALE ALE BĂLGRADULUI – Festival de Artă Medievală

Evenimentul aniversar este organizat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, instituție care găzduiește și susține grupul încă de la începuturile lui.

Biletele (20 lei pt adulți ; 10 lei pt studenți și pensionari ; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 26.05.2022, între orele 09.00-15.00. Fondurile obținute astfel sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2022” desfășurat de Grupul Skepsis pentru Alba Iulia.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2022 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iullia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

Publicat

în

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

 Teatrul de Păpuși „Prichindel”, prin programul PRICHINDFEST, proiectul Sărbătoarea lui Prichindel, celebrează, alături de cei mai dragi spectatori ai noștri, copiii, Ziua Internațională a Copilului.

Așa cum este firesc, ne bucurăm, de fiecare dată, să oferim copiilor poveștile noastre, povești vesele, antrenante, care să fie mai aproape de lumea minunată a copilăriei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Așadar, programul nostru de 1 Iunie se derulează pe mai multe zile, din dorința de a ajunge în fața cât mai multor copii și în cât mai multe locuri:

– 30 mai 2022, de la orele 9:30 și 11:00 vom prezenta copiilor din Aiud spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, în sala festivă a Colegiului Național „Bethlen Gábor”;

– 31 mai 2022, orele 12:00, spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, va fi susținut pentru copiii din Valea Lungă;

– 1 iunie 2022, orele 12:00, la Sala 67 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” va fi prezentat spectacolul „Micii mușchetari”, regia Teodora Popa;

– 1 iunie 2022, orele 18:00, veselia se mută în Piața Cetății Alba Carolina, unde va fi susținut spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc.

Copiilor din lumea întreagă le spunem La mulți ani!, dorindu-le să aibă cât mai multă bucurie în lumea lor minunată, lumea copilăriei.

Cristina Smadea,
Secretar literar


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Publicat

în

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Polițiștii din Câmpeni au emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat care și-ar fi agresat soția. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie.

La data de 24 mai 2022, în jurul orei 14.15, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, de 36 de ani, din oraș, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de soțul său, cu care se află în proces de divorț.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, din Câmpeni, s-ar fi deplasat la locul de muncă al soției sale, unde, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi agresat-o.

Față de bărbat, a fost întocmit dosar penal, pentru violență în familie, iar în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis, față de acesta, un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare