Important pentru contribuabili: Modificări ale normelor de aplicare a Codului fiscal

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Guvernul a aprobat de curând modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aducând o serie de clarificări în aplicarea reglementărilor Codului Fiscal, în ceea ce priveşte impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accizele, impozitele şi taxele locale şi contribuţiile sociale obligatorii. Modificările sunt cuprinse într-o hotărâre de Guvern care conţine reglementări noi în ceea ce priveşte aplicarea anumitor prevederi din toate capitolele importante ale Codul fiscal. Multe dintre reglementări vizează clarificarea modului de aplicare a prevederilor introduse de Guvern prin OG 30/2011, actul normativ prin care s-a modificat Codul fiscal la începutul lunii septembrie. În domeniul impozitului pe venit, hotărârea adoptată de Guvern cuprinde, printre altele, clarificări în cazul veniturilor din salarii. Mai precis, sunt clarificate prevederile privind includerea în cheltuielile de delegare şi detaşare a celor acordate pentru transport, cazare şi a indemnizaţiei corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil. De asemenea, se reglementează că vor fi impozitate ca venituri din alte surse: veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea, alte decât bunurile mobile care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice; sumele rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor şi a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane fizice, potrivit Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Tot la capitolul impozit pe venit, Guvernul a stabilit că nu vor fi impozitate veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice. În schimb, veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor altele decât cele care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice, prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea sunt venituri impozabile şi se încadrează în categoria “venituri din alte surse”. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final. În materie de TVA, normele metodologice aduc unele clarificări în ceea ce priveşte extinderea categoriei persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din punct de vedere al TVA. Astfel, grupul fiscal va putea fi constituit din persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent, faţă de prevederile precedente care permiteau numai marilor contribuabili să constituie un grup fiscal unic. Persoanele care formează un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul desemnat, nefiind necesară depunerea decontului de fiecare membru al grupului fiscal. Actul normativ adoptat miercuri, 25 ianuarie, de Guvern aduce clarificări şi în privinţa contribuţiilor sociale obligatorii. Veniturile care compun baza de calcul a contribuţiilor sociale s-au detaliat şi s-au adaptat la terminologia actuală. Spre exemplu, în categoria administratorilor societăţilor comerciale se includ: administratorii, membrii consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere şi ai comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz. De asemenea, s-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contribuţiei datorată de angajat/angajator, pentru a oferi o imagine mai clară contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind în baza de calcul.
*Ce se schimbă în domeniul accizelor
În ceea ce priveşte accizele, cele mai importante modificări vizează stabilirea cuantumului aferent capitalului social minim subscris şi vărsat pentru antrepozitele fiscale de producţie, precum şi stabilirea cuantumului aferent garanţiei minime pentru antrepozitele fiscale de producţie. Totodată, se stabileşte care este procedura care trebuie îndeplinită de operatorii economici în vederea restituirii accizelor pentru produsele accizabile eliberate pentru consum în România şi ulterior exportate. În plus, HG adoptată de Guvern revizuieşte scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul etilic şi produsele alcoolice denaturate şi utilizate pentru fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului uman.
*Precizări în privinţa impozitelor şi taxelor locale
Hotărârea adoptată de Guvern aduce câteva clarificări şi în privinţa impozitelor şi taxelor locale. Mai exact, prin OG 30/2011, s-a stabilit că firmele vor plăti impozite mai mari pentru clădirile pe care nu le-au reevaluat în ultimii ani. În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Potrivit OG 30/2011, care a modificat Codul Fiscal la începutul lunii septembrie, în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local: 10 şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, faţă de 5 şi 10%, cât era prevăzut înainte de OG 30/2011; 30 şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Cotele stabilite se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Completările la Normele metodologice aprobate de Guvern detaliază şi exemplifică tocmai modul de stabilire a cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cuprinse între 10% – 20% şi 30% – 40%, în cazul clădirilor aparţinând persoanelor juridice la care nu s-a efectuat reevaluarea. Totodată, prin OG 30/2011, Guvernul a stabilit o taxă hotelieră de 1% din valoarea totală a cazării/ tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului. (Până la reglementările din septembrie, taxa hotelieră putea varia între 0,5% şi 5%). Prin completările aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal s-a explicat modul de calcul al taxei hoteliere, astfel încât, în cazul în care autorităţile locale optează pentru instituirea acesteia, cota de 1% să se aplice la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include TVA. (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei