Rămâi conectat

Economie

Fermierii pot obține fonduri europene nerambursabile pe mai multe măsuri – potrivit proiectului PNDR 2014-2020

Publicat

în

Nou în cadrul PNDR 2014 – 2020 – Un singur solicitant poate obține finanțări pentru mai multe măsuri/sub-măsuri diferite

Fermierii pot obține fonduri europene nerambursabile pentru mai multe proiecte derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, dacă accesează mai multe măsuri, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.

Astfel, un solicitant sau beneficiar poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020, cu respectarea condițiilor de eligibilitate ale programului, respectării regulilor ajutoarelor de stat și a celor „de minimis”, după caz, și dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, fapt care contravine obiectivelor măsurii/submăsurii/ schemei de ajutor. În cazul în care solicitantul și/sau interpuși ai acestuia depun în același timp mai multe proiecte alăturate, în cadrul aceleiași sub-măsuri, care formează împreună un flux de producție și/sau procesare unitar, proiectele sunt neeligile. Solicitantul poate depune un alt proiect pentru o investiție alăturată care face parte din același flux tehnologic numai după finalizarea proiectului depus anterior.
Solicitantul/beneficiarul care accesează fonduri europene nerambursabile din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub-măsuri diferite din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să facă dovada existenței cofinanțării private, cumulat pentru toate proiectele. Potențialii beneficiari/beneficiarii PNDR 2014-2020 care prezintă dovada cofinanţării private prin extras de cont trebuie să solicite instituției bancare să blocheze, în contul special al proiectului, 50% din sumă, care va fi folosită numai în vederea efectuării plăților privind implementarea proiectului. Sumele respective sunt purtătoare de dobânzi la un nivel negociat cu banca și se deblochează numai pe baza solicitărilor beneficiarilor avizate în prealabil de către AFIR. În situația proiectelor de infrastructură, ale aceluiași beneficiar care vizează investiții în infra­structura de apă/apă uzată și rutieră, situate parțial sau total pe același amplasament, proiectul aferent realizării infrastructurii rutiere va fi depus după realizarea infra­structurii de apă/apă uzată. Beneficiarii trebuie să prezinte cererea pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de cel mult 4 luni de la data semnării contractului de finanțare în cazul proiectelor pentru achizițiile simple și în termen de cel mult 8 luni în cazul proiectelor pentru achiziții complexe care prevăd construcții-montaj. Pentru beneficiarii sprijinului acordat în vederea plantării de specii perene, agricole și forestiere, termenul pentru depunerea cererii de plată este de maximum 24 luni de la data semnării contractului de finanțare și pentru motive temeinice și justificate în mod corespunzător, acest termen se poate prelungi cu încă cel mult 6 luni, cu plata penalităților prevăzute în contractul de finanțare.
Beneficiarii care nu respectă termenele de depunere a cererilor de plată nu mai pot obține finanțarea publică, contractul fiind reziliat. De asemenea, plata avansului către beneficiar nu este considerată tranșă de plată. Condițiile, modalitatea de solicitare și acordare a avansului se detaliază în Ghidul solicitantului, care va fi elaborat după aprobarea de către Comisia Europeană a PNDR 2014-2020.

Elit - Gustul Desăvârșit

Citeşte şi: Fonduri europene nerambursabile pentru tinerii fermieri
Pentru investițiile care prevăd construcții montaj, publicarea în SEAP sau pe site-ul AFIR a achizițiilor se va efectua în baza proiectelor tehnice de execuție avizate în prealabil de AFIR. „Este interzisă crearea de condiții artificiale, respectiv situația/situațiile în care solicitanții/beneficiarii recurg la diverse metode pentru a obține un avantaj necuvenit, în ceea ce privește eligibilitatea, selecția proiectului sau obținerea unei intensități suplimentare a sprijinului, iar în cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și, după caz, se procedează la recuperarea sprijinului financiar”, potrivit proiectului Cadrului Național de Implementare a PNDR, versiunea ianuarie 2015.
Solicitanții ai căror asociați/acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub-măsuri, pentru același tip de investiție. În acest caz poate fi eligibilă cererea de finanțare depusă de o singură întreprindere, care are în comun cu alte întreprinderi același acționar majoritar.
La sesizarea motivată și susținută cu dovezi a unui beneficiar/ contractor cu finanțare din FEADR, cu privire la consultanții/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligațiile contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, AFIR/MADR, după o verificare prealabilă și în baza unui act administrativ de constatare, poate să includă și să facă publice informațiile despre aceștia în Lista consultanților/contractorilor/beneficiarilor care nu își respectă obligațiile contractuale. Informații privind consultanții, contractorii și beneficiarii sprijinului financiar neambursabil care nu își respectă obligațiile contractuale vor putea fi consultate pe site-ul oficial al AFIR.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Economie

Amendament la documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a PREBET S.A. Aiud aprobat prin decizia A.S.F nr. 1039 din data de 03.08.2022

Publicat

în

De

APROBAREA AMENDAMENTULUI NU ARE VALOARE DE GARANŢIE ŞI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACŢIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Preambul

Principalul scop al acestui document este să furnizeze date actualizate în legătură cu unele informații prezentate în Documentul de Ofertă și trebuie citit doar împreună cu Documentul de Ofertă și în contextul Ofertei descrise în Documentul de Ofertă. Ofertanții și/sau intermediarul nu au actualizat nicio altă informație  decât cea prezentată în cuprinsul acestui amendament, celelalte informații prezentate în documentul de ofertă fiind corecte și complete la data Documentului de ofertă. Astfel, nici ofertanții și nici Intermediarul nu își asumă nicio responsabilitate privind acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în documentul de Ofertă, cu excepția datelor prezentate în acest amendament, la o dată ulterioară datei Documentului de ofertă.

Elit - Gustul Desăvârșit

Publicarea Amendamentului

Prezentul Amendament este pus la dispoziția investitorilor după aprobarea sa de către A.S.F. prin publicarea unui anunț conform aceleiași proceduri utilizate pentru publicarea Documentului de Ofertă.

Amendamentul la Ofertă va fi disponibil în același mod în care este și Documentul de Ofertă astfel:

1. în format electronic de pe website-ul Intermediarului GOLDRING SA (goldring.ro), al Ofertantului PREBET Aiud S.A. (www.prebet.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

2. pe suport de hârtie, disponibil investitorilor la sediul Intermediarului (Tg. Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureș) și la agențiile sale (Agenția din Cluj-Napoca str. Samuil Micu nr. 1A, ap.2, Cluj, Agenția din Sibiu str. Nicolaus Olahus nr. 5, corp B, et. 2, Sibiu), precum și la sediul Ofertantului din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba.

Ofertanții au convenit la modificarea Documentului de ofertă după cum urmează:

Se modifică prețul oferit în cadrul ofertei publice de la 1,84 lei/acțiune la 1,85 lei/acțiune și implicit valoarea ofertei de la 6.705.407,12 lei la 6.741.849,55 lei peste tot acolo unde aceste valori sunt menționate în Documentul de ofertă.

Paragraful de la punctul 4: „Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 385.657 acțiuni reprezentând 0,8467% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 269.527 0,5917%

 se modifică astfel:

Ofertantul nu deține acțiuni proprii iar împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 465.785 acțiuni reprezentând 1,0225% din capitalul Emitentului.

 Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni sunt următoarele:

Acționar Dețineri Procent%
Moruțan Iulian Alin 43.399 0,0953%
Moruțan Mihaela 42.731 0,0938%
Mitruș Marius 30.000 0,0659%
Kerekes Ioan Csaba 349.655 0,7676%

Potrivit prevederilor art. 28 (3) din Legea nr. 24/2017, ale art. 54 (4) din Regulamentul 5/2018 și ale Documentului de Ofertă,  investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului.

Celelalte prevederi ale Anunțului și ale Documentului de Ofertă rămân neschimbate.

Prezentul amendament  este întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare

OFERTANT INTERMEDIAR
Prebet Aiud S.A. Goldring SA
Kerekes Csaba Zahan Virgil Adrian
Director general adjunct Director general adjunct

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

Anunț – Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte

Publicat

în

Comunicat de presă

Asociația FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Mureş) anunță public prelungirea în aceleași condiții a celei de-a șaptea sesiuni de depunere proiecte din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREŞULUI, SECAŞELOR ŞI A AFLUENŢILOR ACESTORA, finanțată prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020, care este în desfășurare având ca termen limită de depunere data de 03.08.2022, ora 15:00, până la data de 17.08.2022, ora 15:00. PRIORITATEA UNIUNII NR. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Elit - Gustul Desăvârșit

MĂSURA 2 – Consolidarea și Diversificarea activitaţilor în zona de pescuit şi acvacultură

APEL DE SELECŢIE NR. 7/2022, COD SMIS: 1032/4/1/Articolul 63

Alocarea financiară totală: 2 352 248,36 lei, echivalentul a 475 557,15  EURO

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil): 1 978 520 lei / 400 000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect (ajutorul public nerambursabil):  32 699,98 lei / 6611 euro.

Termenul  limită pentru depunerea  proiectelor este: 17.08.2022, ora 15:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO este de 1 euro=4,9463 lei, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 14/22.03.2022.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar în intervalul mai sus menţionat.

În cadrul prezentului apel de selecţie, cererile de finanţare si documentele anexate vor fi depuse on-line pe platforma informatica Smis/MySmis2014 în format electronic, doar până la data mai sus menţionată.

Ghidul solicitantului precum şi procedura de evaluare şi selecţie sunt afişate pe site-ul www.flagbazinulmuresului.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Bazinul Mureşului, comuna Ciugud, localitatea Ciugud, str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba.

Informaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Asociaţiei FLAG din Bazinul Mureşului, Secaşelor şi a Afluenţilor Acestora (FLAG Bazinul Mureşului), comuna Ciugud, localitatea Ciugud str. Simion Bran, nr. 50, județul Alba, tel. 0770501093, e-mail [email protected], www.flagbazinulmuresului.ro.

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Economie

ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT: „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII, beneficiar SC ACTUAL SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

Proiectul  „DEZVOLTARE PRODUCȚIE PLASE SUDATE PENTRU CONSTRUCȚII”, cod MySMIS 134640, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către ACTUAL SRL și are o valoare totală de 1.103.775,66 lei, din care 734.431,33 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 1.10.2019 – 31.01.2022. Obiectivele proiectului sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Dezvoltarea unei noi activități în cadrul SC Actual SRL, prin înființarea unei noi capacități productive de plasă de sârmă sudată pentru construcții;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Dotarea cu utilaje și echipamente destinate producției de plasă de sârmă sudată pentru construcții, care să poată asigura realizarea de produse de calitate ridicată, astfel încât să poată răspunde oricăror cereri de pe piață;
  2. Crearea unei echipe de profesioniști care să poată asigura operarea echipamentelor și realizarea produselor la un înalt nivel calitativ;
  3. Câștigarea unei reputații și a unei cote de piață care să permită dezvoltarea subsecventă a societății.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare