DSP Alba organizează concurs pentru un post de referent în cadrul compartimentului de control în sănătate

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, organizează în data de 20 martie proba scrisă a unui concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale  de execuţie vacante:

 1. Referent cls. III, grad superior, în cadrul Compartimentului de control în sănătate din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:

ELIT
 • Denumire funcţie: referent cls.III, grad superior;
 • Studii cerute: studii postliceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de asistent medical
 • Vechimea minimă în specialitate: 9 ani vechime;
 • Cunoştinţe medii operare calculator.

Dosarul va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

ADEZIUNE PLUS

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Toate actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiții generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza   adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

–     proba scrisă – 20.03.2017

 • interviu       

Bibliografia se găseşte afișată, la sediul instituţiei.

Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Relaţii telefon: 0258/ 835243.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 188/1999, privind tatutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici;
 • Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DSP-urilor județene și ale municipiului București;
 • Ordin MS 1101/2016 privin aprobarea normelor de supraveghere prevenire și limitare a a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile  sanitare;
 • Ordin MS 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin MS 916/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curățarea dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor;
 • Legea 95/2006, republicată privind reforma în domeniul sănătății;
 • HG 857/2011 privind stabilirea și ancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice;
 • Ordin MS 1955/1995, privin aprobarea normelor de igienă ;
 • Ordin MS 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară;
 • Ordin MS 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică;
 • Ordin MS 976/1998 pentru aprobarea normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro