Rămâi conectat

Politică Administrație

Daniela Floroian, director la Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba pentru următorii 3 ani și 10 luni

Publicat

în

Consilierii județeni din Alba au adoptat marți proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba, a proiectului de management al doamnei Floroian Daniela şi durata pentru care se va încheia contractul de management, respectiv 3 ani și 10 luni.

Daniela Floroian (FOTO) a fost desemnată în 12 februarie câștigătorul concursului pentru funcția de director al Centrului de Cultură „Augustin Bena”, surclasându-l astfel pe contracandidatul său, fostul director interimar al instituției, Petru Cornel Comşa.

Floroian, susținută de PSD, a obținut nota finală 9,34 (9,03 la proiectul de management şi 9,66 la interviu) iar Petru Cornel Comşa a fost notat cu 7,36 la proiectul de management şi cu 8,50 la interviu, astfel că a avut o notă finală de doar 7,93.

Elit - Gustul Desăvârșit

Extras din PROIECT DE MANAGEMENT la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba pentru perioada 1 martie 2013-31 decembrie 2016 – “Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de management:

 Pentru următoarea perioadă de management (I martie 2013 — 31 decembrie 2016) strategia culturală va avea în vedere profesionalizarea, eficientizarea, flexibilitatea, competititvitatea, dezvoltarea şi diversificarea activităţii instituţiei şi crearea unei adevărate reţele culturale, funcţională şi eficientă şi maximizarea activităţii prin realizarea următoarelor obiective pentru fiecare serviciu sau compartiment în parte:

Serviciul de conservare şi promovare a culturii tradiţionale:

Un vechi proverb arab spune că aducând trecutul în prezent se va asigura garanţia viitorului. Strategia culturală pe care o propun este în deplină concordanţă cu acest proverb dar şi cu dezideratul principal al organismelor europene, acela de salvgardare a patrimoniului cultural tradiţional şi cu obiectivele pe care le are acest serviciu în cadrul instituţiei- acelea de a cerceta, culege, conserva, arhiva şi de a propune metode de promovare a culturii tradiţionale. îndeplinirea acestor obiective impune următoarele măsuri: conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial o repartizarea unor sarcini de serviciu care să răspundă specificului activităţii şi pregătirii fiecărui angajat pentru ca serviciul să-şi îndeplinească misiunea pentru care a fost creat prin repartizarea unor zone etnografice sau a unor domenii ale culturii tradiţionale/angajat astfel încât aportul fiecăruia sa poată fi uşor cuantificat o proiectele elaborate vor viza cercetarea, culegerea şi conservarea culturii tradiţionale reale din judeţul Alba şi transmiterea Iui de la generaţiile îmbătrânite înspre generaţiile tinere prin colaborări cu specialişti, voluntari (studenţi din Cluj Napoca, Sibiu şi Alba care au început deja proiecte în judeţul Alba) şi printr-o asiduă muncă de descărcare de sarcină etnofolclorică în teren, o dezvoltarea cercetării, culegerii şi arhivării prin colaborare foarte strânsă cu ansamblul de folclor pentru a suplini prin, angajaţii de aici lipsa unor specialişti în domeniile culturii tradiţionale (folclor muzical, folclor coregrafic) şi cu specialişti din mediul universitar sau cu foşti angajaţi care au desfăşurat activitate în domeniu şi au recunoaştere naţională (folclor literar, arhitectură tradiţională, ocupaţii şi meşteşuguri, etnoiatrie, plante medicinale, tehnică tradiţională, gastronomie tradiţională, folclorul minorităţilor etc.) ştiut fiind că preocupările de până în prezent au fost orientate doar înspre arta populară şi înspre obiceiuri şi tradiţii, in acelaşi scop se dezvolta relaţii de colaborare cu instituţii similare din judeţele învecinate şi schimburi de experienţă pentru cercetarea eficientă a culturii tradiţională din zonele de interferenţă, o colaborare cu compartimentul de programe şi editare tipărituri pentru promovarea rezultatelor muncii din teren prin editare de lucrări de specialitate şi publicarea lor în lucrări de specialitate şi prin promovarea prin spectacol. în acelaşi sens se va colabora şi cu celelalte servicii din cadrul instituţiei. Se vor realiza spectacole complexe şi de mare calitate pentru a atrage un număr cât mai mare de beneficiari şi pentru a transmite folclorul şi tradiţiile în mod cât mai real. o stabilirea de contacte în fiecare localitate cu persoane sau instituţii cu preocupări în domeniul culturi: tradiţionale (ONG-uri, biserici, şcoli, cămine culturale sau case de cultură, persoane fizice), organizarea unor schimburi de experienţă şi asigurarea asistenţei metodice de specialitate pentru a asigura desfăşurarea activităţii culturale şi pt. a duce la creşterea calitativă a activităţii acestora o pe termen lung crearea unor centre zonale de consultanţă etnologică cu obiectivele: încurajarea meşteşugurilor şi a continuatorilor creaţiei populare tradiţionale pentru a deveni repere locale ale identităţii culturale româneşti şi a etniilor conlocuitoare; educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor culturale autentice; resemantizarea tradiţiei, în conştiinţa actualilor locuitori ai satelor; editarea unor broşuri dedicate promovării celor mai valoroase elemente de patrimoniu cultural material şi imaterial, viabile pe teritoriul zonei; completarea Inventarului naţional al patrimoniului cultural imaterial cu noi elemente descoperite în judeţ; îmbogăţirea Repertoriului naţional Tezaure Umane Vii; completarea ofertei turistice naţionale şi internaţionale cu obiective/centre de interes cultural-artistic.

Serviciul ansamblul folcloric:

– cercetarea, protejarea, transmiterea şi conservarea patrimoniului cultural imaterial o promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale în primul rând. din judeţul Alba şi pe termen lung din toate zonele ţării

– constituirea unei orchestre profesioniste capabile să realizeze spectacole complexe şi de cea mai bună calitate. Judeţul Alba deţine potenţialul necesar pentru realizarea unei valoroase orchestre profesioniste de muzică populară. în acest moment structura orchestrei este mai apropiata de cea de taraţ existând doar 9 instrumentişti, o abordarea unui repertoriu care să valorifice în primul rând folclorul judeţului Alba, inclusiv folclorul minorităţilor din judeţul Alba (muzică instrumentală, vocală, dansuri) o participarea la evenimente şi emisiuni ce pot constitui vector de promovare prin spectacolele de calitate prezentate şi de asemenea un punct de reper şi de comparaţie în relaţia cu celelalte ansambluri dinţară şi străinătate

– organizarea unui festival de folclor (dansuri şi solişti vocali), în prima fază regional, urmând ca în funcţie de succesul obţinut să se dezvolte naţional şi apoi internaţional, pentru promovarea portului popular şi a folclorului, de pe meleagurile Albei în ţară şi în lume. Această manifestare ar promova turistic judeţul Alba şi ar recompensa prin participarea la un spectacol profesionist formaţiile câştigătoare ale festivalului Cultură pentru Cultură. Totodată ziua de desfăşurare a festivalului ar putea fi propunerea Consiliului Judeţean Alba pentru legislativul ţării, de a fi desemnată Ziua Naţională a Portului Popular.

Serviciul de formare continuă „Şcoala de arte şi meşteşuguri:

Misiunea acestui serviciu este de a oferi cursuri de educaţie permanentă şi de a păstra şi transmite cultura tradiţională şi creaţia populară, asigurând posibilitatea de a învăţa ceea ce-ţi place la orice vârstă, în cadrul, unei forme organizate de educaţie, alta decât cea din sistemul naţional de învăţământ. în următoarea perioadă serviciul va trebui să treacă printr-un proces de remodelare în aşa fel încât calitatea educaţiei permanente să fie îmbunătăţită continuu iar oferta trebuie diversificată în conformitate cu liniile impuse de educaţia permanentă la nivel european. Cerinţele imediate sunt: o oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare în scopul creşterii gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală, o oferirea unui serviciu performant de educaţie permanentă de interes comunitar înafara sistemelor formale de educaţie

– realizarea unei analize pertinente a activităţii şi în funcţie de rezultatele obţinute reorganizarea, restructurarea şi diversificarea ofertei de cursuri de formare şi modificarea planului de şcolarizare o se va permite, la cerere, desfăşurarea unor cursuri de pregătire şi de perfecţionare de câte un an, înainte şi după perioada propriu-zisă de cursuri sau instituirea pe perioada verii a unor cursuri de scurtă durată, în scopul promovării cursurilor de lungă durată o revitalizarea meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale prin organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare iar pe timpul verii de ateliere creative o dezvoltarea spiritului de competitivitate şi valorificarea activităţilor de predare-învăţare prin organizarea de manifestări culturale specifice dar şi prin participarea la concursuri şi manifestări culturale organizate de alte instituţii din judeţ şi din ţară o identificarea unor noi spaţii şi modalităţi de valorificare a produselor realizate în cadrul cursurilor de formare

-o mai bună promovare ce va duce în timp la creşterea numărului de cursanţi şi la notorietate în rândul comunităţii locale şi a comunităţilor de creatori o un aspect deloc de neglijat este şi necesitatea stabilirii de legături cu instituţii similare din ţară şi chiar din străinătate pentru lărgirea orizonturilor culturale Serviciul ansamblul artistic de fanfară:

 -oferirea de produse şi servicii de calitate pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare şi creşterea gradului de participare a cetăţenilor la viaţa culturală o promovarea şi punerea în valoare a muzicii de fanfara, ca parte componentă a culturii noastre naţionale

 -diversificarea repertoriului şi adaptarea lui la fiecare tip de manifestare culturală la care participă şi diversificarea ofertei culturale prin participarea la noi genuri de manifestări o încheierea unui parteneriat cu primării din judeţ în vederea organizării unor spectacole în aer liber o participarea la activităţi de educare a tinerilor în vederea perpetuării acestui gen muzical şi a formării unei pepiniere de noi artişti instrumentişti o organizarea Festivalului de muzică de fanfară şi diversificarea programului lui în vederea atragerii unor noi categorii de public o participarea la evenimente ce pot constitui vector de promovare prin spectacolele de calitate prezentate şi de asemenea un punct de reper şi de comparaţie în relaţia cu celelalte fanfare din ţară şi străinătate

Compartimentul programe culturale şi editare tipărituri:

Compartimentul va fl încurajat să continue proiectele de editare pentru a mijloci accesul la informaţia culturală de calitate şi în plus:

– va asigura conservarea, protejarea şi promovarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural naţional în diferite forme(de Ia suport de hârtie Ia cel electronic) o va urmări propunerea de programe culturale care să urmărească diversificarea tipurilor de spectacole susţinute: spectacole tematice, spectacole educative, spectacole care omagiază sau aniversează personalităţi etc., ceea ce va duce la atragerea unui public divers şi numeros, o va urmări creşterea numărului şi a calităţii expoziţiilor, producţiilor audio şi video şi al producţiilor editoriale

–  va începe documentarea şi culegerea de informaţii în vederea realizării şi editării, Ia aniversarea a zece ani de la înfiinţarea instituţiei (în 2017), a unei lucrări de referinţă privind viaţa şi opera lui Augustin Bena, patronul spiritual al instituţiei, o va mijloci accesul la informaţie prin gestionarea paginii web care va prelua foarte uşor infrastructura necesară promovării materialelor şi producţiilor artistice realizate în cadrul instituţiei o va edita materialele necesare promovării procesului de educaţie permanentă şi va asigura buna desfăşurare a proiectelor de marketing şi PR Compartimentul Redacţia Discobolul

–   va asigura activitatea editorială a Revistei Discobolul, publicaţie de literatură cu apariţie trimestrială (redactarea, culegerea, corectarea, tipărirea şi difuzarea revistei) o va asigura punerea în practică a unor proiecte de interes judeţean prin colaborarea cu Uniunea Scriitorilor din România şi cu alte instituţii de profil şi personalităţi ale vieţii culturale o va analiza pe criterii riguroase de performanţă, conţinut şi expresie studiile şi articolele propuse spre publicare

–  va participa la promovarea, mai ales în mediul şcolar, a literaturii în general şi a celei contemporane în mod special

Compartimentele financiar, contabilitate, resurse umane şi administrativ

– va urmări creşterea ponderii de venituri prin depistarea unor spaţii de vânzare a producţiilor proprii muzicale, editoriale şi ale claselor de meşteşuguri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărârile aprobate de Consiliul Judeţean Alba. în eventualitatea în care instuţiei i se va repartiza un spaţiu care să răspundă cerinţelor menţionate la punctul a.10, veniturile vor putea fi majorate prin închirierea spaţiilor şi prin eliminarea cheltuielilor necesare închirierii de spaţii pentru desfăşurarea manifestărilor culturale de mai mică anvergură. Tot în scopul majorării veniturilor se va urmări încheierea unor protocoale de colaborare şi parteneriate care să reducă costurile unor evenimente dându~se astfel posibilitatea creşterii numărului de manifestări organizate sau a complexităţii acestora.

– obţinerea unui noi sediu care să răspundă cerinţelor de la punctul a.10 ( în clădirea fostului SC Proiect Alba SA- etajul I, sala de protocol şi demisolul clădirii), sau trecerea în condiţii legale a unui cinematograf în administrarea centrului şi reabilitarea lui ar putea duce la creşterea şi diversificarea numărului de manifestări culturale ceea ce va duce la o mal mare vizibilitate a centrului şi la încheierea unor colaborări avantajoase cu alte instituţii de cultură în vederea diminuării costurilor/manifestaţie o se va instita pe instituirea unei taxe unice/ program de educaţie permanentă şi nu diferenţiat/secţii cum este în prezent

– va găsi sursele financiare necesare, în conformitate cu legea, pentru perfecţionarea personalului propriu şi va populariza în judeţ alte modalităţi de perfecţionare profesională a referenţilor şi directorilor de cămine şi case de cultură, precum şi a instructorilor ansamblurilor folclorice”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Senatul a adoptat cadrul legal pentru finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Senatul a adoptat cadrul legal pentru finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”

Senatul a adoptat ieri cadrul legal ce va permite finalizarea rapidă a termocentralei de la Iernut și a centralei nucleare de la Cernavodă, făcând astfel încă un pas important spre dobândirea independenței energetice a României. Obiectiv energetic de importanță națională, termocentrala de la Iernut se afla într-un stadiu de execuție de circa 90% dar, din cauza unor probleme ale constructorului spaniol, contractul a fost reziliat și investiția s-a blocat.

În condițiile actuale de criză energetică, marcată de un context geopolitic complicat și imprevizibil, în care invazia rusă în Ucraina are efecte negative asupra întregului sistem energetic european, era necesară identificarea și adoptarea unor soluții legislative care să permită finalizarea în timp util a unor obiective energetice de o importanță deosebită, așa cum este și centrala de la Iernut, care va furniza o importantă cantitate de electricitate în sistemul național. În discuțiile și negocierile pe care le-am avut ieri cu colegii mei senatori, atât în comisiile reunite de specialitate, cât și la votul din plenul Senatului, am căzut de acord să creăm cadrul legal astfel încât, în situația obiectivelor de investiții nefinalizate, de acest tip, entitățile contractante să poată aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, pentru restul de executat, dacă acesta este de maxim 40% din stadiul fizic aferent proiectului de investiții. Astfel, modificând în Senat Legea 250/2022, de aprobare a OUG 54/2022, care modifica Legea 96/2016, privind achizițiile sectoriale, am flexibilizat cadrul legal privind achizițiile, permițând reluarea lucrărilor la Iernut, unde sperăm ca prima din cele 2×1 unități (215MWe) să fie pusă în funcțiune până la finele anului viitor.

Elit - Gustul Desăvârșit

De asemenea, am introdus și o altă prevedere care se referă la energia nucleară și care va permite Statului Român să atribuie contractul pentru finalizarea centralei de la Cernavodă printr-o procedură de negociere fără invitație prealabilă, indiferent de stadiul fizic de realizare al proiectului de investiții.

Având în vedere că, în mai puțin de 5 ani, reactorul 1 de la Cernavodă, cu o putere de 700 MWh, va intra în revizie și retehnologizare pentru 2 ani, iar din 2029 și reactorul 2 va intra în același proces de retehnologizare, era nevoie de un cadru legal care să răspundă acestei situații de urgență extraordinară, generată de conflictul armat din vecinătatea granițelor României și de criza energetică din Europa. Este bine-cunoscut că licitațiile în România și mai ales procedurile lungi și greoaie de contestare, sunt o mare problemă și fără un astfel de cadrul legal am fi riscat să ne aflăm într-o situație periculoasă, în care licitațiile s-ar fi extins pe ani de zile, iar România nu ar mai fi avut energie suficientă.

Sorin Ioan BUMB,
Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO| Festivalul Internațional „Lucian Blaga” a început astăzi. Consilierul local PSD Sebeș, Radu Cristian: „Însuși orașul nostru a fost modelat după această personalitate!”

Publicat

în

Festivalul Internațional „Lucian Blaga” a început astăzi. Consilierul local PSD Sebeș, Radu Cristian: „Însuși orașul nostru a fost modelat după această personalitate!”

Festivalul Internațional „Lucian Blaga” a început astăzi, 13 mai, în mod oficial, iar omagiile pentru această personalitate culturală au început să fie prezentate de către autorități.

Radu Cristian, consilier local al municipiului Sebeș și președinte interimar al organizației PSD din oraș a scris un mesaj pe contul său personal de socializare, cu ocazia acestei zile.

„Spunem START Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, la Sebeș!

Elit - Gustul Desăvârșit

Astăzi, în compania parlamentarilor Radu Tuhuț și Călin Gheorghe Matieș, a domnului secretar de stat Daniel Zdrânc și a primarului orașului Teiuș, Mirel Hălălai, am depus o coroană de flori la statuia ilustrului nostru scriitor.

Așa cum se cuvine la un eveniment de o asemenea însemnătate pentru orașul nostru iubit, al cărui prestigiu este strâns legat de numele acestui gigant al literaturii, consilierii locali PSD Sebeș și membrii organizației locale au fost de asemenea prezenți la acest moment solemn.

Ne-am deplasat mai apoi și la mormântul scriitorului Lucian Blaga, pentru a-i acorda respectul cuvenit pentru punerea comunității noastre pe harta culturală a țării, prin operele memorabile create de acesta.

Ultima noastră oprire s-a realizat chiar la casa memorială a prestigiosului scriitor, unde Festivalul Internațional care îi poartă numele a început în mod oficial, la ora 11:00.

PSD Sebeș va continua să păstreze vie amintirea acestui colos cultural al țării noastre, deoarece însuși orașul nostru a fost modelat după această personalitate!”, a fost mesajul lui Radu Cristian.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: PSD – proiect de lege pentru creșterea burselor de studiu pentru românii din Ucraina și din celelalte comunități istorice

Publicat

în

Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: PSD – proiect de lege pentru creșterea burselor de studiu pentru românii din Ucraina și din celelalte comunități istorice

Am susținut și inițiat, alături de colegii mei din PSD, un proiect de lege pentru creșterea burselor de studiu pentru etnicii români din Ucraina și din celelalte comunități istorice care își doresc să studieze în România. Țara noastră are datoria morală și obligația legală de a sprijini comunitățile de români din afara granițelor.

Proiectul a primit votul deputaților și senatorilor și va produce efecte doar după ce va fi promulgat de către președinte și va fi publicat în Monitorul Oficial. Inițiativa PSD va oferi tinerilor români din Ucraina și din alte comunități istorice resursele financiare necesare pentru a putea studia la universitățile din România. Bursele cresc de la 65 de euro/lună la  valoare echivalentă burselor sociale acordate studenților din România, care trebuie să acopere integral cheltuielile cu masa și cazarea studenților.

Această valoare este stabilită de fiecare universitate în parte dar nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), astfel încât să acopere cheltuielile cu masa și cazarea. Pentru anul universitar 2021-2022 valoarea minimă propusă de CNFIS a fost de 700 lei/lună.

Elit - Gustul Desăvârșit

Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni va fi egal cu valoarea burselor sociale acordate studenților români de la ciclurile de studii universitare de licență și masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studenții de la ciclul de studii universitare de doctorat.

Bursele românilor de pretutindeni se vor acorda pe toată durata anului calendaristic, inclusiv pe perioada vacanței de vară, iar beneficiarii acestora pot primi și burse pentru performanțe academice, în aceleași condiții cu studenții cetățeni români.

PSD își dorește ca prezenta lege să intre în vigoare începând cu anul universitar 2023 – 2024. PSD este alături de românii de pretutindeni!

Deputat PSD Alba, Tuhuț Radu-Marcel


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare