CL Alba Iulia va aproba, săptămâna viitoare, criteriile pentru stabilirea priorității la repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

Paul Voicu - Primar 2020

Criteriile pentru stabilirea priorității la repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii la Alba Iulia.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia se află pe Ordinea de zi a ședinței consiliului local, din 3 octombrie 2018.

ELIT

Potrivit documentului ce va fi supus la vot aleșilor locali, reglementările sunt următoarele:

A. Criterii de acces la locuinţă:

Mihail David - 2020

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Alba Iulia,

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Alba Iulia.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar ;
a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv 5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv 7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv 9 puncte
d) mai mică de 8 mp 10 puncte

NOTĂ:

In cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. în cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

a) căsătorit – 10 puncte
b) necăsătorit – 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

a) Copii

– 1 copil – 2 puncte
– 2 copii – 3 puncte
– 3 copii – 4 puncte
– 4 copii – 5 puncte
– > 4 copii 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de numărul acestora – 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată 13 puncte
5.5. cu studii superioare 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu
net pe economie 10 puncte

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...