Rămâi conectat

Actualitate

Cinci tineri surprinşi încercând să fure bazinul de o tonă al băii populare din Sebeş

Bogdan Presecan

Publicat

în

Sărăcia şi lipsurile îi împing, se pare pe tot mai mult pe tinerii români să recurgă la furturi pentru a-şi asigura traiul de pe o zi pe alta. Unul dintre cele mai frecvente bunuri vizate de către aceştia sunt obiectele din materiale metalice, care pot fi transformate repede în bani.

Cu o astfel de situaţie s-a confruntat luni, 4 iunie, o patrulă de siguranţă publică formată din poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Sebeş şi jandarmi, care, în jurul orei 20.00 au prins în flagrant, 5 bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 şi 27 de ani din municipiul Sebeş, în timp ce încercau să sustragă din incinta băii populare din localitate, un rezervor metalic cu greutatea de 1.000 de kg, cu scopul de a-l valorifica la un centru de colectare a deşeurilor metalice.

Baia populară se află într-un corp de clădire căzut în ruină din care cei cinci tineri au încercat să recupereze rezervorul de o tonă pentru care ar fi primit în schimb de la un centru de colectare, circa 500 de lei. Acum bărbaţii sunt cercetaţi penal în stare de libertate sub aspectul comiterii tentativei la infracţiunea de furt calificat şi au şanse mari să îşi petreacă următorii ani din viaţă în închisoare sau centre de reeducare pentru minori.

Elit - Gustul Desăvârșit

foto: arhivă


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 ianuarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 ianuarie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 8 ianuarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Municipiul Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș, după cum urmează:

Elit - Gustul Desăvârșit

conducător autospecială;
servant pompier.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

conducător autospecială:
studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an;
permis conducător auto categoria C.
servant pompier:
studii liceale, studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minim 1 an;
permis conducător auto categoria C.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05-18 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 ianuarie 2023, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora pentru proba interviu se vor comunica ulterior.

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 2 ani, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de administrator financiar gr. I (S), cod COR: 263111, în cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții.

Art. 15. — Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă* (*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor art.8, alin.(3) coroborate cu ale art. 18, alin.(3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Art. 153 alin (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011), profil economic sau juridic;
vechime în muncă în profil economic sau juridic – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09-13 ianuarie 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
30 ianuarie 2023, ora 12.00: proba scrisă;
02 febrnuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Art. 34. — În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.

Art. 35. — (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor calificat I (electrician/mecanic de întreținere).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii de specialitate: curs de calificare electrician; atestat cu diplomă de absolvire/diplomă de bacalaureat/diplomă școală profesională;
– Perfecționări (specializări): calificare în domeniul instalații (gaze, apă, tehnico-sanitare);
– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități și cunoștințe impuse de funcție;
– Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice, capacitate de adaptare și gestionarea situațiilor de criză;
– Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): studii medii/școală profesională, cu diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire; disponibilitate pentru program flexibil;
– Vechime: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 ianuarie 2023, ora 12.00: perioada/termenul limită de depunere a dosarelor;
26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică;
30 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/711.208, e-mail: [email protected]

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de referent, la structura Serviciul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii de specialitate: medii( fara diploma de bacalaureat)
– Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat
– Abilități, calități și aptitudini necesare: Atentie distributiva, operativitate, adaptare la stres, empatie
– Vechime 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de brancardier, la structura Serviciul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– Studii de specialitate: generale
– Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres
– Vechime Nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor administrativ, la structura Serviciul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– Studii de specialitate: Generale
– Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, abilitati administrative, adaptare la stres
– Vechime nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 ianuarie 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
26 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
01 februarie 2023, ora 11.00: proba practică;
06 februarie 2023, ora 12.00: proba interviu.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează, în temeiul prevederilor art.177, art. 187 alin.(10), lit.b) din Legea 95/2006 privind reforma din domeniul sanătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager spital persoană fizică, pentru o perioadă de 4 ani la Spitalul Orășenesc Cugir.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Cugir , str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, Jud. Alba, în perioada 17 ianuarie 2023 – 2 februarie 2023, desfăşurându-se în două etape:

-Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 17 ianuarie 2023 – etapă eliminatorie.

-Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Cugir , pe baza temelor – cadru, la data de 27 ianuarie 2023, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi cu diploma ai studiilor universitare de licenta sau de master in : medicina, specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice;
c) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor,
d) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfășura în perioada 17 ianuarie 2023-02 februarie 2023 , la Sala de sedință a Spitalului Orășenesc Cugir, situată în Orașul Cugir, strada Nicolae Bălcescu, nr.5, după următorul calendar:

-12 decembrie 2022 – data afișării anunţului de concurs ,
-9 ianuarie 2022, in intervalul orar: 10.00-14.00 – vizitarea spitalului de către candidații interesați,
-16 ianuarie 2023, ora 14.30 – termen limită până la care se pot depune dosarele de concurs.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon mobil: 0786/225.608.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Pilonul II încheie primul an pe minus din istoria de 14 ani de funcţionare: scădere medie de 3,4% în 2022

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

Pilonul II încheie primul an pe minus din istoria de 14 ani de funcţionare: scădere medie de 3,4% în 2022

Toate cele şapte fonduri au fost pe minus. Spre comparaţie, în 2021 Pilonul II a avut un randament de 6%, sub inflaţie.

Pentru prima oară de la lansarea din 2008 încoace Pilonul II de pensii private obligatorii, reprezentant de şapte fonduri de pensii la care contribuie aproape 8 milioane de salariaţi cu o parte din venitul brut lunar, a închis pe scădere la nivelul unui an marcat de scumpiri accelerate, zile agitate pe piaţa de capital şi începerea războiului în Ucraina.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel 2022 este primul an pe care Pilonul II de pensii private din România îl încheie pe minus, cu o scădere medie de 3,4%, determinată în mare parte de scă­derea valorii portofoliului titlu­rilor stat, acolo unde fon­du­rile au circa 65% din active. Indicele Bloomberg referinţă pentru titlurile de stat emise de statul român în euro a avut minus 22% în 2022, iar cel care urmăreşte evoluţia titlurilor de stat în lei, minus 2,8%.

Scumpirile agresive, reflec­tate în cel mai ridicat nivel al inflaţiei de 20 de ani în România şi de 40 de ani în SUA, au deter­minat băncile centrale să iasă cu înăspriri de politică mo­ne­tară ceea ce a redus puternic preţul titlurilor de stat. Iar fondurile P2 marchează zilnic la piaţă, ceea ce înseamnă că pre­ţurile în scădere pe titlurile de stat s-au reflectat la nivelul întregului portofoliu.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Ungurii ne iau apărarea în scandalul Schengen: „România face o treabă extraordinară în ceea ce priveşte paza graniţelor”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Ungurii ne iau apărarea în scandalul Schengen: „România face o treabă extraordinară în ceea ce priveşte paza graniţelor”

Ministrul Justiţiei din Ungaria, Varga Judit, a apreciat, sâmbătă, în discursul ţinut în localitatea harghiteană Siculeni, unde a avut loc comemorarea secuilor ucişi de trupele imperiale austriece în 1764, că România ar fi meritat aderarea la Schengen, întrucât „face o treabă extraordinară” în ceea ce priveşte paza graniţelor, informează Agerpres.

„Ungaria, anul trecut, a oprit peste 260 de tentative de trecere frauduloasă a graniţelor şi dacă ar veni presiunea şi din partea României, atunci nu am putea face faţă. România face o treabă extraordinară în ceea ce priveşte paza graniţelor şi din acest motiv poziţia Guvernului Ungariei este că România ar fi meritat aderarea la Schengen. Începe un nou an, noi oportunităţi şi Ungaria este deschisă către un dialog pragmatic”, a declarat Varga Judit, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

Elit - Gustul Desăvârșit

Aceasta a vorbit şi despre războiul din vecinătate, în care „taţi, mame şi copii suferă” şi a pledat pentru un parteneriat strategic puternic între România şi Ungaria, care să rezolve, pe lângă problema migraţiei, şi provocările generate de criza economică şi criza energetică.

„Trebuie să căutăm şi să găsim acele puncte de conexiune în aceste vremuri grele şi pline de provocări. Din partea Guvernului Ungariei şi (a Guvernului – n. red.) României există o necesitate foarte puternică de a exista un parteneriat strategic. Acesta poate fi avantajos pentru ambele părţi în rezolvarea celor trei mari provocări: adică provocarea economică, siguranţa energetică şi migraţia. Am văzut că Bruxelles-ul nu a gestionat bine nu numai problemele economice, ci şi problema energetică a fost gestionată prost şi astfel a dus Europa într-o criză economică. Şi în această umbră a recesiunii, totuşi relaţiile comerciale au doborât recorduri între cele două ţări”, a arătat ministrul Justiţiei din Ungaria.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea