Căminul Colegiului I. D. Lazarescu – Cugir va fi reabilitat. Licitația pentru proiectarea obiectivului de investitii lansată recent în SEAP

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Căminul Colegiului I. D. Lazarescu – Cugir va fi reabilitat. Licitația pentru proiectarea obiectivului de investitii lansată recent în SEAP

Autoritatea contractantă, Orașul Cugir doreşte să atribuie un contract de Servicii de proiectare tehnică, detalii de executie si asistenta tehnica din partea proiectantului privind realizarea investiţiei ”Reabilitare Camin Colegiul I.D.Lazarescu -Cugir”.

Licitația a fost lansată recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și potrivit caietului de sarcini, investiția cuprinde următoarele etape: Etapa I: Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini, documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii ”Reabilitare Camin Colegiul I.D.Lazarescu -Cugir” și etapa II: Asistenta tehnica pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţie ”Reabilitare Camin Colegiul I.D.Lazarescu -Cugir”.

ELIT

Durata contractului de servicii va fi de maxim 90 zile de la emiterea ordinului administrativ de începere a prestării serviciilor pentru Etapa I. iar pentru Etapa 11-12 luni, în funcție de durata contractului de execuție a lucrărilor.

Proiectul tehnic și detaliile de execuție se vor elabora în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată si respectiv conform H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Proiectul tehnic va fi elaborat în mod clar și va asigura informații complete, astfel încât autoritatea contractantă să obțină date tehnice și economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerințelor sale tehnice, economice și tehnologice. De asemenea, proiectul tehnic va fi complet și suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări respective, și fără a se depăși costul lucrării, stabilite în faza de oferta pentru execuția lucrărilor.

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: amplasamentul, topografia, clima și fenomenele naturale specifice zonei, geologia, seismicitatea, prezentarea proiectului pe volume, broșuri, capitole; organizarea de șantier, descriere sumară, demolări, devieri de rețele etc.; căile de acces provizorii; sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de șantier și definitive; căile de acces, căile de comunicații etc.; programul de execuție a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepție; trasarea lucrărilor; protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; măsurarea lucrărilor; laboratoarele contractantului (ofertantului) și testele care cad în sarcina sa; curățenia în șantier; serviciile sanitare; relațiile dintre contractant (ofertant), consultant și persoana juridică achizitoare (investitor); memoriile tehnice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Valoarea estimată a contractului de prestare a serviciului de proiectare este de 69.590 lei fără TVA.

În aplicarea proceduri de atribuire, autoritatea contractantă a ales criteriul de atribuire: ’’cel mai bun raport calitate-preț”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 mai 2020, ora 15:00.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419