Calendarul obligațiilor fiscale pe luna februarie 2014

Potrivit calendarului obligațiilor fiscale pe anul 2014, publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în luna februarie contribuabilii au următoarele obligații:

*Vineri 7 februarie

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România – pentru contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

*Luni 10 februarie

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal – pentru persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

*Luni 17 februarie         

– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul – pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul ….  pentru luna precedentă – pentru operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final   (produse energetice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă – pentru operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – pentru destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  sau navigaţie  pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

– Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul …  pentru luna precedentă – pentru operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă – pentru antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării

*Marţi 25 februarie      

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 – lunar – pentru contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; alte termene – pentru contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

– Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent – pentru Organizaţiile nonprofit; contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – pentru persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă – pentru persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

– Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru  anul curent – persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – pentru persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal – pentru persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută – pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … pentru anul precedent – pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …  pentru anul precedent – pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei

– Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..” pentru anul trecut – pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) – pentru pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1); pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – pentru Plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de prop. intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţ. de nerezidenţi; din alte surse

*Vineri 28 februarie      

– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi Declaraţie  pentru anul trecut – pentru plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor Extras din HG 84/2013: ART. III. Formularul […], se completează la ultima coloană de la capitolul B „Datele de identificare a beneficiarului de venit nerezident” fie cu codul de identificare fiscală al nerezidentului, atribuit de autoritatea din România, atunci când nerezidentul are atribuit un astfel de cod, fie cu datele de identificare ale beneficiarului de venit nerezident, atunci când nu a fost atribuit un astfel de cod.

– Depunerea Declaraţiei anuale privind impozitul pe reprezentanţe – pentru persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în Romania

– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul trecut – pentru plătitorii de venituri care au oblig. calc., reţinerii şi virării imp. pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a imp., cf. titlului III din CF, precum şi  intermediari, soc. de admin. a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul soc. închise.

– Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul trecut – pentru plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.

Citeşte şi:

Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2014

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Albaiulianul Laurențiu Blaga – bilanț după un an la conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Astăzi (n.r. – ieri, 13 ianuarie) se împlinește un an de când am preluat conducerea Agenției Naționale de Cadastru și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro