ANGAJĂRI prin rechemare în activitate, la ISU Alba – 6 posturi disponibile pentru cadre militare în rezervă

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 6 posturi de subofiţer, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit. d) din OMAI nr.665/2008 prin rechemare în activitate  pe posturi vacante aflate sub incidenţa prevederilor Statutului cadrelor militare, a persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne, care corespund cerinţelor postului, pentru următoarele posturi:

pompieri-deblocare-usa – un post de conducător auto (autospeciale), specialitatea auto sau pompier, la Garda nr.2 de Intervenţie Sebeş
– un post de subofiţer operativ principal, specialitatea apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN, la Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia – Echipajul autospecialei de primă cercetare şi evaluare  CBRN
– două posturi de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Garda nr.2 de Intervenţie Blaj
– două posturi de subofiţer operativ principal, specialitatea pompier, la Pichetul de Pompieri Cîmpeni

USR - Alegeri parlamentare 2020

Cerinţele specifice ale posturilor sunt:

a) conducător auto (autospeciale), specialitatea militară Auto sau pompier:
pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
pregătire de specialitate : permis valid de conducere categoriile B şi C.
b) subofiţer operativ principal, specialitatea militară Apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară – CBRN:
– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.
c) subofiţer operativ principal, specialitatea militară Pompier:
– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (Anexa nr.4a), verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, dovada absolvirii se face cu diploma din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei menţionate la pct. III;
l) să nu dobândească, prin încadrare, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
m) să fie confirmaţi în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor aferente posturilor pentru care se organizează concurs, conform specialităţilor militare prevăzute la punctul I din prezentul anunţ, potrivit prevederilor art.83 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
n) să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art.85 alin.(1) lit.d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
o) să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.(1) lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului şef), copia actului de identitate, tabelul nominal cu rudele candidatului, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, în perioada 01.04 – 08.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Dosarele de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr.10, Alba Iulia, în perioada 04.04 – 15.04.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119.

În conformitate cu prevederile art.31-39 şi ale Anexei nr.2 din Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, concursul se va desfăşura în perioada 01.04 – 13.05.2016   şi va consta în susţinerea probelor de evaluare a performanţelor fizice – conform Anexei nr. 6 şi testul scris în data de 12.05.2016, pe baza bibliografiei şi tematicii prevăzute în Anexa nr.7.

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe:

1.  evaluarea performanţei fizice, în ziua de 09.05.2016, începând cu ora 08,30 în Alba Iulia – Stadionul Cetate şi la sediul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.
2. test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, în data de 12.05.2016, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului. La proba a doua de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi admis la proba desfăşurată anterior.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului şi a obţinut nota finală cea mai mare.

În conformitate cu prevederile art.32 1  alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr.665/2008, candidaţii se pot înscrie la selecţia pentru un singur post şi vor menţiona expres în cererea de înscriere structura pentru care candidează. Candidaţii declaraţi ,,RESPINS” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs alt post vacant din unitate.

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet www.isualba.ro şi afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr. 10, Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419