Rămâi conectat

Curier Județean

Amenzi între 100 şi 2.500 de lei pentru crescătorii de animale şi păsări din centrul municipiului Aiud

Publicat

în

Aiudenii care cresc păsări şi animale de casă în centrul municipiului şi în alte zone cu restricţie stabilite de primărie, vor primi amenzi „grele”, începând de luna viitoare,  dacă nu respectă normele impuse încă din 2005. Un proiect de hotărâre, ce va fi supus la vot în şedinţa CL de miercuri, 26 februarie, vine cu o completare la hotărârea de consiliu adoptată în 2005 privind respectarea normelor de convieţuire socială, ce prevede ca locuitorii şi persoanele juridice care cresc animale în zona centrală a municipiului şi ceilalţi din alte zone care nu respectă numărul maxim de animale şi păsări impus să plătească amenzi usturătoare. Propunerea vine din partea primarului Horaţiu Josan,  ca urmare a „înmulţirii reclamaţiilor cetăţenilor în ceea ce priveşte creşterea animalelor” şi a faptului că deşi faptele reclamate ar fi întemeiate, în cele mai multe situaţii, nu ar exista bază legală în vederea sancţionării celor responsabili.

Executivul a propus completarea hotărârii 255 din 22.12.2005, privind stabilirea  sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Aiud, modificată şi completată de alte patru hotărâri de consiliu adoptate ulterior.

Hotărârea adoptată în 2005, prevede faptul că  se interzice creşterea animalelor în zona centrală a Aiudului şi se stabileşte numărul maxim de animale şi păsări pe care un cetăţean îl poate avea în gospodărie, în funcţie de zona în care îşi are locuinţa. (Vezi mai jos zonele cu restricţie de creştere a animalelor în municipiul Aiud)

Elit - Gustul Desăvârșit

Noua modificare a vechii hotărâri de consiliu (HCL 255/2005) constă în faptul că nerespectarea numărului de animale şi păsări prevăzute la art 3 (vezi mai jos) din„Regulamentul privind creşterea animalelor în gospodăriile particulare din municipiul Aiud” devine nelegală şi va fi sancţiontă ca atare.

Astfel,  cei care nu respectă regulamentul vor avea de plătit amenzi cuprinse între 100-500 de lei persoanele fizice şi 300-2.500 de lei persoanele juridice.

Reamintim: Art 1 din HCL 255/2005: 1) se interzice creşterea animalelor în zona cu restricţie de creştere a animalelor, conform tabelului nr.1 de mai jos, şi în zonele de locuinţe colective mari  – cartierele de blocuri mari, precum şi în zonele specifice prevăzute prin „Regulamentul local de urbanism” ale municipiului Aiud, cu excepţia animalelor de companie şi a păsărilor exotice. 2) Deţinerea şi creşterea câinilor în apartamentele situate în blocurile de locuinţe se poate face numai cu aprobarea locatarilor de pe scară.

Art. 3 a) În afara zonelor menţionate mai sus se admite creşterea animalelor şi a păsărilor de consum în curţile persoanelor particulare din localitatea Aiud, în adăposturi (grajduri, coteţe) construite cu autorizaţii de construire, amplasate la cel puţin 10 metri distanţă de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi cu respectarea normelor sanitar-veterinare de prevenire şi transmitere a îmbolnăvirilor la om şi la animale, pentru cel mult 3 capete, porcine, bovine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, sau un număr de 30 de păsări, de consum şi care se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor.

În celelalte localităţi componente (Aiudul de Sus , Gâmbaş, Măgina, Păgida) precum şi în toate localităţile aparţinătoare (Ciumbrud, Sâncrai, Gârbova de Jos, Ţifra, Gârbova de Sus, Gârboviţa) se admite creşterea animalelor în gospodăriile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete porcine, bovine, bubaline, cabaline, ovine, caprine) în adăposturi construite şi amenajate cu autorizaţii de construire, amplasate şi exploatate în condiţiile prevăzute la alineatul a).

Tabelul nr 1. Delimitarea zonei cu restricţie de creştere a animalelor din municpiul Aiud.

– strada Avram Iancu – (până la intersecţia cu str.Ţiglăriei)- nr.1– 69 ;2 – 92
– strada Băilor
– strada Bethlen Gábor
– strada Consiliul Europei – strada Ion Creangă – (până la intersecţia cu str.AxenteSever) – nr.1-107;2-118
– strada Cuza Vodă – strada 1 Decembrie 1918
– strada Gheorghe Doja – (pe toată lungimea aferentă Parcului Municipal) –nr.1-41; 2- 44
– strada Eroilor
– strada Gării
– strada Kőrösi Csoma Sándor
– strada Iuliu Maniu
-strada Meseriaşilor
-strada Muzicanţilor
-strada Morii- (până la intersecţia cu str. Stadionului)- nr.1-9 ;2-26
-strada Protopop I. Pop
– strada Rozelor
– strada Sergent Haţegan
– strada Axente Sever – strada Simion Bărnuţiu
– strada Spitalului – strada Strâmtă – strada Şcolii
– strada Gheorghe Şincai
– strada Liviu Rebreanu
– strada Transilvaniei–(până la intersecţ ia cu str. Făgetului)-nr.1-111 ;2 – 92
– strada Tudor Vladimirescu- (până la intersecţia cu str.E.Varga)- nr.1-39; 2-62
– strada Unirii
– strada Mihai Viteazul
– strada Ecaterina Varga


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Comuna Galda de Jos achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă, din fondul forestier propriu. Licitația de peste 420.000 de lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Comuna Galda de Jos achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă, din fondul forestier propriu. Licitația de peste 420.000 de lei, lansată în SEAP

Consiliul Local Galda de Jos achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă, din fondul forestier aflat în proprietatea Comunei Galda de Jos, în volum de 3237 mc, cu o valoare totală estimată a contractului de 420810 de lei. Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 23 mai 2022.

Locul de desfășurare a serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini este în comuna Galda de Jos, zona Pârâul Bazii, Pârâul Cailor și Cetița până în platforma primară.

Elit - Gustul Desăvârșit

Durata contractului este estimată la 12 luni . Perioada de prestare a serviciilor va începe în cel mai scurt timp dupa primirea ordinului de prestare.

Serviciile de exploatare forestieră  ce fac obiectul licitației din Sistemul Electronic de Achiziții Publice ( SEAP )  vor fi achitate din bugetul autorității locale.

Conditii de participare

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 , se va prezenta o data cu DUAE de către toti participanții la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Certificate constatoare privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul principal, iar pentru sediile secundare, si/sau punctul/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate , valabile la data prezentării acestora.
2. Cazier judiciar pentru operatorul economic valabil la data prezentării acestuia.
3. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv valabile la data prezentării acestora.
4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.
6. Orice alte documente edificatoare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Operatorii economici participanti la procedura vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE, urmând ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative, respectiv:

-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, continand informatii privind domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data depunerii documentului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului. In cazul unei asocieri, se va urmari corespondenta dintre codul CAEN si activitatile din contract care ii vor reveni fiecarui membru din cadrul asocierii.

Operatorii economici vor prezenta :

Atestat de exploatare tehnica conform prevederilor Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic) si a prevederilor O.M. nr. 1540/2011 cu completari si modificari ulterioare.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii, copie a atestatului de exploatare forestiera si a cazierului tehnic pentru anul in curs reale/actuale la data PREZENTARII , solicitata in vederea analizarii conditiilor necesare atribuirii contractului de prestari servicii de exploatare, completat la zi cu cota de masa lemnoasa exploatata. Avand in vedere reglementarile valabile in vigoare , acest document atesta capacitatea prestatorului privind volumul de masa lemnoasa exploatat, sanctiunile aplicate sau volumul de masa lemnoasa ce mai poate fi exploatat. Solicitarea are la baza prevederile Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic) si a prevederilor O.M. nr. 1540/2011 modificat cu O.M. nr. 915/2014 si modificarile si completarile ulterioare.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Construire rețea de iluminat public în zona străzii Ana Ipătescu din Alba Iulia: Investiție de peste 220.000 de lei

Publicat

în

Construire rețea de iluminat public în zona străzii Ana Ipătescu din Alba Iulia: Investiție de peste 220.000 de lei

În ședința din data de 30 mai 2022, consilierii locali ai municipiului Alba Iulia vor avea de aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia în zona străzii Ana Ipătescu”.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 220.228,32 lei, fără TVA.

Propunerea are ca obiect realizarea iluminatului public la standarde europene de infrastructura publica urbana in zona străzii Ana Ipatescu, pe străzile: Ana Ipatescu, Elena Cuza, Cezar Boliac, Nicolae Golescu, Gheorghe Magheru, Alexandru Zane si Costache Romanescu din Municipiul Alba Iulia, județul Alba.

Elit - Gustul Desăvârșit

Instalațiile nou proiectate se vor amplasa în intravilanul Municipiului Alba Iulia, pe teren neproductiv aparținând domeniului public al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Traseele instalațiilor electrice proiectate, precum și amplasamentele construcțiilor existente se vor prezenta la faza de PT pe planurile de situație.

Pentru a asigura un iluminat corespunzător pe străzile Ana Ipatescu, Elena Cuza, Cezar Boliac, Nicolae Golescu, Gheorghe Magheru, Alexandru Zane si Costache Romanescu, din Municipiul Alba Iulia, se vor monta unilateral 94 stâlpi metalici zincati de 8m inaltime (St.l-5-St.94) in fundație turnata cu dimensiuni 0.80 x 0.80 x l.Om (lxlxh). Acești stâlpi se vor monta la distanta de cca. 34 m intre ei si la 0.3m de marginea carosabilului.

Pe stâlpii St.l+ St.94, se vor monta aparate de iluminat cu surse LED 8600-11900 lm, cate un aparat pe fiecare stâlp. Aparatele de iluminat se vor monta prin intermediul sistemului de fixare (consola 1.0×0.5×5°), in vârf de stâlp. Aparatele de iluminat vor fi echipate cu modul de telegestiune.

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face din rețeaua subterana proiectata prin intermediul unui cablu de tip CYY-F 3×1.5 mm2 racordat la clemele de legătură aflate in cutia de alimentare a stâlpului. Cutia de alimentare a stâlpului este prevăzută cu o siguranța de 6A pentru protecția corpului de iluminat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Grădinița „Voinicel” din Cugir va beneficia de modernizări și lucrări de eficientizare energetică: A fost semnat contractul în valoare de peste 1.8 milioane lei

Publicat

în

Grădinița „Voinicel” din Cugir va beneficia de modernizări și lucrări de eficientizare energetică: A fost semnat contractul în valoare de peste 1.8 milioane lei

Marți, 24 mai, la sediul Primăriei Cugir, edilul Adrian Teban a semnat contractul de execuție a lucrărilor de modernizare a Gradiniței “Voinicel” din cadrul Școlii Gimnaziale Singidava.

Investiția, în valoare de aproximativ 1.875.000 lei, va fi executată de S.C.Primex Invest S.R.L, societate care va avea la dispozitie 12 luni pentru a finaliza lucrările prevăzute.

Finanțarea provine din fonduri europene accesate de către administrația locală în baza proiectului „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială SINGIDAVA”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Este a doua oară când proiectul parcurge întregul proces de achiziție, după ce precedentul contract de execuție, semnat în urmă cu aproximativ 9 luni, a fost reziliat ca urmare a decesului administratorului societății S.C. Vatcons Team S.R.L.

Grădinița „Voinicel” va beneficia de modernizări interioare/exterioare și de lucrări de eficientizare energetică:

 • Refacerea învelitorii și termoizolației existente;
  Inlocuirea hidroizolației învechite de la subsol;
  Înlocuirea tuturor instalațiilor utilitare;
  Modernizarea grupurilor sanitare;
  Înlocuirea pardoselilor din sălile de grupă;
  Rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii;
  Instalație de protecție împotriva șocurilor electrice, instalație de paratraznet;
  Instalații antiefracție, de voce – date si de supraveghere video;
  Instalații de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu
  sistem de ventilare a sălilor de grupă;
  Sisteme de iluminat echipate cu surse LED de înaltă performanță energetică;
  Panouri solare pentru producerea de apă caldă menajeră.

“Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională pentru învățământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava Cugir” este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”,


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare