Ziarul Unirea

A doua oară, cu noroc: Concurs pentru postul de arhitect-șef în Primăria Alba Iulia, după ce singurul participant a picat examenul în prima etapă

A doua oară, cu noroc: Concurs pentru postul de arhitect-șef în Primăria Alba Iulia, după ce singurul participant a picat examenul în prima etapă

Primăria Municipiului Alba Iulia scoate la concurs un post de arhitect-șef, în compartimentul ”Urbanism, Amenajarea Teritoriului”, conform unui anunț publicat în mediul online.

Potrivit documentului, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare:

ELIT

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art.36 ^1* lit.”a” din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,cu modificările şi completările ulterioare;

– studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

– Atestat Registrul Urbaniştilor din România;

ADEZIUNE PLUS ALBA

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

De asemenea, potrivit aceluiași anunț, proba scrisă va avea loc în data de 06.05.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, Calea Moţilor, nr. 5A.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Bibliografia / tematica:
1. Constituţia României, republicată
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
7.Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
9.Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
11.H.G. nr. 343/2017 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
12.Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
13..Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14.Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15.Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.
16.Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;
17.H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
18.ORDIN Nr. M.30/1995, pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.
19.LEGE Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20.ORDONANŢĂ Nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
21.ORDIN Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
22.ORDIN Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Tematica:
1. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
– Partea a VI-a: Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice:
Titlul I Dispozitii generale: art. 365 – art. 368
Titlul II Statutul functionarilor publici: Capitolul I Dispozitii generale: art. 369 – art. 382; Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici: art. 383 – art. 393; Capitolul V Drepturi si indatoriri: art. 412 – art. 463; Capitolul VI Cariera functionarilor publici art. 464 – art. 486; Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare: art. 487 – art. 489; Capitolul VIII Sanctiuni disciplinare si raspunderea functionarului public: art. 490 – art. 501; Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu: art. 502 – art. 527.
– Partea a II-a Administratia publica locala:
Titlul I Dispozitii generale: art. 75
Titlul IV Unitatile administrativ-teritoriale in Romania: art. 95 – art. 103
Titlul V Autoritatile administratiei publice locale: Capitolul I Dispozitii generale: art. 105 – art. 109; Capitolul IV Primarul Sectiunea 1 Dispozitii generale: art. 105 – art. 109; Sectiunea 2 Rolul si atributiile primarului: art. 154 – art. 158; Capitolul VIII Actele autoritatilor administratiei publice locale: art. 195 – art. 200

2. Constituţia României;
– Titlul I Principii generale: art. 1 – art. 14; Titlul II Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale art. 15 – art. 60; Titlul III Autoritatile publice Capitolul 5 Sectiunea 2 Administratia publica locala

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicat cu modificările şi completările ulterioare.
– Capitolul II Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii: art. 7 – art. 13
– Capitolul III Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare: art. 14 – art. 20

4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
– Capitolul II Dispozitii speciale. Sectiunea I Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie: art. 6 – art. 25

Bibliografie specifică:
1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

5. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
– Capitolul I Dispozitii Generale
– Capitolul II Sistemul calitatii in constructii: art. 13, art. 17 – art. 20
– Capitulul III Obligatii si raspunderi
– Capitolul V Dispozitii finale si tranzitorii: art. 42 – art. 43

7. H.G. nr. 343/2017 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
– Capitolul I Dispozitii generale
– Capitolul II Receptia la terminarea lucrarilor: art. 9 – art. 11, art. 17 pct. (1), art. 23
– Capitolul III Receptia finala: art. 24 – art. 27, art. 32
– Capitolul IV Dispozitii finale: art. 37

8. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
– Capitolul I Dispozitii generale: art. 1
– Capitolul II Nota conceptuala si tema de proiectare
– Capitolul III Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice: Sectiunea a 3-a Studiul de fezabilitate; Sectiunea a 4-a Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii; Sectiunea a 6-a Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie

9. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolul I Dispozitii generale: art. 1, art 2 pct. (1)-(5)

10. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Titlul I Dispozitii generale
– Titlul II Protejarea monumentelor istorice: Capitolul I Monumentele istorice; Capitolul II Inventarierea si clasarea monumentelor istorice: art. 13 – art. 18; Capitolul II Interventii asupra monumentelor istorice
– Titlul IV Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale: Capitolul II Atributiile autoritatilor asministratiei publice locale

11. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.
– Capitolul 1 Dispozitii generale
– Capitolul 4 Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul patrimoniului arheologic

12. Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată;
– Capitolul II Exercitarea profesiei de arhitect: Sectiunea a 3-a Drepturile si obligatiile arhitectilor cu drept de semnatura: art. 20 – art. 21; Sectiunea a 4-a Suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură. Radierea din Tabloul Naţional al Arhitecţilor: art. 22 – art. 23

13. H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
– Capitolul I Dispozitii generale
– Capitolul IV Verificarea calitatii lucrarilor executate

14. ORDIN Nr. M.30/1995, pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

15. LEGE Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Cartea a III-a Despre bunuri: Titlul I Bunurile si drepturile reale in general; Titlul II Proprietatea privata; Titlul III Dezmembrarile dreptului de proprietate privata; Titlul VI Proprietatea publica

16. ORDONANŢĂ Nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolul I Dispozitii generale: Sectiunea I Domeniul drumurilor; Sectiunea a II-a Clasificarea si incadrarea drumurilor
– Capitolul II Administrarea drumurilor: Sectiunea a V-a Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public

17. ORDIN Nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Capitolul I Norme de igiena referitoare la zonele de locuit

18. ORDIN Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Vlad Voiculescu, despre decesele persoanelor infectate cu COVID-19: ”Nu este exclus să fie mii de morți în plus”

Vlad Voiculescu, despre decesele persoanelor infectate cu COVID-19: ”Nu este exclus să fie mii de morți în plus” Vlad Voiculescu… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro