Ziarul Unirea

Un candidat acuză! Viorel Bumbu: „Noua administraţie a municipiului Alba Iulia preia metehnele, „frâiele” și bolile incurabile ale vechii administraţii”

Art.154 , din Codul Administrativ
Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local.

„Art. 368 din Codul Administrativ: Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică: Supremaţia Constituţiei și a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării”.

ELIT

Sub auspiciile acestui principiu care guvernează exercitarea funcțiilor publice, doresc să relatez întâmplarea de mai jos nu neapărat pentru că mă vizează pe mine, ci mai mult pentru a trage un semnal de alarmă și de a informa opinia publică. Din nefericire, trăim vremuri tot mai sumbre, fiind conduși de tot mai mulți impostori, incapabili, promovați doar pe ”pile” şi răsplată partinică. Vremurile guvernului ”Rezist” sunt o dovadă elocventă pentru ceea ce urmează să descriu, vremuri pe care, din nefericire, le trăim cu toții.

La data de 20.01.2021, subsemnatul am aplicat pentru postul de șef centru gr. II în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a municipiului Alba Iulia. După proba scrisă, fiind nemulțumit de rezultatul obținut ca urmare a evaluării, am avut o reacție personală de genul: ”Cred că cei din comisie nu au competența să înțeleagă ce am scris”.

Acest sentiment, dar și rememorarea că în sala de concurs mi-au fost prezentați ca făcând parte din comisie d-na Man Andreea (șef birou resurse umane) și două persoane foarte tinere, de la Direcția de programe, m-au ajutat să constat că această comisie de concurs, de fapt, nu era constituită legal, adică după ceea ce prevede legea, din care citez: HG nr. 286/2021, Articolul 8: (1) „Prin act administrativ al ORDONATORULUI DE CREDITE AL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE organizatoare a concursului, în condiţiile prezentului regulament-cadru, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.

(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu excepţia secretarului, sunt persoane cu PREGĂTIRE ŞI EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL POSTULUI PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL”. Ceea ce este absolut important am scris cu litere mari. Cu alte cuvinte, și ”tinereii” și d-na Andreea Man nu aveau ce căuta în comisie.

VĂ ROG, DOMNILOR CETĂȚENI ALBAIULIENI, SĂ ÎNŢELEGEŢI CĂ ACEST LUCRU SE PRACTICĂ DE ZECI DE ANI ÎN PRIMĂRIA ORAȘULUI NOSTRU.

Și nu se confirmă constatarea noastră cea de toate zilele, că la ”stat” se intră numai cu pile, iar la Primăria Alba Iulia, tot la fel? Și câți copii ai dumneavoastră nu au avut acces la posturi sau locuri de muncă în mod cinstit din cauza acestor metehne? Din cauza unor situații de acest gen nu se promovează oameni competenți.

Urmare a celor constate am sesizat conducătorul instituției, adică pe domnul primar, în condițiile legii, citez:
„Art. 37, HG nr. 286/2021

(1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se găseşte postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată.

(2) Suspendarea se dispune de către conducătorul autorităţii ori instituţiei publice, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale”.

Am depus sesizarea, în termen legal, cu nr. 7015/22.01.2021, la ora 11.41, adică înaintea soluţionării contestațiilor și practic afişarea rezultatelor finale, conform celor de mai sus. Această sesizare nu a produs nicio responsabilitate în sarcina conducătorului autorității publice locale în a proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. Drept consecință, ca urmare a lipsei exercitării obligației de serviciu a domnului primar, au fost soluționate și contestațiile, ca apoi, la ora 15.30, prin procesul nr. 7231/22.01.2021, să fie comunicate pe site-ul primăriei.

Suntem în situația în care la această petiție, care trebuia tratată cu celeritate, mi se răspunde, contrar respectării prevederilor Articolului 8(1) din Ordonanța nr. 27 din 30 ianuarie 2002: „Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă”, doar la data de 11.03.2021 cu adresa nr. 27351, adică după 50 de zile și numai după ce am fost în audiență la domnul primar. Acest răspuns l-am primit a doua zi după audiență și după prea mult timp în raport cu celeritatea lui.

Răspunsul este, citez: „Menţionăm că procesul verbal nr. 7231/22.01.2021 a fost afişat la sediul primăriei şi pagina de internet www.apulum.ro, în data de 22.01.2021, la ora 15.30. Cu stimă, primar Pleșa Gabriel Codru” (conform cu originalul).

Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislației muncii, următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanță. Sub incidența acestui articol domnul primar trebuia să sancționeze pe funcționarul cu astfel de sarcini că nu și-a facut datoria. Domnul primar trebuia să ia măsuri de sancționare și cu privire la cei care au stabilit comisia de concurs în condiții ilegale. Conform circuitului documentelor, acestea parcurg următoarele etape: întocmit, verificat, avizat, aprobat (Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice).

În urma adresei de mai sus, care într-un limbaj popular se traduce prin sintagma: ”ce are sula cu prefectura?”, (sau mai umilitor: „servește fraiere de cetățean răspunsul” și apoi adrsează-te instanței) se organizează un nou concurs pentru data de 15.04.2021, nu pe seama sesizării mele că această comisie de concurs nu a fost legală, ci sub auspiciile aparenței că nu a fost desemnat un câștigator. Numai că de data asta se schimbă condițiile de participare, repet, acestea referindu-se la același post de șef centru gr. II în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a municipiului Alba Iulia. În acest sens, verificarea cunoștintelor PC, care la data de 20.01.2021 erau doar enumerate, la concursul din data de 15.04.2021 deveneau probă de testare eliminatorie; în plus, se extind ramurile științifice care permiteau participarea la concurs, dar și cele cu privire la deținerea unor brevete în domeniul turismului.

Față de aceste aspecte, ca un cetățean” naiv” care am învățat moralitate și educație, dar și școală serioasă, începând cu cei 7 ani de acasă, i-am scris iar domnului primar, gândindu-mă că de data asta privește mai atent o altă sesizare, care a fost adresată în același timp și Biroului resurse umane.

Astfel, cu adresa nr. 36304/21.03.2021, scriu, citez:
”Subsemnatul Bumbu Viorel, în calitate de candidat pentru postul de șef birou gr. II în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică a municipiului Alba Iulia, față de împrejurarea că reluați concursul din 20.01.2021, pentru că nu ați respectat condițiile cu privire la constituirea comisiei de concurs prevăzute în regulamentul din HG nr. 286/2201, constat că ați schimbat condițiile de participare la concurs privind studiile de specialitate, lărgind mult admisibilitatea altor studii, cât și cu privire la specializări (perfecţionări), scoțând obligativitatea brevetului de turism-manager în turism. Nu aveți legitimitatea să reluaţi concursul invocând că nu a fost desemnat un câștigător, în condițiile în care comisia de concurs nu a fost legal constituită.

De asemenea, ați introdus proba eliminatorie de testare a cunoștințelor PC, nivel mediu, ceea ce va permite comisiei să facă «curățenie» privind accesul la probele de fond ale examenului, adică cele din Bibliografia de concurs.

Nu este posibil ca un IT-ist să primeze ca și cunoștințe în fața unui specialist în domeniul pe care îl presupune postul ca atare. Textul preliminar și eliminator al cunoștințelor PC este un abuz și perseverență în ilegalitate. Veți avea, astfel, posibilitatea să «evaluați» cunoștințele de nivel mediu sub semnul relativității.

Există un precedent care dovedește că ați încălcat legea în organizarea concursului din 20.01.2021. Suspiciunea mea se bazează pe acest precedent. Nu contest cerinţele cunoştinţelor de PC, dar acestea nu pot fi testate înaintea probei scrise. Nu este un examen la un centru în domeniul IT.

Ca atare, vă rog să restabiliți în regim de urgență condițiile de concurs inițiale, adică cele din 20.01.2021 și desfășurarea concursului în condițiile respective, dar cu o comisie legal constituită. Altfel, veți fi din nou sub incidența suspiciunii încălcării legii. Priviţi lucrurile ca sfat. Este datoria mea ca om politic și cetățean cu o vastă implicare în viața publică să fiu preocupat de acest lucru. Oricine trebuie să privească mai mult la libertățile lui şi ale familiei sale când își exercită funcțiile publice”.

Evident, nici la acest moment la care scriu, reprezentantul administraţiei publice, sau un împuternicit al dumnealui, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber, nu a reacționat, iar concursul deja s-a terminat.

Desigur, subsemnatul nu am trecut proba cu testul PC, că așa era socoteala pusă la cale, și ca urmare nu am intrat la proba scrisă. Dar nici tinerii noștri IT-iști (a nu se confunda cu „reziști”) care au luat proba de ”PI SI” nu au luat concursul, ba mai mult, și-au regăsit inteligența verificată, evident la OXFORD CITY HALL OF ALBA IULIA, între notele 2-4 (echivalentul a 20-30 puncte). Evident, concursul se va relua.

Evident, că în primul rând, mesajul meu este acela de a transmite autorităţilor publice, fie ele locale sau centrale, că nu mai suntem batjocura nimănui.

Şi în al doilea rând, să arăt că acest aspect descris aici are și o conotație puternic discriminatorie și va fi supus analizei unor instituții serioase care promovează principiile nediscriminării în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte. Se consideră, de asemenea, discriminare orice reacție, acțiune a unei persoane fizice sau juridice împotriva celui care a depus o sesizare, plângere unei instanțe sau organ de urmărire penală, și care aduce atingere drepturilor și demnității umane. Lucrurile, aparent minore, inofensive, se regăsesc ca fapte discriminatorii și prevăzute în legislația privind combaterea discriminării. Iar domnul primar înțelege ce spun și, vrând-nevrând, va prelua multe consecințe neplăcute pentru că a tolerat sau nu a pus preț pe cele sesizate. Îmi pare rău pentru aceasta!

Introducerea probei eliminatorii de testare a cunoștințelor PC mă viza pe mine! Nu se mai punea problema cine câștigă concursul, ci mai degrabă să nu ajung eu să concurez. Dar acel text nu a fost corect din următoarele motive:

– Nu mi s-a permis să dau examen cu laptopul meu, care avea sistem de operare Windows 10 şi cu care eram familiarizat, nefiind alte recomandări sau alte „contrarecomandări” în anunț cu privire la aceasta.

– Am fost pus în fața unui calculator cu un alt sistem de operare, necunoscut (cred că era Linux), iar serviciul de internet era altul dacât Yahoo (cunoscute și folosite de cei mai mulți utilizatori) și mi s-a dat un text să îl rezolv în 30 de minute, timp care nu era suficient pentru a mă familiariza cu calculatorul. Apoi, privind subiectele, modul în care s-a procedat a fost lipsit de transparenţă, în sensul că nu a fost deschis un plic cu subiectele, nu știu dacă au fost aceleași pentru toți, iar în sală nu am fost toți în același timp. Eram doar câte doi, iar subsemnatul am fost dirijat direct spre calculatorul ”măsluit”, la care trebuia să rezolv tema.

Suspiciunea mea este că această temă nu era aceeași şi pentru ceilalţi, că tema lor putea să fie rezolvată în calculatorul lor, că calculatoarele lor nu erau în același sistem de operare ca al meu.

– Acuz modul de desfășurare a acestei probe și faptul că în bibliografie nu au fost descrise ce cunoștințe trebuiau cunoscute. În acest caz nu mai invocam sistemul de operare sau serviciul de poştă electronic. Ca atare, subsemnatul nu am avut niciun control asupra rezultatului meu, nu am avut nimic de spus, m-am trezit doar că am fost respins.

Revenind, arăt că am să țin cont de recomandarea verbală a domnului primar de mă adresa ”instanței sa facă dreptate”. Apreciez ca fiind corectă această recomandare, o iau în considerare, că aici avem de-a face cu fapte penale grave, care țin de atribuțiile Parchetelor, și nu ale instanțelor.

Și desigur că o voi face!

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Starea de alertă PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsuri și restricții la nivelul județului Alba. Decizia CJSU

Starea de alertă a fost prelungită de către Guvern pentru încă 30 de zile, începând cu data de 13 mai,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro