Titularizare 2019: Documentele necesare la intrarea în săli, greșelile care duc la anularea lucrărilor și cum se pot retrage candidații din examenul de titularizare

Miercuri, începând cu ora 10:00, se va desfășura examenul de titularizare în învățământ, în săli supravegheate video. Profesorii care vor să se angajeze într-o școală pe o perioadă nedeterminată – deci să se titularizeze – trebuie să se prezinte în sălile de examen în intervalul orar 8:00 – 9:00, iar accesul se realizează pe baza buletinului, a pașaportului sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător. Profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele la titularizare.

La examenul de titularizare de mâine, 17 iulie 2019, Ministerul Educației a scos la concurs 4.319 de posturi, dintre care 3.091 sunt la școli din mediul urban și 1.228 în mediul rural. Numărul candidaților înscriși la titularizare este 30.145, dintre care 4.901 sunt din promoția 2019, potrivit datelor comunicate Edupedu.ro de reprezentanții Ministerului Educației.

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

La avizierul școlii unde profesorii vor susține examenul sunt afișate listele candidaților admiși pentru susținerea lucrării scrise, precum și repartizarea pe săli a candidaților. Pe ușa fiecărei săli de concurs, se afișează tabele cu numele fiecărui candidat repartizat în sală și disciplina la care susține examenul scris, indiferent dacă profesorii sunt înscriși și în alte județe.

Ministerul Educației recomandă ca în fiecare sală să fie repartizați profesori care susțin examenul la cel puțin două discipline diferite.

Cum se desfășoară examenul de titularizare 2019

În intervalul orar 9:00-10:00, responsabilii de sală efectuează instructajul candidaților privind:
modul de redactare a lucrării scrise

 • modul de corectare, de către candidați, a greșelilor
 • modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată
 • modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă
 • modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise
 • condițiile în care candidații se pot retrage din examenul de titularizare
 • situațiile în care candidații pot fi eliminați
 • situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate

Subiectele de la titularizarea 2019 se transmit în săli, în plicuri sigilate, de către președinte și secretarul comisiei de din centrul de examen sau de către membrii desemnați de președinte, astfel încât la ora 10:00 subiectele să se poată desface în prezența candidaților.

Pe foaia tipizată, candidații vor completa, cu majuscule, denumirea disciplinei la care dau examen, copiind formularea din subiectul primit.

Pentru rezolvarea subiectelor, profesorii candidați la titularizare au voie să scrie numai cu cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru realizarea desenelor sau a graficelor pot să folosească și creionul negru.

Candidații care vor să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.

Procedura prevede că lucrarea va fi anulată, dacă pe foile de examen – în afara spațiului care se sigilează – vor apărea semne distinctive, numele candidaților, numele unor școli sau alte “nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul”.

După ce termină lucrările de examen, candidații numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, în spațiul dedicat, indicând pagina curentă și numărul total de pagini scrise (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situația în care candidatul a scris în total 5 pagini). Se numerotează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină și acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către profesorii asistenți cu linie frântă în forma literei “Z”.

În sală rămân cel puțin 5 candidați până la predarea ultimei lucrări.

Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea scrisă, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării și la eventualele contestații. Ciornele se păstrează, în arhiva unității de învățământ care organizează concursul, timp de un an de zile.

În timpul examenului scris de titularizare, responsabilul de sală și ceilalți profesori asistenți care supraveghează candidații în fiecare sală de examen “nu discută între ei și nu rezolvă subiectele”. Unul dintre profesorii asistenți se așază în fața clasei, iar altul în spatele clasei “și nu au alte preocupări decât supravegherea candidaților” în examen, stabilește Ministerul.

Din momentul în care se deschide plicul cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul și semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre profesorii asistenți până la înapoierea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește.

Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține examenul scris de titularizare.

Procedura Ministerului mai prevede că, după înmânarea subiectelor candidaților, un membru al comisiei din centrul de concurs, însoțit de președintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toți candidații au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de concurs, precum și prezența candidaților și o transmite comisiei județene de organizare a concursului până la ora 10:15.

Cu ce trebuie să vină candidații la examenul de titularizare

Pe lângă pixuri sau stilouri care să scrie cu albastru, candidații trebuie să se prezinte la examen cu buletinul/ carte / adeverință de identitate sau cu pașaportul. Procedura Ministerului Educației prevede că, “în mod excepțional, identitatea candidaților se poate realiza și pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător”.

Profesorii asistenți din fiecare sală de examen vor verifica identitatea candidaților la titularizare prin buletin / carte / adeverință de identitate, pașaport sau, în mod excepțional, prin permisul de conducere sau al cărții de alegător.

Procedura stabilește că profesorii candidați la titularizare pot să aibă în examen dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Cu ce nu au voie să intre candidații în examen

Candidații la titularizare și profesorii asistenți nu au voie să intre în sala de examen cu:

 • cărți
 • caiete
 • telefoane mobile
 • orice mijloace de calcul și de comunicare la distanță

Este interzisă folosirea stilourilor sau a pixurilor cu cerneală care se poate șterge, prevede nota prin care Ministerul Educației stabilește procedura privind desfășurarea examenului scris de titularizare 2019.

Ce se întâmplă cu profesorii prinși la copiat în examenul de titularizare 2019

Candidații care în timpul examenului scris de titularizare 2019 sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace calcul sau de comunicare la distanță ori transmițând rezolvarea subiectelor sunt dați afară din examen. Profesorii asistenți încheie un proces verbal în care consemnează eliminarea lor din examen.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2019-2020, stabilește procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

Care sunt greșelile care atrag anularea lucrării scrise la titularizare 2019

Procedurile de examen conțin o listă cu greșeli sau situații care conduc la anularea lucrărilor candidaților la titularizare. Concret, președintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care:

 • pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, exact ca în subiectul primit
 • în rezolvarea subiectelor profesorii candidați au folosit pixuri sau stilouri cu altă culoare decât albastru
 • numerotarea lucrării scrise nu respectă prevederile de mai sus
 • pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive

Lucrările scrise anulate nu se transmit la centrele de evaluare.

Cum se pot retrage candidații din examenul de titularizare

“Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, și pot părăsi sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte”, prevăd regulile titularizării stabilite de Ministerul Educației.

În situația profesorilor retrași din proprie inițiativă din examenul de titularizare, după o oră de la deschiderea plicului cu subiecte, “lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidații respectivi se consideră retrași”, se arată în procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

După terminarea examenului scris de titularizare, “lucrările scrise, pe discipline de concurs, se amestecă de către președintele comisiei din centrul de concurs și apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în condiții de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acționând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora, în aceeași zi, cu proces-verbal reprezentantului inspectoratului școlar, în vederea transmiterii la centrele de evaluare. La predarea lucrărilor scrise, președintele și membrii comisiei din centrul de concurs, precum și reprezentantul inspectoratului școlar au obligația de a verifica dacă toate foile tipizate sunt sigilate, semnate și ștampilate”, se arată în procedura aprobată de Ministerul Educației.

Rezultatele examenului de titularizare 2019 se afișează pe 23 iulie la sediul școlii în care s-a desfășurat proba scrisă și la inspectoratele școlare.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare, în zilele de 23 iulie – până la ora 21:00, și 24 iulie – până la ora 15:00. În contestație, candidatul trebuie să precizeze următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată.

Informaticienii din inspectoratele școlare vor marca în aplicație în timp real contestațiile înregistrate, astfel încât după finalizarea marcării tuturor contestațiilor, aplicația să furnizeze tabelul aferent, se arată în procedura Ministerului.

Rezultatele finale ale examenului de titularizare 2019 se afișează în data de 30 iulie 2019.

Procedura mai prevede că “ștergerea de pe pagina de internet a inspectoratelor școlare a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la concursul național conform prevederilor legale se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afișării. Afișarea în format letric a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal la avizierul inspectorateloe şcolare şi al unităților de învățământ se realizează pe o perioadă de cel mult 30 de zile.”

Calendar titularizare 2019 actualizat

3 – 28 iunie 2019           Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

Notă: În perioada 31 mai – 28 iunie pot participa la probele practice/orale și la inspecțiile la clasă și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie – iunie 2019.

17 iulie 2019                   Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019                   Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie 2019          Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019                  Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Sursa: edupedu.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...