SC APA CTTA SA Alba, Filiala Cugir nu răspunde sesizărilor?

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Subsemnatul Nicolae Topor, cu domiciliul `n ora[ul Cugir, strada V. Alecsandri, nr. 60, jude]ul Alba m-am adresat Prim\riei Cugir cu o sesizare, domnului primar Adrian Teban, prin care am solicitat aducerea la nivel cu carosabilul a c\minelor de vizitare de pe strada Unirii, la intrarea pe aleea de acces ce duce la Casa de Cultur\ a ora[ului Cugir, vis-a-vis de locuin]a familiei Hechel, [i a c\minului de vizitare aflat la intersec]ia str\zilor Victoriei [i Tineretului, vis-a-vis de magazinul de instala]ii. Cererea subsemnatului a fost transmis\ spre solu]ionare SC APA CTTA SA Alba, Filiala Cugir, domnului Mircea Trifan, [ef la sectorul instala]ii din cadrul firmei amintite. Am mai solicitat [i refacerea trotuarului pe strada Victoriei, vis-a-vis de magazinul „Iris Universal”, care a fost distrus ca urmare a lucr\rilor efectuate la un c\min de ape menajere. Nici p@n\ `n prezent, cele sesizate de mine nu au fost rezolvate, se a[teapt\ probabil invita]ii speciale pentru executarea lucr\rilor.

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419