Rămâi conectat

Curier Județean

Primăria Sebeș achiziționează un utilaj multifuncțional de măturat stradal și tuns iarba. Adaptabil și la sezonul rece. Licitație lansată în SEAP

Publicat

în

Primăria Sebeș achiziționează un utilaj multifuncțional de măturat stradal și tuns iarba. Adaptabil și la sezonul rece. Licitație lansată în SEAP

Obiectul contractului care se va încheia presupune achiziţionarea următoarelor produse: măturătoare stradală nouă, nefolosită, care să fie multifuncțională și să prezinte în configurația de bază toate conexiunile și circuitele hidraulice necesare reconfigurării și echipării cu diverse echipamente sezoniere- iarnă, tuns iarbă sau îndepărtat vegetație.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Electrica Furnizare Discount

Cerinta 1: Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a).certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; b) certificat de cazier fiscal al operatorului economic, conform Ordonantei nr. 39/2015; c)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ai respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; e)alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a), b) si c) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr. 2: Ofertantii/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 61 din Legea nr.98/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici: ofertanti/asociati/subcontractanti/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Ofertantul (pentru asocieri, fiecare dintre asociati), subcontractantul, tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la situatia personala proprie, inclusiv în legatura cu conditiile referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei;- Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este: Certificatul constatator, în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Lista principalelor produse similare furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul va face dovada ca în ultimii 3 ani a livrat produse similare (echipamente/utilaje pentru servicii de salubritate) în valoare de minim 341.500 lei fără TVA, la nivelul unuia, maxim 2 contracte. – Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, sunt urmatoarele: copii dupa contracte sau parti relevante din contracte/recomandari/procese-verbale de receptie/documente constatatoare/ certificari, datate, semnate si parafate de beneficiari, care sa sustina informatiile din DUAE. Ofertantii straini vor prezenta documente edificatoare pentru indeplinirea cerintei de experienta similara insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

In situaţia în care un operator economic nu poate îndeplini cerinţa referitoare la experienţa similară, acesta are posibilitatea de a se asocia cu un alt operator economic în vederea depunerii unei oferte comune sau poate invoca susţinerea unor terţi, caz în care experienţa similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat)care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 2: Ca si conditie de validitate, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand documente constatatoare, certificari vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului; lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.

Nota 3: Daca este cazul, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Nota 4: Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.
Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Informatii suplimentare

Modalitatea de departajare a ofertelor ce prezinta pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauză prin sectiunea „Solicitari clarificari” din SEAP , o noua propunere financiara. Operatorii economici vor depune la sectiunea „Solicitari clarificari” din SEAP o noua propunere financiara, pe baza careia vor fi departajati. In cazul in care preturile dupa reofertare sunt identice, Autoritatea Contractanta va desemna castigatoare prima oferta depusa on-line de catre operatorul economic.

Nu se accepta oferte alternative.

Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016.

Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Orice operator economic înregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta prin mijloace electronice. Procedura electronica pentru înregistrarea, reinnoirea si recuperarea inregistrarii in SEAP se efectueaza respectandu-se procedura electronica implementata de catre operatorul SEAP, cu avizul ANAP. Informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare sunt disponibile la www.e-licitatie.ro.
Responsabilitatea pentru corecta functionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem, conform art. 5, alin (3) din HG 395/2016.

Ofertantul va transmite garantia de participare, DUAE, oferta si documentele care o insotesc numai prin mijloace electronice, prin incarcarea in SEAP a acestor documente pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare, modificate dupa caz prin Anunturi de tip erata. Documentele mentionate anterior vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Documentele depuse in sectiunea „Clarificari” vor fi semnate de asemenea cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

Publicitate

Curier Județean

FOTO| Aiudenii nemulțumiți de modul în care operatorul de salubritate colectează resturile vegetale: Ce măsuri anunță primăria

Publicat

în

Aiudenii nemulțumiți de modul în care operatorul de salubritate colectează resturile vegetale: Ce măsuri anunță primăria

Mai mulți cetățeni din municipiul Aiud au semnalat neregului în ceea ce privește colectarea deșeurilor vegetale de pe unele străzi din oraș.

Doleanțele au ajuns la urechile autorităților, care spun că în cursul săptămânii viitoare va avea loc o întâlnire cu operatorul, pentru a rezolva problema.

„Suntem nemulțumiți de modul în care operatorul de salubritate colectează resturile vegetale. De câteva zile primim mesaje de la cetățeni care ne semnalează deficiențe în colectarea acestora. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu operatorul pentru a remedia problema”, au transmis reprezentanții primăriei Aiud.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Curier Județean

”Carnavalul Toamnei” la Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia. Micuții s-au îmbrăcat în costume și au jucat jocuri

Publicat

în

”Carnavalul Toamnei” la Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” Alba Iulia. Micuții s-au îmbrăcat în costume și au jucat jocuri

Preșcolarii grupei mari, grupa ”Iepurașilor”, sub îndrumarea doamnelor educatoare Baying Iulia și Potopea Denisa, au sărbătorit încheierea Proiectului Tematic ”Simfonia Toamnei” printr-un Carnaval.

Preșcolarii, au ales să îmbrace fiecare costumul preferat: de zâne, prinți și prințese, eroi, iepurași, fluturași și alte personaje de poveste. Ziua a fost plină de activități distractive, jocuri alese și îndrăgite de cei mici.

Electrica Furnizare Discount

Prin toate activităţile desfăşurate la grupă, în perioada derulării Proiectului Tematic, copiilor li s-a oferit posibilitatea de a-şi completa cunoştinţele pe care le aveau, dar şi de a-şi satisface curiozitatea cu informaţii despre lucruri neştiute.

Toamna este anotimpul roadelor bogate, a recoltei, a veseliei, a harniciei si a pregatirilor pentru iarna, iar preșcolarii din grupa ”Iepurașilor” au sărbătorit acest anotimp, în cel mai plăcut mod, cu veselie și bucurie!

Doamna director, prof. Seician Maria, transmite felicitări cadrelor didactice și mulțumiri părinților pentru implicare și colaborare.

Citește mai mult

Curier Județean

IJJ Alba: Recomandări pentru turiștii care pleacă în drumeții, în zonele montane din județ unde zăpada este prezentă

Publicat

în

IJJ Alba: Recomandări pentru turiștii care pleacă în drumeții, în zonele montane din județ unde zăpada este prezentă

La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean ‚‚ Avram Iancu’’ Alba, avem în componenţă 3 posturi montane de jandarmi, respectiv: Șugag, Roșia Montană și Arieșeni. Având în vedere că deja în zone montane din județ zăpada este prezentă, pentru a preveni evenimentele negative, jandarmii montani reamintesc turiștilor următoarele:

-Înainte de a pleca în drumeție să echipeze autoturismul corespunzător (lanțuri antiderapante, lopată de zăpadă);

-Să se informeze înainte de a pleca la drum cu privire la starea vremii, starea drumurilor, dar și existența marcajelor turistice;

Electrica Furnizare Discount

-Să plece la drum doar cu echipament adecvat, lanternă, sac de dormit, trusă de prim ajutor;

-Să nu se abată de la drum și să respecte indicatoarele și marcajele turistice;

-Să cunoască bine pregătirea fizică a grupului și să adapteze traseul în funcție de aceasta;

-Să nu deterioreze amenajările turistice, marcajele sau indicatoarele;

-În cazul apariţiei dificultăţilor pe traseu sau a înrăutăţirii vremii, retrageţi-vă la cea mai apropiată cabană;

-Apelaţi cu încredere la patrulele de jandarmi montani şi la membri Salvamont și respectaţi indicaţiile acestora;
-Să ia legătura cu jandarmii montani/ serviciul unic de urgență 112, în cazul producerii unui accident, comunicându-le acestora datele de identificare ale solicitantului, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, unde sunt persoanele aflate în dificultate și când s-a produs accidentul.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare