Primăria Aiud organizează selecție de parteneri privați în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul POCU – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Municipiul Aiud anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească participanții (ONG, operator economic) pentru a fi selectați în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 și în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014 – 2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Detalii cu privire la selecție puteți obține pe pagina www.aiud.ro, persoană de contact Liviu Florea – tel. 0731.831.573, tel. fix 0258.861.310, e-mail: liviu.florea@aiud.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419