// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 11 februarie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 11 februarie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică, director executiv – Direcţia de Asistenţă socială şi arhitect – şef al municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Director executiv – Direcţia Economică:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Director executiv – Direcţia de Asistenţă socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială sau sociologie/ psihologie sau ştiinţe ale educaţiei/ drept/ ştiinţe administrative/ sănătate / economie sau management, finanţe, contabilitate;
– pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute mai sus, cu condiţia să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile art. 13 alin. (3) din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Arhitect – şef al municipiului Aiud, judeţul Alba:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 28 februarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 13 martie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Primăria Orașului Zlatna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Financiar Contabil – Compartimentul Buget – Finanţe.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail pr_zlatna@primariazlatna.ro.

*Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de secretar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– nivelul studiilor – medii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 20 februarie 2018: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 28 februarie 2018, ora 09:00: proba scrisă;
– 28 februarie 2018, ora 13:00: proba practică;
– 28 februarie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Tehnic „Dorin Pavel” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 39, județul Alba, telefon 0258/816.938.

*Primăria Comunei Arieşeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inspector, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Administrativ .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii – studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, curs de arhivar;
– vechime – nu este cazul;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 27 februarie 2018, ora 12.00 proba scrisă;
– 01 martie 2018, ora 12.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni, judeţul Alba, telefon 0358.402.989. 0358.816.290, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

*Primăria Comunei Arieşeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situaţii de urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime: nu este cazul;
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
– nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 09 martie 2018, ora 12:00 – proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni, judeţul Alba, telefon 0358.402.989. 0358.816.290.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:

– restaurator, grad I în cadrul secţiei Vinseikon;
– muncitor calificat I în cadrul secţiei Museikon;
– referent, treapta IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

*restaurator, grad I:
– studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechime în specialitatea studiilor 3 ani şi 6 luni.

*muncitor calificat I (instalator):
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă minimum 9 ani;
– calificare ca instalator;
– competenţă de fochist pentru cazane conduse de calculator, cu autorizaţie I.S.C.I.R.;
– calificare operator introducere, validare şi prelucrare date.

*referent, treapta IA:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat profil economie sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și curs de contabilitate;
– vechime în specialitatea studiilor 6 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 16 februarie 2018, ora 16,00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 26 februarie 2018, ora 10,00: proba scrisă;
– 28 februarie 2018, ora 10,00: proba practică;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Un răspuns la POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 11 februarie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

  1. Rika devine Teroris ! 11.02.2018 la 14:58

    posturi vacante pentru neamuri si relatii ! doar daca ai o matusa poti ocupa postul daca nai pile nai nici sanse ! DNA DOARME !