Ziarul Unirea

Noutăţi fiscale: eşalonarea la plată a obligaţiilor administrate de ANAF

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba informează contribuabilii, persoane fizice şi juridice că, începând cu 22 martie 2011 a intrat în vigoare OUG 29/2011 prin care a fost instituită posibilitatea acordării de înlesniri sub forma eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), neachitate la termenele legale de plată. Pot beneficia de eşalonări la plată atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
lConstituirea garanţiilor
Garanţiile se constituie de contribuabilii care solicită eşalonări la plată în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu şi pot consta în: mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezorerie Statului; scrisoare de garanţie bancară; instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietatea contribuabilului; încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.
Atenţie! Pot forma obiect al garanţiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată. Bunurile ce constituie obiect al garanţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil. Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40 la sută din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată pentru eşalonări: de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10 la sută; de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20 la sută; de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30 la sută; de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40 la sută. Garanţiile constituite sub forma mijloacelor băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului şi a scrisorii de garanţie bancară trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată. Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată. În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40 la sută din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.
De reţinut! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 lei – în cazul persoanelor fizice şi, respectiv 20.000 lei – în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.
lCondiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată
Pentru acordarea eşalonării la plată, condiţiile de menţinere a valabilităţii acesteia, cumulativ,  sunt: să se declare şi să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate până în ziua de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv, sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; să achite orice alte obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea eşalonării la plată – în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare; să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii; să se achite, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii; să se achite obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 30 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată – în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor, în cel mult 30 de zile de data comunicării înştiinţării de plată; să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit Legii 85/2006 şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii; să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: în procedura insolvenţei, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei sau în dizolvare; să se reîntregească garanţia în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.
lDobânzi şi penalităţi de întârziere
Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului. Pentru ratele din eşalonarea la plată achitate cu întârziere, până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare se percepe o penalitate în cuantum de 10% din: rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată; diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare. Nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare la plată.
Important! Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Grupul MERCUR – 30 de ani de perseverență și performanță

În urmă cu 30 ani, 15 Mai 1991, s-a înființat SC MERCUR SRL, prima, din grupul MERCUR, urmată fiind de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro