Rămâi conectat

Ştirea zilei

Nereguli găsite de Curtea de Conturi în mai multe UAT-uri din Alba: Drepturi salariale nelegale, decontări nejustificate sau lucrări supraevaluate

Publicat

în

Nereguli găsite de Curtea de Conturi în mai multe UAT-uri din Alba: Drepturi salariale nelegale, decontări nejustificate sau lucrări supraevaluate

Din rapoartele Camerei de Conturi Alba realizate în urma misiunilor de audit derulate în cursul anului trecut au rezultat mai multe nereguli și abateri la mai multe unităţi administrative-teritoriale din Alba

Cele mai semnificative abateri care au generat prejudicii au fost identificate în zona cheltuielilor de personal, a cheltuielilor de capital și a cheltuielilor cu bunuri și prestări de servicii, fiind determinate, în principal, de nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și de utilizarea necorespunzătoare a fondurilor bugetare.

În cazul celor 26 de misiuni de audit realizate de Camera de Conturi Alba în anul 2021, la nivelul unităților administrativ-teritoriale incluse în programul anual de activitate, evaluarea abaterilor constatate se prezintă, astfel:

Elit - Gustul Desăvârșit

Total abateri constatate în sumă de 30.538 mii lei, din care:

– Total prejudicii – în sumă de 3.949 mii lei, din care recuperate operativ – 1.652 mii lei;
– Total venituri suplimentare – în sumă de 632 mii lei, din care încasate operativ – 183 mii lei;
– Total abateri financiar-contabile – în sumă de 25.957 mii lei.

În acest sens au fost identificate abateri privind nerespectarea prevederilor legale ce reglementează stabilirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul entităților auditate, în valoare totală de 1.354 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 6 mii lei, de natura:

– drepturi salariale (normă de hrană, sporuri acordate persoanelor numite în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, vouchere de vacanță) acordate peste nivelul maxim prevăzut de actele normative în vigoare, respectiv peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, abatere identificată în cazul: U.A.T.C. Almașu Mare, Cricău, Cut, Fărău, Mihalț, Râmeț și Roșia de Secaș.
– drepturi salariale (spor implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile) acordate și achitate peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare, respectiv peste nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, abatere identificată în cazul: U.A.T.M. Alba Iulia și U.A.T.C. Jidvei;
– drepturi salariale (spor dificultate) acordat și achitat nelegal, prin nepunerea în aplicare a trei hotărâri ale instanțelor de judecată, definitive și irevocabile, prin care au fost anulate Dispozițiile primarului privind acordarea sporului de dificultate în cuantum de 25%-50% din salariul de încadrare, pentru activitatea desfășurată în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, ca urmare a atacării acestora în Contenciosul Administrativ de către Instituția Prefectului Județului Alba, abatere identificată la U.A.T.C. Șibot;
– drepturi salariale (salarii de bază și sporuri) acordate și achitate peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare, abatere identificată la U.A.T.C. Șibot;
– drepturi salariale (salarii de bază) acordate în cazul unei persoane care ocupă funcția de secretar general al comunei, în cuantum mai mare decât indemnizația lunară a funcției de viceprimar, contrar prevederilor legale din domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Sântimbru;
– indemnizații acordate unor consilieri locali în anul 2020, pentru ședințe de consiliu local la care aceștia nu au participat, contrar prevederilor legale ce reglementează acest domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Stremț.

Abateri privind efectuarea și decontarea nejustificată din bugetul local a unor cheltuieli în valoare totală de 299 mii lei, care nu au legătură cu activitatea desfășurată de entitățile verificate, din care s-a recuperat operativ suma de 18 mii lei, privind:

– plata unor servicii de colectare și transport deșeuri menajere pentru persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate, fără a fi luate măsuri pentru recuperarea acestor cheltuieli, de la beneficiarii acestor servicii, în cazul U.A.T.C: Berghin, Cetatea de Baltă, Daia Română, Șibot și Unirea.
– plata unor servicii de telefonie mobilă servicii de telefonie peste valoarea Contractului încheiat cu operatorul de servicii de telecomunicații, fără ca entitatea să ia masuri de recuperare a acestor cheltuieli, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare;
– decontarea nejustificată din bugetul local al U.A.T.C. Bucium a unei sancțiuni contravenționale, pentru care conducerea entității verificate nu au luat măsuri de recuperare a acestei cheltuieli de la persoanele răspunzătoare.
– decontarea nejustificată a unor cheltuieli cu deplasările, fără justificarea distanțelor și fără prezentarea documentelor justificative privind prețul carburantului utilizat, contrar reglementărilor în domeniu, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare;

Aspecte deficitare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor materiale, în valoare totală de 1.209 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 939 mii lei, respectiv:

– acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări supradimensionate, nereale, majorate nejustificat cu valoarea unor lucrări neexecutate, situație identificată în urma inspecțiilor efectuate de persoanele desemnate de entitatea verificată împreună cu echipa de audit, abatere identificată la U.A.T.C. Almașu Mare.
– acceptarea la plată și trecerea direct pe cheltuieli în anul 2020 a unor materiale (piatră spartă) achiziționată în baza unei facturi fiscale emisă de furnizor în anul 2018, fără să existe documente care să justifice necesitatea achiziției, necesitatea lucrărilor de reparații, identificarea locației privind aceste lucrări, recepția și consumul materialelor achiziționate, abatere identificată la U.A.T.C. Vințu de Jos.
– plata nejustificată a unor servicii de telefonie mobilă majorate nejustificat la U.A.T.C. Șibot
– plata nejustificată a unor bunuri achiziționate (echipamente IT) și care nu au fost efectiv livrate de furnizor, situație identificată urmare a inspecției pe teren la Școala Gimnazială Vințu de Jos – ordonator terțiar de credite la U.A.T.C. Vințu de Jos;
– plata nejustificată a unor contribuții către AIDA -TL, prin includerea eronată în deconturile de cheltuieli întocmite de către operatorul de transport public local, a redevenței care nu a fost decontată în perioada respectivă, precum și a cheltuielilor cu amortizarea pentru mijloace fixe folosite în comun de toți membrii asociației, Abatere identificată la U.A.T.M. Alba Iulia.

Aspecte deficitare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de investiții, în sumă totală de 1.087 mii lei, din care s-a recuperat operativ, suma de 689 mii lei, referitoare la:

– acceptarea la plată și decontarea unor situații de lucrări supradimensionate, nereale, majorate nejustificat cu valoarea unor lucrări neexecutate, situații identificate în urma inspecțiilor efectuate de persoanele desemnate de entitatea verificată împreună cu echipele de audit, în sumă de 457 mii lei, din care s-a recuperat suma de 286 mii lei, abateri identificate în cazul: U.A.T.J. Alba, U.A.T.M. Alba Iulia, U.A.T.C. Almașu Mare, U.A.T.C. Berghin, U.A.T.C. Cetatea de Baltă, U.A.T.C. Cricău, U.A.T.C. Daia Română, U.A.T.C. Galda de Jos, U.A.T.C. Gârda de Sus, U.A.T.C. Jidvei, U.A.T.C. Mihalț, U.A.T.C. Rădești, U.A.T.C. Roșia de Secaș, U.A.T.C. Sântimbru, U.A.T.C. Stremț și U.A.T.C. Unirea.
– acceptarea la plată și decontarea efectivă a unor situații de lucrări supraevaluate, prin actualizarea profitului și a cheltuielilor indirecte, contrar prevederilor legale în domeniu, sau care conțin articole de cheltuieli a căror prețuri unitare sunt superioare celor prevăzute în propunerea financiară, anexă la contractele de lucrări încheiate, în sumă de 630 mii lei, din care s-a recuperat suma de 403 mii lei, abateri identificate în cazul: U.A.T.J. Alba, U.A.T.O. Zlatna, U.A.T.C. Berghin, U.A.T.C. Bucium, U.A.T.C. Jidvei, U.A.T.C. Meteș, U.A.T.C. Mihalț, U.A.T.C. Râmeț, U.A.T.C. Roșia de Secaș și U.A.T.C. Unirea.

Aspecte deficitare privind obligațiile și creanțele statului și ale UAT, în valoare totală de 115 mii lei, din care s-a virat operativ la buget, suma de 115 mii lei, reprezentând:

– venituri proprii în sumă de 101 mii lei, provenite din suprasolviri, a căror vechime a depășit termenul legal până la care contribuabilii au avut posibilitatea de a solicita restituirea sau compensarea, abatere identificată la: U.A.T.M. Alba Iulia, U.A.T.C. Mihalț și U.A.T.C. Stremț;
– valoarea de recuperare a investiției în sumă de 14 mii lei, determinată din cuantumul veniturilor din chiriile încasate în anul 2020, pentru construcțiile ANL și datorată de U.A.T.M. Alba Iulia la bugetul de stat, în contul Agenției Naționale pentru Locuințe.

Aspecte deficitare privind activitatea de concesionare sau închiriere a bunurilor din domeniul public și privat a unităților administrativ-teritoriale, în sumă totală de 332 mii lei, din care s-a virat operativ la buget local suma de 55 mii lei. S-au reținut, în acest context, următoarele aspecte:

– nu s-a stabilit la nivelul real, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare, veniturile din închirieri și concesiuni cuvenite bugetelor locale în baza contractelor de închiriere/concesiune a bunurilor din domeniul public sau privat al UAT, încheiate de către autoritățile publice locale cu terțe persoane, abatere identificată în cazul: U.A.T.C.: Arieșeni, Cetatea de Baltă, Fărău, Rădești și Șibot, în sumă de 55 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 12 mii lei;
– nu s-a stabilit, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare penalitățile de întârziere în sumă de 10 mii lei, cuvenite bugetului local pentru neîncasarea la data scadentă a redevenței, în cazul unui contract de concesiune încheiat cu o terță persoană juridică, abatere identificată la U.A.T.C. Unirea;
– nu s-a stabilit, nu s-a înregistrat și nu s-a urmărit spre încasare veniturile cuvenite bugetului local rezultate din contractele de asociere încheiate cu terțe persoane juridice, respectiv nu au fost stabilite beneficiile cuvenite entității verificate, precum și perceperea și încasarea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a beneficiilor asocierii, în valoare de 199 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 43 mii lei, abatere identificată la U.A.T.M Alba Iulia;
– nu s-a înregistrat în evidența contabilă și nu s-au recepționat materiale în valoare de 68 mii lei, reprezentând bunuri în natură (piatră spartă) cuvenite bugetului local în baza contractului de asociere în participațiune încheiat cu o terță persoană juridică, abatere identificată la U.A.T.C. Stremț;
– nu au fost actualizate clauzele contractelor de delegare de gestiune privind determinarea cuantumului redevenței datorată de operatorii economici ce exploatează bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritoriale pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, conform prevederilor legale din domeniu, abatere identificată la U.A.T.M. Alba Iulia.

Cauzele care au determinat producerea abaterilor constatate, sunt determinate de: necunoașterea în totalitate a legislației ce reglementează închirierea/concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a UAT, de către conducerea entităților și de către personalul cu atribuții în acest domeniu; neimplicarea ordonatorului principal de credite în stabilirea persoanelor cu atribuții clare pe linia stabilirii și urmăririi contractelor ce au ca și obiect închirieri și concesiuni de bunuri proprietatea publică sau privată a UAT, precum și ineficiența sistemului de control intern managerial.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

VIDEO| Actorul Ray Liotta a murit în somn în Republica Dominicană, unde se afla pentru filmările ultimului său proiect

Publicat

în

VIDEO| Actorul Ray Liotta a murit în somn în Republica Dominicană, unde se afla pentru filmările ultimului său proiect

Actorul Ray Liotta a murit în somn în Republica Dominicană, unde se afla pentru filmările ultimului său proiect, relatează The Guardian.

Conform reprezentantului său care a confirmat vestea pentru The Hollywood Reporter, actorul în vârstă de 67 de ani a murit în somn în Republica Dominicană în timp ce filma cel mai recent film al său, Dangerous Waters, alături de Saffron Burrows, relatează The Guardian.

Elit - Gustul Desăvârșit

Liotta s-a născut în New Jersey, la 18 decembrie 1954, şi a fost adoptat la vârsta de şase luni, după ce a fost abandonat într-un orfelinat. Cunoscut în special din filmul lui Martin Scorsese „Goodfellas”, Ray Liotta lasă în urmă o fiică, Karsen. Era logodit cu Jacy Nittolo. Primul rol de film al lui Liotta a fost în The Lonely Lady , în 1983.

Adevărata sa descoperire a fost în 1986, în filmul lui Jonathan Demme- Something Wild. Liotta a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru rolul său din film la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”.

Cariera sa cinematografică a durat timp de patru decenii. Pe lângă rolul său din „Goodfellas”, Liotta s-a bucurat şi de alte interpretări care au avut succes precum „Cop Land” şi „Field of Dreams”.

În ultimii ani, a revenit, apărând în proiecte precum Sopranos şi filmul lui Noah Baumbach, Marriage Story.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Noi stații de epurare și tratare a apei în județul Alba: Finanţare nerambursabilă de peste 7 milioane de euro. Unde vor fi amplasate

Publicat

în

Noi stații de epurare și tratare a apei în județul Alba: Finanţare nerambursabilă de peste 7 milioane de euro. Unde vor fi amplasate

APA CTTA SA ALBA a anunțat astăzi, 26 mai 2022, semnarea unui contract de asociere în vederea realizării a două stații de epurare și alte două stații de tratare a apei pe arealul județului Alba.

La sediul Operatorului regional din Alba Iulia, in 26.05.2022, APA CTTA SA ALBA a semnat cu Asocierea DIMEX-2000 COMPANY-IMSAT SA., contractul de lucrari AB3-CL7. STATII DE EPURARE APA UZATA ABRUD, BAIA DE ARIES SI REABILITARE STATII DE TRATARE APA POTABILA ZLATNA SI MIHOIESTI, din cadrul proiectului major, cofinanțat din Fondul de Coeziune in cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 2014-2020 . în valoare 46.147.454,02 lei, fără TVA, cu o durata de execuție de 35 luni de la data ordinului de incepere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor

Elit - Gustul Desăvârșit

Activitatile vizeaza implementarea corespunzatoare a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel:

STAȚIA DE EPURARE ABRUD
-Se va realiza o stație de epurare nouă care va trata debitele colectate din Aglomerarea Abrud și cu capacitatea 5200 PE. Stația va include o linie de tratare a apelor uzate și una de tratare nămoluri. Construcțiile existente se vor demola.

STAȚIA DE EPURARE BAIA DE ARIEȘ
-Se va realiza o stație de epurare nouă care va trata debitele colectate din aglomerarea Baia de Arieș și cu capacitatea 2500 PE. Stația va include o linie de tratare a apelor uzate și una de tratare nămoluri.

STAȚIA DE TRATARE A APEI POTABILE ZLATNA
-Se va realiza o stație de tratare nouă în incinta stației existente, care va deservi populația SZA Zlatna. STAP va asigura un debit de apă tratată de cca. 25 l/s. Stația va include o linie de tratare a apei și una de tratare nămoluri. Construcțiile existente se vor demola.

STAȚIA DE TRATARE A APEI POTABILE MIHOIEȘTI
-Stația existentă se va reabilita, prin înlocuirea unor obiecte tehnologice sau prin modernizarea unor obiecte existente. Stația va deservi populația din SZA Apuseni și va asigura un debit de apă tratată de cca. 66 l/s. Stația de tratare va include o linie de tratare a apei și una de tratare nămoluri

Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse, din cadrul acestui contract sunt:

– finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune în valoare de 35.085.909,29 lei, fără TVA,
– bugetul de stat în valoare de 5.367.410,38 lei, fără TVA,
– bugetul local în valoare de 825.577,95 lei, fără TVA, şi
– contribuţia societații Apa CTTA SA ALBA în valoare de 4.868.556,40 lei, fără TVA.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO|  Ceremonia de absolvire a clasei a XII-a a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 103 ani de tradiție în învățământ

Publicat

în

LIVE VIDEO|  Ceremonia de absolvire a clasei a XII-a a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: 103 ani de tradiție în învățământ

Ceremonia de absolvire a Promoției anului 2022, la 103 ani de tradiție în învățămant a Colegiului ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, a avut loc joi, 26 mai 2022, în Cetatea Alba Carolina, Piața Cetății din Alba Iulia.

Festivitatea, ce marchează un sfârșit și totodată un început pentru tânăra generație absolventă, a debutat cu intonarea imnului național de stat al României și a continuat cu Gaudeamus igitur vechi cântec studenţesc german, compus în latineşte şi care, popularizat prin diferite piese de teatru, operete, lucrări simfonice şi chiar o operă, a fost îmbrăţişat de facto ca imn al studenţilor, iar în acest caz – cel mai probabil viitor studenți și făuritori ai propriului viitor.

Elit - Gustul Desăvârșit

Emoțiile au fost prezente în ochii părinților, a absolvenților, dar și a pilonului de rezistență al instituției de învătământ – directorul Valer Cerbu – în a cărui discurs s-a putut simți un amalgam de tristețe, datorită despărțirii, dar și de bucurie și mândrie insuflată de perspectiva viitorului, în care absolvenții au pășit.

ISTORICUL Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia:

„Ideea se pare că a prins contur după conferinţa profesorilor români din 2 decembrie 1918 şi s-a consolidat după 3 ianuarie 1919 când Consiliul Dirigent a hotărât preluarea şcolilor, cu întregul lor inventar, prin delegaţii desemnaţi de către prefecţii judeţelor.

Ziua în care s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor liceului care avea să primească numele simbolic de „Mihai Viteazul” este considerată luni, 3 februarie 1919, când s-a făcut deschiderea oficială a cursurilor, printr-un serviciu divin oficiat la cele două biserici protopopeşti din oraş (ortodoxă şi greco-catolică) în prezenţa elevilor, profesorilor, oficialităţilor şi părinţilor.

În aceeaşi zi s-au instalat în funcţie şi primele cadrele didactice. Liceul de Stat „Mihai Viteazul” era de băieţi. Fetele erau primite numai ca particulare. Iniţial, liceul a funcţionat cu patru clase (127 elevi ordinari şi 45 particulari dintre care 37 fete) în localul fostei Şcoli Civile de Stat Maghiare.

În anul şcolar următor 1919/1920 s-au pus bazele bibliotecilor pentru profesori şi, separat pentru elevi şi se editează primul anuar al liceului.

La 25 iunie 1922 liceul este vizitat de ministrul învăţământului, Constantin Anghelescu, care, impresionat de ordinea şi disciplina din sălile de clasă dar şi de condiţiile improprii de lucru din localul şcolii, a promis suma de un milion de lei pentru începerea construcţiei unui nou local.

Mai apoi, Parlamentul României votează, în acest scop, suma de 25 milioane lei, astfel că lucrările la noul local (clădirea actuală) încep în aprilie 1923 pe terenul în suprafaţă de şapte iugăre şi 1032 stânjeni pătraţi (200/200 m) donaţi de către proprietarii Cirlea Ioan şi fiul. În următorii anii s-a continuat editarea anuarelor, a revistei de ştiinţă şi literatură „Gând tineresc” s-au îmbogăţit colecţiile bibliotecii, muzeului de istorie şi arheologie (în anul 1924 liceul a contribuit cu o colecţie de puşti, pistoale, săbii şi lănci la înfiinţarea muzeului memorial Avram Iancu, de la Vidra de Sus), de ştiinţe naturale, în curtea liceului a fost creată o mică grădină botanică. Au activat Societăţi de lectură: „George Coşbuc” „Ion Creangă”, Societatea muzicală „Iacob Mureşianu”, Clubul sportiv „Mihai Viteazul”, Societatea de Gimnastică şi Sport, Societăţi religioase „Lumina”, „Sfântul Gheorghe”a elevilor ortodoxi şi „Sfânta Maria”, „Sfântul Dumiru” a elevilor greco-catolici, Societatea de Cruce Roşie.
Deşi lucrările la noul local debutează în 1923 finalizarea construcţiei s-a realizat abia în 1940, astfel că începând cu anul şcolar 1940/1941 la 7 noiembrie debutează cursurile în actuala clădire.

Situaţia politică şi socială se agravează în următorii ani, influenţând negativ procesul de învăţământ. În anul şcolar 1944/1945, judeţul devine teatru de război iar liceul este evacuat, el fiind transformat în spital militar sovietic.

Din anul şcolar 1945/1946 liceul îşi reia cursurile în clădirea proprie. Începând cu acelaşi an şcolar apar primele măsuri de reorganizare a procesului de învăţământ, în funcţie de noua politică a guvernului dr. Petru Groza.

În următorii ani are loc curăţirea aparatului didactic de elementele „necorespunzătoare”, politizarea procesului de învăţământ, cenzurarea publicaţiilor liceului, apoi suspendarea lor, introducerea obligativităţii studierii limbii ruse, eliminarea din Planurile de învăţământ a limbii franceze, engleze, italiene.

În anul şcolar 1956/1957 liceului i se schimbă denumirea în Şcoala Medie Mixtă nr.1 iar la 1 septembrie 1960 se uneşte cu Şcoala Medie „Horea Cloşca şi Crişan” (fostul liceu de fete).

Astfel că se va renunţa la denumirea de Şcoală Medie şi se va reveni la cea de liceu – Liceul „Horea Cloşca şi Crişan”.

Din anul şcolar 1977/1978 titulatura şcolii se schimbă devenind Liceul de matematică- fizică „Horea Cloşca şi Crişan” iar la data de 28 februarie 1999 liceului i se atribuie denumirea de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan”.

Cu toate schimbările şi transformările din domeniul politic, social, economic, educativ , o constantă se poate urmări în evoluţia de 92 ani ai şcolii şi anume că încă de la înfiinţare liceul s-a impus în peisajul alba-iulian ca un principal focar de cultură şi civilizaţie, el fiind pentru toate cele 91 de promoţii un loc care le-a oferit şansa cunoaşterii şi consolidării de concepte precum libertatea, toleranţa, corectitudinea, adevărul, unde au învăţat să treacă de la tradiţie la inovaţie , să aibă libertatea de a alege, de a nu copia, de a nu mima.

Drept urmare, întreaga activitate a cadrelor didactice s-a subordonat principiului că şcoala este pentru elevi un loc pentru muncă dar şi pentru viaţă, pentru a descoperi lucruri noi, a lega prietenii, a elabora proiecte, unele cu implicaţii extrem de profunde pentru viitor, pentru a primii şi a-şi asuma responsabilităţi.

Specificul liceului este dat în primul rând de climatul de învăţare şi de învăţământul de performanţă pe care urmăresc să-l realizeze cu consecvenţă şi profesorii şi elevii, rezultatele confirmând un evident progres, ceea ce conferă prestigiu acestui colegiu.

Eficienţa activităţii desfăşurată de Colegiul Naţional „Horea Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia poate fi măsurată prin aportul generaţiilor de absolvenţi care lansate în viaţă an de an, au devenit personalităţi de marcă în diferite domenii de activitate, au înălţat valorile spirituale, ştiinţifice, morale, artistice, tehnice, pentru promovarea libertăţii, a binelui, a utilului, a frumosului şi a adevărului.

Toate acestea dovedesc importanţa şi rolul acestei instituţii şcolare în viaţa comunităţii locale, naţionale şi chiar internaţionale. Drept urmare misiunea colegiului nostru, conturată în timp, este de forma cetăţeni activi, conştienţi de propria lor identitate în contextul local, naţional, european.”


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare