Rămâi conectat

Curier Județean

Miercuri, 27 martie, Consiliul Local aprobă bugetul orașului Ocna Mureș

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Consiliul Local al oraşului Ocna Mureş este convocat în ședință ordinară, pe data de 27 martie 2013, ora 17.00. Între cele 20 de proiecte se află aprobarea bugetului  și a listei obiectivelor de investiţii din oraş, pentru anul 2013; aprobarea achiziţiei publice de lucrări pe câteva străzi din Ocna Mureș și Uioara de Sus; aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri și a unei centrale termice; aprobarea concesionarii, prin licitație publică, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş etc.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului datorat pe anul 2013, pentru clădirile si terenurile ce le deţin, de către contribuabilii persoane fizice îndreptăţite, nominalizate in ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului ucasă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 391 mp înscris in CF 71741 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/3 în două loturi, în vederea concesionării

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului „casă şi curţi, construcţii” situat administrativ în Ocna Mureş, str. 9 Mai, nr 1 A, în suprafaţă de 99 mp înscris în CF 71654 Ocna Mureş, cu nr top 1753/1/4 în două loturi, în vederea concesionării

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRADA VASILE ALECSANDRI, TUDOR VLADIMIRESCU ŞI DR ION RAŢIU DIN ORAŞUL OCNA MUREŞ-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut” , aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice „LUCRĂRI DE MODERNIZARE CARTIER UIOARA DE SUS-COD CPV 45233252-0 lucrări de îmbrăcare a străzilor şi 45223300-9 -Lucrări de construcţii şi parcări prin procedura „cerere de oferte”, criteriul de atribuire fiind „preţul cel mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluarea ofertelor în vederea achiziţiei

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul nr 104/2013-” REABILITAREA REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A STRĂZILOR: STR.BLOCURILOR, ALEEA INDEPENDENŢEI, STR SALCÂMILOR, STR. LUNGĂ ŞI STR CIOCÂRLIEI întocmit de SC APA CITA SA ALBA,conform adocumentaţiei anexate, aprobarea achiziţiei şi a caietului de sarcini „Lucrări de modernizare reţele de apă cartier Uioara de Sus, str Salcâmilor, Blocurilor, al- Independenţei şi Lungă”cod CPV:45232150-8 prin procedura „cerere de oferte” criteriul de atribuire fiind „ preţul cei mai scăzut”, aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea achiziţiei

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţia „Planului Urbanistic Zonal DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE DEPOZITARE ŞI STOCARE A PRODUCŢIEI AGRICOLE DE CEREALE. CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE AGROCHIMICE- EXTRAVILAN OCNA MUREŞ, JUDEŢUL ALBA şi înscrierea terenului ce face obiectul PUZ- ului în intravilanul oraşului Ocna Mureş.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii, în domeniul privat al oraşului Ocna Mureş a unei suprafeţe de teren in suprafaţa de 700 mp. înscris în C-F 72 1 00 Ocna Mureş, cu nr top 359/2/5, situat administrativ in Ocna Mureş sat Razboieni, str. Gării, nr 229

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilului proprietate privată a oraşului Ocna Mureş-teren cu destinaţia de „curţi, construcţii” în suprafaţă de 148 m.p, situat îm oraşul Ocna Mureş, strada Dâmbului, nr 39, jud. Alba,înscris in C.F. nr 72063 Ocna Mureş, cu ntr top/cad 72063

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15873/14.11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi domnul Armanca Vasile, în calitate de locatar-chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara B ap.7, jud. Alba.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr 15866/14,11.2012 cu încă un an, contract încheiat între oraşul Ocna Mureş în calitate de locator-proprietar şi doamna Haiduc Mihaela Persida, în calitate de locatar- chiriaş pentru închirierea unui spațiu locativ situat în oraşul Ocna Mureş, str Colonia Monchim, nr 12, BL 7 AB 73 ANL, scara A ap. I, jud. Alba

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitatie publică, a cantităţii de 140 m.c. de material lemnos pe picior constituit dintr-un număr de 46 arbori din specia „plop”.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata creanţelor contractuale accesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local şi care au ca izvor contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri Ia plata obligaţiilor fiscale aceesorii (majorări de întârziere) datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială a araşului Ocna Mureş, a Organigramei şi a Statului de Funcţii, conform anexelor, parte integrantă din proiectul de hotărâre

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, pe o perioada de 5 de ani, a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, situate în incinta Policlinicii Ocna Mureş, conform Anexei nr. 1; preţurile de pornire a licitaţiei au fost determinate pe baza raportului de evaluare a terenului în cauză – Anexa nr. 2; schiţele privind amplasamentul şi numerotarea spaţiilor formează anexele nr.3.a.,3.b. şi 3.c.,

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a imobilelor proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – centrala termică cartier Soda, dezafectată, situată în Ocna Mureş, strada Colonia Monchim. nr.7, compusă din construcţii şi teren aferent în suprafaţă totală de 416 m.p., înscrisă în C.F. nr. 71126 Ocna Mureş, cu nr. top./cad. 71126

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii, prin licitație publică, pe o perioada de 10 de ani, a unui imobil- terenuri situate în Ocna Mureş, str. Ştefan Cel Mare, f.n. înscrise în CF 71099 Ocna Mureș, în suprafaţă de 1000 m.p, în CF 71100 Ocna Mureş în suprafaţă de 1279 mp şi în C-F 72072 Ocna Mureş în suprafaţă de 1000 m.p

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică , pe o durată de 5 ani a unui spaţiu compus din două camere cu suprafaţă utilă de 87,07 mp (subsol sub bibliotecă) înscris în C.F 70391-C1-U4 Ocna Mureş, cu nr cad 70391 C1-U4 situat în Ocna Mureş. str. N. Iorga ,nr.25, jud Alba, preţul minim de pornire al licitaţiei fiind de 100 lei/lună.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Oraşului Ocna Mureş, judeţul Alba si Lista obiectivelor de investiţii a Oraşului Ocna Mureş, pentru anul 2013, conform anexelor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Lucrări de modernizare la Școala Generală din localitatea Întregalde: Investiție de peste 1.8 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Lucrări de modernizare la Școala Generală din localitatea Întregalde: Investiție de peste 1.8 milioane de lei

Primăria comunei Întregalde a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare și execuție în cadrul proiectului „Modernizare Școala Generală din localitatea Întregalde”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.867.653,59 de lei.

Obiectivul specific al investiției constă în modernizarea clădirii școlii generale din localitatea Întregalde, cu scopul de a oferi elevilor din comună, condiții mai bune prin accesul la servicii de învîțîmânt de înaltă calitate. Principalul obiectiv al prezentei documentații este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de modernizare a clădirii școlii generale din localitatea Întregalde prin:

• Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei regenerabile în clădirile publice;
• Îmbunătățirea performanțelor energetice a clădirii școlii generale din localitatea Intregalde;
• Reducerea consumului termic;

Elit - Gustul Desăvârșit

Se dorește realizarea lucrărilor de reabilitare generală și asigurarea obiectivului pentru funcțiunile reconsiderate, îmbunătățite. Măsurile de reducere a riscului seismic la nivelul podului și șarpantei deoarece această zonă de clădire nu satisface nivelul de performanță corespunzător obiectivului stabilit de standardele în vigoare.

Pentru asigurarea unui nivel de protecție antiseismică a acestei zone analizată se impun noi lucrări de reparații cu menținerea sistemului structural existent, prin eliminarea cauzelor degradărilor și realizarea condițiilor de durabilitate a intervențiilor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Policlinica din Ocna Mureș va fi renovată: Licitație în SEAP pentru servicii de proiectare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Policlinica din Ocna Mureș va fi renovată: Licitație în SEAP pentru servicii de proiectare

Primăria orașului Ocna Mureș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul intitulat „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 191.524,85 lei, fără TVA.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop creșterea performanței energetice a clădirii, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul specific:

• Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
• Reducerea consumurilor energetice;
• Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;
• Eficienți zarea modalității de organizare prin crearea de condiții optime;
• Creșterea gradului de implicare a populației, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie. în conformitate cu Strategia Europeană 2020.
• Asigurarea contribuției la îndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie, de gestionare inteligentă a energici și a inlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din surse regenerabile.

Lucrările de intervenție

• Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
• Izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a termoizolației de 20 cm;
• Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
• Izolarea termică a planșeului peste subsol:
• Se propune izolarea termică a planșeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
• Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
• înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
• înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
• înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum;
• înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2;
• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT pe DN75, la Albac: Un bărbat din Călan a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat într-un cap de pod

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un accident a avut loc sâmbătă, 23 septembrie, pe DN75, la Albac. Un bărbat din Călan a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat într-un cap de pod.

La data de 23 septembrie 2023, în jurul orei 14.10, un bărbat de 31 de ani, din Călan, județul Hunedoara, în timp ce circula cu o motocicletă pe DN 75, pe raza localității Albac, a pierdut controlul asupra acesteia și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Elit - Gustul Desăvârșit

În urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare