JOI: Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș. Acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul spitalului și aprobarea unor teme pentru proiectarea mai multor investiții, printre proiectele de pe ordinea de zi

Consilierii locali din Sebeș sunt convocați joi, 25 mai 2017, de la ora 14.00, în ședința ordinară, cu 34 de proiecte pe ordinea de zi.

Se vor supune la vot, printre altele, mai multe proiecte cu privire la acordul Consiliului Local pentru lucrări de săpătură pe domeniul public în vederea realizării unor investiții precum extindere conductă de gaze naturale sau alimentare cu energie electrică,  aprobarea unor teme pentru poiectarea mai multor investiții, printre care semnalistiză intrări în municipiu, reabilitare şi revitalizare Parc  Arini, reabilitare clădire maternitate sau modernizare străzi, dar și un proiect de hotătâre privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal Sebeș.

ELIT

Şedinţa va avea loc în sala multimedia a Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, având următorul Proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la  acordul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş pentru lucrări de săpătura executate pe domeniul public, în vederea  realizării investiţiei „Lucrări  de intervenţie pentru instalarea  cablului magistral de fibre optice în conducta existentă proprietate Telekom /Ericsson din localitatea Lancrăm, jud. Alba”.
 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local  al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură  pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere conductă de gaze naturale  presiune redusă şi două branşamente” – Petreşti, strada Fagului nr. 5, bl. 5F-5E, municipiul Sebeș
 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga , nr. 6, jud. Alba , imobil monument  istoric conform Listei Monumentelor  Istorice 2015 nr. crt. 548 cod AB-II-m-B-00334.         
 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere  conductă şi branşament  gaze naturale presiune redusă”- strada Tineretului nr. 1 A,Municipiul Sebeş .     
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  situaţiilor deosebite, a  metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau  familiilor din Municipiul Sebeş şi a localităţilor apartinătoare.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea alimentării cu gaze naturale a locuinţei – apartament 17, bloc. 2, str. Progresului, loc. Petreşti – Sebeş, proprietate privată a Municipiului Sebeş, locuinţă ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 100/29.07.2005, titular GROZAV  Anamaria – Bianca.
 3. Proiect de hotarare cu privire la  acordul Consiliului Local  al Municipiului  Sebeş pentru lucrări  de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Alimentare cu energie electrică  spaţiu comercial Profi str. Lucian Blaga, Sebeş, Alba”.
 4. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Sc. Gimnaziala Petresti – Valea Sebesului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, inscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.
 5. Poiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public  al Municipiului Sebeş a unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 84413 – 262 mp,  situată în intravilanul Mun. Sebeş conform PUZ nr. 28/2013, aprobat prin HCL 363/2013 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domneiului public al Municipiului Sebeş .      
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Sebeş în vederea instalării,întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură  necesare susţinerii acestora, modul de utilizare  partajată a elementelor de infrastructură,precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice  în subteran.
 8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei 23 a H.C.L. 24/2009 privind Aprobarea Regulamentului de transport taxi şi Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi  pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, modificată prin HCL nr. 228/2013 şi HCL nr. 73/2017, în sensul introducerii punctajelor pentru autovehiculele hibride și electrice.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea  denumirii unor obiective de investiţii din cadrul Cap.66 Sănătate şi Cap. 84 Transporturi, din Programul de investiţii publice  pe obiective de investiţii,pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Temei de proiectare  17764/10.05.2017 pentru  proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare  drumuri de exploatare  agricolă”- faza  D.A.L.I.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare 15638/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Semnalistică intrări în Municipiul Sebeş „- faza SF.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare nr. 15673/24.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii  „Reabilitare şi revitalizare Parc  Arini „ – faza D.A.L.I.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2450/08.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire maternitate „- faza D.A.L.I.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare 15601/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi : Lucian Blaga, Mihai Viteazul,9 Mai, Mioriţei ,24 Ianuarie, Piaţa Primăriei , Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş „- faza D.A.L.I.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea  apă strada Dorobanţi , Municipiul Sebeş „
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor  financiare  la Ocolul Silvic Sebeş RA pe anul 2016.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.  şi a R.L.U. Proiect nr. 9/2017”PUZ staţie de Epurare Răhău „,loc. Răhău, Municipiul Sebeş,- Extravilan , nr. FN, jud. Alba, beneficiar Municipiul Sebeş .
 18. Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.
 19. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei „Apartament bl. 70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş şi repartizarea în regim de chirie către dl. Todor Nicolae Valentin.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea  întocmirii amenajamentului pastoral  pentru pajiştile aflate pe teritoriul  UAT Sebeş .
 21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  activităţii Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş, cu modificarea organigramei şi statului de funcţii  ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş  din subordinea Consiliului Local Sebeş .
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului , cu  privire la transformarea şi mutarea unor posturi vacante.
 23. Proiect de hotărâre referitor la acordul Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, cu privire la modificarea Contractului de asociere  46064/30.12.2011 ca urmare a retragerii Comunei Şpring din cadrul asocierii  şi aprobarea intrării în asociere a Municipiului Alba – Iulia.
 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Temei de proiectare  1767/18.05.2017  pentru servicii întocmire Studiu de fezabilitate „Reabilitare şi eficientizare  sistem iluminat stradal în Municipiul Sebeş „.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2633/16.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere Spitalul Municipal  Sebeş”- faza S.F.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2680/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  spital „- faza D.A.L.I.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2681/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  contagioase „- faza D.A.L.I.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2677/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  neuropsihiatrie „- faza D.A.L.I.
 5. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură pe domeniul public  în vederea realizării investiţiei „Relocare şi protejare conducte de distribuţie gaze naturale  de presiune redusă şi joasă afectate de traseul  autostrăzii Sebeş – Turda,Lotul 1, km 0 +300-14+000”, judeţul Alba.
 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor  stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal
 7. Informarea nr. 17788/11.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 21.04.2017 – 24.04.2017.
 8. Informarea nr. 18.640/19.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 26.04.2017 – 01.05.2017.
 9. Informarea nr. 17043/04.05.2017 – Raport anual al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pe anul 2016.
 10. Informarea nr. 17816/11.05.2017 – adresa completare Bilant SC ECOSTAR GROUP SRL. (A.M.)

 

Mihail David - 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

4 Comentarii

IONICA 24 mai 2017 at 11:35

Municipiu SEBES in 2015prin adresa nr:47548\24-11-2015a invitat cetatenii de pe str:progresului,primaverii si morii,in sala R.Stanca,ptr. dezbatere P.E.:REABILITARE RETEA APA STR,PROGRESULUI.MUNICIPIU SEBES:Au participat si reprezent.de la CTAAPA,Proiectantul iar din partea municipiului ,viceprimar BOGDAN A.Suntem in 2014 ,dar nimeni nu7 mai zice nimic.Nimeni nu se sesizeaza ca s-a platit un proiect care nu s-a demarat nici acum.Cit sa mai asteptam.Poate ziarul UNIREA,sau ANAF-ul sa demareze lucrarea?

IONICA 24 mai 2017 at 11:38

Rectificare:suntem in 2017…[si multe scuze.]

gandul al bun 24 mai 2017 at 16:23

Cit despre problemele strazilor pe care se naruie casele oamenilor, datorita camioanelor supraincarcate cu lemne, nici ca va pasa !

Bogdan Marian 25 mai 2017 at 19:10

Despre poluare nimic???? Mucles !!! va pasa de tinerii bolnavi de astm si alergii cauzate de poluaare? Dar de multele cazuri de imbolnavire de tot felu de cancere?

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...