JOI: Prima şedinţă din 2014, la Consiliul Local Sebeş. 40 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali din Sebeş se întrunesc joi, 30 ianuarie 2014, ora 14.00, în prima şedinţă ordinară din acest an, cu 40 proiecte  pe ordinea de zi. Printre acestea se află  aprobarea Bugetului general centralizat al municipiului Sebeş pe anul 2014 şi estimări 2015 – 2017, aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în acest an,  aprobarea scoaterii la licitaţie , în vederea închirierii pe o perioadă de 3 (trei )  ani a unor spaţii  situate în clădirea  Autogării Sebeş.

Vă prezentăm proiectul ordinii de zi:

ELIT
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  calendarului de activităţi  cultural – educative ce se vor desfăşura în cursul  anului 2014.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de   întreţinere pentru 2014 a  persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebes.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensaţiilor în bani care se vor acorda  voluntarilor din  Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sebeş, pentu timpul efectiv de lucru.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat  al Municipiului Sebeş pe anul 2014 precum şi estimări 2015 – 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  „Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Autogării Sebeş „
 6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifelor  pentru serviciile oferite de Autogara Sebeş .
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie , în vederea închirierii pe o perioadă de 3 (trei )  ani a unor spaţii  situate în clădirea  Autogării Sebeş.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii  contractelor  de închiriere  pentru acces la peroanele din Autogara Sebeş.
 9. Proiect de hotărâre  privind   încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.129/01.08.2005 .
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării chiriilor şi durata  prelungirii  unor contracte de închiriere pentru chiriaşii  din blocul ANL 53CD- cartier  Lucian Blaga şi blocul ANL 12AB-cartier Valea Frumoasei.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului clădire Centrala termica Lucian Blaga, nr. inv. 10130, situat in Sebeş-cartier Lucian Blaga.
 12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii în folosinţă  gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 55 mp  din imobilul situat în Sebeş – Petreşti , str. Valea Sebeşului , nr. 9 către Asociaţia „FANFARA PETREŞTI „.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă,  a cabinetului  medical în suprafaţă de 121,61 mp  din incinta  Dispensarului medical   situat administrativ  în  Sebeş , imobil aflat în proprietatea privată  a  Municipiului Sebeş, str.Mihail Kogălniceanu nr.128  cu destinaţia desfăşurării activităţii medicale sau activitate medicală conexă.
 14. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 83/19.12.2008 –locatar S.C FLOARE DE COLŢ S.R.L.

Proiecte initiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Sebeş în AGA a Societăţii comerciale „APA-CTTA”S.A., la care municipiul Sebes prin Consiliului Local este acţionar, precum şi aprobarea contractului de mandat.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al HCL nr. 172/2010 prin care s-a aprobat transferul către Consiliul Local al Municipiului Sebeş a managementul asistenţei medicale a Spitalului Municipal Sebeş şi au fost numiţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Sebeş .
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL  nr. 15/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Comisiile de Administraţie  ale şcolilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Sebeş .

Proiecte iniţiator cons. Albu Dorin

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor , pe anul 2014 ,la  Ocolului Silvic Sebeş RA .
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui  teren în suprafaţă de 25,00mp  aparţinând domeniului public,  situat administrativ  în  Sebeş, în zona str.V.Frumoasei în dreptul imobilului cu nr.2 ( zona sens giratoriu ), pentru amplasarea  unei rulote  pentru activităţi de servicii de alimentaţie şi desfacere produse alimentare
 3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii la obiectivul de investiţie „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr.2”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Reparaţii faţade Şcoala Gimnazială nr.2”.
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare străzi Sebeş: Stejarului, Viitorului, Lemnarilor, Ogorului, Mihail Sadoveanu, Brânduşelor, Oaşa, Luncile Prigoanei, Cibanului, Tipografilor, Bujorului, Municipiul Sebeş ”
 6. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii: „Iluminat public pe străzile: 8 Aprilie, Pădurenilor, Luncii, Speranţei, Cloşca, Zori Noi, Viitorului, Lemnarilor, Stejarului, Ogorului, Oaşa, Mihail Sadoveanu, Luncile Prigoanei, Lungă, Izvorului, Municipiul Sebeş ”.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sebeş a unor mijloace  fixe care fac obiectul Contractului de delegare a gestiunii către Asociaţia Intercomunitară Apa Alba în vederea casării acestora.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea unor caracteristici ale reţelelor  de apă şi de canalizare care au făcut obiectul HCL nr. 302/2013.
 9. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat administrativ în Sebeş , str. Mihai Viteazu , nr. 3, înscris în CF 75099 curţi construcţii , nr. top. 1508/2, în suprafaţă de 665 mp şi nr. top. 1509/2, în suprafaţă de 903 mp.
 10. Proiect  de hotărâre privind aprobarea introducerii  în domeniul  privat al Municipiului  Sebeş , a mijlocului fix „Autovitanjă”  achiziţionat prin programul de investiţii din fonduri IID.
 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea introducerii în inventarul Municipiului Sebeş , a unor reţele  de apă şi  de canalizare realizate din fonduri IID.
 12. Proiect de hotărâre   privind  atribuirea , în baza punctajului obţinut de  solicitanţi, a unor „locuri de casă” în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare .
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea privata a Municipiului Sebes, in proprietatea D-lui Baiersdorf Christof Heinrich Wilhelm, a unei suprafete de teren situat admnistrativ in Sebes,Lancrăm, Zona Sirinii Lancrămului, Jud.Alba.
 14. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Programului activităţilor  socio – culturale pe anul 2014 al Centrului de zi pentru  persoane vârstnice Sebeş din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Sebeş.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea   numărului de asistenţi personali prevăzut în Statul  de Funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosinţă  gratuită de către SPAS Sebeş a unei părţi (25 mp)  din mijlocul fix cu nr. inv. 11112, înscris în C.F. nr. 71215 – C1 „Centru de îngrijire persoane cu handicap „ Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale „Trebuie „ Sebeş.
 17. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Planului de lucrări şi acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute  a se efectua obligatoriu de către beneficiarii de ajutor social .
 18. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea  unei erori materiale sun Art. 3, HCL 317/2013.
 19. Proiect de hotărâre privind  încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.86/22.07.2005.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare – cumpărare  a unei locuinţe construite din fonduri ANL situate administrativ în Sebeş , strada Valea Frumoasei , bloc. 12, scara B , ap. 4.
 21. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă ce a fost acordat unor tineri, în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
 22. Proiect de hotărâre  privind repartizarea în chirie a unor locuinţe din Municipiul Sebeş .

Proiecte initiator Primar

 1. Proiect de hotărâre  privind  transparenţa  cheltuirii banului public.

Proiect iniţiator cons. Roncea Radu.

Informări

 1. Informarea  nr. 49275/2013 – adresa d-nei Cibu Anca Elena şi a d-lui Petru Vasile , Sebeş, str. Mircea cel Mare , nr. 70 şi nr. 72, jud. Alba .
 2. Informarea nr. 377/2014- adresa SC ŞAPTE CETĂŢII SRL – Pianu de Jos , jud. Alba .
 3. Informarea nr. 546/2014 – adresa d-lui Dăncilă Radu  Ioan – Sebeş, str. Aleea Parc, Bl. 25, Ap.9, jud. Alba .
 4. Informarea nr. 651/2014 – Raport Semestrial  al Consiliului de Administraţie  al Ocolului Silvic Sebeş R.A.
 5. Informarea nr. 395/08.01.2014 – adresa Arhitect Şef –  Olteanu Virgil.
 6. Informarea nr. 868/13.01.2014 – adresa Centrului Cultural „Lucian Blaga „ Sebeş.
 7. Informarea  nr. 1263/15.01.2014 – adresa d-lui Lucian  Vasile Bâgiu asistent universitar dr.titular al Departamentului de Filologie al Universităţii din Alba Iulia.
 8. Informarea nr. 1712/16.01.2014 – referat cu  analiza activitatii S.V.S.U. Sebes pe  semestru II. 2013.
 9. Informarea nr. 2079/20.01.2014 – adresa  CEC Bank – Sucursala Alba Iulia .
 10. Informarea nr. 2234/20.01.2014 – Rapoarte evaluare  a implementării Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 în cursul anului 2013.
 11. Informarea  nr. 2268/21.01.2014 – adresa d-lui Bunea Ioan – membru A.G.A. Asociaţia „Handbal Club ALBA SEBEŞ”
 12. Informarea nr. 2250/21.01.2014 – adresa domnului consilier Hăbean Sorel Virgil.
 13. Informarea nr. 2357/21.01.2014 –  adresa SC GREENDAYS SRL:
 14. Informarea nr. 2500/22.01.2014 – adresa Liceului cu  Program Sportiv Sebeş.
 15. Informarea nr. 2501/22.01.2014 – adresa Liceului cu  Program Sportiv Sebeş.

56. Problemele consilierilor.

FOTO: arhivă

Alexandra MATEȘ

Email: ale_mates@yahoo.com
Tel: 0722.661.325

Te-ar putea interesa și:

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro