Jandarmeria Alba: prevederi legale care trebuie respectate, privind organizarea si desfăşurarea adunărilor publice

Jandarmeria Alba este abilitată să exercite în condiţiile legii  atribuţii importante cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private. Instituţia execută misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane. În câmpul de activitate al Jandarmeriei Alba intră şi executarea unor misiuni de restabilire a ordinii publice, în situaţii bine definite şi doar atunci când ordinea publică a fost grav tulburată prin acţiuni sau fapte care contravin legilor în vigoare.

jandarmi - agresiuneÎn cursul anului 2014 Jandarmeria Alba a asigurat ordinea pe timpul a aproape 2000 de adunări publice, peste 1500 dintre acestea desfăşurându-se cu ocazia Alegerilor Europarlamentare şi Alegerilor pentru Preşedintele României. Jandarmii au oferit sprijin de specialitate organizatorilor a peste 250 de manifestări cultural artistice, religioase sau promoţionale şi au vegheat respectarea ordinii şi siguranţei publice şi a participanţilor la aproximativ 30 de marşuri, pichetări şi mitinguri de protest.

ELIT

Prin eforturile de conştientizare depuse şi dialogul purtat permanent cu organizatorii şi participanţii la adunările publice a fost înţeleasă necesitatea desfăşurării acestor manifestări în limitele impuse de legislaţia în vigoare, fapt care a determinat ca echipajele de jandarmerie să nu fie nevoite să execute acţiuni de mare amploare pentru restabilirea ordinii publice.

Periodic, atât prin contact nemijlocit cât şi prin intermediul mass-media, Jandarmeria Alba întreprinde demersuri pentru educarea populaţiei în spiritul respectării legilor şi normelor de convieţuire socială şi pentru evidenţierea consecinţele suportate de cei care încalcă legea. În continuarea acestui deziderat  Jandarmeria Alba vine din nou în sprijinul organizatorilor şi participanţilor la adunări publice şi le supune atenţiei câteva prevederi legale care trebuie respectate, potrivit Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea si desfăşurarea adunărilor publice şi Codului Penal:

 

 1. a) Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultura şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intra sub incidenta dispoziţiilor Legii nr. 61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. b) Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, staţiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităţilor economice cu instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare. De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.
 3. c) Pentru organizarea adunărilor publice, solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază urmează să se desfăşoare adunarea. Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţia scrisă la primăriile municipale, orăşeneşti sau comunale pe al căror teritoriu acestea urmează să se desfăşoare, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie sa menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor, persoanele împuternicite sa asigure şi sa răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care le solicita din partea consiliului local, a poliţiei locale şi jandarmeriei. De asemenea, organizatorii sunt obligaţi să înregistreze declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte. Nu trebuie declarate în prealabil adunările publice al căror scop îl constituie manifestările cultural artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, precum şi cele care se desfăşoară în exteriorul sau în incinta sediilor ori a imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. În cazul în care organizatorii adunărilor publice nesupuse declarării prealabile deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente, au obligaţia să solicite din timp primarilor, unităţilor de jandarmi competente teritorial şi poliţiei locale sprijin de specialitate.
 4. d) Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi:
 5. Să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor publice;
  2. Să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care asigură măsurile de ordine publică;
  3. Să delimiteze spaţiul de desfăşurare a adunărilor publice prin semne distinctive şi vizibile, iar când acestea se desfăşoară în deplasare, să ia măsuri pentru limitarea spaţiului de circulaţie ocupat;
  4. Să achite anticipat, pe bază de deviz şi factură, contravaloarea serviciilor şi a amenajărilor solicitate consiliilor locale pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice;
  5. Să stabilească traseele de afluire şi defluire a participanţilor şi să ia măsuri ca ocuparea spaţiilor destinate desfăşurării adunărilor publice să aibă loc cu puţin timp înainte de ora începerii activităţilor, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora limită stabilită;
  6. Să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influenţa acestora;
  7. Să ia măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze forţelor de ordine;
  8. Să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că aceasta nu se desfăşoară în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără stânjenirea folosirii normale a drumurilor publice, a transportului în comun, a funcţionării instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori au degenerat în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public. După restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat;
  9. Să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.
 6. e) În cazul în care participanţii la adunări publice au formulat petiţii sau memorii, acestea pot fi prezentate autorităţilor publice destinatare de un grup de maximum 10 persoane.
 7. f) Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:

–  propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror organizaţii terorist-diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri;
– organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;
– încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori punerea în pericol a sănătăţii acestora.

 1. g) Primarul localităţii, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor publice atunci când:
 2. Deţine date de la organele specializate, din care rezultă că acestea nu s-ar desfăşura în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără stânjenirea folosirii normale a drumurilor publice, a transportului în comun, a funcţionării instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori sunt indicii că ar putea  degenera în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public.
 3. În perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări edilitar gospodăreşti de amploare.
 4. h) Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:
 5. Să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciţii acestora sau organele de ordine.
 6. Să se abţină de la acţiuni de natură a împiedica desfăşurarea normală a adunărilor publice şi să nu incite la asemenea acţiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale.
 7. Să nu introducă sau să aibă, în timpul adunărilor publice arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a adunărilor publice.
 8. Să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfăşoară, când au fost somaţi de către organizatori, împuterniciţii acestora sau organele de poliţie.
 9. Să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume şi să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.
 10. i) Este interzis ca persoane sau grupuri de persoane care nu au legătură cu adunările publice organizate să se infiltreze în rândul demonstranţilor, cu scopul de a tulbura normala desfăşurare a acestora.
 11. j) În cazul în care adunările publice îşi pierd caracterul paşnic şi civilizat, poliţia şi trupele de jandarmi vor interveni pentru împiedicarea sau neutralizarea manifestărilor ce tulbura grav ordinea şi liniştea publica, pun în pericol viata, integritatea corporală a cetăţenilor, a trupelor de ordine sau ameninţă cu devastări ori distrugeri de clădiri şi alte bunuri de interes public sau privat.Intervenţia în forţă va fi aprobată de prefect sau de înlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului forţelor de jandarmi care asigura măsurile de ordine publică la locul adunării publice.  Aprobarea intervenţiei în forţă nu este necesară în cazul în care asupra forţelor de ordine se exercita violenţe care pun în pericol iminent viata, integritatea corporală sau sănătatea acestora ori a altor persoane sau când exista indicii temeinice ca participanţii pregătesc sau au comis o fapta ilegală.

 Folosirea forţei se va face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către ofiţerul de jandarmi desemnat ca şef al dispozitivului de ordine. Avertizarea constă în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi atragerea atenţiei participanţilor, prin mijloace de amplificare sonoră, asupra necesităţii dispersării lor şi respectării legii. Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra organelor de ordine se exercită violenţe ori acestea se afla într-un pericol iminent.

 1. k) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracţiuni:
 2. organizarea şi desfăşurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise – amendă de la 1000 lei la 10000 lei;
 3.     nerespectarea orelor de desfăşurare, traseelor de deplasare sau locului şi perimetrului destinat adunării publice – amendă de la 1000 lei la 10000 lei;
 4.       neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice atunci când constată că aceasta nu se desfăşoară în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără stânjenirea folosirii normale a drumurilor publice, a transportului în comun, a funcţionării instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori au degenerat în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public – amendă de la 1000 lei la 10000 lei;
 5.   participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise şi urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfăşurare a acestora, la avertizările şi somaţiile organelor de ordine făcute potrivit legii – amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 6.    instigarea prin orice mijloace, iniţierea sau recurgerea la acţiuni violente sau alte manifestări, cu intenţia de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice– amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 7.    refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acţiunilor– amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 8.    organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare– amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 9.    introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfăşurării adunărilor publice, pe toată durata acestora – amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 10.    refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii – amendă de la 500 lei la 5000 lei;
 11. l) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, opunerea cu violenţă faţă de organizatori, împuterniciţii acestora sau faţă de forţele de ordine ori împiedicarea lor de a-şi exercita atribuţiile legale privind asigurarea ordinii în desfăşurarea adunărilor publice.
 12. m) Alte fapte prevăzute ca infracţiuni de Codul penal

    1.) Instigarea publică
(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.

2.) Incitarea la ură sau discriminare
Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

3.) Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:
a) cuţitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, înţepare sau lovire;
b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru şocuri electrice;
c) substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanţelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

4.) Împiedicarea desfăşurării unei adunări publice
Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfăşurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

Ofiţer Informare, Relaţii Publice şi Relaţii cu publicul

                                           Locotenet colonel  Ovidiu Cosmin Jurcoveţ

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Codul Bunelor Maniere: Top 40 de reguli de bază

Codul Bunelor Maniere: Top 40 de reguli de bază Codul bunelor maniere nu a apărut ca o invenție a unui… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Unii patroni anunță că nu îi vor primi la muncă pe cei nevaccinați. 5 milioane de angajați își așteaptă rândul la vaccinare

Angajatorii sunt cei care îi înscriu pe liste pe angajați, 5 milioane dintre aceștia își așteaptă rândul la vaccinare. Romania… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

1 comentariu

gigel 15 ianuarie 2015 at 10:48

Da „adunari’ spontane la coada la caseria primariei si a finantelor,la ajutoare sociale,la depunerea petitiilor la autoritatiile statului , in salile de judecata….putem face d-lor jindari !!!

Comentariile sunt oprite