ISU Alba: REGULI pentru prevenirea incendiilor și situațiilor de risc, în tabere și alte spații de cazare

Paul Voicu - Primar 2020

În vederea formării unei conduite preventive în rândul cadrelor didactice, personalului auxiliar și nedidactic, elevilor și preșcolarilor, precum și a turiștilor, considerăm util să reamintim că, respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire a incendiilor, precum şi adoptarea unui comportament adecvat în diferite situaţii de manifestare a unor riscuri, conduc la evitarea sau limitarea semnificativă a producerii unor evenimente negative, soldate cu victime şi/sau însemnate pagube materiale.

Astfel, având în vedere faptul că în sezonul estival se organizează numeroase excursii și tabere școlare, cu participarea elevilor și a preșcolarilor, însoțiți și supravegheați de către cadre didactice și faptul că este perioada concediilor, vă transmitem câteva măsuri ce trebuie respectate:

ELIT

I. COMPORTAREA TURIȘTILOR ÎN SPAȚIILE DE CAZARE

A. Reguli generale de comportare

Mihail David - 2020

– Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere.
– La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/ care sunt inundate de fum, bandă izolantă/ scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/ scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude.
– La cazarea în hotel (vilă, pensiune etc.) solicitați de la recepție/administrator informații referitoare la modul de comportare și de anunțare în timp util, în caz de incendiu, precum și de asigurare a salvării în condiții de siguranță pe căile de evacuare.
– După cazare, se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare şi instrucţiunile stabilite de administraţia hotelului.
– Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.
– În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.
– Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile.
– Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.
– Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare.
– Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).
– Nu recurgeţi la improvizaţii ale instalaţiei electrice pentru alimentarea receptorilor electrici. În situaţia în care observaţi deficienţe în acest sens sesizaţi imediat administraţia hotelului. Nu folosiţi aparate electrice personale neomologate.
– Nu introduceţi în clădirea hotelului substanţe inflamabile.
– Nu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este permis aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai în scrumiere.
– Nu aruncaţi resturile de ţigări în coşurile de gunoi.

B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

– În cazul izbucnirii unui incendiu în hotel, părăsiţi imediat clădirea urmând instrucţiunile din Planul de evacuare.
– Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie.
– Nu vă întoarceţi pentru a vă lua bunuri personale.
– Utilizaţi pentru evacuare doar scările de evacuare. Nu folosiţi lifturile, acestea se pot bloca.
– Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră.
– Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată.
– În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
– Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă la numărul unic de urgență 112 pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.
– În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.

II. COMPORTAREA PARTICIPANȚILOR ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORILOR TABERELOR DE COPII ȘI ELEVI

Clădirile pentru cazare vor trebui să dispună de măsuri care să le confere un grad de securitate sporit copiilor și elevilor, astfel:

– Să fie echipate cu aparatură și instalații pentru detectare, semnalizare, anunțare și alarmare;
– Să dispună de surse de alimentare cu apă în caz de incendiu potrivit reglementărilor în vigoare;
– Pentru asigurarea primei intervenții în caz de incendiu, să fie echipate cu stingătoare pe baza criteriilor de dotare, tipul acestora fiind în funcție de compatibilitatea materialelor care se pot aprinde;
– Să se asigure instruirea salariaților pe linia cunoașterii regulilor și măsurilor generale de prevenire a incendiilor, cele specifice locului de muncă, precum și modul în care trebuie să acționeze în cazul producerii unor incendii;
– Să fie încheiate contracte cu unități de profil pentru verificarea, repararea și menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și echipamentelor electrice, de încălzire, ventilație, climatizare, semnalizare și stingere a incendiilor;
– Menținerea liberă a căilor de acces și a spațiilor de siguranță necesare deplasării mașinilor de intervenție, amplasării acestora la sursele de alimentare cu apă și salvării persoanelor.

Față de cele precizate, se pot adopta măsuri care să conducă la atingerea unui nivel optim de protecție împotriva incendiilor, atât a construcțiilor, cât și a ocupanților:

– Se va asigura marcarea clară, vizibilă cu indicatoare de securitate standardizate și luminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor;
– În camerele de cazare, pe partea interioară a ușilor se va afișa schița cu traseul de evacuare a turiștilor, iar pe noptiere, la loc vizibil, se vor amplasa fluturași cu reguli de comportament în caz de incendiu;
– Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul copiilor și elevilor, pentru a nu le periclita integritatea corporală și/sau viața; În acest sens, se vor desfășura activități de informare și educare preventivă, inclusiv exerciții de alarmare și evacuare în caz de incendiu la începutul fiecărui ciclu de cazare;
– Se vor întocmi și afișa la loc vizibil, pe fiecare nivel al construcțiilor, planul de evacuare în care se vor menționa sarcini concrete privind organizarea alarmării, anunțării și evacuării în caz de incendiu a persoanelor și a bunurilor materiale.
– Personalul obiectivului va fi temeinic instruit asupra modului în care se va face alarmarea, anunțarea și orientarea turiștilor spre ieșiri, precum și asupra modului de folosire a mijloacelor de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți), pentru localizarea și stingerea incendiilor.
– Conducerea unităților va asigura în permanență buna funcționare a mijloacelor de intervenție din dotare și a sistemelor de semnalizare și stingere a incendiilor.
– Toate cazanele, sobele, mașinile și aparatele folosite pentru încălzire sau gătit vor fi supravegheate pe timpul funcționării lor, iar înainte de terminarea programului de lucru se vor opri.
– Se interzice punerea în funcțiune, folosirea și oprirea mijloacelor de încălzire sau gătit de către copii, precum și de către persoane care nu cunosc modul de executare a acestor operațiuni.
– Coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile, rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere. Acestea vor fi protejate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor sau ale acoperișului.

La exploatarea construcțiilor destinate cazării se interzice:

– utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (radiatoare, aeroterme, calorifere cu ulei, reșouri), precum și a celor care folosesc drept combustibil gazele (convectoare) neomologate sau improvizate;
– pozarea instalațiilor electrice direct pe elementele de construcție din materialele combustibile, improvizații sau modificări de circuite, folosirea siguranțelor electrice necalibrate sau racordarea de consumatori cu o putere mai mare decât cea instalată;
– folosirea podurilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau întrebuințării ca: uscătorii, spălătorii, ateliere ș.a.;
– intrarea în poduri și subsoluri cu foc deschis (lumânări, chibrituri aprinse, țigări aprinse, lămpi și alte asemenea);
– depozitarea combustibililor solizi (lemne, cărbuni) și a ambalajelor la mai puțin de 20 metri de orice structură de primire;
– construirea de anexe provizorii (magazii, chioșcuri, șoproane) lângă spațiile de cazare;
– blocarea căilor de acces cu diferite materiale, mărfuri, precum și parcarea mijloacelor de transport pe aceste căi.

Comportamentul în caz de pericol

1. Alarmarea

– Supraveghetorii, educatorii, profesorii sau personalul administrativ al taberei pot declanşa alarma şi vor anunţa forţele de intervenţie respectând principiul gradualității.
– Evacuarea clădirilor de cazare are întâietate stingerii incendiului.
– Orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios; în acest sens se vor stabili și prelucra cu participanții semnalele de alarmare.

2. Evacuarea clădirilor

– Copiii și elevii părăsesc clădirea sub supravegherea educatorilor și profesorilor însoțitori, după caz, în ordine şi linişte, dar rapid. Nu se aleargă, dar nici nu se merge agale.
– Se vor utiliza căile de evacuare şi salvare fără pericole.
– Nu se vor lua alte obiecte (rucsacuri, obiecte de vestimentaţie etc.).
– Educatorii și profesorii însoțitori, după caz, se vor asigura că toţi copiii și elevii au ieşit din încăperi.
– Copiii, elevii şi grupele de copii/elevi fără supraveghere se alătură unei grupe/clase cu însoțitor şi părăsesc clădirea.
– În cazul în care nu se pot evacua în condiţii de siguranţă (culoare pline de fum sau diverse obstacole pe căile de evacuare): însoțitorii/ supraveghetorii, copiii, elevii şi grupele de copii/elevi se vor întoarce în spațiul de cazare şi se vor aşeza în dreptul unei ferestre pentru a fi văzuţi de salvatori.

3. Locul de adunare

– Copiii și elevii vor fi conduşi la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă/grup.
– Pe timpul alarmei copiii și/sau elevii din fiecare clasă/grup rămân împreună.
– Educatoriii și profesoriii însoțitori fac prezenţa şi anunţă rezultatul directorului/ coordonatorului taberei sau responsabilului cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

4. Informarea pompierilor

Pompierii sunt întâmpinaţi de directorul/ coordonatorul taberei (reprezentantul acestuia), care îi informează cu privire la:

– numărul şi locurile posibile din spațiile de cazare în care mai sunt/ pot fi persoane;
– situaţia intrărilor, pe casele de scări şi pe coridoare;
– locul unde s-a produs incendiul şi propagarea acestuia;
– alte date solicitate de forţele de intervenţie.

Biroul de presă al ISU Alba

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

ISU_AB 10 august 2018 at 21:00

Nu fumaţi în cameră. În situaţia în care fumatul este permis aruncaţi scrumul şi resturile de ţigări numai în scrumiere
Ce naiba….ati trecut printr-o operatie de lobotomizare ??? Cum adica…daca fumatul este permis ???? Nu este permis !!!
Puneti mana si mai cititi legea…si puneti in functii oameni pregatiti…nu pupincuristi !!!
Hai…stergeti acest mesaj….care „strica” imaginea ISU

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...