Ziarul Unirea

Interviu cu dl. prof. Sorin Valerian CHIRILĂ, director general al DGASPC Alba

  • În judeţul Alba, „Reforma în domeniul asistenţei sociale instituţionalizate a copiilor este pe drumul cel bun”

– D-le director, anul 2011 – an de criză economico-financiară profundă la nivelul ţării şi-a pus amprenta şi asupra activităţii  majorităţii instituţiilor de stat. Instituţia pe care dumneavoastră o conduceţi, precum şi cele subordonate cum au reuşit să supravieţuiască?
– Activitatea noastră s-a derulat şi se derulează pe două paliere importante: sistemul de protecţie a copilului şi sistemul de protecţie a persoanelor adulte. Ei bine, acestea la rândul lor urmăresc punerea în practică  a mai multor forme de protecţie socială, atât a copiilor cât şi a adulţilor.  În anul 2011, activitatea derulată în cadrul DGASPC Alba a avut în vedere obiectivele generale ale Strategiei Judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului 2007 – 2013, ale Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, care vizează implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, pe principii nediscriminatorii, care să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate, în vederea incluziunii sociale a acestora.  Eu cred că, deşi ţara, respectiv judeţul nostru au trecut şi trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economico-financiar, reforma  în domeniul  asistenţei sociale instituţionalizate a copiilor  în judeţul nostru este pe drumul cel  bun.
   – Vorbiţi-ne, pentru început, de principalele activităţi desfăşurate în privinţa acţiunilor de prevenire a abandonului copiilor, aceasta fiind una dintre principalele sarcini ale instituţiei dumneavoastră.
– În vederea eficientizării activităţii de prevenire a părăsirii copilului în unităţile sanitare din judeţ, specialiştii din cadrul Departamentelor de servicii sociale din localităţile Alba Iulia, Abrud, Blaj, Cugir, Ocna Mureş şi din cadrul Serviciului de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă au colaborat în permanenţă cu asistenţii sociali/ persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din unităţile sanitare. Astfel, în cursul  anului 2011, au fost înregistrate şi comunicate 21  de cazuri de minori, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 2 ani, majoritatea nou-născuţi (76%), părăsiţi în unităţile sanitare din judeţ – 16 în secţii de nou-născuţi şi 5 în secţii de pediatrie. Activitatea de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării s-a derulat şi prin acordarea de sprijin prin Programul judeţean de prevenire a abandonului şcolar şi a instituţionalizării. Un număr de 52 copii/tineri au beneficiat, în cursul anului 2011, de susţinere financiară, cuantumul sumelor alocate variind între 70 şi 150 lei/beneficiar/lună, în funcţie de nevoile constatate la evaluarea socio-economică a familiilor acestora.
 – Una dintre principalele forme de protecţie a copilului o reprezintă plasamentul acestora la asistenţii maternali profesionişti. Dă rezultatele scontate această formă?
-Protecţia copilului prin măsuri de tip familial, respectiv prin plasament la asistenţi maternali profesionişti a cunoscut o tendinţă descendentă atât în ceea ce priveşte numărul de copii beneficiari ai măsurii de protecţie, cât şi a numărului de asistenţi maternali profesionişti angajaţi ai DGASPC Alba în anul 2011.  Fenomenul se datorează atât activităţii de prevenţie, care a dus la scăderea numărului de intrări în sistem a copilului mic, cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani, cât şi a faptului că o parte din copiii cu vârste de peste 10 ani ocrotiţi în reţeaua de asistenţă maternală au fost transferaţi în centre de tip familial, în scopul dobândirii abilităţilor de viaţă independentă. Scăderea numărului de copii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti (214 copii la 1 ianuarie 2011 comparativ cu 199 copii la 31 decembrie 2011) a generat scăderea numărului de asistenţi maternali profesionişti care ocrotesc aceşti copii (140 asistenţi maternali profesionişti cu contract de muncă la 1 ianuarie 2011 comparativ cu 121 asistenţi maternali profesionişti cu contract la 31 decembrie 2011). Din cei  121 asistenţi maternali profesionişti angajaţi cu contract de muncă la DGASPC Alba, la 31 decembrie 2011, un număr de 117 persoane aveau copii în îngrijire, restul fiind în concediu sau cu contractul de muncă suspendat temporar.  Pot să vă mai spun că monitorizarea copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie de tip familial, respectiv plasament la asistent maternal profesionist, şi a activităţii desfăşurate de către asistentul maternal profesionist se realizează de către asistenţi sociali şi psihologi prin vizite bilunare la domiciliul acestora.
   – Dar cealaltă formă de protecţie, prin măsuri de tip familial?
– Numărul copiilor beneficiari ai măsurii de protecţie specială de plasament la rude până la gradul IV, la familii/persoane, inclusiv cazurile de tutelă a cunoscut o tendinţă de scădere la nivelul anului 2011, de la 470 copii în 1 ianuarie 2011 la 447 copii la  31 decembrie 2011. Această scădere s-a datorat accentului pus pe responsabilizarea familiei biologice de a-şi creşte propriii copii şi prin implicarea familiei extinse în sprijinirea acestora. Repartiţia  numărului  beneficiarilor măsurilor de protecţie specială, de tip familial, respectiv plasament la rude, plasament  la familii sau persoane, inclusiv cazurile de tutelă, în anul 2011 a fost următoarea: plasament la rude până la gradul IV – 360; plasament la alte familii sau persoane – 57; tutelă – 30. Ţin să menţionez faptul că reevaluarea copiilor aflaţi în plasament la familii/persoane se realizează trimestrial sau ori de câte ori apar modificări ale situaţiei acestora, constatate în cadrul vizitelor de monitorizare de către asistenţii sociali, manageri sau responsabili de caz.
   – Desigur cei mai mulţi dintre copii sunt cuprinşi în cele 24 de unităţi rezidenţiale aflate în structura DGASPC Alba precum şi în celelalte centre rezidenţiale externalizate în baza unor parteneriate. Aici cum a decurs activitatea?
-Protecţia copilului prin măsuri de tip rezidenţial se realizează atât prin cele 24 de unităţi rezidenţiale de tip familial aflate în structura DGASPC Alba, cât  şi prin cele 17 unităţi/centre rezidenţiale de tip familial externalizate în baza parteneriatelor încheiate cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Asociaţia „Riţa Tiţa” Alba Iulia, Organizaţia Caritas Alba Iulia şi Asociaţia „Maria Mirabela” Draşov. Pentru copiii ocrotiţi în cele 17 centre rezidenţiale externalizate, DGASPC Alba  a asigurat şi asigură în continuare managementul de caz pentru fiecare copil, verifică respectarea standardelor de calitate pentru serviciile acordate, asigură respectarea drepturilor copiilor, inclusiv accesul acestora la servicii publice de instrucţie – educaţie şi sănătate şi decontarea sumei de 1050 lei lunar/ beneficiar. Numărul total de copii, care au beneficiat de o măsură de protecţie de tip rezidenţial atât în centrele rezidenţiale ale DGASPC, cât şi în centrele externalizate, a căror activitate este susţinută de instituţia noastră, cunoaşte o uşoară tendinţă de creştere de la 477 copii în 1 ianuarie 2011 la 502 copii la 1 decembrie 2011.  În unităţile rezidenţiale de tip familial sunt,  în general, ocrotiţi 8-12 copii/unitate.
   – Domnule director, mulţi copii sunt victime ale unor diverse abuzuri sau neglijenţe în familie. Cum aţi reuşit să rezolvaţi aceste cazuri? Aţi avut multe sesizări în acest sens?
– În cursul anului 2011, la serviciul Telefonul copilului, la sediul DGASPC Alba sau la sediile Departamentelor de servicii sociale din teritoriu, a fost înregistrat un număr total de 293 sesizări făcute de profesionişti, de persoane fizice sau de copilul în cauză. În urma analizării acestor sesizări, specialiştii Direcţiei au identificat un număr de 131 copii victime ale abuzului, neglijării sau exploatării, diferenţa de 162 cazuri fiind infirmate. Din totalul de 131 cazuri confirmate în cursul anului, 123 cazuri au fost de neglijare, 3 cazuri de abuz fizic, 3 cazuri de abuz emoţional, 1 caz de abuz sexual şi 1 caz de exploatare sexuală. Toate aceste cazuri au fost tratate cu profesionalism de către angajaţii Direcţiei, copiii beneficiind de servicii de informare, consiliere psihologică, consiliere juridică/asistenţă, servicii educaţionale şi servicii medicale, în funcţie de situaţie, iar pentru un număr de 26 minori s-a dispus măsura plasamentului.
   – Cu resursele bugetare cum aţi reuşit să vă descurcaţi?
– Pot să vă spun că ne-am încadrat în bugetul anual aprobat de Consiliul Judeţean Alba şi chiar am făcut unele economii. Astfel dintr-un buget pe 2011 de 77.570.000 de lei am cheltuit 68.410.000 de lei, cheltuieli reprezentând aşadar 88,20 la sută.
 – Aţi reuşit să faceţi şi investiţii?
– În anul 2011, DGASPC Alba a avut în lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală, aprobată de ordonatorul principal de credite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 219/17.11.2011, obiective în valoare de 364.000 de lei. Această sumă, conform inventarului patrimoniului în anul 2011 s-a realizat la o valoare de 125.851,39 lei, compusă din: lLucrări în continuare: restructurare sistem de servicii acordate persoanelor cu handicap la nivelul judeţului Alba, Centrul de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş –  620 lei. lLucrări noi: reabilitare reţele apă la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos – 81.514,17 lei. Am mai avut şi alte cheltuieli pentru  achiziţionarea unui generator electric – 34.800 lei, un autoturism – 2.000 lei şi o licenţiere soft – 7.537,22 lei. În ceea ce priveşte construirea Centrului de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş, a fost semnată cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Convenţia de finanţare şi a fost lansată proiectarea, urmând ca, începând cu anul 2012, în măsura în care este asigurată finanţarea, se va trece la executarea lucrării. Centrul de îngrijire şi asistenţă Baia de Arieş este prevăzut a oferi servicii de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare, servicii medico-sociale individualizate în vederea prevenirii situaţiilor de risc, precum şi servicii de consiliere psihologică pentru un număr de 50 persoane adulte cu dizabilităţi, ocrotite în prezent în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos.
          – Ce vă propuneţi pentru îmbunătăţirea activităţii din acest an şi în viitor?
– Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba îşi propune pentru anul 2012 mai multe  obiective importante, dintre care aş menţiona: promovarea parteneriatului public-privat în scopul continuării procesului de externalizare a serviciilor existente şi oferirii unor servicii sociale de calitate; susţinerea activităţii consiliilor locale din judeţ în vederea menţinerii şi diversificării serviciilor sociale oferite copiilor, persoanelor adulte cu handicap şi vârstnicilor; derularea unor acţiuni de informare a comunităţii cu privire la promovarea şi respectarea drepturilor copiilor şi ale persoanelor adulte cu dizabilităţi; îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea standardelor minime obligatorii de calitate în instituţiile destinate persoanelor cu handicap şi în instituţiile de protecţie a copilului; asigurarea de intervenţii multidisciplinare eficiente şi coerente pentru copii şi familiile acestora, în conformitate cu standardele managementului de caz; continuarea organizării de acţiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv şi de socializare pentru persoanele cu handicap şi pentru copii instituţionalizaţi din judeţ; derularea activităţilor de formare şi profesionalizare a resurselor umane din sistemul de protecţie socială în scopul asigurării unui raport optim eficienţă eficacitate; identificarea unităţilor administrativ teritoriale de pe raza judeţului în care există un număr mare de femei şomere sau inactive în vederea formării şi angajării acestora ca baby-sitter/bone calificate şi acreditate  care să ofere servicii de îngrijire şi educare a copiilor pe timpul zilei; implementarea proiectelor pentru care au fost semnate contractele de finanţare, respectiv proiectul privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş şi proiectul Stop Abuzului şi Violenţei; accesarea de fonduri nerambursabile care să vină în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor de servicii sociale; continuarea colaborării cu reprezentanţii mass-media în scopul creşterii gradului de informare a publicului prin realizarea şi transmiterea periodică de materiale informative privind activitatea instituţiei, precum şi prin actualizarea periodică a informaţiilor existente în pagina web a DGASPC Alba.
 – Vă mulţumesc pentru amabilitate. În ceea ce priveşte ocrotirea persoanelor adulte precum persoane cu dizabilităţi, fără de adăpost, persoane vârstnice cu sau fără handicap, precum şi despre parteneriatele public – privat încheiate de către instituţia pe care o conduceţi, vă propun să le prezentăm cititorilor ziarului Unirea într-un viitor interviu sau articol.

Alexandra MATEŞ

ELIT

ADEZIUNE PLUS ALBA

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Reduceri promoționale la principalele produse și servicii Telekom Romania, grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil

Telekom Romania este grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil, potrivit rezultatelor „Studiului… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro