Rămâi conectat

Actualitate

În cazul închiderii școlilor, părinții ar putea primi zile libere și indemnizație specială. Proiect de OUG

Publicat

în

Miercuri, a fost discutată de către Guvern o ordonanță de urgență privind acordarea de zile libere părinților, în cazul închiderii școlilor, dar și o indemnizație. Ordonanța va fi adoptată în condițiile în care anul școlar va începe în data de 14 septembrie cu posibilitatea închiderii școlilor care se afla în localități din zonele roșii din punct de vedere epidemiologic.

Prevederi ale proiectului care va fi adoptat de Guvern:

  • Acordarea de zile libere pentru părinții care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscriși la unități de învățământ, inclusiv antepreșcolar; Dreptul la zile libere plătite se acordă pe toată perioada în care activitatea didactică se limitează sau se suspendă;
  • Dreptul la zilele libere se acordă și părinților care au copii cu handicap neșcolarizați, sau au în întreținere adulți cu handicap, numai dacă aceștia beneficiază de servicii de zi a căror activitate este limitată sau suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 ;
  • Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă se plăteşte de angajator şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  • Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.
  • Acordarea zilelor libere plătite se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat.

TEXTUL INTEGRAL

Elit - Gustul Desăvârșit

Ordonanță de urgență privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Art. 1 – (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, , ca urmare a anchetei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 efectuată de Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau a hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie antepreşcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său de zile libere.

(3) Prin părinte, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înţelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit.a) beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV2 .

(5) Prin excepție de la prevederile alin.(1), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți, potrivit definiției prevăzută la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 – (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară .

(2) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin.(3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani.

(4) Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere prevăzute la alin.(3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3 – (1) Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este în sumă brută și este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1 alin.(1).

(5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi contribuţia asiguratorie pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare

(6) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi şi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate şi în conformitate cu prevederile şi regulile de eligibilitate aplicabile.

Art. 4 – Prin excepție de la prevederile art.3, pentru personalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii de penitenciare, drepturile bănești aferente zilelor libere plătite acordate în condițiile art.1 se calculează și se plătesc conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor plătite pentru aceste categorii de personal, fiind suportată din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 5 – (1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

(2) Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.

(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 3 se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6 – Pentru verificarea îndeplinirii condiției prevăzută la art. 1 alin.(1), respectiv a faptului că părinții au înscriși copiii în unitățile de învăţământ sau unităţile de educaţie antepreşcolară ale căror cursuri au fost limitate sau suspendate, instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ au obligația să transmită, la agențiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ lista nominală cuprinzând elevii, pe unități de învățământ, astfel:

a) inspectoratele școlare județene, respectiv al Municipiului București, pentru copiii preșcolari și școlari de până la 12 ani, inclusiv, precum și pentru copiii cu handicap înscriși în unitățile de învățământ special;

b) primăriile pentru copiii înscriși în unitățile de educație antepreșcolară și pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art.1 alin.(4) și (5) ;

c) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile de zi destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art.1 alin.(4) și (5).

Art. 7 – Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor angajaţilor din mediul public şi privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap în vârstă de până la , pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020 – 2021.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Persoanele care nu realizează analizele de prevenție ar putea fi amendate. Ministrul Sănătății: Oamenii trebuie convinși să participe

Publicat

în

Persoanele care nu realizează analizele de prevenție ar putea fi amendate. Ministrul Sănătății: Oamenii trebuie convinși să participe

Autoritățile din Sănătate intenționează să introducă sancțiuni pentru persoanele care nu merg la programele de prevenție, de la medicii de familie, însă sancțiunile ar fi simbolice, având rolul de a încuraja oamenii să realizeze analizele preventive.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Trebuie și partea cealaltă de convingere a oamenilor să participe”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Reporter: Doamna (Adela – n.red.) Cojan (președintele CNAS – n.red.) vorbește de posibile sancțiuni pentru cei care nu merg la prevenție.

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Există astfel de situații în multe țări, în care gradul de decontare a serviciilor medicale ține cont și de comportamentul preventiv al fiecărei persoane. Putem să gândim o astfel de soluție. Nu cred că e o soluție rea, cred că e o soluție care ar putea să stimuleze prezentarea la medic, dar, pe de altă parte, și medicii, mai ales cei de familie, trebuie să fie parte a acestui efort.”

Președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov: În România este un obicei ca autoritățile să sancționeze pe oricine pentru orice

Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov: „Domnul ministru are dreptate. Există astfel de situații în alte țări, doar că ele nu sunt sub formă de sancțiuni directe. Pacientul plătește mai mult pentru boala pe care ar face-o dacă nu se prezintă la timp la controlul preventiv. Cam așa funcționează peste tot acest mecanism.

Pe de altă parte, în România este un obicei ca autoritățile să sancționeze pe oricine pentru orice, sperând că astfel va obține rezultate bune, ceea ce a arătat în timp că nu a fost adevărat.

Probabil că sancțiunile ar trebui să vină doar în urma unei fraude sau dacă oamenilor li se explică într-adevăr cât de important este acest lucru și refuză să facă asta.

În România a existat un contract între Casa de Asigurări și asigurat, astfel încât fiecare avea drepturi și obligații și trebuia să le respecte. Dacă ar fi existat în continuare acest contract, poate că ar fi fost posibile și sancțiuni. Nu mai există. Acest contract a fost desființat. Casa a decis să nu mai existe acest contract între fiecare om din țara asta care e asigurat la Sănătate și Casa de Asigurări, care ar trebui să-i ofere niște servicii la niște standarde.

Dacă oferi servicii preventive, te aștepți ca oamenii să vină dacă informezi, dacă explici, dacă le spui cât de important este acest lucru, dacă incluzi capitolul de comunicare, ori dacă începi prin a spune că vor exista sancțiuni probabil că foarte mulți dintre cei care vor auzi acest lucru vor fi revoltați și se obține efectul invers.

Pentru campaniile de informare, există INSP. Ei fac sau ar trebui să facă astfel de campanii pentru absolut orice lucru legat de sănătate, pornind de la prevenție până la inclusiv vaccinare, despre care tot vorbim de atâta vreme. Campaniile trebuie făcute de oameni care se pricep la asta împreună cu agenții care se pricep la asta, nu lăsate la întâmplare și nu făcute doar prin simple anunțuri.

Oamenilor trebuie să li se explice pe înțelesul lor. Pentru fiecare lucru care intervine în legislație să li se explice despre ce este vorba și de ce este el benefic.

Prevenția a ajuns o Cenușăreasă la noi. Nu mai avem timp să facem și nici fonduri nu se alocă foarte mult pentru asta. Există câteva analize preventive pe care le pot face oamenii, dar puține laboratoare fac aceste analize și ele sunt în număr foarte puțin, doar 2-3 analize pe care le poți prescrie pe niște bilete speciale, tipizate, care uneori se găsesc cu dificultate”.

Preşedintele CNAS: Asociaţiile de pacienţi ne cer acest lucru

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Adela Cojan, a declarat, în urmă cu două săptămâni, că, începând cu noul contract-cadru din 2023, cei care nu se prezintă la medicul de familie pentru serviciile medicale de prevenţie ar putea fi sancţionaţi.

„De la 1 aprilie, programul-cadru şi normele de aplicare vor fi modificate. Bugetul alocat asistenţei medicale primare a cunoscut o suplimentare consistentă, aproape fără precedent, cu 22%. Interesul CNAS este de a lărgi pachetul de servicii de bază şi de a mai diminua din ceea ce înseamnă «plata per capita».

Începând cu noul contract-cadru, din anul 2023, vrem să implementăm, în special, pachetele de prevenţie, care vor deveni obligatorii şi ne gândim inclusiv la elemente sancţionatorii (…) pentru cei care nu vin să îşi efectueze serviciile de prevenţie. Încercăm să responsabilizăm populaţia în legătură cu propria sănătate.

Se practică în multe ţări, asociaţiile de pacienţi ne cer acest lucru, să începem să-i sancţionăm pe cei care nu se prezintă la serviciile de prevenţie. Va intra în atenţia noastră odată cu noul contract-cadru din 2023″, a spus Cojan la Senat, la dezbaterea „Hepatitele virale post-pandemie – drumul spre eliminare, o provocare”, potrivit Agerpres.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Statele membre ale Uniunii Europene vor primi vaccinuri împotriva variolei. Anunțul ministrului Sănătății

Publicat

în

Statele membre ale Uniunii Europene vor primi vaccinuri împotriva variolei. Anunțul ministrului Sănătății

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat în cursul zilei de vineri faptul că fiecare stat membru al Uniunii Europene va primi o cantitate de vaccin împotriva variolei, iar solicitarea inițială a României este de 1.000 de doze de vaccin.

„Nu este niciun fel de problemă legată de achiziţie, pentru că e vorba de o cantitate mică. Există o instituţie a Uniunii Europene, se numeşte HERA, care se ocupă de urgenţele de sănătate publică. Prin intermediul HERA fiecare stat membru va primi o cantitate de vaccin, nu ştiu dacă gratuit sau o va achita, dar fiind vorba de puţin vaccin, 1.000 de doze de vaccin cât am solicitat noi iniţial, nu este o procedură complicată”, a spus Rafila, într-o conferinţă de presă la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, întrebat în ce stadiu se află achiziţia de vaccin împotriva variolei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Alexandru Rafila a adăugat sunt puţine ţări care au acest vaccin şi va trebui să existe un mecanism de distribuţie al acestuia prin intermediul HERA.

„A fost doar o discuţie informală (despre achiziţionarea de vaccin – n.r.), dumneavoastră vreţi nişte răspunsuri pe care nu le are nimeni, nici la Comisia Europeană. Acest vaccin este în cantitate redusă, nu se foloseşte pentru că e vaccinul variolic, iar variola a fost o boală eradicată la nivel global.

Avem pe data de 30 mai o nouă întâlnire la nivelul HERA să putem să aflăm mai multe detalii concrete, să putem să încercăm să răspundem şi întrebărilor dumneavoastră”, a menţionat Rafila.

Discuțiile cu privire la vaccinul împotriva variolei vin după ce tot mai multe țări europene au identificat cazuri de variola maimuței.

Deocamdată, România nu a identificat niciun caz de infectare cu variola maimuței. De asemenea, nu există nicio suspiciune de îmbolnăvire, potrivit unui cominicat transmis de Ministerul Sănătății la finalul săptămânii trecute.

Ministerul Sănătății precizează că variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale.

Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat și prelungit cu o persoană care are variola maimuței.

Sursa: digi24.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Firmele din străinătate care își mută sediul în România primesc facilități fiscale: Anunțul lui Nicolae Ciucă

Publicat

în

Firmele din străinătate care își mută sediul în România primesc facilități fiscale: Anunțul lui Nicolae Ciucă

Premierul României, Nicolae Ciucă, a anunțat vineri noi facilități fiscale pentru firmele din străinătate care vin și își mută sediul în România.

De asemenea, sunt luate în vizor și firmele care vor să înceapă procesul de retehnologizare. Șeful Guvernului nu a oferit mai multe explicații, cel puțin pentru moment.

„Am discutat şi ne-am gândit că este foarte important ca, pe lângă schema de ajutor de stat care se alocă investitorilor, în mod deosebit pentru cei care măresc numărul de locuri de muncă, să venim cu o altă schemă de ajutor de stat cu două direcţii principale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Prima vizează retehnologizarea, tehnologii noi în economia românească, iar cea de-a două e cea prin care asigurăm facilităţi firmelor care îşi relocă activitatea pe teritoriul României”, a spus Ciucă.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare