Rămâi conectat

Ştirea zilei

IMPORTANT! Reguli noi pentru consumatorii serviciilor de apă și canalizare. Neplata facturii, executare silită! Amendă dacă nu te racordezi!

Ziarul Unirea

Publicat

în

-factura la apă reprezintă titlu executoriu! In cazul neachitarii facturii, operatorul de apa poate apela direct la serviciile unui executor judecatoresc pentru a iși recupera prejudiciul.

-noua lege permite incheierea de contracte individuale cu consumatorii. Spre exemplu, în cazul în care o scară de bloc vrea să încheie direct un contract cu SC APA CTTA Alba, toți locuitorii din bloc trebuie sa fie de acord, trebuie sa isi achizitioneze apometre/contoare pe cheltuiala lor, trebuie sa fie cu plata la zi. Dupa ce se fac contracte individuale, serviciul de apa va fi sistat indiviual in cazul neplății și nu la întreaga asociație cum se procedează în prezent.

–Legea prevede ca acolo unde exista sisteme de canalizare localnicii sunt obligati sa se racordeze la ele, cu exceptia in care au fosă septică (care sa indeplineasca toate conditiile unei statii de epurare) sau statie de epurare. În caz contrar, Garda de Mediu poate aplica amenzi de la 2.000 la 4.000 de lei.

Elit - Gustul Desăvârșit

-Executantii lucrărilor de intervenție sau extindere a rețelelor de apă/canalizare au acum dreptul de a intra pe terenuri private și pe terenuri publice fără acordul prealabil al proprietarului. În cazul in care este vorba despre domeniul public nu se platesc despagubiri, iar în cazul proprietăților private se va stabili o justă despagubire.

Diferentele de consum dintre contorul principal de la intrarea în scara de bloc și contoarele de apartament se impart in mod egal pe proprietate, nu in funcție de consum ca si pana acum.

-Primăriile pot lua măsuri de protecție socială când și unde este cazul, pentru plata facturilor restante la operatorul de apă. Aceste reglementări sunt încă inaplicabile, până la apariția normelor metodologice.

–––––––––––––––––––––––––––––

Începând cu 30 iulie 2015, odată cu publicare în Monitorul Oficial a Legii 224/2015 care modifică Legea 241/2006, au intrat în vigoare noi reglementări cu impact asupra operatorilor de apă și asupra consumatorilor.

O sinteză cu cele mai importante modificări au fost prezentate vineri, la sediul operatorului APA CTTA Alba, de către Ștefan Bardan, director în cadrul companiei.

 

Informare asupra modificărilor aduse Legii 241/2006 prin Legea 224/2015

Modificări cu impact asupre activitatii operatorului regional:

*Art 3 a fost modificat si completat cu definiţiile unor instituţii care se utilizează si se regăsesc in present in procedurile de elaborare a documentaţiilor privind proiectele de investiţii finanţate din surse interne si externe nerambursabile EXEMPLE:

-Maşter Plan judeţean- la nivelul fiecărui judeţ trebuie sa existe un Maşter Plan care trebuie corelat cu strategiile locale. Maşter planul trebuie elaborate de Judeţ;

-Strategie locala a serviciului de alimentare cu apa- fiecare UAT trebuie sa aprobe o styrategie care sa stabilească obiective, programe de investiţii etc;

-Strategia ADI- document de politici publice elaborate si aprobat de ADI, in conformitate cu Maşter planul judeţean/ zonal si conţine planul de investiţii si lista investiţiilor prioritare Dintre toate aceste noi definiţii introduse, foarte important pentru noi este “pret/tarif unic”si “strategie de tarifare”- care prevede ca preţul /tariful unic asigura acoperirea costurilor de operare si a costurilor de investiţii.

Astfel in situaţia in care exista sesizări, plângeri cu privire la pretul/tariful unic putem justifica acest lucru, scoţând in evidenta si investiţiile MAJORE realizate de operator

* Prin art. 12, al.l lit.m se prevede ca UAT pot emite hotarari prin care se stabilesc masuri de protecţie sociala pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele si locuinţele/ gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, in condiţiile legii.

OBSERVAŢIE- prevederile acestui articol nu pot fi aplicate in prezent deoarece la art. 3 se prevede ca in termen de un an de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice privind acordarea ajutoarelor sociale prevăzute la art. 12 alin (1) lit. m din Legea nr. 241/2006, republicata, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

*art. 27 aduce o noutate absoluta, cu efecte importante, in sens negativ, in bugetele operatorilor de apa canal, prin instituirea dreptului de trecere pentru sistemele de apa canal asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare si intretinere. Acest drept de trecere se exercita cu titlu gratuit, in cazul terenurilor apartinand proprietetii publice sau private a statului sau a UAT-urilor sau cu justa despăgubire in cazul terenurilor apartinand unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

*art 28, prin completările cu 4 aliniate, reglementează condiţiile de construire a branşamentelor proprii de apa in imobilele condominiu astfel:

– acestea se executa de către utilizatorii individuali in condiţiile legii si a avizului de bransare emis de operator;

-se predau cu titlu gratuit, inclusiv contorul, autoritarii administraţiei publice locale; recepţia si preluarea branşamentului ca mijloc fix se efectuează conform legislaţiei in vigoare;

– evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu care si-au realizat branşamente proprii de apa se face la instalaţiile interioare comune de canalizare.

* art 31, se reglementează posibilitatea si modul de incheiere al contractelor individuale in condominium, condiţionat din punct de vedere ethnic fie de montarea unor contoare cu citire la distanta in cazul distribuţiei vertical , fie de contorizarea in spatiile commune in cazul distribuţiei pe orizontala, astfel incat operatorul sa aiba acces la aparatele de măsură, cumulative cu sarcina prevăzută in sarcina utilizatorilor de a preda operatorului toate certificatele de verificare metrological ale acestora. De asemenea, contoarele sus menţionate trebuie sa fie de acelaşi tip iar contractarea individuala trebuie aprobata in unanimitate de catre toti membrii din condominium. Prin încheierea contractului individual in condominium se pastreaza limita de proprietate si separarea instalaţiilor la contorul de branşament ca si in prezent, iar utilizatorii individuali au o serie de obligaţii dintre care enumerăm : “ sa suporte cheltuielile de montare, verificare periodica metrologica si înlocuire a contoarelor de apa aferente proprietăţii individuale; sa înlocuiască contoarele de apa cu citire la distanta numai cu contoare de acelaşi tip si sa comunice operatorului, in termen de cel mult 48 de ore, seria si indexul contorului nou împreuna cu seria si indexul contorului inlocuit; sa permita accesul operatorului pe proprietatea lor, in cazul suspiciunii de frauda, pentru verificarea integrităţii contoarelor si a funcţionarii instalaţiilor interioare de apa, in termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării in sistem pausal in 5 zile de Ia notificarea scrisa. In acelaşi sens, se reglementează modul de facturare al diferentelor înregistrate intre contorul de branşament si suma contoarelor individuale, legiuitorul statuind ca eventualele diferente se repartizează egal pe unitate imobiliara si se facturează individual.

*Completarea art 31 cu alin 5 reprezintă un deziderat vechi al operatorilor de apa si canal, o cerinţa formulata de la inceputul aplicării programului POS Mediu, urmare a conduitei multor proprietari de imobile situate in zone unde exista sisteme publice de canalizare si care refuza racordarea acestor imobile la noua reţea: „utilizatorii persoane fizice sau juridice inclusiv cele care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate, daca aceştia nu deţin staţii de epurare avansate care respecta condiţiile de descărcare a apelor epurate in mediul natural”. Art. 39 prin nou introdusul aliniat 4l instituie contravenţie fapta următoare: „constituie contravenţie nerespectarea de catre utilizator a prevederilor art 31 alin. 5l si se sancţionează cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei” iar art. 40 se completează cu un alin. 11 cu următorul cuprins: „constatarea contravenţiei si aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 alin. 41 se face de catre personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu”. OBSERVAŢIE – In temeiul acestor prevederi, operatorii pot sesiza Garda de Mediu.

 • O modificare cu consecinţe extrem de importante in planul mecanismului de recuperare a creanţelor deţinute de operatorii de apa impotriva utilizatorilor o reprezintă procedura/modul de obţinere a titlului executoriu pe care sa il puna in executare operatorul – creditorul „factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare constituie titlu executoriu”.

OBSERVAŢIE – In prezent, pentru debitele scadente si neachitate de utilizatori, operatorul formulează cereri de chemare in judecata: cerere cu valoare redusa – timbrata cu 50 lei, cerere pe drept comun – timbrata la valoare sau ordonanţe de plata – timbrate cu 200 de lei. Soluţionarea unui dosar poate dura si 12 luni.

Potrivit acestei prevederi factura constituie titlu executoriu. Titlurile executorii, altele decât cele judecătoreşti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.

Funcţie de practica instanţelor si de costurile efectuate se va alege metoda de recuperare a debitelor restante.

 • 32, prin cele doua noi aliniate 5 si 6, oferă posibilitatea asociaţiilor de proprietari/locatari, in calitate de cedenti, sa cesioneze către operatori in calitate de cesionari, in vederea recuperării debitelor in imobilele de tip condominiu cu vechime mai mare de 60 de zile, in cazul in care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunara a facturii aferente fiecărui branşament. Operatorii regionali nu au dreptul sa sisteze fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in imobilele tip condominiu daca sunt îndeplinite condiţiile de la articolele sus menţionate

B.P.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Zonă de recreere pe malul Râului Mureș, din Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zonă de recreere pe malul Râului Mureș, din Alba Iulia: Proiectul, pe masa consilierilor locali

Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia se află un proiect de hotărâre privind amenajarea unei zone de recreere pe malului Râului Mureș.

Prin prezenta investiție se dorește amenajarea unei zone de recreere în zona râului Mureș, amenajare care va deservi populația municipiului Alba lulia și care va oferi zone special amenajate pentru petrecerea timpului liber – pavilioane și zone pentru gratar, teren de sport, loc de joacă pentru copii, zonă de plaja, etc.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din suprafața totală de 14018 mp, prin prezenta investiție se va amenaja o suprafață de 5093 mp, în apropierea debarcaderului existent.

Amenajarea propusă se va desfășura pe două zone, spre Sud-Est (2070 mp) și Nord-Vest (3023 mp) față de accesul existent la zona debarcaderului.
Zona dinspre Sud-Est va cuprinde zona de parcare.

Accesul autovehiculelor se va realiza din drumul de acces existent către debarcader, printr-o alee auto cu lățimea de 6 m care va deservi cele 36 locuri de parcare propuse.

Parcările și aleea de acces se vor realiza prin așternerea unui strat din piatră spartă compactată cu grosimea de 20 cm. Zona va fi delimitată de borduri din beton.

De asemenea, în zonă se vor planta arbori și arbuști decorativi.

Zona dinspre Nord-Vest, cu o suprafață de 3023 mp va avea mai multe categorii de amenajări:

Zona pentru picnic – formată din trei pavilioane pentru barbeque (grătar), construcții pe structură metalică unde se vor amplasa grătarele împreună cu seturi formate din mese și scaune pentru picnic. Aceasta va ocupa partea de Nord a amenajării. Suprafața construită a unui pavilion va fi de 47.25 mp. Din punct de vedere al dotărilor în zonă se vor amplasa 19 seturi de masă cu bănci pentru picnic și 6 gratare prefabricate din beton cu funcționare pe lemn și cărbuni.

În partea de Sud a amenajării, pe malul râului Mureș, se va realiza o zonă de plajă prin așternerea unui strat de nisip cu grosimea de 30 cm.

Locul de joacă pentru copii va fi amplasat între zona de picnic și cea de plajă și va fi reprezentat de o zonă cu nisip delimitată de borduri cauciuacate, pe care se va amplasa un ansamblu de joacă format din doua tobogane, poduri de trecere, punct de observație, etc.

Spre partea de Vest a zonei amenajate se va realiza un teren de volei pe nisip. Acesta se va executa prin așternerea unui strat de nisip de 30 cm grosime delimitat de borduri.

Legătură între drumul de acces și amenajările propuse se va realiza cu ajutorul unei alei pietonale care va străbate zona de la SE la NV. Aleea va fi realizată din dale prefabricate din beton, așezate pe un pat de nisip și un strat suport din pietriș compactat. Aceasta va asigura accesul la toate amenajările propuse. înspre Nord-Vest, în apropierea terenului de volei, se vor amplasa bănci pentru odihnă de-a lungul aleii. S-au propus în total 10 bănci.

Iluminarea întregii amenajări se va realiza cu ajutorul unor stâlpi de iluminat pentru parcuri, cu înălțimea de 3.50 m, dotați cu panouri fotovoltaice. S-a propus amplasarea a 15 stâlpi de iluminat, la nivelul întregii amenajări.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Alba Iulia ar putea avea în curând 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice: Proiect în Consiliul Local

Ziarul Unirea

Publicat

în

Alba Iulia ar putea avea în curând 15 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice: Proiect în Consiliul Local

În municipiul Alba Iulia ar putea fi amplasate în viitor, 15 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Consilierii locali vor avea de aprobat în ședința de îndată din 11 august, participarea Municipiului Alba lulia în cadrul ” Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.

Locații propuse – stații reîncărcare autoturisme

 • B-duL 1 Decembrie 1918
 • B-dul Revoluției
 • Str.Septimiu Severus
 • B-dul Republicii
 • Str Crișan (Arhiva)
 • Str. lașilor
 • Str. București
 • Str. Trandafirilor
 • Vasile Alexandri (parcare cămin armată)
 • Piața Consiliul Europei
 • Str. Uranus
 • Str. Mitropolit Alex Sterca Șuluțiu
 • Str. Francisca
 • Calea Moților (Zona Kaufland)
 • Str. Brândușei

Caracteristici tehnice ale stațiilor de raincarcare vehicule electrice:

Elit - Gustul Desăvârșit

Stație de încărcare formată din minimum două puncte de reîncărcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publică de distribuție, din care un punct de reîncărcare permite încărcarea mult standard în curent continuu la o putere > 50 kW și un punct de reîncărcare permite încărcarea în curent alternativ la o putere > 22 kW a vehiculelor electrice.
Stația de reîncărcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

Stație de reîncărcare cu funcționare in curent continuu si alternativ care permite încărcarea simultana la puterile declarate

Stația poate asigura, pe lângă încărcarea în curent alternativ și încărcarea mult standard în curent continuu.

Scopul realizării obiectivului de investiții îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic în municipiul Alba lulia, ca urmare a identificării nevoilor de reducere a poluării aerului, ceea ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Acest proiect este complementar cu alte investiții ale Municipalității aflate în implementare/ pregătire/ pentru alte stații de reîncărcare electrică pentru autovehicule electrice :

– 3 stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice au fost recepționate în cadrul programului gestionat deAFM- (strada Livezii, B-dul Revoluției și Piața luliu Maniu)
– 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice sunt la stadiu de proiect tehnic în cadrul celor 2 proiecte de mobilitate urbană durabilă finanțate prin POR 2014-2020
– încă 3 stații pentru autovehicule electrice sunt la stadiu de DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție), care vor fi finanțate prin POR sau alte programe de finanțare – Lotul 3 de mobilitate


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

La mulţi ani, Veta Biriș! Tezaurul cântecului popular din Alba împlinește frumoasa vârstă de 73 de ani!

Ziarul Unirea

Publicat

în

La mulţi ani, Veta Biriș! Tezaurul cântecului popular din Alba împlinește frumoasa vârstă de 73 de ani!

Veta Biriș, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din România, sărbătorește astăzi împlinirea a 73 de ani. Cântăreaţa de muzică populară Veta Biriş s-a născut la 11 august 1949 în localitatea Veseuş, judeţul Alba iar la 17 ani s-a mutat în Căpâlna de Jos.

A debutat în 1967 în cadrul concursului „Dialoguri la distanţă”, la care a participat ca reprezentant al Regiunii Autonome Maghiare Mureş (denumirea de atunci a judeţului Mureş) cu melodia „Bădiţă de pe Târnava”. Primele înregistrări audio au fost realizate în acelaşi oraş, la Radio Târgu Mureş.

Consacrarea artistei a avut loc după participarea la concursul „Floarea din grădină” (1974) de la Televiziunea Română, unde a impresionat prin interpretarea melodiilor populare „Cântecul Iancului” şi „Plânge-mă, mamă, pe mine”, conform www.muzica-populara.com.

Elit - Gustul Desăvârșit

Primul disc l-a imprimat la „Electrecord”. Remarcată de către Adrian Păunescu, a început să aibă recitaluri în cadrul „Cenaclului Flacăra”. Tot Păunescu a scris versurile altei piese celebre interpretată de Veta Biriş, „Tu, Ardeal”. „Cântecul Iancului”, „Bădiţă de pe Târnavă”, „Mândre-s nunţile-n Tăuni”, „Mama mi-o făcut gura”, „Sus, sus, sus la munte, sus”, „Aşa-i românul”, „Noi suntem români”, „Hai să-ntindem hora mare”, reprezintă cele mai cunoscute piese ale cântăreţei. În anul 2003 a văzut lumina tiparului cartea „Veta Biriş. Cântecul Vieţii” de Ion Moldovan, mai notează sursa citată.

Printre discurile lansate se numără: „Sus, sus, sus, la munte, sus” (1982), „Doamne, ocroteşte-i pe români” (1991), „Veniţi astăzi credincioşi – colinde” (1993), „Sub falnic gorun” (1999), „Cine-o-mpărţât dragostea” (2009), „Măi române românaş” (2011), notează www.discogs.com.

În 2004, Veta Biriş a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D – „Arta Spectacolului”, notează www.presidency.ro. Deţine o colecţie impresionantă de straie populare, de care este foarte mândră, conform www.bestmusic.ro.

Veta Biriș, îndrăgostită de meleagurile natale. De ce nu a plecat de la sat deloc

Veta Biriș este o interpretă cunoscută din Ardeal. S-a născut în județul Alba și mărturisește că nu a uitat niciodată de unde a plecat chiar dacă în prezent este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară.

Acesta este motivul pentru care vedeta nu a plecat din localitate și nu și-a dorit să locuiască la oraș. Cântăreața este foarte apropiată de comunitatea din care face parte, unde oamenii se ajută unul pe celălalt.

„Sunt bucuroasă că am rămas acolo, la sat, pentru că am rămas mai aproape de rădăcina cântecului popular. Dacă sătenii mei știau un cântec, veneau imediat și mi-l spuneau.

De când am început să cânt, în 1967, am rămas omul de la țară. Dacă am ales să stau în continuare acolo, consătenii mei se bucură și suferă odată cu mine. În comunitatea asta de la țară oamenii se ajută între ei.

Nu am uitat de unde am plecat. Am avut privilegiul de a face cunoscut tot ce are mai frumos Valea Târnavei”, a mărturisit Veta Biriș în podcast-ul moderat de Andreea Bogdan pe Youtube.

Sursa: agerpres.ro fanatik.ro libertatea.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea