Rămâi conectat

Ştirea zilei

IMPORTANT! Reguli noi pentru consumatorii serviciilor de apă și canalizare. Neplata facturii, executare silită! Amendă dacă nu te racordezi!

Publicat

în

-factura la apă reprezintă titlu executoriu! In cazul neachitarii facturii, operatorul de apa poate apela direct la serviciile unui executor judecatoresc pentru a iși recupera prejudiciul.

-noua lege permite incheierea de contracte individuale cu consumatorii. Spre exemplu, în cazul în care o scară de bloc vrea să încheie direct un contract cu SC APA CTTA Alba, toți locuitorii din bloc trebuie sa fie de acord, trebuie sa isi achizitioneze apometre/contoare pe cheltuiala lor, trebuie sa fie cu plata la zi. Dupa ce se fac contracte individuale, serviciul de apa va fi sistat indiviual in cazul neplății și nu la întreaga asociație cum se procedează în prezent.

–Legea prevede ca acolo unde exista sisteme de canalizare localnicii sunt obligati sa se racordeze la ele, cu exceptia in care au fosă septică (care sa indeplineasca toate conditiile unei statii de epurare) sau statie de epurare. În caz contrar, Garda de Mediu poate aplica amenzi de la 2.000 la 4.000 de lei.

-Executantii lucrărilor de intervenție sau extindere a rețelelor de apă/canalizare au acum dreptul de a intra pe terenuri private și pe terenuri publice fără acordul prealabil al proprietarului. În cazul in care este vorba despre domeniul public nu se platesc despagubiri, iar în cazul proprietăților private se va stabili o justă despagubire.

Diferentele de consum dintre contorul principal de la intrarea în scara de bloc și contoarele de apartament se impart in mod egal pe proprietate, nu in funcție de consum ca si pana acum.

-Primăriile pot lua măsuri de protecție socială când și unde este cazul, pentru plata facturilor restante la operatorul de apă. Aceste reglementări sunt încă inaplicabile, până la apariția normelor metodologice.

————————————————————————————–

Începând cu 30 iulie 2015, odată cu publicare în Monitorul Oficial a Legii 224/2015 care modifică Legea 241/2006, au intrat în vigoare noi reglementări cu impact asupra operatorilor de apă și asupra consumatorilor.

O sinteză cu cele mai importante modificări au fost prezentate vineri, la sediul operatorului APA CTTA Alba, de către Ștefan Bardan, director în cadrul companiei.

 

Publicitate

Informare asupra modificărilor aduse Legii 241/2006 prin Legea 224/2015

Modificări cu impact asupre activitatii operatorului regional:

*Art 3 a fost modificat si completat cu definiţiile unor instituţii care se utilizează si se regăsesc in present in procedurile de elaborare a documentaţiilor privind proiectele de investiţii finanţate din surse interne si externe nerambursabile EXEMPLE:

-Maşter Plan judeţean- la nivelul fiecărui judeţ trebuie sa existe un Maşter Plan care trebuie corelat cu strategiile locale. Maşter planul trebuie elaborate de Judeţ;

-Strategie locala a serviciului de alimentare cu apa- fiecare UAT trebuie sa aprobe o styrategie care sa stabilească obiective, programe de investiţii etc;

-Strategia ADI- document de politici publice elaborate si aprobat de ADI, in conformitate cu Maşter planul judeţean/ zonal si conţine planul de investiţii si lista investiţiilor prioritare Dintre toate aceste noi definiţii introduse, foarte important pentru noi este “pret/tarif unic”si “strategie de tarifare”- care prevede ca preţul /tariful unic asigura acoperirea costurilor de operare si a costurilor de investiţii.

Astfel in situaţia in care exista sesizări, plângeri cu privire la pretul/tariful unic putem justifica acest lucru, scoţând in evidenta si investiţiile MAJORE realizate de operator

* Prin art. 12, al.l lit.m se prevede ca UAT pot emite hotarari prin care se stabilesc masuri de protecţie sociala pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele si locuinţele/ gospodăriile populaţiei la care este depăşită rata de suportabilitate, in condiţiile legii.

OBSERVAŢIE- prevederile acestui articol nu pot fi aplicate in prezent deoarece la art. 3 se prevede ca in termen de un an de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerul Finanţelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice vor elabora norme metodologice privind acordarea ajutoarelor sociale prevăzute la art. 12 alin (1) lit. m din Legea nr. 241/2006, republicata, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

*art. 27 aduce o noutate absoluta, cu efecte importante, in sens negativ, in bugetele operatorilor de apa canal, prin instituirea dreptului de trecere pentru sistemele de apa canal asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare si intretinere. Acest drept de trecere se exercita cu titlu gratuit, in cazul terenurilor apartinand proprietetii publice sau private a statului sau a UAT-urilor sau cu justa despăgubire in cazul terenurilor apartinand unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

*art 28, prin completările cu 4 aliniate, reglementează condiţiile de construire a branşamentelor proprii de apa in imobilele condominiu astfel:

Publicitate

– acestea se executa de către utilizatorii individuali in condiţiile legii si a avizului de bransare emis de operator;

-se predau cu titlu gratuit, inclusiv contorul, autoritarii administraţiei publice locale; recepţia si preluarea branşamentului ca mijloc fix se efectuează conform legislaţiei in vigoare;

– evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din imobilele de tip condominiu care si-au realizat branşamente proprii de apa se face la instalaţiile interioare comune de canalizare.

* art 31, se reglementează posibilitatea si modul de incheiere al contractelor individuale in condominium, condiţionat din punct de vedere ethnic fie de montarea unor contoare cu citire la distanta in cazul distribuţiei vertical , fie de contorizarea in spatiile commune in cazul distribuţiei pe orizontala, astfel incat operatorul sa aiba acces la aparatele de măsură, cumulative cu sarcina prevăzută in sarcina utilizatorilor de a preda operatorului toate certificatele de verificare metrological ale acestora. De asemenea, contoarele sus menţionate trebuie sa fie de acelaşi tip iar contractarea individuala trebuie aprobata in unanimitate de catre toti membrii din condominium. Prin încheierea contractului individual in condominium se pastreaza limita de proprietate si separarea instalaţiilor la contorul de branşament ca si in prezent, iar utilizatorii individuali au o serie de obligaţii dintre care enumerăm : “ sa suporte cheltuielile de montare, verificare periodica metrologica si înlocuire a contoarelor de apa aferente proprietăţii individuale; sa înlocuiască contoarele de apa cu citire la distanta numai cu contoare de acelaşi tip si sa comunice operatorului, in termen de cel mult 48 de ore, seria si indexul contorului nou împreuna cu seria si indexul contorului inlocuit; sa permita accesul operatorului pe proprietatea lor, in cazul suspiciunii de frauda, pentru verificarea integrităţii contoarelor si a funcţionarii instalaţiilor interioare de apa, in termen de cel mult 48 de ore de la solicitare, sub sancţiunea facturării in sistem pausal in 5 zile de Ia notificarea scrisa. In acelaşi sens, se reglementează modul de facturare al diferentelor înregistrate intre contorul de branşament si suma contoarelor individuale, legiuitorul statuind ca eventualele diferente se repartizează egal pe unitate imobiliara si se facturează individual.

*Completarea art 31 cu alin 5 reprezintă un deziderat vechi al operatorilor de apa si canal, o cerinţa formulata de la inceputul aplicării programului POS Mediu, urmare a conduitei multor proprietari de imobile situate in zone unde exista sisteme publice de canalizare si care refuza racordarea acestor imobile la noua reţea: „utilizatorii persoane fizice sau juridice inclusiv cele care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înfiinţate, daca aceştia nu deţin staţii de epurare avansate care respecta condiţiile de descărcare a apelor epurate in mediul natural”. Art. 39 prin nou introdusul aliniat 4l instituie contravenţie fapta următoare: „constituie contravenţie nerespectarea de catre utilizator a prevederilor art 31 alin. 5l si se sancţionează cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei” iar art. 40 se completează cu un alin. 11 cu următorul cuprins: „constatarea contravenţiei si aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 39 alin. 41 se face de catre personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu”. OBSERVAŢIE – In temeiul acestor prevederi, operatorii pot sesiza Garda de Mediu.

  • O modificare cu consecinţe extrem de importante in planul mecanismului de recuperare a creanţelor deţinute de operatorii de apa impotriva utilizatorilor o reprezintă procedura/modul de obţinere a titlului executoriu pe care sa il puna in executare operatorul – creditorul „factura individuala pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare constituie titlu executoriu”.

OBSERVAŢIE – In prezent, pentru debitele scadente si neachitate de utilizatori, operatorul formulează cereri de chemare in judecata: cerere cu valoare redusa – timbrata cu 50 lei, cerere pe drept comun – timbrata la valoare sau ordonanţe de plata – timbrate cu 200 de lei. Soluţionarea unui dosar poate dura si 12 luni.

Potrivit acestei prevederi factura constituie titlu executoriu. Titlurile executorii, altele decât cele judecătoreşti, pot fi puse in executare numai daca sunt investite cu formula executorie.

Funcţie de practica instanţelor si de costurile efectuate se va alege metoda de recuperare a debitelor restante.

  • 32, prin cele doua noi aliniate 5 si 6, oferă posibilitatea asociaţiilor de proprietari/locatari, in calitate de cedenti, sa cesioneze către operatori in calitate de cesionari, in vederea recuperării debitelor in imobilele de tip condominiu cu vechime mai mare de 60 de zile, in cazul in care valoarea debitelor reprezintă cel mult 15% din valoarea lunara a facturii aferente fiecărui branşament. Operatorii regionali nu au dreptul sa sisteze fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare in imobilele tip condominiu daca sunt îndeplinite condiţiile de la articolele sus menţionate

B.P.

Publicitate

Ştirea zilei

29 iulie – Ziua Imnului Național al României

Publicat

în

29 iulie – Ziua Imnului Național al României

În fiecare an, la 29 iulie, se sărbătorește Ziua Imnului Național al României – „Deșteaptă-te române!”, simbol al unității Revoluției Române de la 1848.

La 29 iulie 1848, „Deșteaptă-te române!” a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. La originea Imnului Național al României se află poemul patriotic „Un răsunet”, de Andrei Mureșanu, publicat în numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului „Foaie pentru minte, inimă și literatură”, pe o melodie culeasă de Anton Pann.Ziua imnului national

Electrica Furnizare Discount

Conținutul profund patriotic și național al poeziei a fost de natură să însuflețească numeroasele adunări ale militanților pașoptiști, pentru drepturi naționale, mai ales din Transilvania, Nicolae Bălcescu numind acest imn „o adevărată Marsilieză românească”.

Imnul a fost intonat în timpul Războiului de Independență, în Primul Război Mondial și la Marea Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat în Al Doilea Război Mondial.

„Deșteaptă-te române!” a fost interzis după instaurarea regimului comunist, timp de aproape o jumătate de secol. A fost cântat, însă, în timpul revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987 și în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Imediat după Revoluția din decembrie 1989, „Deșteaptă-te române!” a fost ales Imn Național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Conform Constituției României, Imnul Național este considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Cale liberă pentru MEGAINVESTIȚIA de la Decea. Belgienii au primit ultima aprobare, pentru investiția de 40 de milioane de lei

Publicat

în

După luni de așteptare, belgienii de la Industrial and Logistics Developments NV au primit, în sfârșit, ultima aprobare pentru construirea unuia dintre cele mai mari terminale logistice din Transilvania. Administratorul public al comunei Mirăslău ne-a anunţat că la începutul acestei luni firma belgiană Industrial and Logistics Developments NV a primit și autorizația de construcție pentru porțiunea de teren extravilan și poate începe construcția.

„Suntem bucuroși că s-a finalizat obținerea tuturor actelor pentru începerea construcției acestui terminal. Terminalul logistic de la Decea este o investiție estimată la circa 30-40 de milioane de lei și va crea aproximativ 400 de locuri de muncă”, spune Aurel Mărginean, administratorul public al comunei.

Electrica Furnizare Discount

Terminalul va dispune de un racord la calea ferată a magistralei 300 Teiuș-Războieni, urmând să fie finalizat în termen de 8 luni de la demararea lucrărilor, obiectiv pentru care firma belgiană Industrial and Logistics Developments NV va cheltui nu mai puțin de 2,5 milioane de euro. Pe lângă racordul de cale ferată de 1,6 km până la intrarea în terminal, aici vor fi încă 6 linii de garare cu lungimi utile de 350 – 400 metri. Suprafaţa ocupată de lucrările de cale ferată este de 18.600 mp, pe teren proprietate a domeniului public al comunei Mirăslău, din care 15.000 mp sunt ocupaţi numai cu dispozitivul de linii de incintă.

Administratorul public Aurel Mărginean ne-a mai informat că în toamna lui 2018 aleșii locali au aprobat închirierea prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a comunei Mirăslău în suprafață totală de 269.076 de metri pătrați, format din 5 parcele. Durata închirierii este de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, iar prețul de pornire a licitației a fost de 0,21 euro/mp/an. După aproximativ o lună, Consiliul Local Mirăslău a aprobat contractul de închiriere a terenului respectiv către Industrial and Logistics Developments NV, la prețul de 0,21 euro/mp/an, respectiv 56.505,96 euro/an și, conform cu contractul încheiat, partea belgiană s-a obligat să achite în avans suma de 339.035,76 de euro, reprezentând chiria pe o durată de 6 ani de folosință a terenului.

Terenul în suprafață de 26,91 ha este situat în partea vestică a localității Mirăslău, în intravilan, la sud de DN 1 – E81 și de Autostrada A10 Sebeș – Turda, iar în documentația luată în calcul investitorul propune amenajarea terenului și a acceselor auto și de cale ferată, pentru înființarea unei zone industriale cu profil mixt, logistic și producție, inclusiv terminal intermodal pentru containere.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Servicii medicale pentru 165 de seniori din Municipiul Blaj: Licitația de peste 150.000 de lei, lansată în SEAP

Publicat

în

Servicii medicale pentru 165 de seniori din Municipiul Blaj: Licitația de peste 150.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria municipiului Blaj a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii medicale, în cadrul proiectului „O viaţă mai bună pentru seniorii din Mica Romă – Municipiul Blaj, judeţul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 152.519,40, fără TVA.

Electrica Furnizare Discount

Proiectul presupune infiintarea, licenţierea si dezvoltarea a 3 tipuri de servicii sociale si socio-medicale noi, un Centru de zi, un serviciu mobil de acordare a hranei si un serviciu de asistenta socio-medicala comunitara, pentru 165 de seniori aflati in risc de excluziune sociala si grade diverse de dependenta (a se vedea sectiunea GT din prezenta CF, ponderea de gen si repartizarea acestora pe cele 3 servicii, respectiv pe grade certificate de dependenta), care vor fi administrate unitar de catre Municipiul Blaj prin Serviciul de Asistenta Sociala.

Cei 165 de varstnici vor fi recrutati de catre Unitatea de Monitorizare a Proiectului.

Grupul tinta total direct al proiectului este format din 165 de persoane cu varsta peste 65 de ani / an / timp de 2 ani, care domicialiaza in municipiul Blaj , constituit la nivelul celor trei servicii astfel: Serviciul Centrul de zi pentru persoane varstnice 65 de beneficiari, Serviciul mobil de acordare a hranei 45 de beneficiari, Serviciul de Asistenta conumitara Blaj 55 beneficiari.

Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Reducerea riscului de excluziune sociala si dependenta pentru un numar de 165 de persoane varstnice domiciliate in municipiul Blaj, incluse intr-un pachet integrat de servicii sociale si socio-medicale care respecta standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, si cresterea capacitatii institutioanale a administratiei locale de a aborda problemele sociale si medicale ale acestora, in 36 de luni.

Infiintarea si dezvoltarea unui Centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare si specializate unui numar de 65 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.

Infiintarea si dezvoltarea Serviciului mobil de acordarea hranei – masa pe roti pentru un numar de 45 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.

Infiintarea si dezvoltarea Serviciului de asistenta comunitara care va deservi un numar de 55 de persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2021 Ziarul Unirea