Rămâi conectat

Actualitate

Important pentru producătorii agricoli: Fonduri europene pentru sprijinirea fermelor de semisubzistenţă

Publicat

în

Sesiunea 15 mai – 29 iunie 2012

 Ca urmare a calendarului publicat pe site-ul MADR (www.madr.ro) , în perioada 15 mai – 29 iunie 2012, se pot depune cereri de finanţare pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă.
Prin Masura 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă se acordă sprijin public nerambursabil de 1500 euro/an/fermă de semi-subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie agricolă.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, dosarul Cererii de finanţare este depus personal de către solicitantul de finanţare, care trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
A. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează să se autorizeze până la data semnării Deciziei de finanţare, urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente:
lCertificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
lCazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare ale solicitantului;
lCazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
lDocument de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii Cererii de finanţare.
2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul MADR, www.madr.ro.
3. Documente de proprietate/folosinţă teren şi /sau clădiri:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
lExtras din Registrul Agricol emis de Primării, paginile care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă pentru întreaga bază de producţie a gospodăriei, inclusiv membrii exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare pagină „Conform cu originalul”, ştampilat şi semnat de reprezentantul primăriei.
ATENŢIE! În cazul în care pe Extrasul din Registrul Agricol există modificări/ştersături, acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1632/2009 privind Registrul Agricol pentru perioada 2010-2014. Dacă aceste modificări/ştersături nu sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale, proiectul devine neeligibil.
Extrasul din Registrul Agricol va fi însoţit după caz, de următoarele documente:
Documente de intrare:
– Copie după actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciară/ Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar eliberată în conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale şi alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, din care să rezulte suprafaţa, pe categorii de folosinţă, pentru care s-a plătit impozit – emise în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă;
– Contract de concesiune;
– Contract de închiriere, autentificat la notariat; (în cazul în care una din părţi este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
– Contract de comodat, autentificat la notariat.
– Contract de arendare/tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, data înregistrării contractelor de arendă la primărie, termenul la care expiră contractele, (unde exista un singur contract se depune contractul);
Documente de cedare:
– Contract de închiriere, autentificat la notariat;
– Contract de comodat, autentificat la notariat.
– Contract de arendare/tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele date în arendă pe categorii de folosinţă, data înregistrării contractelor de arendă la primărie, termenul la care expiră contractele, (unde exista un singur contract se depune contractul);
lExtras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată cu structura culturilor, etc.
ATENŢIE! În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este neeligibil.
ATENŢIE! Este declarat neeligibil, proiectul care în urma analizei documentelor ataşate rezultă că solicitantul deţine teren arabil necultivat în anul 0, în condiţiile în care în anii 1 – 5 din Planul de afaceri beneficiarul nu îşi cultivă întreaga suprafaţă arabilă.
ATENŢIE! Contractele de folosinţă care demonstrează baza de producţie (documentele de intrare) trebuie să fie încheiate pe o perioadă de minim 5 ani.
ATENŢIE! Dacă documentele oficiale de cedare din baza de producţie sunt încheiate în anul 0 (contractul de închiriere/contractul de comodat/contractul de arendă), se consideră fărâmiţarea bazei de producţie în scopul creării de condiţii artificiale, în vederea obţinerii unui avantaj şi primirii de sprijin necuvenit. În această situaţie proiectul este declarat neeligibil.
ATENŢIE! Se permite prezentarea extrasului din Registrul Agricol numai însoţit de adeverinţă de la APIA că exploataţia nu este înregistrată în Registrul unic de identificare.
b) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
l Extras din Registrul Agricol emis de Primării, paginile care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă pentru întreaga bază de producţie a gospodăriei, inclusiv membrii exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare pagină „Conform cu originalul”, ştampilat şi semnat de reprezentantul primăriei..
l Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată cu structura culturilor, etc. sau negaţie în situaţia in care solicitantul nu este inregistrat;
lExtras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA sau adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie din care să reiasă înregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine);
lDocument eliberat de la Primăria comunei pe raza căreia este înregistrată şi îşi desfăşoară activitatea ferma agricolă de semi-subzistenţă din care să reiasă numărul de păsări, numărul de familii de albine şi vatra stupinei.
l Documente prin care să se facă dovada suprafeţei de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei:
lCopie după actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciară/ Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar eliberată în conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare/ Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale şi alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, din care să rezulte suprafaţa, pe categorii de folosinţă, pentru care s-a plătit impozit- emise în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă;
lContract de concesiune;
lContract de închiriere, autentificat la notariat (în cazul în care una din părţi este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
lContract de comodat, autentificat la notariat.
lContract de arendare.
ATENŢIE! Contractele de folosinţă care fac dovada suprafeţei de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei trebuie să fie încheiate pe o perioadă de minim 5 ani.
ATENŢIE! Documentele pentru demonstrarea bazei de producţie pot fi în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă.
ATENŢIE! In cazul exploataţiilor agricole mixte documentele justificative se vor atasa la proiect într-un singur exemplar.
4. Document care atestă comercializarea unei părţi din producţie, eliberat conform legislaţiei naţionale în vigoare, după caz după cum urmează:
a) Cantităţile valorificate de persoanele fizice sunt cantităţile comercializate şi justificate, după caz, prin:
– certificatul de producător, care va fi însoţit de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele şi de borderoul de achiziţii;
– cotă de lapte care va fi însoţită de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele lactate şi de borderoul de achiziţii;
– copie după Carnetul de viticultor, care va fi însoţit de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele şi de borderoul de achiziţii;
– adeverinţă eliberată de grupul de producători/alte forme asociative pentru membrii/nemembrii acestora din care să rezulte cantitatea comercializată care va fi însoţită de borderoul de achiziţii;
– pentru demonstrarea comercializării animalelor în viu adeverinţa eliberată de entitatea juridică care a achiziţionat animale va fi însoţită de formularul de mişcare, eliberat de medicul veterinar de circumscripţie.
ATENŢIE! Adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele va fi emisă conform modelului din Anexa nr.9 la Ghidul solicitantului, în caz contrar proiectul va fi declarat neconform.
În cazul în care documentele care fac dovada comercializării unei părţi din producţie nu sunt depuse la dosarul Cererii de finanţare aşa cum se precizează mai sus, proiectul este declarat neconform.
b) Cantităţile valorificate de persoanele fizice autorizate conform OUG 44/2008 sunt cantităţile comercializate, după caz, din factura fiscală/chitanţe/borderou de achiziţii.
ATENŢIE! Aceste documente pot fi eliberate în numele solicitantului sau al unui membru al familiei pentru persoanele fizice iar pentru persoanele autorizate în numele formei autorizate a solicitantului (PFA, II, IF). Documentele luate în considerare pentru demonstrarea comercializării unei părţi din producţie, sunt cele emise în perioada 01.07.2011 – 14.05.2012, cu excepţia adeverinţei care poate fi eliberată până la data depunerii proiectului, iar cantităţile înscrise în aceste documente trebuie să fie corelate cu cele din Planul de afaceri în anul 0.
5. Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în domeniul proiectului emis de către:
– grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare (adeverinţă semnată şi ştampilată de grupul de producători);
– grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe;(adeverinţă semnată şi ştampilată de grupul de producători);
– cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; (adeverinţă eliberată de cooperativa agricolă însoţită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul);
– organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare. (adeverinţă semnată şi ştampilată de organizaţia de îmbunătăţiri funciare);
– asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare; (adeverinţă eliberată de asociaţie însoţită de copia după Hotătârea Judecătorească pentru formă asociativă);
6. Adeverinţă emisă de APIA, din care rezultă faptul că solicitantul măsurii 141 beneficiază de Pachetul de agro-mediu, finanţat în cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu”
(Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR”)
ATENŢIE! Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, Adeverinţa emisă de APIA trebuie să fie în numele solicitantului.
7. Copia actului de identitate al solicitantului şi/sau al altui membru al familiei pe numele căruia sunt emise documente ataşate Cererii de finantare.
Copia certificatului de căsătorie în cazul în care actele de proprietate/folosinţă sunt emise pe numele soţului/soţiei solicitantului.
8. Declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sau un membru al exploataţiei agricole nu a mai depus un proiect cu aceeaşi creştere a dimensiunii economice pe măsura 112.
9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind formarea profesională, prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc.
10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine în proprietate/ folosinţă alte terenuri, animale, familii de albine, etc, în afară celor declarate în Planul de afaceri, şi nu a mai depus altă solicitare pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii 141.
Începând cu anul 2012, toţi beneficiarii măsurii 141 care prezintă Decizia de finanţare semnată cu APDRP pot depune proiecte pe măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, chiar dacă nu au avut completată la data depunerii proiectului şi Secţiunea B din Planului de afaceri, aferent măsurii 141.
În cazul solicitanţilor care îşi prevăd investiţii prin Măsura 121 şi primesc punctaj la acest criteriu de selecţie, dar nu depun proiect conform pe această măsură, va înceta sprijinul şi se vor recupera integral fondurile plătite.
Proiectele neselectate în sesiunile anterioare de depunere pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă pot fi depuse cu respectarea condiţiilor din Ghidul Solicitantului pentru sesiunea de depunere de proiecte din perioada 15 mai – 29 iunie 2012.
În perioada 15 mai 29 iunie 2012 toţi potenţialii beneficiari ai Măsurii 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă pot depune cereri de finanţare la sediul Compartimentului de dezvoltare rurală judeţean Alba (clădirea Direcţiei Agricole Judeţene Alba, Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 112 – parter) în fiecare zi lucrătoare între orele 9.00 – 14.00, iar în ultima zi de depunere – 29 iunie 2012 în intervalul orar 9.00 – 12.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Compartimentului de Dezvoltare Rurală judeţean Alba: Calea Moţilor nr. 112 – parter (clădirea Direcţiei Agricole Judeţene), Tel: 0258835342, int 119.
Ioan URSA,
coordonator Compartiment
de Dezvoltare Rurală Judeţean Alba

Publicitate

Actualitate

PSD anunță că NU votează certificatul verde la locul de muncă: „Niște lucruri care le fac extrem de greu de digerat de către oameni”

Publicat

în

PSD anunță că NU votează certificatul verde la locul de muncă: „Niște lucruri care le fac extrem de greu de digerat de către oameni”

PSD nu va vota introducerea certificatului verde la locul de muncă. Este asigurarea dată de liderul senatorilor social -democrați, Lucian Romașcanu. Deocamdată, certificatul verde a fost impus la intrarea în mall-uri, restaurante, instituții publice. PSD susține însă că nu va accepta ca acesta să devină obligatoriu la muncă.

„Orice analiză și orice previziune arată că la mijlocul lunii noiembrie va fi vârful cu 4000 de oameni în ATI și peste 200.000 de îmbolnăviri. Vorbim acum despre impactul restricțiilor, dar impactul asupra pandemiei nici vaccinarea nu o să-l aibă mâine. Din păcate nu avem un orizont la aceste măsuri și, repet – orizontul, incoerența, ilegalitatea – sunt niște lucruri care le fac extrem de greu de digerat de către oameni.

Sunt foarte multe lucruri. Acesta este doar unul dintre ele, din ce e aberant în acea lege. Atâta timp cât tu îți asumi să cumperi 120 milioane de doze de vaccin, trebuie să îți asumi pentru aceeași cetățeni ai tăi și decontarea costului testării.”, a declarat Lucian Romașcanu.

Electrica Furnizare Discount

Sursa: stiripesurse.ro

Citește mai mult

Actualitate

Românii au ajuns campioni la sărăcie în Europa. Claudiu Năsui: „Avem cele mai mari taxe”

Publicat

în

Românii au ajuns campioni la sărăcie în Europa. Claudiu Năsui: „Avem cele mai mari taxe”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că parlamentarii nici măcar nu mai înțeleg câtă birocrație este pe umerii antreprenorilor români și faptul că cetățenii plătesc cele mai mari taxe din Europa, motiv pentru care am ajuns ”campioni la sărăcie”.

”E foarte greu să schimbi România când nu o înțelegi.

Parlamentarii nici măcar nu știu câtă birocrație apasă pe antreprenorii români. O doamnă deputat, la audieri, mi-a reproșat de ce vrem să abrogăm o birocrație aberantă, pentru că ea credea că e abrogată deja. Răspunsul este simplu: pentru că nu era abrogată. În cazul acesta e vorba de art. 27 alin. (2) din OG 99/2000, care chiar există.

Electrica Furnizare Discount

Birocrația înfiorătoare cu care se confruntă antreprenorii zi de zi nu se vede din Casa Poporului. Lucruri care în alte țări se fac direct și simplu sunt adevărate chinuri în România.

Unele reglementări dintre acestea, stupide, blochează piața libera chiar de acum 30 de ani. Prin legi făcute de comuniștii care abia săriseră la conducerea post-sovietică a țării. Nu e nimic, pe vertebrele din ’90 au tot adăugat an de an.

Când e vorba să scăpăm de birocrația aceasta sufocantă, proiectele sunt blocate de guverne sau chiar atacate. Ni s-a întâmplat când am debirocratizat o parte din procesul de înființare a unei întreprinderi.

România are cele mai mari taxe pe salariile mici care ne fac campioni la sărăcie în Europa, și o povară birocratică imensă pe antreprenori care ne plasează după țări precum Burkina Faso la ușurința de a face afaceri. Nu ne permitem să ținem românii săraci prin taxe mari pe muncă, și să ținem și prețurile ridicate prin birocrație. Parlamentarii trebuie să coboare din turnul de fildeș al Casei Poporului și să se intereseze de realitatea cu care se confruntă antreprenorii români.”, scrie Claudiu Năsui.

Sursa: stiripesurse.ro

Citește mai mult

Actualitate

FOTO| SCANDAL la examenele pentru şcolile de jandarmi: Note de 2 şi 3, transformate în ZECE, după contestații

Publicat

în

SCANDAL la examenele pentru şcolile de jandarmi: Note de 2 şi 3, transformate în ZECE, după contestații

Mai mulţi candidaţi la examenele organizate în şcolile de subofiţeri de jandarmi de la Fălticeni şi Drăgăşani au obţinut nota 10 după contestaţii în condiţiile în care evaluările iniţiale arătau note de 2 sau 3.

Situaţia, care a fost semnalată public şi de către poliţistul Marian Godină, se regăseşte şi în cazul unor candidaţi recrutaţi de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova, Godină susţinând că în una dintre sălile de examen au fost date subectele de la examenul din martie, însă a fost aplicat şablonul de corectare pentru cel din octombrie. Jandarmeria Prahova nu a comentat incidentul.

Marian Godină a publicat, luni seară, rezultatele după contestaţii la examenul de admitere la Şcolile de subofiţeri de jandarmi de la Fălticeni şi Drăgăşani, atrăgând atenţia asupra diferenţelor foarte mari dinte notele iniţiale şi cele de după contestaţii, în cazul candidaţilor recrutaţi de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Prahova.

Electrica Furnizare Discount

Astfel, la şcoala de la Drăgăşani, şapte candidaţi care iniţial au obţinut note între 2,50 şi 3 au avut, după contestaţii, nota 10, în timp ce la şcoala de la Fălticeni toţi ce patru candidaţi recrutaţi la nivelul IJJ Prahova au avut punctajul majorat de la 16 sau 18 puncte la 90 de puncte, cea mai mică diferenţă dintre evaluarea iniţială şi cea după contestaţii fiind de 65 de puncte, de la 25 de puncte iniţial la 90 de puncte după contestaţii.

Tot Marian Godină a fost cel care a încercat să explice, pe Facebook, care ar fi motivele pentru care au existat asemenea diferenţe între punctajul iniţial şi cel final

„Am primit mai multe mesaje în privat şi am reuşit să aflu ce s-a întâmplat. Explicaţia mi se pare plauzibilă, dar denotă încă o dată multă incompetenţă şi bătaie de joc. Examenul s-a dat în fiecare judeţ, în mai multe săli de concurs. Într-una din sălile de examen din Prahova, candidaţii au primit subiectele care fuseseră date la sesiunea din martie 2021, subiecte pe care le rezolvaseră deja acasă, în pregătirea pentru sesiunea din octombrie. La finalul examenului, la corectare, în respectiva clasă a plouat cu note de 2 şi 3, deoarece şablonul pentru corectare era cel pentru subiectele din sesiunea octombrie 2021, cele pe care le-au primit toţi ceilalţi candidaţi din ţară. Candidaţii au explicat că e imposibil să aibă notele alea şi au fost îndrumaţi să facă contestaţie. Bănuiesc că cei responsabili au înţeles încă de atunci ce gafă au făcut, dar au continuat aşa. Mai bănuiesc şi că mulţi candidaţi s-au prins că subiectele alea sunt cele din martie, dar au mers «pe burtă». Probabil şi scria pe ele «Sesiunea Martie 2021». Cu toate astea, e destul de greu de crezut că le-au rezolvat perfect, dar nu imposibil, ţinând cont ca erau subiecte pe care le mai făcuseră. După contestaţii, candidaţii din acea sală au obţinut nota zece. Sunt tare curios cum se va soluţiona situaţia asta. Eu încă o pun pe seama incompetenţei şi sper să nu mă înşel”, a scris poliţistul.

Oficialii Inspectoratului de Jandarmi Prahova au refuzat să facă orice comentarii cu privire la această situaţie.

Sursa: stirileprotv.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare