Rămâi conectat

Actualitate

Important pentru producătorii agricoli: Fonduri europene pentru sprijinirea fermelor de semisubzistenţă

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Sesiunea 15 mai – 29 iunie 2012

 Ca urmare a calendarului publicat pe site-ul MADR (www.madr.ro) , în perioada 15 mai – 29 iunie 2012, se pot depune cereri de finanţare pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă.
Prin Masura 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă se acordă sprijin public nerambursabil de 1500 euro/an/fermă de semi-subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie agricolă.
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, dosarul Cererii de finanţare este depus personal de către solicitantul de finanţare, care trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri.
A. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt:
1. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează să se autorizeze până la data semnării Deciziei de finanţare, urmând ca până la acea dată să prezinte următoarele documente:
lCertificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
lCazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare ale solicitantului;
lCazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
lDocument de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii Cererii de finanţare.
2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe site-ul MADR, www.madr.ro.
3. Documente de proprietate/folosinţă teren şi /sau clădiri:
a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
lExtras din Registrul Agricol emis de Primării, paginile care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă pentru întreaga bază de producţie a gospodăriei, inclusiv membrii exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare pagină „Conform cu originalul”, ştampilat şi semnat de reprezentantul primăriei.
ATENŢIE! În cazul în care pe Extrasul din Registrul Agricol există modificări/ştersături, acestea trebuie să fie în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1632/2009 privind Registrul Agricol pentru perioada 2010-2014. Dacă aceste modificări/ştersături nu sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale, proiectul devine neeligibil.
Extrasul din Registrul Agricol va fi însoţit după caz, de următoarele documente:
Documente de intrare:
– Copie după actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciară/ Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar eliberată în conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale şi alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, din care să rezulte suprafaţa, pe categorii de folosinţă, pentru care s-a plătit impozit – emise în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă;
– Contract de concesiune;
– Contract de închiriere, autentificat la notariat; (în cazul în care una din părţi este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
– Contract de comodat, autentificat la notariat.
– Contract de arendare/tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, data înregistrării contractelor de arendă la primărie, termenul la care expiră contractele, (unde exista un singur contract se depune contractul);
Documente de cedare:
– Contract de închiriere, autentificat la notariat;
– Contract de comodat, autentificat la notariat.
– Contract de arendare/tabel centralizator – emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele date în arendă pe categorii de folosinţă, data înregistrării contractelor de arendă la primărie, termenul la care expiră contractele, (unde exista un singur contract se depune contractul);
lExtras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată cu structura culturilor, etc.
ATENŢIE! În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul unic de identificare este mai mare decât cea din Registrul Agricol, proiectul este neeligibil.
ATENŢIE! Este declarat neeligibil, proiectul care în urma analizei documentelor ataşate rezultă că solicitantul deţine teren arabil necultivat în anul 0, în condiţiile în care în anii 1 – 5 din Planul de afaceri beneficiarul nu îşi cultivă întreaga suprafaţă arabilă.
ATENŢIE! Contractele de folosinţă care demonstrează baza de producţie (documentele de intrare) trebuie să fie încheiate pe o perioadă de minim 5 ani.
ATENŢIE! Dacă documentele oficiale de cedare din baza de producţie sunt încheiate în anul 0 (contractul de închiriere/contractul de comodat/contractul de arendă), se consideră fărâmiţarea bazei de producţie în scopul creării de condiţii artificiale, în vederea obţinerii unui avantaj şi primirii de sprijin necuvenit. În această situaţie proiectul este declarat neeligibil.
ATENŢIE! Se permite prezentarea extrasului din Registrul Agricol numai însoţit de adeverinţă de la APIA că exploataţia nu este înregistrată în Registrul unic de identificare.
b) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
l Extras din Registrul Agricol emis de Primării, paginile care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă pentru întreaga bază de producţie a gospodăriei, inclusiv membrii exploataţiei, cu menţiunea pe fiecare pagină „Conform cu originalul”, ştampilat şi semnat de reprezentantul primăriei..
l Extras din Registrul unic de identificare (print-screen), care trebuie să conţină date privind exploataţia agricolă: codul unic de înregistrare al solicitantului, suprafaţa utilizată cu structura culturilor, etc. sau negaţie în situaţia in care solicitantul nu este inregistrat;
lExtras din Registrul Exploataţiei emis de DSVSA sau adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie din care să reiasă înregistrarea animalelor (bovine, ovine, caprine, suine);
lDocument eliberat de la Primăria comunei pe raza căreia este înregistrată şi îşi desfăşoară activitatea ferma agricolă de semi-subzistenţă din care să reiasă numărul de păsări, numărul de familii de albine şi vatra stupinei.
l Documente prin care să se facă dovada suprafeţei de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei:
lCopie după actul de proprietate al terenului/Extras de Carte Funciară/ Adeverinţă de la Comisia de Fond Funciar eliberată în conformitate cu Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare/ Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale şi alte venituri ale bugetului local conform Anexei nr. 9 la Ordinul nr. 2052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, din care să rezulte suprafaţa, pe categorii de folosinţă, pentru care s-a plătit impozit- emise în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă;
lContract de concesiune;
lContract de închiriere, autentificat la notariat (în cazul în care una din părţi este consiliul local acesta nu va fi autentificat la notariat);
lContract de comodat, autentificat la notariat.
lContract de arendare.
ATENŢIE! Contractele de folosinţă care fac dovada suprafeţei de teren pe care este amplasat adăpostul pentru animale/vatra stupinei trebuie să fie încheiate pe o perioadă de minim 5 ani.
ATENŢIE! Documentele pentru demonstrarea bazei de producţie pot fi în numele solicitantului şi/sau al unui membru al familiei pentru aceeaşi exploataţie agricolă.
ATENŢIE! In cazul exploataţiilor agricole mixte documentele justificative se vor atasa la proiect într-un singur exemplar.
4. Document care atestă comercializarea unei părţi din producţie, eliberat conform legislaţiei naţionale în vigoare, după caz după cum urmează:
a) Cantităţile valorificate de persoanele fizice sunt cantităţile comercializate şi justificate, după caz, prin:
– certificatul de producător, care va fi însoţit de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele şi de borderoul de achiziţii;
– cotă de lapte care va fi însoţită de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele lactate şi de borderoul de achiziţii;
– copie după Carnetul de viticultor, care va fi însoţit de adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele şi de borderoul de achiziţii;
– adeverinţă eliberată de grupul de producători/alte forme asociative pentru membrii/nemembrii acestora din care să rezulte cantitatea comercializată care va fi însoţită de borderoul de achiziţii;
– pentru demonstrarea comercializării animalelor în viu adeverinţa eliberată de entitatea juridică care a achiziţionat animale va fi însoţită de formularul de mişcare, eliberat de medicul veterinar de circumscripţie.
ATENŢIE! Adeverinţa eliberată de entitatea care a achiziţionat produsul/produsele va fi emisă conform modelului din Anexa nr.9 la Ghidul solicitantului, în caz contrar proiectul va fi declarat neconform.
În cazul în care documentele care fac dovada comercializării unei părţi din producţie nu sunt depuse la dosarul Cererii de finanţare aşa cum se precizează mai sus, proiectul este declarat neconform.
b) Cantităţile valorificate de persoanele fizice autorizate conform OUG 44/2008 sunt cantităţile comercializate, după caz, din factura fiscală/chitanţe/borderou de achiziţii.
ATENŢIE! Aceste documente pot fi eliberate în numele solicitantului sau al unui membru al familiei pentru persoanele fizice iar pentru persoanele autorizate în numele formei autorizate a solicitantului (PFA, II, IF). Documentele luate în considerare pentru demonstrarea comercializării unei părţi din producţie, sunt cele emise în perioada 01.07.2011 – 14.05.2012, cu excepţia adeverinţei care poate fi eliberată până la data depunerii proiectului, iar cantităţile înscrise în aceste documente trebuie să fie corelate cu cele din Planul de afaceri în anul 0.
5. Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă ca membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în domeniul proiectului emis de către:
– grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare (adeverinţă semnată şi ştampilată de grupul de producători);
– grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr.1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe;(adeverinţă semnată şi ştampilată de grupul de producători);
– cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare; (adeverinţă eliberată de cooperativa agricolă însoţită de copia după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul);
– organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare. (adeverinţă semnată şi ştampilată de organizaţia de îmbunătăţiri funciare);
– asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare; (adeverinţă eliberată de asociaţie însoţită de copia după Hotătârea Judecătorească pentru formă asociativă);
6. Adeverinţă emisă de APIA, din care rezultă faptul că solicitantul măsurii 141 beneficiază de Pachetul de agro-mediu, finanţat în cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu”
(Acest document se ataşează numai pentru dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR”)
ATENŢIE! Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, Adeverinţa emisă de APIA trebuie să fie în numele solicitantului.
7. Copia actului de identitate al solicitantului şi/sau al altui membru al familiei pe numele căruia sunt emise documente ataşate Cererii de finantare.
Copia certificatului de căsătorie în cazul în care actele de proprietate/folosinţă sunt emise pe numele soţului/soţiei solicitantului.
8. Declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sau un membru al exploataţiei agricole nu a mai depus un proiect cu aceeaşi creştere a dimensiunii economice pe măsura 112.
9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind formarea profesională, prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică, etc.
10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine în proprietate/ folosinţă alte terenuri, animale, familii de albine, etc, în afară celor declarate în Planul de afaceri, şi nu a mai depus altă solicitare pentru obţinerea sprijinului în cadrul măsurii 141.
Începând cu anul 2012, toţi beneficiarii măsurii 141 care prezintă Decizia de finanţare semnată cu APDRP pot depune proiecte pe măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole, chiar dacă nu au avut completată la data depunerii proiectului şi Secţiunea B din Planului de afaceri, aferent măsurii 141.
În cazul solicitanţilor care îşi prevăd investiţii prin Măsura 121 şi primesc punctaj la acest criteriu de selecţie, dar nu depun proiect conform pe această măsură, va înceta sprijinul şi se vor recupera integral fondurile plătite.
Proiectele neselectate în sesiunile anterioare de depunere pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă pot fi depuse cu respectarea condiţiilor din Ghidul Solicitantului pentru sesiunea de depunere de proiecte din perioada 15 mai – 29 iunie 2012.
În perioada 15 mai 29 iunie 2012 toţi potenţialii beneficiari ai Măsurii 141 Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă pot depune cereri de finanţare la sediul Compartimentului de dezvoltare rurală judeţean Alba (clădirea Direcţiei Agricole Judeţene Alba, Alba Iulia, Calea Moţilor nr. 112 – parter) în fiecare zi lucrătoare între orele 9.00 – 14.00, iar în ultima zi de depunere – 29 iunie 2012 în intervalul orar 9.00 – 12.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Compartimentului de Dezvoltare Rurală judeţean Alba: Calea Moţilor nr. 112 – parter (clădirea Direcţiei Agricole Judeţene), Tel: 0258835342, int 119.
Ioan URSA,
coordonator Compartiment
de Dezvoltare Rurală Judeţean Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Fructul cu ajutorul căruia agricultorii din România câștigă și 20.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat

Ziarul Unirea

Publicat

în

Fructul cu ajutorul căruia agricultorii din România câștigă și 20.000 de euro pentru fiecare hectar cultivat

Există un fruct care dacă este îngrijit și cultivat așa cum trebuie le poate aduce câștiguri uriașe agricultorilor români. Este și cazul unui fermier din județul Mureș care a reușit să dea lovitura cu acest fruct.

Deși nu sunt ușor de întreținut sau cultivat, afinele aduc beneficii uriașe organismului, dar și un profit pe măsură. O astfel de cultură găsim la pepiniera din Voivodeni, județul Mureș, unde afinele sunt culese cu mare grijă, bob cu bob, iar fructele care ajung la comercializare trebuie să fie coapte, de aceea culegătorii trebuie să le aleagă doar pe cele albastre.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, o persoană reușește să adune între 35 și 40 de kilograme de afine pe zi, iar munca se desfășoară în special dimineața, fiind mai răcoare.

”Se adună de către o persoană undeva la 35-40 de kg pe zi. Venim de dimineaţă, că dimineaţa e mai răcoare, pe căldură e mai greu. Dar, merge! Locul trebuie să aibă un PH ridicat. L-am ajutat cu turbă şi rumeguş, ca să facem un PH mai ridicat”, spune Petru Friciu, şef pepiniera silvică Voivodeni, technician silvic.

Cât se câștigă dintr-un singur hectar?

Pentru ca afinele să se dezvolte corect, acestea trebuie să aibă un mediu cu un PH ridicat, susținut cu turbă și rumeguș. Ulterior, după ce afinele coapte sunt culese, acestea ajung pe piața internă, la magazinele din Reghin și Târgul Mureș și se vând cu prețuri între 15 și 20 de lei. Și, totuși, cât pot câștiga fermierii dintr-un hectar de afine de cultură? Un singur hectar poate aduce câștiguri și de peste 20.000 de euro, scrie cancan.ro.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

O chitară distrusă de Kurt Cobain, scoasă la licitație: care este suma cerută

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

O chitară distrusă de Kurt Cobain, scoasă la licitație: care este suma cerută

O chitară ruptă care i-a aparţinut lui Kurt Cobain este scoasă la licitația ”Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll!, organizată de casa Julien’s Auction’s la New York, și ar putea fi adjudecată cu o sumă importantă, scrie Reuters.

Instrumentul muzical, lipit cu bandă adezivă, este considerat de unii experţi un fragment din istoria rock-and-rollului şi a fost estimat la o sumă cuprinsă între 200.000 şi 400.000 de dolari.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Chitara a fost sfărâmată în Williamsport, Pennsylvania, în 1989”, a spus directorul executiv al Julien’s Auctions, Martin Nolan.

De asemenea, o pereche de ochelari purtaţi de John Lennon ar putea fi adjudecată cu peste 80.000 de dolari.

„Îl identificai pe John Lennon ca purtând tipul de ochelari rotunzi de bunicuţă, aşa cum le spunea chiar el. Iar fotografia lor seamănă cu cea făcută de Ian McKellen pentru volumul ‘The Lives of John Lennon’, așa că ochelarii sunt însoţiţi de această carte”.

Licitația include peste 1.500 de loturi care cuprind obiecte ce le-au aparţinut unor artişti de seamă, precum Beyonce, Prince şi Carrie Underwood.

Martin Nolan a spus că începând cu perioada pandemiei a crescut numărul celor care doresc să intre în posesia unor obiecte simbolice.

„Oamenii îşi scot banii pe care îi aveau investiţi în obiecte intangibile sau chiar în proprietăţi imobiliare incluse în portofoliul de investiţii şi aleg să fie proprietarii a ceva cool, ceva la care să se poată raporta”, a mai spus el.

Licitaţia se va desfăşura live la Hard Rock Cafe din Times Square New York City şi online în perioada 11-13 noiembrie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

România și-a recâștigat o bucată de munte! Despre ce suprafață este vorba

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

România și-a recâștigat o bucată de munte! Despre ce suprafață este vorba

România a reuşit să recupereze un munte, după mai mult de un deceniu de procese. Este vorba despre peste 10.000 de hectare din Retezat care au fost primite ilegal de o familie de austrieci.

În zonele care s-au retrocedat acestora se află lacuri din Parcul Național Retezat şi rezervaţia ştiinţifică Gemenele.

Elit - Gustul Desăvârșit

Procesul cel mai controversat în ceea ce privește retrocedările din județul Hunedoara a ajuns la final, iar asta pentru că magistrații Tribunalului Hunedoara au decis în mod definitiv faptul că toate aceste terenuri au fost retrocedate în mod ilegal.

Practic, totul a început în 2006, atunci când presupușii moștenitori ai familiei Kendeffiy au depus în instanță titluri de proprietate despre care, ulterior, în 2019, Academia Română a susținut faptul că ar fi ilegale.

Au continuat procesele ani și ani, mai ales că vorbim despre faptul că aceste moștenitoare au primit peste 10.000 de hectare de teren din Munții Retezat.

Este vorba despre hectare de pășuni, păduri, golfuri alpine, inclusiv terenurile pe care se află în acest moment lacurile glaciare din Parcul Național Retezat și Rezervația științifică Gemenele.

Un lucru însă este cert, după 13 ani de procese, România a reușit să reintre în posesia acestor terenuri din Hunedoara.

Este o suprafață de peste 10.000 de hectare de teren, o reușită în ceea ce privește retrocedările din țara noastră, care astăzi s-au dovedit a fi ilegale.

sursa: antena3.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea