Hotărârea privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere a fost publicată în Monitorul Oficial. VEZI care sunt atribuțiile noilor structuri

Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere a fost publicată, marți, în Monitorul Oficial. Noua structură va avea în total 617 angajați, din care 545 obligatoriu cu studii de specialitate silvică și va fi dotată cu 161 de mijloace de transport, dintre care 116 cu destinație specială.

radarul-padurilor-620x400Prin reorganizare, cele nouă comisariate de regim silvic și cinegetic vor deveni ”Gărzi Forestiere”, având arondate între 3 și 7 județe.

ELIT

Județul Alba rămâne sub jurisdicția Gărzii Forestiere Cluj (care va avea 69 de angajați, dintre care 61 cu studii de specialitate silvică), alături de județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

Atribuţiile principale ale Gărzilor Forestiere

– asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare;
– execută controale complexe de fond, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere;
– controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;
– controlează modul de aplicare şi de respectare a regimului silvic de către toţi deţinătorii de păduri şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;
– verifică modul de întocmire a amenajamentelor silvice şi modul de aplicare a prevederilor acestora, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală sau decenală, precum şi modul de înregistrare în evidenţele specifice a lucrărilor silvice efectuate în perioada de valabilitate a amenajamentului;
– controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie a vegetaţiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
– controlează modul de aplicare a reglementărilor tehnice privind amplasarea, punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală;
– controlează modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinătorul acestora;
– verifică şi controlează modul în care este respectată legalitatea provenienţei, circulaţiei şi comercializării materialului lemnos şi execută controale la operatorii economici/persoanele fizice în legătură cu acestea, conform legislaţiei în vigoare;
– controlează realizarea evidenţei la zi cu privire la suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă, precum şi modul în care se asigură regenerarea lor, indiferent de natura proprietăţii asupra acestora, şi. de asemenea, dacă terenurile preluate în condiţiile legii în fondul forestier se împăduresc potrivit legii:
– controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase ale pădurii, prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată;
– verifică şi aprobă, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de până la 1 ha. precum şi de defrişare a vegetaţiei forestiere aferente acestuia. în condiţiile legii;
– verifică şi avizează, după caz. solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de peste 1 ha;
– avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere conform prevederilor legale;
– constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală;
– constată, prin persoane împuternicite, faptele care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune;
– dispune măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror depozitare, transport sau comercializare este ilicită, precum şi de ridicare a documentelor de însoţire şi evidenţă a materialului lemnos care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
– verifică documentaţiile tehnico-economice pentru instalarea şi întreţinerea vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv şi gestionarea durabilă a acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale;
– verifică documentaţiile privind constituirea ocoalelor silvice şi le avizează în vederea autorizării funcţionării;
– aprobă programele de conformare elaborate de ocoalele silvice autorizate, referitoare la bunurile pentru dotarea ocoalelor silvice şi la termenele de procurare a acestora;
– primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările şi propunerile privind legislaţia silvică şi cinegetică în vigoare, precum şi gestionarea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia sau în legătură cu acestea, precum şi gestionarea fondului cinegetic;
– acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri;
– participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
– avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în pădurile şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări;
– avizează şi propun spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare;
– ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi statistica trofeelor de vânat medaliabile;
– avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;
– organizează şi desfăşoară cu efective proprii sau în colaborare cu Poliţia Română, Jandarmeria Română sau alte instituţii acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor penale şi contravenţionale la regimul silvic şi cinegetic;
– propun suplimentarea cotelor de recoltă la vânat. în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, încheind în acest sens documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
– urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;
– verifică provenienţa legală şi emit avize în vederea obţinerii de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile oonexe, în conformitate cu prevederile legislaţiei elaborate în condiţiile art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– efectuează controale pentru verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale de recunoaştere a grupurilor de producători pentru comercializarea produselor silvice conform prevederilor legale;
– exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului, nr. 876/2011;
– exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2011;
– organizează, împreună cu celelalte structuri de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor de control derulate în domeniile sale de activitate;
– colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
– înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Gărzilor, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
– participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
– participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
– fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat. precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
– gestionează resursele financiare Blocate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
– iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat în domeniile sale de activitate;
– contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale. precum şi servicii de consultanţă;
– organizează şi sprijină, prin compartimentul cu atribuţii de comunicare şi relaţii cu publicul, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate;
– asigură accesul publicului la informaţiile publice în domeniu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniul silvic şi cinegetic;
– implementează sistemele de control managerial în baza prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice;
– asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali din domeniul său de competenţă;
– asigură protecţia informaţiilor clasificate, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
– controlează modul în care se realizează lucrările de împădurire şi regenerare a pădurilor, inclusiv reconstrucţia ecologică;
– colaborează cu celelalte structuri din subordinea autorităţilor publice centrale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice;
– exercită orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

În îndeplinirea atribuţiilor, Gărzile sunt autorizate:

– să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
– să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de mentenanţâ I.T., de întreţinere a parcului auto propriu, de traduceri, documentare şi arhivare documente;
– să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale;
– să încheie actele administrative necesare aplicării măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale potrivit legii;
– să solicite instituţiilor competente, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
– să aplice sancţiunile prevăzute de lege in competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În exercitarea atribuţiilor stabilite, personalul din cadrul Gărzilor efectuează verificări şi controale de specialitate în baza delegaţiei de serviciu aprobate de inspectorul-şef, precum şi acţiuni speciale, care se execută numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Te-ar putea interesa și:

Restricții mai DURE de intrat în Marea Britanie. Prezentarea testului COVID negativ și carantinarea, necesare

Începând cu săptămâna viitoare, este nevoie de prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIOLENȚELE din SUA: Primul polițist DECEDAT la protestele de la Washington. Bilanțul ajunge la 5 MORȚI

Brian D. Sicknick a fost rănit miercuri, într-o confruntare cu protestatarii, şi a revenit la biroul diviziei, unde i s-a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Pandemia a crescut inegalitățile în lume. Bogații din ce în ce mai bogați, iar săracii din ce în ce mai săraci

Organizația de caritate Oxfam arată că în timpul pandemiei averile miliardarilor au crescut, în timp ce săracii lumii se confruntă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

INFOTRAFIC: Restricții de circulație, vineri, pe Valea Oltului, pentru decolmatarea șanțurilor de aluviuni . Recomandări pentru șoferi

Traficul se va desfășura dirijat, vineri, 8 ianuarie, pe Valea Oltului, DN7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între kilometrii 227 și… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Crește numărul românilor care se vaccinează anti-COVID: Vaccinul Pfizer BioNTech administrat unui număr de peste 76.000 de persoane până în prezent

Aproximativ 18.000 de cadre medicale din România au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore, acesta fiind cel… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat vor avea loc și în acest an! Ministerul Educației: „Din simulări va rezulta nivelul cunoștințelor elevilor”

Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației, iar președintele Consiliului Național al Elevilor a declarat că propunerea acceptată de Minister… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Haos la Ministerul Sănătății: Un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea

Haos la Ministerul Sănătății după ce un angajat a trimis spitalelor o somație greșită privind vaccinarea. La câteva ore după… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro