Rămâi conectat
Alba Music and Film Festival 2022

Actualitate

Hotărârea privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere a fost publicată în Monitorul Oficial. VEZI care sunt atribuțiile noilor structuri

Sfarlea Ioana Raluca

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere a fost publicată, marți, în Monitorul Oficial. Noua structură va avea în total 617 angajați, din care 545 obligatoriu cu studii de specialitate silvică și va fi dotată cu 161 de mijloace de transport, dintre care 116 cu destinație specială.

Prin reorganizare, cele nouă comisariate de regim silvic și cinegetic vor deveni ”Gărzi Forestiere”, având arondate între 3 și 7 județe.

Județul Alba rămâne sub jurisdicția Gărzii Forestiere Cluj (care va avea 69 de angajați, dintre care 61 cu studii de specialitate silvică), alături de județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

Elit - Gustul Desăvârșit

Atribuţiile principale ale Gărzilor Forestiere

– asigură implementarea politicilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în domeniile silvic şi cinegetic, potrivit reglementărilor în vigoare;
– execută controale complexe de fond, în conformitate cu un plan revizuit periodic, urmând o procedură pe bază de riscuri, la toate structurile de administraţie silvică, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor forestiere;
– controalele se pot efectua pe baza unor informaţii, suspiciuni relevante privind încălcarea regimului silvic, ori de câte ori este nevoie;
– controlează modul de aplicare şi de respectare a regimului silvic de către toţi deţinătorii de păduri şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier;
– verifică modul de întocmire a amenajamentelor silvice şi modul de aplicare a prevederilor acestora, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală sau decenală, precum şi modul de înregistrare în evidenţele specifice a lucrărilor silvice efectuate în perioada de valabilitate a amenajamentului;
– controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind măsurile de protecţie a vegetaţiei forestiere împotriva bolilor şi dăunătorilor, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
– controlează modul de aplicare a reglementărilor tehnice privind amplasarea, punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, urmărind ca recoltarea masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală;
– controlează modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinătorul acestora;
– verifică şi controlează modul în care este respectată legalitatea provenienţei, circulaţiei şi comercializării materialului lemnos şi execută controale la operatorii economici/persoanele fizice în legătură cu acestea, conform legislaţiei în vigoare;
– controlează realizarea evidenţei la zi cu privire la suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă, precum şi modul în care se asigură regenerarea lor, indiferent de natura proprietăţii asupra acestora, şi. de asemenea, dacă terenurile preluate în condiţiile legii în fondul forestier se împăduresc potrivit legii:
– controlează respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea şi achiziţionarea produselor nelemnoase ale pădurii, prevăzute în Legea nr. 46/2008, republicată;
– verifică şi aprobă, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de până la 1 ha. precum şi de defrişare a vegetaţiei forestiere aferente acestuia. în condiţiile legii;
– verifică şi avizează, după caz. solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de peste 1 ha;
– avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor forestiere conform prevederilor legale;
– constată infracţiunile prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii şi cinegetic şi sesizează organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală;
– constată, prin persoane împuternicite, faptele care pot fi încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii şi cinegetic şi aplică sancţiunile prevăzute de lege şi ia măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune;
– dispune măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror depozitare, transport sau comercializare este ilicită, precum şi de ridicare a documentelor de însoţire şi evidenţă a materialului lemnos care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
– verifică documentaţiile tehnico-economice pentru instalarea şi întreţinerea vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv şi gestionarea durabilă a acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale;
– verifică documentaţiile privind constituirea ocoalelor silvice şi le avizează în vederea autorizării funcţionării;
– aprobă programele de conformare elaborate de ocoalele silvice autorizate, referitoare la bunurile pentru dotarea ocoalelor silvice şi la termenele de procurare a acestora;
– primesc, înregistrează, verifică şi soluţionează petiţiile, sesizările şi propunerile privind legislaţia silvică şi cinegetică în vigoare, precum şi gestionarea fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia sau în legătură cu acestea, precum şi gestionarea fondului cinegetic;
– acordă consultanţă de specialitate la solicitarea deţinătorilor sau proprietarilor de păduri;
– participă, potrivit legii, la comandamentele judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
– avizează lucrările de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor în pădurile şi pentru vegetaţia forestieră situată în afara fondului forestier şi dispun executarea acestor lucrări;
– avizează şi propun spre aprobare autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură documentaţiile privind propunerile de înfiinţare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare;
– ţin evidenţa evoluţiei efectivelor de vânat, a dinamicii recoltelor şi statistica trofeelor de vânat medaliabile;
– avizează studiile de specialitate pentru gestionarea durabilă a vânatului;
– organizează şi desfăşoară cu efective proprii sau în colaborare cu Poliţia Română, Jandarmeria Română sau alte instituţii acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor penale şi contravenţionale la regimul silvic şi cinegetic;
– propun suplimentarea cotelor de recoltă la vânat. în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, încheind în acest sens documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;
– urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere;
– verifică provenienţa legală şi emit avize în vederea obţinerii de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultură şi industriile oonexe, în conformitate cu prevederile legislaţiei elaborate în condiţiile art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– efectuează controale pentru verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale de recunoaştere a grupurilor de producători pentru comercializarea produselor silvice conform prevederilor legale;
– exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului, nr. 876/2011;
– exercită la nivel local/teritorial atribuţiile autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de autoritate competentă responsabilă de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010. stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 668/2011;
– organizează, împreună cu celelalte structuri de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor de control derulate în domeniile sale de activitate;
– colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
– înaintează autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură propuneri pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Gărzilor, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
– participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
– participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
– fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat. precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
– gestionează resursele financiare Blocate autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
– iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat în domeniile sale de activitate;
– contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale. precum şi servicii de consultanţă;
– organizează şi sprijină, prin compartimentul cu atribuţii de comunicare şi relaţii cu publicul, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate;
– asigură accesul publicului la informaţiile publice în domeniu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniul silvic şi cinegetic;
– implementează sistemele de control managerial în baza prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice;
– asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali din domeniul său de competenţă;
– asigură protecţia informaţiilor clasificate, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
– controlează modul în care se realizează lucrările de împădurire şi regenerare a pădurilor, inclusiv reconstrucţia ecologică;
– colaborează cu celelalte structuri din subordinea autorităţilor publice centrale, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice;
– exercită orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

În îndeplinirea atribuţiilor, Gărzile sunt autorizate:

– să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
– să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de mentenanţâ I.T., de întreţinere a parcului auto propriu, de traduceri, documentare şi arhivare documente;
– să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale;
– să încheie actele administrative necesare aplicării măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale potrivit legii;
– să solicite instituţiilor competente, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
– să aplice sancţiunile prevăzute de lege in competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În exercitarea atribuţiilor stabilite, personalul din cadrul Gărzilor efectuează verificări şi controale de specialitate în baza delegaţiei de serviciu aprobate de inspectorul-şef, precum şi acţiuni speciale, care se execută numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Programul Femeia Antreprenor, lansat în 18 august: Care sunt obiectivele

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Programul Femeia Antreprenor, lansat în 18 august: Care sunt obiectivele

Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), a anunţat marţi că programul Femeia Antreprenor va fi lansat joi, unul dintre principalele obiective fiind acela de a stimula şi sprijini structurile economice private, înfiinţate şi conduse de către femei.

„Dorim cu această ocazie să marcăm în mod simbolic lansarea celui de-al treilea program din cadrul pachetului de 13 programe pregătit de către minister, în ideea de a susţine şi a dezvolta mediul de afaceri din România. Aşa cum se ştie, acum aproape o lună de zile, pe data de 19 iulie, am lansat primele două programe Start-up Nation şi Start-up-ul dedicat românilor din diaspora, iar săptămâna aceasta, joi, pe data de 18, începând cu ora 10:00, vom lansa programul Femeia Antreprenor, fiind al treilea apel deschis în cursul anului 2022. Ca o caracteristică de bază a acestui program, printre altele, el contribuie şi la atingerea unuia dintre standardele OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, n.r.) – şi mă refer aici la egalitatea de gen din domeniul antreprenorial”, a afirmat Constantin-Daniel Cadariu, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a subliniat că programul în sine este o măsură personalizată pentru a asigura accesul la finanţare pentru această categorie de antreprenori, în condiţiile în care în prezent, în România, numai 36,8% dintre antreprenori sunt femei.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Şi spun acest lucru pentru că, în acest moment, în România, 36,84% dintre antreprenori sunt femei. Doar atât. Programul în sine este, în linii mari, asemănător cu primele două, însă are şi anumite lucruri specifice, mici diferenţe. În primul şi în primul rând, firma care aplică pentru a obţine granturi din cadrul acestui program nu mai are o limită în ceea ce priveşte intervalul de timp în care ar fi trebuit să fie înfiinţată. După cum se ştie, la primele două programe, era condiţia ca firma care aplică să fie înfiinţată după data de 1 ianuarie 2020. Această condiţie nu mai apare în cadrul acestui program”, a precizat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului.

Pe de altă parte, el a subliniat că, în cadrul acestui program, „nu se va mai puncta aşa-zisul debut în afaceri”.

„În cadrul celorlalte două programe se obţinea un punctaj suplimentar dacă aplicantul era la prima societate comercială înfiinţată în România. De asemenea, acest program atinge o altă ţintă – şi anume o inserţie nouă pe piaţa muncii, în special în ceea ce priveşte persoanele vulnerabile, fie că discutăm de şomeri, de persoane cu dizabilităţi sau de persoane defavorizate în general, asistat social şi aşa mai departe. Iar al patrulea element esenţial de diferenţă îl constituie faptul că, în cadrul acestui program, nu mai punctăm existenţa unui brevet, ca în primele două programe, ci vom puncta doar dreptul de proprietate industrială, adică, în fond, în măsura în care societatea sau asociatul are o marcă, un brand, un logo înregistrat la OSIM, va obţine un punctaj suplimentar”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, pachetul, ca şi în cazul celor două programe lansate deja, va avea o componentă digitală obligatorie, în valoare de sau în contravaloarea sumei de 5.000 de euro din cadrul granturilor.

„Chiar dacă în trecut, cu privire la femeia antreprenor au mai fost programe dedicate, acest program are o noutate, şi anume faptul că are această componentă de granturi, adică oferă pur şi simplu sumă nerambursabilă pentru a stimula componenta de investiţii”, a adăugat Cadariu.

Unul dintre principalele obiective ale programului este reprezentat de „stimularea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate şi conduse de către femei”.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului a precizat că un alt obiectiv îl constituie îmbunătăţirea performanţelor economice al acestor structuri şi, de asemenea, realizarea unei creşteri economice inteligente, sustenabile, incluzive şi, nu în ultimul rând, programul are drept obiectiv stimularea inovării şi a pregătirii antreprenoriale.

„Sesiunea de apeluri se va deschide în data de 18 august, începând cu ora 10:00 şi va dura până pe data de 30 septembrie. Deci, cei interesaţi vor avea la dispoziţie 30 de zile lucrătoare în care vor putea să se înscrie în cadrul acestui program. Programul în sine este un program multianual. Noi şi prin ordonanţa care a stat la baza înfiinţării acestui program am prevăzut ca acesta să funcţioneze pe o perioadă de 5 ani, adică până în anul 2027, iar în această perioadă vor fi 5.000 de beneficiari, bugetul total fiind de un miliard de lei. În ceea ce priveşte anul 2022, evident, numărul de beneficiari maxim va fi de 1.000 şi bugetul de 200.000 de lei. Este drept, în momentul de faţă, în bugetul ministerului avem doar suma de 157 de milioane de lei, motiv pentru care am solicitat diferenţa de sumă săptămâna aceasta, dacă se va adopta ordonanţa de rectificare bugetară. La fel ca şi în cazul programului Start-up Nation şi Start-up Diaspora vor fi două categorii de granturi: un grant de 100.000 de lei dacă societatea care aplică va înfiinţa un loc de muncă nou şi 200.000 de lei dacă va înfiinţa minimum două locuri de muncă noi”, a precizat Cadariu.

El a subliniat că a fost introdusă componenta de cofinanţare care va varia între 5 şi 15%, ca şi în cazul celorlalte programe, iar în funcţie de cofinanţarea asumată va varia şi punctajul.

„Cine sunt beneficiarii? Microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care sau trebuie să îndeplinească condiţia ca cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină minimum 50% din acţiuni. Înscrierea, ca şi în celelalte cazuri, va fi sută la sută electronică. Într-o primă etapă, va fi o preînscriere pe platformă, iar ulterior va fi etapa de completare a formularului electronic de înscriere, care este, ca şi în primele două cazuri, simplu, predictibil, succint”, a mai spus Cadariu.

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului a precizat că programul va avea un sistem de un punctaj.

„În primul rând, vor fi punctate activităţile de producţie şi industriile creative, apoi va fi punctat valoarea procentului aferent aportului propriu, în funcţie de cota de cofinanţare a agentului economic. Vor fi criterii aferente investiţiei, adică vor fi punctaje în funcţie de ponderea investiţiilor în echipamente tehnologice. De asemenea, vor fi punctate acele investiţii în instalaţii, în scopul obţinerii unei economii de energie şi acelor sisteme care utilizează surse regenerabile de energie. Vor mai fi şi alte elemente de punctaj”, a completat ministrul.

Sursa: dcbusiness.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Bani de la stat pentru patronii care angajează șomeri: Ministerul Muncii va suplimenta fondurile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Bani de la stat pentru patronii care angajează șomeri: Ministerul Muncii va suplimenta fondurile

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) va suplimenta fondurile destinate angajării şomerilor în vârsta de peste 45 ani, a transmis miercuri pentru AGERPRES, ministrul Marius Budăi. De asemenea acesta a precizat că v spriji mediul de afaceri, astfel încât să îşi califice oamenii la locul de muncă prin măsura uceniciei.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri de lungă durată primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, în condiţiile prevăzute de art.85 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, statul subvenţionează cheltuielile cu forţa de muncă pentru încadrarea de persoane cu handicap, pentru angajarea şomerilor care în termen de cinci ani de la angajare îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie anticipată.

Elit - Gustul Desăvârșit

În acelaşi timp, din bugetul MMPS se subvenţionează angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, acordând o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare pentru fiecare ucenic angajat in baza contractului de ucenicie.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Amenzi aspre pentru cei care au folosit tichetele sociale pentru alcool şi ţigări: Anunțul ministrului Investiţiilor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Amenzi aspre pentru cei care au folosit tichetele sociale pentru alcool şi ţigări: Anunțul ministrului Investiţiilor

În cursul zilei de miercuri, 17 august, Marcel Boloş, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a susținut, la Digi24, că cei care au folosit cardurile sociale ale Guvernului pentru băuturi alcoolice şi ţigări, vor primi amenzi destul de dure.

Ministrul Marcel Boloş a afirmat despre cardurile blocate în cazul persoanelor care le-au folosit pentru a achiziţiona băutură şi ţigări că vor rămâne blocate până la următoarea tranşă de bani pe care statul o va livra.

”Nu se poate generaliza folosirea aceasta a cardurilor, doar pentru produse de tutun şi alcool, ne aşteptam să existe astfel de cazuri, motiv pentru care, în Ordonanţa care a fost aprobată, am şi introdus un capitol de sancţiuni, încât astfel de lucruri să le putem sancţiona”, a spus Boloş, precizând că aici depinde şi de disciplina beneficiarului de card social şi de cel care vinde astfel de produse.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a vorbit şi despre sancţiuni, arătând că amenzile pot fi date de către Poliţia Locală.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Încă nu avem o astfel de situaţie, dar fapta este evident de natură contravenţională, se pot aplica amenzile care nu sunt deloc de neglijat pentru că merg până la 40 de puncte de amendă, undeva în jurul a 6.500 de lei, însă, dacă vom vedea că acest fenomen se generalizează, putem introduce şi sancţiuni mai dure. E regretabil că sunt astfel de situaţii”, a spus ministrul.

Marcel Boloş a mai afirmat că a fost recent la ţară şi era apreciat acest ajutor al Guvernului, în rândul cetăţenilor.

”Dacă vedem că lucrurile iau amploare, atunci probabil că vom modifica Ordonanţa şi pentru cei care sunt în această situaţie le vom retrage cardurile sociale”, a mai declarat Marcel Boloş.

Ministrul Fondurilor Europene a ţinut să precizeze că măsura a fost gândită pentru un număr de 2,5 milioane de beneficiari. ”Introducerea sistemului de sancţiuni tocmai acest rol l-a avut, să descurajeze dar şi să disciplineze folosirea voucherelor”, a precizat Boloş, conform news.ro

Sursa: bugetul.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare