Grădinițele cu Program Prelungit nr.8 și nr.11 din Alba Iulia angajează îngrijitoare. CONCURS în data de 1 iunie

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Două grădinițe din Alba Iulia fac angajări, după cumm urmează:

*Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitoare.
*Grădiniţa cu Program Prelungit nr.8 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de îngrijitoare astfel :
– 1/2 normă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 Alba Iulia;
– 1/2 normă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9 Alba Iulia (structura a Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8), conform Hotărârii Consiliului de Administraţie din 04.05.2016.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de la Grădinița nr.11:

PMP - Alegeri parlamentare 2020

– studii medii;
– vechime 2 ani în post similar;
– curs de noţiuni fundamentale de igienă – curs de formare pentru îngrijitoare;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
– nu are cazier judiciar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale pentru postul de la Grădinița nr.8:

– studii generale sau medii;
– vechime minimum 3 ani;
– să aibă până la pensionare minimum 10 ani;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine;
– să cunoască şi să poată identifica materialele de curăţenie de bază, necesare în activitatea de curăţenie;
– să aibă deprinderi practice specifice activităţii de curăţenie;
– să nu aibă cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 1 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă;
– 2 iunie 2016, ora 10.00: proba practică pentru postul de la Grădinița nr.11;
– 2 iunie 2016, ora 9.00: proba practică pentru postul de la Grădinița nr.8
– 2 iunie 2016, ora 14.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din Alba Iulia, str, Vasile Goldiş nr, 14b, telefon 0258.834.395 și sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, judeţul Alba, telefon 0746.845.960 sau 0258.835.031.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419