Rămâi conectat

Actualitate

Examenul de Rezidențiat 2020: REGULILE de examen și de înscriere pentru fiecare candidat. Dosarele se depun prin POȘTĂ

Publicat

în

Noile reguli pentru examenul de Rezidențiat 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial cu doar o lună și 10 zile înaintea examenului propriu-zis.

Modificarea cea mai importantă este introducerea depunerii dosarului exclusiv prin poștă sau curier, iar pentru candidații care nu vor trimită copii legalizate de documente, certificarea actelor se poate face la orice Direcție de Sănătate Publică din România.

Metodologia Rezidențiatului 2020 a fost aprobată prin Ordinul nr. 1.699 din 5 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 903 din 5 octombrie 2020.

Electrica Furnizare Discount

Înscrierile încep de joi, 8 octombrie și dosarele pot fi trimise prin poștă până pe 20 octombrie.

Documentul prevede că “înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie. Dosarele de concurs vor fi depuse exclusiv prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, în perioada 8-20 octombrie 2020, inclusiv data poștei. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie vor asigura permanență în zilele nelucrătoare”.

Ce conține dosarul de concurs:

cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa
numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;
adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;
copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății (n.r. a fost majorată cu 100 de lei – aici detalii) și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs.

Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs, prevede metodologia.

Pentru prima dată există și posibilitatea de a nu depune la dosar copii legalizate ale documentelor, dar pentru asta candidații sunt nevoiți să meargă cu actele originale la DSP, pentru certificare.

“Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării”, se arată în documentul oficial.

După înscrierea care se termină pe 20 octombrie, repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie, respectând prezenta metodologie și regulile epidemiologice impuse.

La data de 12 noiembrie 2020, candidații pot afla sala și ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro.

Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.
Regulile din ziua examenului

Concursul are loc duminică, 15 noiembrie 2020, potrivit metodologiei aprobate de ministrul Sănătății. Proba se va desfășura în condiții de distanțare fizică și cu măsuri sanitare specifice acestei perioade astfel:

În dimineața zilei de concurs, la ora 7,30, șeful de sală și supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaților.

Organizatorii asigurară materialele de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru candidați, cât și pentru personalul implicat în organizarea concursului, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

Totodată asigură aerisirea sălilor de concurs înainte de a permite intrarea candidaților.

Organizatorii pot lua și alte măsuri igienico-sanitare pe care le consideră necesare în funcție de situația din fiecare clădire în parte.

La intrarea în clădirea de concurs, candidaților le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.

Candidații a căror temperatură depășește 37,3°C vor fi conduși de șeful de clădire pe un traseu separat în sala de rezervă special destinată acestor candidați. Pentru fiecare corp de clădire se va stabili minimum o sală de rezervă pentru fiecare domeniu de concurs din clădirea respectivă.

Intrările/Ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de concurs și toalete sunt stabilite de organizator și sunt semnalizate corespunzător, urmând a fi dezinfectate în mod regulat.

Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent.

Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați. La intrare candidații au obligația de a purta masca medicală; în cazul în care nu dețin acest dispozitiv, vor primi din partea organizatorilor o mască medicală la intrarea în clădirea de concurs și se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.

Masca medicală va fi purtată de candidați și supraveghetori/șeful de sală pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii unde au fost repartizați. Supraveghetorii și, respectiv, șefii de sală vor purta și mănuși chirurgicale.

Din motive de securitate epidemiologică candidații nu se pot strânge în grupuri mai mari de 3 persoane.

Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț-soție, frați-surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă.

Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.

Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână cel puțin un loc liber între 2 candidați, respectând distanța de securitate epidemiologică (minimum 1 metru).

Începând cu ora 9,00, candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o cariocă de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate).

Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:

rândul 1 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme: A – B – A – B – A – B – etc.;
rândul 2 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme:C – D – C – D – C – D – etc.;
rândul 3 primește grile tip A și B, conform următoarei scheme:B – A – B – A – B – A – etc.;
rândul 4 primește grile tip C și D, conform următoarei scheme:D – C – D – C – D – C – etc.;
începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toți candidații vor primi o grilă de răspuns.

Actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Fac excepție sacii din sălile de rezervă special destinate candidaților cu temperatura mai mare de 37,3°C, care în lipsa unor astfel de candidați vor rămâne sigilați pe întreaga durată a concursului sub paza personalului de supraveghere desemnat pentru sala respectivă, urmând a fi predați ca atare organizatorilor la sfârșitul celor 4 ore de concurs.

Li se împart apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore.

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.

În timpul concursului candidații nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalți candidați, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc din sală unde candidații nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita și telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs. Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt rugați să le scoată pe perioada celor 4 ore de concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a informațiilor prin radiorecepție.

Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității) este socotită fraudă și se sancționează cu eliminarea din concurs.

Candidaților le este permis să păstreze pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandviciuri/biscuiți numai cu ambalaj transparent, în cantități rezonabile și numai pentru utilizare personală.

Candidații care tulbură liniștea în sala de concurs sau îi perturbă pe alți candidați sunt avertizați de șeful de sală să își revizuiască atitudinea. În cazul în care nici după cel de-al doilea avertisment nu se liniștesc, sunt somați să părăsească sala de concurs. În acest caz se întocmește un proces-verbal semnat de șeful de sală și supraveghetorii din sala respectivă, iar cel în cauză predă grila de răspuns și caietul cu întrebări și părăsește sala de concurs.

Din motive de securitate cibernetică, în ziua concursului, în intervalul orar 10,00-14,00, site-urile oficiale ale universităților de medicină și farmacie își pot suspenda activitatea.

La expirarea timpului de concurs toți candidații au obligația să înceteze completarea grilei de răspuns. Cei care nu se supun acestei obligații vor fi avertizați de șeful de sală; dacă și după avertizare candidatul va continua completarea grilei de răspuns, acesta poate fi sancționat prin eliminarea din concurs. Eliminarea va fi consemnată în procesul-verbal al sălii respective.

La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, indiferent de motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs”
Exemple de subiecte

Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialiști stabilite de Comisia centrală de rezidențiat.

Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidații marchează mai mult sau mai puțin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puțin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu și întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A și C:

a) în cazul în care candidatul marchează corect A și C, acesta primește 5 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 1 1 1 1 = 5 puncte

b) în cazul în care candidatul marchează A și B, acesta primește 3 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 0 0 1 1 = 3 puncte

Departajarea candidaților cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcție de răspunsurile corecte date de toți candidații la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2020, în centrul universitar București. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezența candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaților care au obținut punctajul maxim posibil. Candidații care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaților care au susținut proba de departajare.

Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe taxă.

Sursa: edupedu.ro

Publicitate

Actualitate

Cea mai mare temere a românilor se adeverește: Vom plăti mai mult pentru mâncare, avertismentul vine chiar de la Guvern

Publicat

în

Cea mai mare temere a românilor se adeverește: Vom plăti mai mult pentru mâncare, avertismentul vine chiar de la Guvern

Vom plăti mai mult pentru mâncare. Avertismentul vine chiar de la Guvern. România cumpără masiv produse alimentare din străinătate, iar în premieră, cei mai mari zece importatori de la noi au adus în ţară marfă de un miliard de euro. Produsele de bază s-au scumpit în ultimul an cu aproape 3%, confirmă datele Institutului Național de Statistică, iar experții din industrie spun ca tendința va continua. Oamenii cu venituri mici și medii resimt cel mai mult majorările de prețuri.

Domna Ileana vorbește cu nostalgie de vremurile când pleca de la piață cu plasele pline de alimente și îi rămâneau și bani.

„Mâncarea s-a scumpit, mergi la supermarket și te uiți că înainte cu 300 de lei luai de mâncare pentru jumătate de lună, dar acum cu 300 de lei coșul e gol, doar câteva produse”, spune femeia.

Electrica Furnizare Discount

Românii spun că resimt din plin efectele creșterilor de prețuri.

„Cred ca 40-50% am observat, cu aceiași bani cumperi mai puțină marfă. Sau dai mai mulți bani”.

Experții estimează creșteri de prețuri de 8-10% în următoarele 3 luni

Alimentele de bază s-au scumpit în ultimul an cu aproape 3 la sută, confirmă datele Institutului Național de Statistică. Experții din industrie spun ca tendința va continua. În piață deja vorbesc de o creştere medie de 8-10% a preţurilor, în următoarele 3 luni.

Marius Micu – secretar de stat Ministerul Agriculturii: Aceste scumpiri se datorează acelor factori variabili pe care îi găsim în piață, cresterea costurilor energiei, scumpiri la costurile de producție. Gândim interventii în acest sens, dar intervenția într-o piață economică liberă e una grea.

Mihai Moraru – director AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale): Anul acesta mă uitam la producția de grâu, fermierii au produs de patru ori mai mult decât are statul român nevoie și cu toate astea importăm o grămadă de produse.

Nicu Vasile – Presedinte LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România): Cât timp micile ferme funcționează la nivel de subzistență și rămân terenul necultivate agricultura nu poate deveni sursă de creștere economică. Agricultorii trebuie susținuți să asigure nevoiel piețelor și să ofere marfa și supermarketurilor.

Specialiștii avertizează însă că România va deveni tot mai dependentă de importuri. Potrivit datelor ministerului Agriculturii, ponderea produselor cu etichetă străină a crescut cu 11,4%, iar valoarea acestora a depășit deja 4,55 miliarde de euro.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

OFICIAL| 201 minori sunt internați în spitalele din România în urma infectării cu COVID. Care este numărul pacienților din ATI

Publicat

în

OFICIAL| 201 minori sunt internați în spitalele din România în urma infectării cu COVID. Care este numărul pacienților din ATI

Duminică, 19 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.388. Dintre acestea, 849 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 201 sunt minori, 183 fiind internați în secții și 18 la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.388.634 de teste RT-PCR și 2.870.487 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.327 de teste RT-PCR (5.174 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.153 la cerere) și 21.129 de teste rapide antigenice. 12.259.121 35.456

Electrica Furnizare Discount

Pe teritoriul României, 28.127 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 6.703 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 56.559 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 350 de persoane. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.944 de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Citește mai mult

Actualitate

„Sărăcia energetică”, un bolovan la gâtul românilor. Întâi plătim dările, apoi mâncăm: 14% din gospodării au datorii la curent și gaz

Publicat

în

„Sărăcia energetică”, un bolovan la gâtul românilor. Întâi plătim dările, apoi mâncăm: 14% din gospodării au datorii la curent și gaz

O familie din zece trece sub pragul sărăciei după ce își achită facturile la energie, iar pentru jumătate dintre gospodăriile din România, plata acestor facturi este de-a dreptul o povară, arată un studiu recent. În plus, mai puțin de 10% dintre gospodării nu sunt încălzite adecvat, de teama costurilor uriașe. Iar odată cu noile scumpiri, povara facturilor va fi și mai greu de suportat. Potrivit analiștilor, românii vor fi nevoiți să renunțe la mâncare, să cumpere mai puține alimente sau vor cumpăra la prețuri mai mici alimente de calitate mai redusă.

„Fac economie, economie mare. Ce să spun, televizor stau doar cu lumina televizorului. Pe unde mă duc sting și aprind”, spune o pensionară. Pentru mulți români, aceasta este singura soluție ca să facă față cheltuielilor lunare.

Doamna Niculina nu are copii, iar de 9 ani, de când a rămas văduvă, se gospodărește singură dintr-o pensie de 1.450 de lei: „Păi, întâi ne plătim dările și pe urmă mâncăm. Ce au anunțat acum chiar ne e frică. Spun că o să ne dea 5%. Ce-i 5%. Cât îmi dă – 50 de ron. Cum să trăiești, ce să iei pe 50 de ron?”

Electrica Furnizare Discount

Sunt și români care nu-și pot plăti facturile la curent.

Ileana are doi copii și toți trăiesc cu numai 1.600 de lei pe lună: „Frate-miu plătește lumina. Lemne a cumpărat el. Mă chinui cum pot. Ce-o vrea Dumnezeu. Am, mănânc, nu am, nu mănânc. Stau în casă cu ei. E greu. Ne este foarte greu”.

Ce este fenomenul numit „sărăcie energetică”

Nu sunt cazuri izolate, iar fenomenul se numește sărăcie energetică și este unul răspândit la noi în țară. Un studiu recent arată că pentru aproape jumătate dintre români, plata facturilor la curent și gaz este o povară mult prea grea pentru bugetul familiei, iar o familie din 10 ajunge chiar să nu le poată plăti la timp.

George Jiglau – Centrul pentru Studiul Democrației: „Comisia europeană ne-a atras atenția în urmă cu un an-doi într-un mod din ce în ce mai presant că România trebuie să facă ceva în legătură cu această problemă a consumatorului vulnerabil. Acea lege care a trecut recent prin Parlament prin care am bifat căsuța că ne ocupă de consumatorii vulnerabili însă, cum spuneam, nu e o îmbunătățire semnificativă”.

Fenomenul este întâlnit atât în mediul rural, cât și în cel urban. La sate, principala problemă este cea a sobelor vechi, ineficiente energetic și cu putere redusă de încălzire.

La orașe sărăcia energetică este acceptuată de starea clădirilor. 90% dintre blocuri sunt construite în perioada comunistă. Nu sunt izolate termic, așa că nu păstrează căldura sau aerul rece în interior. Practic totul iese la propriu prin pereți, iar astfel este generat un consum mare de curent sau gaze, care duce la facturi uriașe.

Iar odată cu noile scumpiri, povara facturilor la energie va fi și mai greu de suportat.

Adrian Bența – analist financiar: „Din păcate, o să vedem situația în care românii o să cumpere mai puține alimente sau vor cumpăra la prețuri mai mici alimente de calitate mai redusă, ceea ce le afectează sănătatea în viitor sau pur și simplu vor renunța la achizițiile de cărți, vor renunța la mersul la teatre”.

Ca să facă față cheluieilor, analiștii economici spun că în perioada următoare tot mai mulți români își vor lua un al doilea job. Estimările arată că pentru a trăi decent, un român are nevoie de un venit lunar net de cel puțin 3.000 de lei.

sursa: digi24.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare