Două posturi, de ofițer și subofițer, scoase la concurs de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba

În conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinelor ministrului afacerilor interne nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, nr.69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei pompieri-alba01 poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza aprobării conducerii ministerului afacerilor interne, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba organizează concurs, în scopul încadrării funcţiei aferente următoarelor posturi:

– un post de ofiţer, prin încadrare directă din sursă externă, la structura Ccmunicații și Tehnologia Informației

ELIT

Cerinţele specifice postului sunt:

– pregătirea de bază necesară: – studii universitare cu diplomă de licenţă în unul din domeniile de studii universitare (DL):

 • informatică
 • inginerie electrică
 • ingineria electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
 • calculatoare şi tehnologia informaţiei
 • ingineria sistemelor
 • informatică economică
 • alte cunoştinţe: – în domeniul administrării bazelor de date şi GIS (sisteme geografice informatice)

 un post de subofiţer, prin încadrare directă din sursă externă, la strucutra Detașamentul de Pompieri Aiud

Cerinţele specifice postului sunt:

 • pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi
 6. f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 8. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani
 9. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 10. k) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special
  l) să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile
 11. m) nu pot să se înscrie la concurs pentru a fi încadrate din sursă externă persoanele care au avut calitatea de poliţist/cadru militar, dacă:

– au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002, cu modificările şi completările ulterioare

– au fost trecute în rezervă în condiţiile art.85 lit. d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

– prin încadrare ar dobândi grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul Anunţ.

       Cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, declaraţiile de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, consimţământul pentru solicitare extras de pe cazierul judiciar şi declaraţia privind tatuajele, vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, în perioada 20.10 – 27.10.2016, în zilele lucrătoare între orele 09,00 – 15,00.

Candidaţii se pot înscrie la selecţia pentru un singur post, iar cei declaraţi ,,RESPINS” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs alte posturi vacante din unitate.

Informaţii suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba, tel. 0258.810.411, interior 27007 sau 27119.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...