DOCUMENT| SEBEȘ: Restricții pe timp de noapte și limitarea numărului de persoane în interiorul centrelor comerciale și mijloacelor de transport în comun. Decizia CLSU

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

În contextul unei incidențe crescute, la nivelul Municipiului Sebeș, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a dispus restricționarea circulației pe timp de noapte, între orele 23.00 – 05.00, limitarea numărului de persoane din interiorul centrelor comerciale și în mijloacele de transport în comun.

Luând în dezbatere incidenţa cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus la nivelul Municipiului Sebeş din ultimele 14 zile.

USR - Alegeri parlamentare 2020

In temeiul:
• Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
• Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19;
• Hotărârii de Guvern nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 Octombrie 2020;
• Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 49/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;
• Ordonanței de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii Legii educaţiei a sistemului de învăţământ nr. 1/2011;
• Ordinului comun al MEC/MS NR. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor /instituţiilor de invăţământ în condiţii de de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARCOV-2;
• Hotărârii nr. 57 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba din 05.11.202, privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza Unității Administrativ – Teritoriale Sebeș,

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Având în vedere prevederile OUG 21/2004 privind Sistemul de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de Organizare şi Funcționare al CLSU Sebeş, anexă la Dispoziţia Nr. 180/16.02.2017, Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, convocat în ședință extraordinară în data de 06.11.2020.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Luând act de prevederile Hotărârii nr. 57 din 05.11.202 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza Unității Administrativ – Teritoriale Sebeș al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba , la nivelul UAT Sebeș, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, hotărăște punerea în aplicare a următoarelor măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic, astfel:
(1) În intervalul orar 23.00-05.00 circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. (1 ) Pentru verificarea motivului deplasării persoanelor prevăzute la art. 1:
a) Angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverință eliberată de angajator ;
b) Persoanele fizice autorizate , titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesioniștii şi persoanele care practică activităţi agricole preyintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
c) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a şi b, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele , data nașterii, adresa locuinței, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.
(3) adeverință eliberată de angajator sau declarația pe proprie răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei sau a unui dispozitiv electronic similar.

Art. 3. Se permite tranzitarea UAT Sebeș, în intervalul orar 23.00-05.00, de către persoanele care nu au domiciliul/reședința în cadrul localităților aparținătoare municipiului , fiind interzisă staționarea acestora.

Art. 4. (1) Se restricționează accesul persoanelor în interiorul centrelor comerciale de tip supermarket, hypermarket, amplasate la nivelul UAT Sebeș astfel încât unei persoane să îi fie alocată o suprafață de minim 4 m p din suprafața utilă a a spațiului comercial.
(2) Operatorii economici de la alin.1 sunt obligați să afișeze la loc vizibil , la intrarea în spațiul comercial numărul maxim de persoane care este permis în același timp în interiorul unității şi să organizeze cu personal propriu limitarea accesului.

Art. 5. La nivelul UAT Sebeş se limitează numărul de călători din mijloacele de transport în comun la maximum 50% din capacitatea autorizată[ de transport, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

Art. 6. La nivelul UAT Sebeş organizarea activității în unitățile de producție se va face in așa mod încât să fie respectată o distanțare fizică şi o decalare orară la intrarea şi ieşirea din tură, astfel încît să se evite aglomerările la intrarea şi ieșirea de pe platformele industriale.

Art.7. La nivelul UAT Sebeș, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–COV-2 este de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice exterioare, piețe și mijloacele de transport în comun, cu accent pe purtarea corectă a măștii de protecție facială și respectarea distanțării fizice.

Art. 8. Măsurile stabilite în prezenta hotărâre, intră în vigoare începând cu data de 06.11.2020, ora 0500 și sunt valabile pentru o perioadă de 14 zile sau până la diminuarea semnificativă a riscului, rezultat din Analizele de risc întocmite de către DSP Alba pentru fiecare UAT.

Art. 9. In conformitate cu prevederile art. 65.lit.h şi m din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, constituie contravenții nerespectarea măsurilor de protecție şi circulația persoanelor în locurile şi intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă.

Art.10. Hotărârile adoptate de CLSU Sebeș până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 11. Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic şi Direcției Poliție Locală, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sebeș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Unirea” al Județului Alba, Direcției Poliție Locală, Poliției Municipale, Serviciului Public pentru Administrare a Patrimoniului, Direcției de Asistenta Socială, operatorilor economici precum și celor care dețin spații comerciale, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție şi se va afișa prin grija Compartimentului Relații Publice, Comunicare şi Informatică, pe site-ul primăriei www.primariasebeş.ro precum și în mediul social-media.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419