Ziarul Unirea

”Carnetul de comercializare a produselor agricole” desțelenește agricultura românească

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În 3 noiembrie 2014 a intrat în vigoare Legea 145/2014 ce reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse. Prin această lege, Ministerul Agriculturii încearcă să stopeze traficul de produse agricole şi animale desfăşurat până acum în spatele certificatelor de producător. Legea transformă certificatul de producător în “atestat de producător” şi aduce în plus “carnetul de comercializare a produselor agricole”. Directorul Direcţiei pentru Agricultură Alba, ing. Gheorghe Lazea, a explicat că, deși intrată anul trecut în vigoare, legea mai acordă un timp de prelungire de 180 de zile pentru vechile certificate de producători agricoli, respectiv până în 2 mai 2015. “Producătorii agricoli (culturi vegetale plus zootehnie) pot folosi aceste certificate până în luna mai 2015 dacă au fost vizate de primăriile care le-au emis. Până la acea dată ar trebui să apară toate normele şi formularele necesare aplicării noii legi”, explică directorul Lazea. Dacă pentru atestatul de producător agricol a fost emis deja modelul prin ordin de ministru, modelul carnetului de comercializare a produselor agricole se află încă în dezbatere publică.
Atestatul de producător agricol (culturi vegetale plus zootehnie) va cuprinde informaţii şi date privind numele şi prenumele producătorului agricol; denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a cărei rază se află terenul/ferma/gospodăria. Valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului.
Atestatul de producător se eliberează producătorilor care formulează o cerere pe adresa primăriei pe a cărei rază se află terenul/ferma/gospodăria. Calitatea declarată de producător este verificată atât în registrul agricol cât şi pe teren, la faţa locului. Verificările vor fi făcute de reprezentantul unei asociaţii de producători agricoli (pe agricultură şi pe zootehnie) agreată de primărie. Respectiva asociaţie – aprobată de primărie – trebuie să-l verifice pe producător acasă, dacă a declarat date reale: de la suprafaţa terenului până la numărul de animale declarate. “Se încearcă astfel corelarea capacităţii reale de producţie cu producţia vândută într-un an, pe baza atestatului de producător. Nu se poate ca Lazea să aibă acasă, de exemplu, un hectar de teren de pe care să declare că produce şi să vândă 5 tone de roşii pe parcursul unui an, pe baza certificatului de producător. Este clar că roşiile cu pricina, în plus, au fost aduse de undeva şi vândute sub paravanul certificatului de producător. Aşa stă treaba şi cu oile, şi cu vacile, cu toate animalele în general”, explică ing. Gheorge Lazea. După ce asociaţia agreată de primărie a verificat producătorul, rezultatul acesteia se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al asociaţiei, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.
Preşedintele Camerei Agricole a Judeţului Alba, ing. Mirela Nemeş a explicat că introducerea acestor asociaţii de producători (fie pe culturi vegetale, fie pe zootehnie) în procesul de avizare a atestatelor de producători ridică probleme deoarece la nivelul unităţilor administrativ teritoriale nu sunt constituite asociaţii de acest fel. “Poate că asociaţii de crescători de animale ar mai fi în unele localităţi, dar pe cereale, legumicultură, este o mare problemă”, explică Nemeş. “Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevederile se aduc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau către de consiliul judeţean”, spune legea. La ideea că reprezentanţii Camerei Agricole a Judeţului Alba ar putea fi delegaţi de CJ Alba să facă respectivele verificări – în registrele agricole şi pe teren – în lipsa altor instrucţiuni clare ale MADR pentru localităţile care nu au structuri asociative constituite, Mirela Nemeş a explicat că aceasta ar fi peste puterea logistică existentă în acest moment la CAJ Alba. “Şi nici să te apuci acum să faci structuri asociative, la nivelul fiecărei comune, pentru a aviza certificate pe agricultură şi zootehnie, nu cred că este rentabil”, spune ing. Nemeş.
Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor. Adică, în 5 zile lucrătoare, producătorul trebuie verificat şi atestat.
“Costurile generate de tipărirea atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile judeţene iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor, din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora. Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene”, spune legea. Adică, toate primăriile din judeţ ar trebui să trimită Consiliului Judeţean Alba numărul (estimativ) de solicitări de atestate de producător iar CJ Alba să facă comanda la Imprimeriile Naţionale. Aceasta după ce trece prin şedinţa de consiliu un proiect de hotărâre prin care să aloce suma totală necesară tipăririi acestora. Iar când va fi decisă şi varianta definitivă a modelul carnetului de producător, trebuie să le comande şi pe acestea.
Tot legea prevede că “preşedintele consiliului judeţean transmite la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură” înregistrate la administraţiile locale pentru acordarea avizului consultativ. Centralizatorul este întocmit pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe. Acest centralizator va fi afişat pe site-ul MADR pentru a putea fi consultat de producătorii agricoli din toată ţara.
Întocmirea, eliberarea şi utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie, de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, se va realiza în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Se interzice în mod expres vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice precum şi pentru produse apicole.
Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţa-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.
Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat la instanţă de contencios administrativ.
Cum se utilizează filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
Contabil sau agricultor? Şi contabil şi agricultor ar trebui să fie producătorul agricol care ţine morţiş să-şi vândă producţia şi după apariţia acestei legi. Cum dă chitanţele din carnet producătorul: *primul exemplar se înmânează cumpărătorului; *al doilea exemplar se păstrează de vânzător; *al treilea exemplar se păstrează la carnet.
Carneţele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file ale acestora.
Aceste prevederi se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structura sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoană fizică său persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante. Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie, la începutul zilei, în fila de transport din carnetul de comercializare, cât duce la piaţă şi la finalul zilei cantităţile totale vândute în ziua respectivă. Acest act trebuie prezentat în caz că este controlat pe drumul înspre/dinspre piaţă.
Producătorii agricoli trebuie să ocupe, potrivit acestei legi în vigoare, minimum 40% dintr-o piaţă
Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare în pieţele publice pentru producătorii agricoli cu atestate este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente.
Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol. Organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a acestor prevederilor se sancţionează cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei.
Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare. Neafişarea etichetei de produs se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei.
Amenzile prevăzute pentru nerespectarea acestei legi
Dacă la piaţă nu distribuie filele din carnetul de producător aşa cum am enumerat mai sus, producătorul-comerciant va fi amendat cu sume între 200 şi 1000 de lei. Dacă nu-şi notează cât duce la piaţă şi cât a vândut până la final, micul producător încasează amendă între 200 şi 1000 de lei iar marii producători (persoane juridice) încasează amendă între 6000 şi 10.000 de lei. Transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de deţinere la locul de comercializare, fără notarea în carnet, se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei. Desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei. Eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare, cu încălcarea dispoziţiilor legii, se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei. Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor legii, se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.
Anul trecut, amenzile aplicate în pieţele judeţului Alba au fost date mai mult în situaţiile în care comercianţii nu au avut autorizaţii, respectiv nu au făcut contract cu administraţiile pieţelor. În anul agricol 2014-2015, primăriile din judeţ au emis, în medie, sub 100 de certificate de producători agricoli pentru fiecare unitate administrativ teritorială, de exemplu: Alba Iulia – 89, Şugag – 87, Cugir 67, Ocna Mureş – 34, Câmpeni – 14.

Nicoleta IDITA-TOMUŢA, redactor, ziarul Unirea Alba Iulia

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419