Călin Matieș, senatorul PSD de Alba, „PERICOL PUBLIC”: A trecut pe culoarea roșie a semaforului, iar instanța i-a respins contestația

Senatorul PSD de Alba a fost prins de poliție când a trecut pe culoarea roșie a semaforului. El a contestat în instanță contravenția aplicată de polițiștii din Alba, fondându-și plângerea pe baza faptului ca polițiștii din Alba nu dețin o înregistrare video. Instanța, prin Hotărârea 2471/2020, pronunțată în dosarul nr. 5988/176/2020 , i-a respins plângerea, considerând că pericolul social concret al faptei Senatorului a determinat regimul sancționator, iar în speță există o proporționaliate între sancțiunea aplicată și pericolul social al contravenției săvârșite.
Această decizie nu este definitivă, putând fi atacată prin apel.
HOTĂRÂRE:

„La apelul nominal făcut în ședință publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

ELIT

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată că la data de 04.11.2020, prin serviciul registratură al instanței, intimata a depus la dosar suport optic cu înregistrarea radar a faptei contravenționale.

De asemenea, se constată că la data 23.11.2020 petentul, prin avocat Agoșton V_____, a depus la dosar o cerere de amânare a judecării cauzei pentru comunicarea la domiciliul procesual ales a CD-ului cu înregistrarea video a presupusei fapte contravenționale.

Instanța respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată pentru comunicarea la domiciliul petentului a suportului optic depus de intimată, pentru că suporturile optice nu pot fi comunicate prin poștă, existând risc de distrugere, iar o astfel de cerere, în condițiile în care sancțiunea contravențională a presupus și sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule, nu poate fi calificată decât ca una menită să tergiverseze soluționarea cauzei și să prelungească dreptul petentului sancționat de a conduce autovehicule pe durata procesului, mai ales că suportul optic a fost depus la data de 04.11.2020, a avut cunoștință de existența înregistrării video pentru că în procesul verbal s-a menționat că incidentul ar fi fost filmat și abia la data de 23.11.2020 solicită un nou termen, deși a beneficiat de apărare calificată încă de la data 07.10.2020, când a depus plângerea și a solicitat un certificat de grefă.

Apreciind că sunt admisibile, utile, pertinente și concludente, putând duce la soluționarea cauzei în temeiul dispozițiilor art. 255 Cod procedură civilă coroborate cu cele ale art. 258 Cod procedură civilă, instanța încuviințează pentru petent proba cu înscrisurile anexate plângerii, iar pentru intimată proba cu înscrisurile anexate întâmpinării și a probei cu înregistrarea video depusă la dosar.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanța declară dezbaterile închise și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față constată următoarele:
Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei A___ I____ în dosarul nr. _____________, petentul M_____ C____ G_______ a solicitat instanței ca, în contradictoriu cu intimata I____________ de Poliție Județean A___, prin hotărârea ce o va pronunța să dispună, în principal, anularea procesului verbal __________ nr. ______ din data de 06.10.2020, ca fiind netemeinic si nelegal si, pe cale de consecința, exonerarea de plata amenzii contravenționale si a sancțiunii complementare privind suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile și, in subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului și înlăturarea sancțiunii complementare privind suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile, precum și obligarea intimatei la suportarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii se arată că în dimineața zilei de 06.10.2020 petentul se deplasa pe ___________________________ A___ I____ la volanul autovehiculului cu numărul de înmatriculare _________, fiind oprit de un echipaj de politie care i-a comunicat faptul ca ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului aflat in zona Liceului Tehnologic „A________ D____”.

Petentul susține că a comunicat agentului de politie ca este o persoana atentă la trafic și, are convingerea că la momentul în care a fost în zona semaforului culoarea acestuia nu era nicidecum cea roșie, așa cum agentul susține și, prin urmare, nu era obligat să oprească.

Cu toate acestea, fără a tine seama de cele relatate și de adevărata stare de fapt, agentul constatator B____ A_____ a încheiat, în mod abuziv procesul-verbal de contravenție __________, nr. ______ din data de 06.10.2020, reținând in sarcina petentului săvârșirea faptei prevăzute de art. 52 alin.(l) din ROUG nr, 195/2002, sancționată de art. 100 alin.(3) lit. d) din OUG nr. 195/2002, aplicându-i astfel sancțiunea amenzii contravenționale în sumă de 580 lei și sancțiunea complementara a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, motiv pentru care i-a fost reținut permisul de conducere și eliberată dovada de circulație ________ nr. _______ cu drept de circulație pentru 15 zile.

Nemulțumit de cele consemnate în cuprinsul stării de fapt a procesului-verbal, deoarece nu reflectă realitatea, petentul a formulat obiecțiuni, arătând în rubrica “mențiuni contravenient” ca „cele menționate mai sus nu corespund adevărului”.

Procesul verbal nu probează prezumtiva fapta și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Petentul este convins de faptul ca la momentul la care era in zona semaforului, culoarea acestuia nu era roșie, astfel încât sa fie obligat sa oprească autovehiculul.

Chiar dacă procesul-verbal se bucura de prezumția de legalitate totuși, acesta este un act administrativ care include in conținutul sau atat “acuzația adusa unei persoane privind savarsirea unei fapte antisociale – contravenția, cat si aplicarea sancțiunii corespunzătoare. Ori, intrucat obiectul plângerii impotriva procesului-verbal de constatare si sancționare a contravenției este tocmai verificarea acestei “acuzații” de către instanța, proba faptei antisociale nu poate fi acuzația insasi, aceasta putând fi eventual teza probatorie.

Mai mult, potrivit art. l din OG nr. 2/2001, legea contravenționala apara valorile sociale care nu sunt ocrotite prin legea penala si constituie contravenție fapta savarsita cu vinovăție, stabilita si sanctionata prin lege. Aceste caracteristici generale ale contravenției, care se regăsesc si in norma speciala care reglementează fapta reținuta in sarcina subsemnatului, determina caracterizarea acesteia ca acuzație in materie penala si, deci, includerea in câmpul de aplicare al art. 6 din CEDO.

Prin hotararea data in cauza A_____ contra Romania (4 octombrie 2007), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut faptul ca in ciuda naturii civile a legii contravenționale in dreptul roman si a naturii pecuniare a sancțiunii aplicate, constând intr-o amenda in cuantum redus, totuși caracterul de generalitate al normei de incriminare, care se adreseaza tuturor cetățenilor, precum si scopul deopotrivă preventiv si represiv al sancțiunii, imprima procedurii un caracter penal.

Deși contravenția poate fi reglementată în dreptul intern ca nefiind de natură „penală” totuși, reglementările dreptului intern al statului au o valoare relativa, iar nu o valoare absoluta [cauza Kadubec c. Slovaciei].

Curtea a mai reținut intr-o cauza că, în principiu, caracterul general al normelor care reglementează contravenția și scopul pedepselor, cu caracter de prevenire si pedepsire, este suficient pentru a dovedi faptul ca o persoana a fost găsită vinovata de savarsirea unor fapte cu caracter penal in sensul articolului 6 al Convenției [cauza Lauko c. Slovaciei]. Caracterul penal al contravenției este de asemenea dovedit si de severitatea pedepsei aplicate [cauza Ozturk c. Germaniei].

Prin urmare, fata de cele aratate, se impune concluzia ca, acuzația de savarsire a unei contravenții este o acuzație penala in sensul Convenției, motiv pentru care un individ este indreptatit, si in procedura contravenționala, sa se bucure de garanțiile procedurale in materie penala si inclusiv sa beneficieze de prezumția de nevinovăție potrivit art. 6 din CEDO, prezumție care se aplica si in materie civila [cauza Erkner Hofauer c. Austriei] daca ținem cont si de reglementarea contravenției in dreptul intern, potrivit art. 47 din OG nr. 2/2001.

De altfel, după ce CEDO a tranșat problema aplicării prezumției de nevinovăție in procedura contravenționala, in mod frecvent instanțele romane si opiniile doctrinare au imbratisat aceasta direcție.

Curtea Constituțională, în Decizia nr. 146/2008 (M.Of. nr. 197/2008), statueaza ca, potrivit art. 34 din OG nr. 2/2001, inclusiv organul care a aplicat sancțiunea administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalității si temeiniciei procesului verbal.

Pe cale de consecința, fata de dispozițiile art. 20 din Constituția României, care acorda întâietate tratatelor Internaționale la care Romania este parte si, văzând dispozițiile art. 6 din CEDO, astfel cum au fost interpretate si valorificate in jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, petentul solicită să i se recunoască garanțiile procedurale specifice in materie penala, in ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, prin care si prezumția de nevinovăție, prevăzută de alin.(2) al art. 6 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului.

Aceasta prezumție, ca orice prezumție legala relativa, conduce la răsturnarea sarcinii probei astfel ca, in cadrul plângerilor contravenționale, cel care trebuie sa faca dovada existentei faptei, a persoanei care a savarsit-o si a vinovăției acesteia este organul constatator.

Din acest argument rezulta ca simpla constatare (uneori pretinsa constatare) a agentului constatator – care nu prezintă garanții de imparțialitate si de independenta – nu este suficienta pentru ca instanța sa stabilească vinovăția unei persoane pe numele careia s-a Întocmit un proces verbal contravențional, atata timp cat asupra faptelor descrise in conținutul actului pot plana o ________ dubii, găsindu-si aplicabilitate principiul de drept in dubio pro reo.

Astfel, se impune ca intimata sa dovedească savarsirea faptei contravenționale reținute in sarcina subsemnatului prin procesul-verbal contestat.

Anularea procesului verbal ca urmare a insuficientei descrieri a faptei contravenționale.

Art. 16 alin.(l) din OG nr. 2/2001 impune ca in cuprinsul procesului verbal sa fie consemnate in mod obligatoriu aratarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitata faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Aceste dispoziții sunt impuse de către legiuitor tocmai pentru a se putea constata daca s-a făcut o aplicare corecta a prevederilor legale, dar si pentru a descuraja exercitarea in mod abuziv a unor prerogative de care se bucura agenții constatatori.

Or, agentul constatator s-a limitat în a arăta în cuprinsul procesului-verbal starea de fapt așa cum dansul a dorit sa o vadă, fara a menționa in descrierea faptei si celelalte împrejurări care sunt de natura sa contribuie prin elementele descriptive prezentate, adevăratele condiții in care se susține ca subsemnatul a savarsit presupusa fapta contravenționala (condiții de trafic, existenta sau lipsa altor participanți la trafic, ordinea in care a avut loc schimbarea culorilor semaforului, poziționarea autovehiculului subsemnatului fata de semafor etc.)

Descrierea faptei, așa cum agentul constatator a realizat-o, fara alte mențiuni de natura a răspunde cerințelor impuse de către legiuitor in cuprinsul art. 16 din O.G. nr. 2/2001, este de natura a aduce o atingere grava a drepturilor si intereselor subsemnatului.

Sub aspectul insuficentei descrieri a faptei contravenționale, prin Decizia nr. 13/2018 a înaltei Curți de Casație si Justiție (publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 29 iunie 2018), curtea a pronunțat următoarea soluție: „Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului și, în consecință, stabilește că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare:

Descrierea insuficientă a faptei echivalează cu neîndeplinirea cerinței privind descrierea faptei contravenționale și atrage nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenției, potrivit dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Raportat la toate acestea, petentul consideră că vătămarea produsa prin modalitatea in care a fost descrisa fapta de către agentul constatator in cuprinsul procesului-verbal este una evidenta, instanța neavând suficiente date care sa ofere posibilitatea verificării îndeplinirii cumulative a elementelor constitutive ale contravenției, dar si a verificării modalității in care agentul constatator a individualizat sancțiunea aplicata petentului prin procesul-verbal contestat.

Or, în atare condiții, fara a se putea verifica in mod concret circumstanțele in care a fost savarsita presupusa fapta contravenționala, daca sancțiunea stabilita si aplicata de către agentul constatator este una justa sau, daca s-a făcut in mod corect individualizarea sancțiunii amenzii contravenționale, petentul apreciază ca singura posibilitate de a fi inlatura vatamarea produsa este una singura, ca onorata instanța sa admita plângerea contravenționala si sa anuleze procesul-verbal contestat, ca fiind netemeinic si nelegal si, pe cale de consecința, să îl exonereze de la plata amenzii contravenționale, înlăturând totodată sancțiunea complementara privind suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile.

In situația in care probele pe care intimata este tinuta sa le depună pentru dovedirea pretinsei fapte reținute in sarcina subsemnatului, sunt de natura sa dovedească mai presus de orice indoiala ca fapta exista si ea a fost savarsita de petent cu forma de vinovăție ceruta, are convingerea ca aceste probe oferă si date care sa contribuie la stabilirea in concret a gradului de pericol social al faptei.

Potrivit dispozițiilor art. 21 alin.(3) din OG nr. 2/2001, sancțiunea aplicata trebuie sa fie proporționala cu gradul de pericol social al faptei, ținându-se seama de împrejurările in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsa, precum si de circumstanțele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul verbal

In sensul acestor prevederi, agentul constatator era obligat sa retina in mod cumulativ aceste criterii de individualizare prevăzute de lege, pentru a stabilii si aplica in mod corect sancțiunea contravenționala, daca acest lucru se impunea.

Atata timp cat are convingerea ca nu a savarsit fapta reținuta in cuprinsul procesului- verbal contestat si, fără să a avea alte elemente care sa dovedească existența faptei, este greu să facă trimitere la circumstanțe care țin strict de momentul si locul savarsirii faptei, avand insa convingerea ca, pe baza probelor ce urmeaza a fi administrate si reținerea cumulativa a criteriilor de individualizare, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 34 alin.(l) din O.G. nr. 2/2001, in sensul stabilirii in mod just a sancțiunii principale si complementare ce se impun a fi aplicate subsemnatului.

În dovedire s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În drept au fost invocate prevederile OG nr. 2/2001, OUG 195/2002, HG 1391/2006 și art. 6 CEDO.
Petentul a depus la dosar, în copie, carte de identitate, proces verbal și dovadă ________ nr. _______ (filele 12-14).

Prin întâmpinarea depusă la dosar (filele 19-22), intimata a solicitat respingerea plângerii petentului,.
În motivarea întâmpinării se arată că procesul verbal a fost încheiat în mod legal și temeinic, îndeplinind condițiile de fond prevăzute de art. 16 din OG 2/2001.

În dovedire s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

În drept au fost invocate prevederile OG nr. 2/2001, OUG 195/2002 și HG 1391/2006.

Intimata a depus la dosar raportul agentului constatator, proces verbal (filele 23-25) și suport optic (fila 32).

Din actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal __________ nr. ______ încheiat de intimată la data de 06.10.2020, petentului i s-au aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 580 lei și sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pentru 30 de zile pentru săvârșirea contravenției prevăzută și sancționată de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG 195/2002, reținându-se că în 06.10.2020, ora 08,07, în A___ I____ pe _____________________________ dreptului Liceului Tehnologic A________ D____, petentul aflat la volanul autovehiculului marca Mini cu nr. de înmatriculare _________, conducând din direcția Centru – Ampoi 1 nu a respectat semnificația culorii roșu a semaforului electric aflat în funcțiune și a continuat deplasarea peste trecerea de pietoni semnalizată și semaforizată corespunzător.

Petentul a semnat procesul verbal și a obiectat că ar fi nereale cele menționate în procesul verbal.

Procesul verbal a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 1 din OG 2/2001, în sensul cărora instanța constată că fapta petentului este clar descrisă, sub toate aspectele și cuprinde întreg contextul în care a fost săvârșită, astfel că este îndeplinită condiția descrierii faptei în mod corespunzător de către agentul constatator.

Potrivit 52 alin. 1 din HG 1391/2006 „semnalul de culoare roșie interzice trecerea” și concluzia care se impune pentru orice participant la trafic, conducător auto sau pieton, este aceea că oprirea este obligatorie atunci când un astfel de semnal li se adresează.

Nerespectarea acestei obligații constituie contravenția prevăzută de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG 195/2002 care prevede: „constituie contravenție și se sancționează cu amenda în clasa a II-a de sancțiuni și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
d) nerespectarea semnificației culorii roșu a semaforului”.

Din imaginile înregistrate pe suportul optic reiese cu claritate faptul că petentul își continuă deplasarea după ce semaforul a început să funcționeze pe culoarea roșie. Înainte a funcționat pe culoarea galben și petentul putea opri conform art. 53 alin. 1 din HG 1391/2006, adică înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor. Trecerea de pietoni de pe ______________________________ dreptul Liceului Tehnologic A________ D____ fiind prevăzută cu marcaj de oprire amplasat, în funcție de sensul de mers, înaintea trecerii de pietoni, tocmai pentru oprirea vehiculelor în momentul în care semaforul funcționează pe culoarea galben.

Întreaga plângere a petentului este fundamentată pe faptul că s-ar fi putut ca organele de poliție să nu dețină o înregistrare video a faptei contravenționale, însă există o astfel de înregistrare și chiar putea să o obțină în copie, petentul urmărind desfășurarea procesului, dovadă fiind că a declarat apel a doua zi după pronunțarea hotărârii, ceea ce este lăudabil, dar aceeași celeritate ar fi trebuit să o aibă și în obținerea înregistrării și nu să se pună în situația de a tergiversa soluționarea cauzei prin formularea cererii de comunicare în condițiile arătate mai sus.

Chiar dacă ar fi obținut acordarea unui termen ar fi trebuit să facă același lucru ca și până la termenul de judecată, adică să depună diligențe pentru obținerea unei copii de pe suportul optic, dispozițiile art. 153-174 Cod procedură civilă relative la citarea și comunicarea actelor de procedură neprevăzând comunicarea unor obiecte, precum suporturile optice.

Fapta petentului de a continua deplasarea cu autovehiculul pe care îl conducea și de a nu opri la culoarea roșie a semaforului electric, înainte de trecerea de pietoni de pe ______________________________ dreptul Liceului Tehnologic A________ D____, întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzută și sancționată de art. 100 alin. 3 lit. d din OUG 195/2002.

Contravenția săvârșită de petent este materializarea unei fapte de pericol care creează condițiile producerii unor accidente dintre cele mai grave, viața cotidiană arătând că în astfel de cazuri pietonii sunt de cele mai multe ori grav accidentați și din nefericire, numărul decedaților este foarte ridicat.

Pericolul social concret al acestei fapte a determinat regimul sancționator, așa cum este acesta prevăzut în art. 100 alin. 3 lit. d din OUG 195/2002, iar în speță există proporționalitate între sancțiunea aplicată petentului și pericolul social al contravenției săvârșite.

Instanța constată că plângerea petentului este neîntemeiată și va dispune respingerea acesteia.
Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE
Respinge plângerea petentului M_____ C____ G_______, CNP _____________, cu domiciliul în comuna Sântimbru, ____________________, jud. A___ formulată în contradictoriu cu intimata I____________ de Poliție Județean A___, cu sediul în A___ I____, __________________, nr. 1, jud. A___ și împotriva procesului verbal de constatare a contravenției __________ nr. ______ încheiat de intimată la data de 06.10.2020.
Fără cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria A___ I____.
Pronunțată în ședință publică, azi 23.11.2020″, arată hotărârea curții.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 2.877 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 715.438 de îmbolnăviri

Miercuri, 27 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România.   Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro