Rămâi conectat

Economie

Calendarul obligațiilor fiscale pe luna ianuarie 2016

Ziarul Unirea

Publicat

în

Calendarul obligațiilor fiscale însumează toate declarațiile sau formularele care trebuie depuse și plățile care trebuie efectuate către organele competente. Potrivit ANAF, ca regulă generală pentru anul 2016 avem:

ANAF– la 15 zile de la data de când nu se mai realizează venituri – Depunerea Declaraţiei de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Formular 604 – se depune pentru înregistrarea în evidenţa persoanelor fizice fără venituri, precum şi pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, potrivit legii, în vederea stabilirii

– la 30 de zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial, depunerea declaraţiilor:
* 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Se completează de persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică. Declaraţia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
* 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române – Se completează de persoanele fizice, altele decît cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum şi la actualizarea informaţiilor.
* 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere.     Legea 207/2015 art. 82 alin.(6), art.88 alin.(1)

Obligațiile fiscale și termenele limită pentru luna ianuarie 2016:

*Vineri 8 ianuarie

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România –     Contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

*Luni 11 ianuarie

– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal – Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

*Vineri 15 ianuarie

– Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu – Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri şi băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri
– Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut – Micii producători de vinuri liniştite
– Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut – Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25)
– Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2015 – Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere
– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul … – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile
– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare
– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie sau navigaţie, pentru luna precedentă –    Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
– Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă – Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării
– Depunerea Declaraţiei privind informaţiile necesare analizei nivelului garanţiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile – Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială

*Miercuri 20 ianuarie

– Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089 – Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabiite în România, conform art. 266 alin.(2), care au bobţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie 2015 şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil

*Luni 25 ianuarie

– Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2016 şi a modului de determinare a acesteia – Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent
– Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunţare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior – Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale
– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – Plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse
– Depunerea Declaraţiei privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formular 094 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea 571/2003, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro
– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formular 100     – lunar – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
– trimestrial – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 – semestrial – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 – alte termene – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă – Formular 112 – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.
– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent – Formular 208 – Notarii publici
– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224 – Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300 – Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Legea 571/2003 Lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular)
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formular 301 – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune
– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din Legea 571/2003
– Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal – Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) Legea 571/2003 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Legea 571/2003
– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din Legea 571/2003) – Formular 394 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea 571/2003, obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Legea 571/2003, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1); Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea 571/2003, care realizează în România, de la persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori, pe trimestrul precedent – Beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii)
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă, pe trimestrul precedent – Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă
– Depunerea Notificării privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formular 097 – pentru intrarea prin opţiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent; – pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul; – persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; – persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
– Virarea impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale – Persoanele juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi – Persoanele juridice române care distribuie/plătesc dividende către o persoană juridică română conform art. 36 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal     Legea 571/2003 art. 36 alin. (3), art. 67 alin. (1)
– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare) – Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. (Z.U.)


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Economie

Economie

PROTOS AUTO angajează contabil evidență primară și asistent relații clienți

Unirea Ziarul

Publicat

în

PROTOS AUTO angajează: • contabil evidență primară • asistent relații clienți CV-urile se pot trimite pe adresa: [email protected]. Informatii tel: 0258/803300 sau la sediul firmei str. Al. I. Cuza, nr. 6E, Alba Iulia. Despre PROTOS Alba Iulia: PROTOS Alba Iulia este dealer-ul Volkswagen în județul Alba. Experienţa dobândită în peste 18 ani ca parte a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea