Calendarul obligațiilor fiscale pe luna FEBRUARIE 2015

Conform calendarului întocmit de ANAF la începutul anului, în luna februarie 2015 contribuabilii au următoarele obligații fiscale:

*Luni, 2 februarie    

ELIT

– Depunerea Declaraţiei privind subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal – operatorii economici care au beneficiat de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu au regularizat şi restituit aceste sume la bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor

– Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea opţiunii pentru depunerea Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formular 010 (persoane juridice); Formular 070 (persoane fizice); Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, care doresc modificarea vectorului fiscal privind depunerea D112

Citeşte şi: Calendarul obligaţiilor fiscale

– Depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică Formular 010 – Persoanele juridice care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc la 31.12.2014 condiţiile prevăzute la art. 112^1 C.F.

– Depunerea Cererii pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real, odată cu Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit pentru anul în curs Formular 220

– Depunerea Cererii pentru renunţarea în anul 2015 la opţiunea de determinare a venitului net în sistem real, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi – Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit; Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală; Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform C.F. art. 71; Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere)

– Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit, Formular 220 – Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro ; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real – Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

– Depunerea Notificării privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit Formular 012 – Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34 alin. (4) şi (5)

– Depunerea declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, Formular 600 – Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) C.F, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întrep. individuale; b) membrii întrep. familiale; c) pers. fizice autorizate; d) pers. care au venituri din prof. libere; e) pers. care au venituri din drepturi de prop. intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

*Luni, 16 februarie

– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … Formular (anexa 31^2) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ….anul …. pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final   (produse energetice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35) – Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47) – Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile

– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49) – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile

– Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

– Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă – Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

– Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna … anul … pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1) – Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57) – Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării

*Miercuri, 25 februarie

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic), lunar – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.; alte termene – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 1, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

– Declararea şi plata impozitului pe profit pe anul precedent, Formular 101 (format electronic) – Organizaţiile nonprofit; Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112 pentru luna precedentă – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formular 224 -Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300 (format electronic) – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 C.F., Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

– Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent Formular 306 – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.

– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal, Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …, Formular 392A pentru anul precedent (format electronic) – Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul … Formular 392B pentru anul precedent (format electronic) – Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art.153, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei

– Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ..”, Formular 393 pentru anul trecut (format electronic) -Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.), Formular 394 – Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1); Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă – Plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de prop. intelectuală; din contracte/ convenţii civile şi de agent; expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.; din premii şi jocuri de noroc; obţ. de nerezidenţi; din alte surse

– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, Formular 097 – Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia va achiziționa servicii de catering pentru 12 Școli și Centre de zi pentru copii

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia anunță achiziția de SERVICII DE CATERING în cadrul proiectului ,, Prin educație spre vocație’’ cod… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro