ASTRA – o nouă paradigmă pentru secolul al XXI-lea în context european

Exist\ un consens `n ceea ce prive[te rolul Asocia]iei Transilvane pentru Literatura [i Cultura Poporului Rom@n `n emanciparea popula]iei rom@ne[ti cu `ncepere din 1861 p@n\ la Unirea cea Mare din 1918 prin [colile `n limba rom@n\ `nfiin]ate inclusiv prin alfabetizare, prin impulsionarea afacerilor prin b\ncile proprii, prin tumultul cultural din c\minele culturale, conferin]ele pentru intelectuali, enciclopedia rom@neasc\ (`ntr-o clasificare a VI-a mare lucrare de acest gen pe plan mondial), prin c\r]ile editate, citite de rom@ni dintr-o perioad\ astral\ `n devenirea na]ional\.
ASTRA a avut un rol important [i dup\ 1918, de[i militan]ii ei au preluat institu]iile statului, colaborarea a continuat, Asocia]iunea fiind recunoscut\ `n 1924 ca persoan\ moral\, direc]iile de ac]iune au avut rezultate [i pe plan jude]ean `n Alba – Casa Memorial\ din Avram Iancu, Muzeul Unirii din Alba Iulia, cu primele expozi]ii la Catedrala Re`ntregirii Neamului, Obeliscul lui Horia, Clo[ca [i Cri[an, serb\rile din 1929 `ncredin]ate organiz\rii Astrei sunt fapte [i evenimente istorice care azi ar trebui cunoscute `n cercurile artistice din licee [i facult\]i.
O nou\ paradigm\ `n plan ideatic dar [i ac]ional se impune azi `n condi]iile `n care institu]iile din domeniul culturii, ale educa]iei c@t [i comunit\]ile locale au `n programele lor o component\ cultural\ ca [i capitolul distinct cu aloca]ii financiare [i personal calificat organizat `n institu]ii profesioniste.
~n cele dou\ decenii de la reluarea activit\]ii ASTRA `n Alba Iulia, Desp\r]\m@ntul „Eugen Hulea” a devenit persoan\ juridic\ cu obiective pe cel pu]in un deceniu av@nd ca realiz\ri o revist\ proprie „Ethos XXI”, prin care cei care doresc s\ fac\ ceva `n domeniul s\u de activitate, `n baza principiului subsidiarit\]ii, ceea ce nu poate face statul, realizeaz\ persoana privat\, benevol, `n spirit civic, `n interesul comunit\]ii.
~ntinerirea arti[tilor prin Astra tineret `n [colile generale [i `n licee, prin Astra Universitar\ `n facult\]i – av@nd ca obiectiv reluarea activit\]ilor Asocia]iunii conform Statutului s\u – cunoa[terea istoriei sale de vechimea Academiei Rom@ne, [i realizarea unor lucr\ri de popularizare a domeniilor de interes public pentru o hart\ cu punctele tari de activitate, vizite la expozi]iile etnografice din jude] cu sprijinul Consiliului Jude]ean Alba, `nfiin]area cercurilor de lectur\ din biblioteci, cenacluri literare [i serb\rile populare centrate pe cultivarea limbii rom@ne literare [i ap\rarea valorilor na]ionale perene `n contextul globaliz\rii exacerbate.
Toate obiectele propuse presupun sprijin media, ceea ce solicit\m, sprijinul institu]iilor de cultur\ [i de `nv\]\m@nt c@t [i al Consiliului municipal [i jude]ean Alba – `n anul aniversar 2011 – c@nd se `mplinesc 150 de ani de la `nfiin]area Astrei.
pre[edinte, prof. Ovidiu IACOB

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419