Ziarul Unirea

ASTRA – o nouă paradigmă pentru secolul al XXI-lea în context european

Exist\ un consens `n ceea ce prive[te rolul Asocia]iei Transilvane pentru Literatura [i Cultura Poporului Rom@n `n emanciparea popula]iei rom@ne[ti cu `ncepere din 1861 p@n\ la Unirea cea Mare din 1918 prin [colile `n limba rom@n\ `nfiin]ate inclusiv prin alfabetizare, prin impulsionarea afacerilor prin b\ncile proprii, prin tumultul cultural din c\minele culturale, conferin]ele pentru intelectuali, enciclopedia rom@neasc\ (`ntr-o clasificare a VI-a mare lucrare de acest gen pe plan mondial), prin c\r]ile editate, citite de rom@ni dintr-o perioad\ astral\ `n devenirea na]ional\.
ASTRA a avut un rol important [i dup\ 1918, de[i militan]ii ei au preluat institu]iile statului, colaborarea a continuat, Asocia]iunea fiind recunoscut\ `n 1924 ca persoan\ moral\, direc]iile de ac]iune au avut rezultate [i pe plan jude]ean `n Alba – Casa Memorial\ din Avram Iancu, Muzeul Unirii din Alba Iulia, cu primele expozi]ii la Catedrala Re`ntregirii Neamului, Obeliscul lui Horia, Clo[ca [i Cri[an, serb\rile din 1929 `ncredin]ate organiz\rii Astrei sunt fapte [i evenimente istorice care azi ar trebui cunoscute `n cercurile artistice din licee [i facult\]i.
O nou\ paradigm\ `n plan ideatic dar [i ac]ional se impune azi `n condi]iile `n care institu]iile din domeniul culturii, ale educa]iei c@t [i comunit\]ile locale au `n programele lor o component\ cultural\ ca [i capitolul distinct cu aloca]ii financiare [i personal calificat organizat `n institu]ii profesioniste.
~n cele dou\ decenii de la reluarea activit\]ii ASTRA `n Alba Iulia, Desp\r]\m@ntul „Eugen Hulea” a devenit persoan\ juridic\ cu obiective pe cel pu]in un deceniu av@nd ca realiz\ri o revist\ proprie „Ethos XXI”, prin care cei care doresc s\ fac\ ceva `n domeniul s\u de activitate, `n baza principiului subsidiarit\]ii, ceea ce nu poate face statul, realizeaz\ persoana privat\, benevol, `n spirit civic, `n interesul comunit\]ii.
~ntinerirea arti[tilor prin Astra tineret `n [colile generale [i `n licee, prin Astra Universitar\ `n facult\]i – av@nd ca obiectiv reluarea activit\]ilor Asocia]iunii conform Statutului s\u – cunoa[terea istoriei sale de vechimea Academiei Rom@ne, [i realizarea unor lucr\ri de popularizare a domeniilor de interes public pentru o hart\ cu punctele tari de activitate, vizite la expozi]iile etnografice din jude] cu sprijinul Consiliului Jude]ean Alba, `nfiin]area cercurilor de lectur\ din biblioteci, cenacluri literare [i serb\rile populare centrate pe cultivarea limbii rom@ne literare [i ap\rarea valorilor na]ionale perene `n contextul globaliz\rii exacerbate.
Toate obiectele propuse presupun sprijin media, ceea ce solicit\m, sprijinul institu]iilor de cultur\ [i de `nv\]\m@nt c@t [i al Consiliului municipal [i jude]ean Alba – `n anul aniversar 2011 – c@nd se `mplinesc 150 de ani de la `nfiin]area Astrei.
pre[edinte, prof. Ovidiu IACOB

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS ALBA

Te-ar putea interesa și:

Mesaje de Sfântul Ioan amuzante. URĂRI şi FELICITĂRI haioase pentru prietenii care își sărbătoresc onomastica

Mesaje amuzante şi hazlii de Sfântul Ion 2021 • Urări şi felicitări haioase de Sfântul Ioan. SMS de Sfântul Ioan… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului

7 ianuarie: Crăciunul pe rit vechi. Cum sărbătoresc ortodocşii pe stil vechi Naşterea Mântuitorului Crăciunul era sărbătorit pe 7 ianuarie… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

MESAJE de Sfântul Ion HAIOASE. Idei de SMS -uri pentru prietenii glumeţi dar şi pentru cei îndrăgostiţi, care îşi aniversează astăzi onomastica

Mesaje de Sfantul Ioan haioase. Urărări și felicitări de Sfantul Ion hazlii care poti fi trimise prin SMS.  Texte amuzante… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje creștine de Sfântul Ion. Urări pe care le puteți trimite prin SMS celor care își sărbătoresc onomastica

Mesaje creștine de Sfântul Ioan 2021 • Urări și felicitări creștine care le puteți trimite prin SMS celor care își… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul

Mesaje de SFÂNTUL IOAN religioase: Urări și FELICITĂRI pe care le puteți trimite prin SMS de Sf Ioan Botezătorul Creştinii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă

CODUL BUNELOR MANIERE: Cum să te comporți dacă ești invitat la o nuntă Prilej de bucurie și emoție, atât pentru… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro