Rămâi conectat

Actualitate

ANGAJĂRI MASIVE la Casa de Pensii Alba: Aproape 20 de posturi de bugetari, bine plătite, scoase la concurs. Condiții de participare

Publicat

în

ANGAJĂRI MASIVE la Casa de Pensii Alba: Aproape 20 de posturi de bugetari, bine plătite, scoase la concurs. Condiții de participare

Casa Județeană de Pensii ALBA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi de execuție, contractuale din  pentru perioada 15.09.2021 – 31.12.2022.

Potrivit documentelor referitoare la procesul de angajare, următoarele posturi vor fi scoase la concurs:

– consilier (S), debutant – număr posturi: – 14;
– referent (M), debutant – număr posturi: – 4;

Electrica Furnizare Discount

I. INFORMAŢII
Prezentare succintă: EVALUAREA ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII, 15.09.2021 – 31.12.2022

II. OBIECTUL ANUNŢULUI DE SELECŢIE
Candidații vor fi selectați conform Procedurii operaționale pentru ocuparea posturilor suplimentare din Casele Teritoriale de Pensii.

III. CONDIŢII GENERALE:
Candidatul:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)  a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiţii specifice: – Consilier (S) debutant
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.
Condiţii specifice: – Referent (M) debutant
– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: nu este necesară vechime.

În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe:
– capacitate de lucru în echipă;
– orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
– capacitate de analiză şi sinteză;
– capacitate organizatorică şi administrativă;
– capacitatea de utilizare a documentelor;
– cunoștințe operare calculator (probă practică).
În cadrul probei de interviu se vor verifica obligatoriu cunoștințele de operare PC.
IV. DOSARUL DE CONCURS:
Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 2 la anunţul de concurs;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date
de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
g) Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr.3).
Documentele doveditoare ale studiilor declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

V. BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea posturilor suplimentare, aprobate prin OUG nr.90 din 23 august 2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

1. Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2);
6. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor).

Tematică:

1. Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare:
– Capitolul I – Dispoziții generale;
– Capitolul II – Atribuțiile CNPP;
– Capitolul III – Structura organizatorică și organele de conducere – art. 9-10;
2. Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare:
– Capitolul I – Dispoziții generale, integral;
– Capitolul II – Bugetul asigurărilor sociale de stat: art. 29, art. 30 și art. 49.

– Capitolul IV- Pensii, integral;
– Capitolul IX – Dispoziții tranzitorii , integral.
3. Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Capitolul VI – Dispoziții tranzitorii: art. 121-126, art. 127 alin. (1-4), art. 128, art. 129, art. 131-136.
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – TITLUL III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
5. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2);- integral
6. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicat; – integral
7. Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
– Capitolul I – Dispoziții generale;
– Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
– Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce priveste accesul la educație, sănătate, la cultură și la informare;
– Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziilor.
8. Legea nr.544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; – integral
9. Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor):
– Capitolul II – Principii art. 5-6
– Capitolul IV – art. 32

1. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județene de Pensii Alba, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 61, până la data de 30.08.2021, ora 16,30.
La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui canditat, număr ce va fi folosit la indentificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.
Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

2. PROBELE SELECŢIEI:
Selecţia constă în parcurgerea a trei etape, astfel:
Prima etapa
– verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor – proba eliminatorie:
Lista dosarelor candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă este publicată la sediul Casei Județene de Pensii Alba si pe pagina web a acesteia.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Alba în termen de 24 ore de la data publicări rezultatelor acestei etape, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Casei Județene de Pensii Alba si pe pagina web a acestuia, în termen de 24 de ore.
Candidaţii declaraţi admişi la selecția dosarelor vor participa la următoarea etapă – etapa 2:
Etapa 2 – (proba scrisă).
Proba scrisa se va organiza in data de 06.09.2021, ora 1000 la sediul Casei Județene de Pensii Alba;
Această probă este de asemenea eliminatorie, la proba scrisă urmând a participa persoanele care au obtinut calificativul ”admis” la selecția dosarelor.
Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Alba în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Etapa 3 – Interviul

– Etapa a treia constă într-un interviu, ce presupune verificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
– În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs.
Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie.
Comunicarea rezultatelor privind ”interviul” se face prin afişare la sediul Casei Județene de Pensii Alba și pe pagina web a acesteia în ziua desfășurării probei.

Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Alba în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatul final al concursului și publicarea acestuia
Rezultatele concursului se vor consemna într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de concurs elaborat ca urmare a desfăşurării probelor de evaluare. Comisia va stabili clasamentul candidaţilor în ordinea descrescătoare a notelor acordate.
La medii egale obținute în urma interviului, comisia va proceda la invitarea acestora la un nou interviu.
Eventualele contestaţii vor fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Alba în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor finale, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale în urma soluţionării contestaţiilor se afişează la sediul Casei Județene de Pensii Alba si pe pagina web a acesteia, în termen de 3 zile lucrătoare de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau “respins”.

Afisat la sediul institutiei si pe pagina de internet www.pensiialba.ro, azi 26.08.2021, ora 08,30.

DIRECTOR EXECUTIV,
Cornelia MICLEA

Anexa 2

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

conform anunţului de concurs nr…..

DATE PERSONALE

Nume _______________________

Prenume _______________________

Telefon _______________________

E-mail ________________________

Postul pentru care candidează ______________________________________________

în cadrul Casei Județene de Pensii ___________________________________

Studii
Denumirea instituției Perioada Calificare/specializare Diploma obținută
Observații

Studii postuniversitare, masterat si doctorat
Denumirea instituției Perioada Calificare/specializare Diploma obținută
Observații

Alte tipuri de studii
Denumirea furnizorului de formare Denumirea cursului Calificare/specializare Observații

Limbi straine – grad cunoaștere
Limba Citit Scris Vorbit

Cunostinte operare calculator

Cariera profesionala
Perioada Denumirea Angajatorului Funcția îndeplinită Observații

Acord privind datele cu caracter personal
Sunt de acord cu transmiterea informatiilor si documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare indeplinirii atributiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de solutionare a contestaiilor si ale secretarului, in format electronic.
Sunt de acord cu prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice si de cercetare.
Doresc sa primesc pe adresa de e-mail indicata materiale de informare si promovare cu privire la activitatea institutiei si la domeniul functiei publice.

Anexa 3

ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul………………………………………………………………,
CI (BI) ……………………. data eliberării ……………..
Adresa……………………………………………………………………

Candidat la concursul din data de ….………………………………… in vederea ocuparii postului de ……………….. in cadrul Casei Județene de Pensii ALBA, prin acest acord imi exprim in mod expres consimţământul ca Serviciul/Compartimentul Resurse Umane, Salarizare, Comunicare din cadrul Casei Județene de Pensii ALBA să prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine, precum și să colecteze și să prelucreze datele mele pe durata desfasurari procesului de selectie si a raporturilor de serviciu/muncă (in situatia in care sunt declarat admis la concursul din data de …………………) in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Semnătura
Data

Anexa nr.4

Declarație de disponibilitate pentru perioada de angajare

1 .DATE PERSONALE

Nume ________________________

Preunume ________________________

Telefon ________________________

E-mail ________________________

2. DISPONIBILITATE
Sunt apt şi disponibil să desfășor activitatea în ture în perioada …………. în limita numărului de ore/ zi conform CIM ce va fi semnat între părți
Da

Nu

Data completării

Semnătura

Fiecare candidat îşi asumă responsabilitatea declaraţiei disponibilităţii pentru perioada de angajare prevăzută în anunţul de selecţie

Publicitate

Actualitate

BILANȚ PARȚIAL| 15.410 de cazuri noi de COVID-19 și 357 de decese, raportate în ultimele 24 de ore

Publicat

în

BILANȚ PARȚIAL| 15.410 de cazuri noi de COVID-19 și 357 de decese, raportate în ultimele 24 de ore

Vineri, 22 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității un prim bilanț pe scurt al pandemiei de COVID-19 în România

357 de decese și 15.410 cazuri noi de COVID au fost raportate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică.

„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 22 octombrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 15.410 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 357 decese dintre care 1 anterior. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00.”, a anunțat GCS.

Electrica Furnizare Discount
Citește mai mult

Actualitate

OMS: Pandemia va continua și în 2022, deoarece ţările defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie

Publicat

în

OMS: Pandemia va continua și în 2022, deoarece ţările defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie

Pandemia de Covid va continua şi în 2022, deoarece ţările defavorizate nu primesc vaccinurile de care au nevoie, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Specialiştii au estimat extinderea cu încă un an a pandemiei deoarece nu toate ţările au ajuns la un număr suficient de mare al persoanelor vaccinate pentru a putea ţine sub control virusul. Mai puţin de 5% din populaţia Africii a fost vaccinată, comparativ cu 40% pe majoritatea celorlalte continente, relatează BBC.

Au fost livrate peste 10 milioane de vaccinuri în ţările africane care au făcut solicitări, din totalul promis de o sută. Marea majoritate a vaccinurilor anti Covid au fost distribuite şi utilizate în ţările cu venituri mari sau medii. Africa reprezintă doar 2,6% din dozele administrate la nivel global. Oficialii OMS fac apel către ţările dezvoltate să renunţe la locul lor pe lista de priorităţi a companiilor farmaceutice care distribuie vaccinul pentru a putea echilibra situaţia la nivel global.

Electrica Furnizare Discount

„Pot să vă spun că nu suntem pe drumul cel bun. Trebuie, într-adevăr, să grăbim ritmul vaccinări şi ştiţi de ce? Această pandemie va dura mai mult decât este necesar, din cauza lipsei posibilităţilor de imunizare a ţărilor în curs de dezvoltare şi nu numai”, a declarat Dr. Bruce Aylward, cercetător şi lider în cadrul OMS.

Citește mai mult

Actualitate

Salariul minim va fi MAJORAT, iar punctul de pensie, MĂRIT, începând cu anul 2022. Cu cât vor rămâne românii „în mână” și cât va crește pensia

Publicat

în

Salariul minim va fi MAJORAT, iar punctul de pensie, MĂRIT, începând cu anul 2022. Cu cât vor rămâne românii „în mână” și cât va crește pensia

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat luni, la Palatul Victoria, la finalul ședinței de Guvern, că s-a adoptat majorarea salariului minim.

Astfel, din 2022 „ca valoare bruta, salariul minim in plata va ajunge la 2.550 de lei pe luna in 2022”. „Este o crestere cu 10% in valoare neta”, a adăugat ministrul. Un angajat va primi în mână minim 1.524 de lei, cu peste 130 de lei mai mult decât în prezent.

„Este o majorare cu aproximatix 130 de lei net, impactul va fi asupra a 1.160.000 de oameni”, a declarat ministrul Muncii Raluca Turcan.

Electrica Furnizare Discount

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este 2.300 lei lunar. Acest lucru înseamnă că un salariat câștiga „în mână” 1.386 de lei.

De asemenea, Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, a anunțat, luni, 4 octombrie, într-un interviu pentru Antena 3, cu cât ar putea creșterea punctul de pensie de la 1 ianuarie 2022.

Întrebat dacă punctul de pensie ar putea ajunge în acest an la 1.875 de lei, ministrul Finanțelor a precizat că ”deocamdată nu ne putem permite”:

„E complicat. Avem o traiectorie convenită cu Comisia Europeană în legătură cu deficitul bugetar. Dacă ne facem probleme din punct de vedere al deficitului bugetar, atunci problemele o să fie și mai mari pentru că, de fapt, deficitul bugetar înseamnă că împrumuți tot mai mulți bani pentru a acoperi costul pe care îl avem cu pensiile.

Din punctul meu de vedere trebuie găsit un echilibru și vă dați seama că politic discutând îți dorești să crești pensiile cât mai mult pentru că asta înseamnă inclusiv un câștig electoral, dar este și o responsabilitate să le poți plăti.

Ne dorim ca aceea lege (n.r. Legea Pensiilor) să ajungă să fie respectată cât mai repede posibil, dar asta înseamnă și să ai banii respectivi. Deocamdată nu ne putem permite o asemenea creștere.”, a declarat Dan Vîlceanu.

Ministrul Finanțelor spune care sunt variantele luate în considerare pentru creșterea punctului de pensie și cu cât s-ar putea mări:

„Indexarea cu rata inflației și cu jumătate din salariul mediu brut pe economie. Ca procent, dacă luăm în considerare inflația din 2019, poate 6-7%, de la 1 ianuarie.”

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare